ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:00am.  
line decor
Dhamma Videos Nandamalabhivamsa,Sayadaw ဆရာေတာ္ဦးနႏၵမာလာဘိ၀ံသ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဆရာေတာ္ဦးနႏၵမာလာဘိ၀ံသ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 အရွင္သီဝလိေတၳရ(၁) - ေကာ့ကရိတ္ (၁၇.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
2 ျမတ္ႏိုးသူ-၁ (၁၉-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
3 ျမတ္ႏိုးသူ-၂(၂၀-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
4 အဖ်က္သမား မလာရ(၁၀-၁၀-၂၀၀၈ ) ၿမန္မာဘာသာ
5 အညြန္႕တေဝေဝ-၁(၁၆-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
6 အညြန္႕တေဝေဝ-၂(၁၇-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
7 အညြန္႕တေဝေဝ-၃(၁၈-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
8 အညြန္႕တေဝေဝ-၄(၁၉-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
9 လြဲေနတဲ့ကာရံ-၁(၁၉-၁၀-၂၀၀၉ ) ၿမန္မာဘာသာ
10 လြဲေနတဲ့ကာရံ-၂(၂၀-၁၀-၂၀၀၉ ) ၿမန္မာဘာသာ
11 လြဲေနတဲ့ကာရံ-၃(၂၁-၁၀-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
12 ရိကၡာ(၁၅-၁၀-၂၀၀၉ ) ၿမန္မာဘာသာ
13 အပါဒါန္ - အစ(၂၃-၁၀-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
14 အပါဒါန္ - အဖြင့္(၁-က)၂၄-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
15 အပါဒါန္ - အဖြင့္(၁-ခ)၂၄-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
16 ေသမင္းတမာန္ (သာေကတ) ၃၀-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
17 အရွင္သာရိပုတၱရာ - ၃ (ပ) (စဥ္႕ကူး) ၃၁-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
18 အရွင္သာရိပုတၱရာ - ၃ (ဒု) (စဥ္႕ကူး) ၃၁-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
19 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၁) (ဗန္းေမာ္) ၂-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
20 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၂) (ဗန္းေမာ္) ၃-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
21 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၃) (ဗန္းေမာ္) ၄-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
22 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၄) (ဗန္းေမာ္) ၅-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
23 အရွင္ပုဏၰ(ျပည္) ၁၆-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
24 အရွင္ဥပါလိ (၁) (ျပည္)၁၇-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
25 အရွင္ဥပါလိ (၂) (ျပည္)၁၈-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
26 အရွင္ဥပါလိ (၃) (ျပည္)၁၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
27 အရွင္အညာသိေကာ႑ည (ေရႊေတာင္)၁၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
28 အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒၶါဇ (ျမန္ေအာင္)၂၁-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
29 အရွင္ခဒိရ ဝနိယ ေရဝေတၳရ (ျမန္ေအာင္)၂၂-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
30 အရွင္ဝိလိႏၵဝစ ၦေတၳရ အပါဒါန္ (ပုသိမ္) ၇-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
31 အရွင္ရာဟုလေတၳရ အပါဒါန္ (ပုသိမ္) ၈-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
32 အရွင္ဥပေသန အပါဒါန္ (ငပုေတာ) ၉-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
33 အရွင္ရ႒ပါလ အပါဒါန္ (ကန္ႀကီးေထာင့္)၁၀-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
34 အရွင္ေသာပါကေတၳရ အပါဒါန္ (အိမၼဲ) ၁၁-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
35 အရွင္ေသာပါကေတၳရ အပါဒါန္ (ကြယ္လြယ္) ၁၂-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
36 ေက်ာင္းေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာတရား (က်ံဳဓနိ) ၁၇-၁-၂၀၁၀ (နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
37 အရွင္စူဠပႏ ၱက ေတၳရအပဒါန္ (အိုင္သျပဳ) ၁၇-၁-၂၀၁၀ (ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
38 အရွင္တိသရဏဂမနိယ ေတၳရအပဒါန္ (ဟသၤာတ) ၁၈-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
39 အရွင္သီလသမာဒါနီယ ေတၳရအပဒါန္ (ဟသၤာတ) ၁၉-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
40 အရွင္ဥတၱိယ ေတၳရအပဒါန္ (ဓႏုျဖဴ) ၂၀-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
41 အရွင္ကု႑ဓာန ေတၳရအပဒါန္ (ဖ်ာပုံ) ၂၁-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
42 အရွင္သာဂတ ေတၳရအပဒါန္ (ဖ်ာပုံ) ၂၂-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
43 ၀ႏွစ္လုံးထပ္ၾကက္ေျခခတ္နည္း တရားေတာ္ (၈-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
44 သစၥာထိုက္တဲ့တရား၊ သစၥာဆိုက္တဲ့တရား(၈-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
45 နံနက္ မူလႏွစ္ျဖာလကၤာရွင္းတမ္း တရားေတာ္(၉-၉-၂၀၀၅) ၿမန္မာဘာသာ
46 စုန္ေရနဲ႕ ဆန္ေရ တရားေတာ္(၉-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
47 မိုးကုတ္၀ိပနာအဖြဲ႕၏မူ (၆)ခ်က္ တရားေတာ္(၁၀-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
48 မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးၿပီလား တရားေတာ္(၁၇-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
49 ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာ လကၤာရွင္းတမ္း တရားေတာ္(၁၁-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
50 အ႐ႈံးထဲကအျမတ္ တရားေတာ္(၁၁-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
51 ဒိ႒ိကပ္၊ ခြာပုံ တရားေတာ္(၁၂-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
52 သာသနာဘယ္ လိုျပဳၾကမလဲ တရားေတာ္(၁၂-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
53 သံသရာလည္ပုံ (မုန္႕လုံးစကၠဴကပ္) တရားေတာ္(၁၃-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
54 သံသရာလည္ပုံ (မုန္႕လုံးစကၠဴကပ္) တရားေတာ္(၁၃-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
55 သံသရာစက္၀ိုင္း တရားေတာ္(၁၄-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
56 အမႈိက္ထဲကေရႊ(၁၄-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
57 သစၥာေလးပါးႏွင့္ ေမာင္ရင္ေျခေထာက္ တရားေတာ္(၁၅-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
58 ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစ တရားေတာ္(၁၅-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
59 သေျပသီးမွည္႕ေကာက္စို႕ကြယ္ တရားေတာ္(၁၆-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
60 ေရႊ႕လ်ားေနေသာနာရီလက္တံမ်ား တရားေတာ္(၁၆-၉-၂၀၀၅ ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
61 အာသ၀၀င္ရိုးခ်ိဳးရန္ တရားေတာ္(၁၇-၉-၂၀၀၅ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
62 အရွင္သီဝလိေတၳရ(၂) - ေကာ့ကရိတ္ (၁၈.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
63 နႏၵမာတာ(၁)- သာမည (၁၉.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
64 နႏၵမာတာ(၂)- သာမည (၁၉.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
65 လကု႑ကဘဒၵိယ-လိွဳင္းဘဲြ ့(၂၀.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
66 မဟာကစၥာယနေတၳရ-ဘားအံ (၂၁.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
67 အရွင္ဝကၠလိေတၳရ-ဘားအံ (၂၂.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
68 မဟာကပၸိနေတၳရ-မူးရစ္ကေလး (၂၃.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
69 ဒဗၼမလႅပုတၱေတၳရ-ေၿမာက္ဒဂုံ-ရန္ကုန္ (၂၄.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
70 ေသာဏာေထရီ-က်ပ္ၿပင္(၂.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
71 သကုလာေထရီ-ေရနံ ့သာ(၆.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
72 ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ(၁) ေမာ္လၿမိဳင္ (၁၁.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
73 ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ(၂) ေမာ္လၿမိဳင္ (၁၂.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
74 ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ(၃) ေမာ္လၿမိဳင္ (၁၃.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
75 ယေသာ္ဓရာေထရီ(၁) ၿမဝတီ (၁၄.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
76 ယေသာ္ဓရာေထရီ(၂) ၿမဝတီ (၁၄.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
77 သိဂၤါလမာတုေထရီ ၿမဝတီ (၁၆.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
78 ေၿမခံေကာင္းမွ-မဲေဆာက္ ၿမန္မာဘာသာ
79 ဘာရၿပီးၿပီလဲ-မဲေဆာက္ ၿမန္မာဘာသာ
80 ေခမာေထရီ(၁)-က်ိဳက္ထုိ(၁၈.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
81 ေခမာေထရီ(၂)-က်ိဳက္ထုိ(၁၉.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
82 ဥပၸလဝဏၰာေထရီ(၁)-သထံု(၂၀.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
83 ဥပၸလဝဏၰာေထရီ(၂)-သထံု(၂၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
84 ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ-ဟသၤာတ(၂၂.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
85 ကု႑လေကသာေထရီ-တာခ်ီလိတ္ (၂၅.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
86 ဗုဒၶေန ့(၁)-မိုးကုတ္ (၂၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
87 ဗုဒၶေန ့(၂)-မိုးကုတ္ (၂၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
88 ကိသာေဂါတမီေထရီ-မိုးကုတ္ (၂၈.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
89 တာဝန္ယူၾက-မိုးကုတ္ (၂၉.၄.၂၀၁၀)ယဥ္ေက်းလိမၼာ ၿမန္မာဘာသာ
90 ဓမၼဒိႏၵာေထရီ(၁)-မိုးကုတ္(၂၉.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
91 နႏၵာေထရီ(၁)-က်ပ္ၿပင္(၃၀.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
92 နႏၵာေထရီ(၂)-က်ပ္ၿပင္(၁.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
93 အေခ်ာင္သမားတရားေတာ္ (၁၄.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
94 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး(၁) (၁၄.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
95 အၿမဲဆင္ၿခင္စရာတရားေတာ္ (၁၅.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
96 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး(၂) (၁၅.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
97 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး(၃) (၁၆.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
98 သူေတာ္ေကာင္းတရား (၁၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
99 ေမတၱာရွိရင္းစြဲမို ့တရားေတာ္ (၁၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
100 ဝင္သာဝင္ေနတရားေတာ္ (၁၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
101 သင့္ရာေရႊးတရားေတာ္(ေၿခာက္ထပ္ၾကီးဘုရား) (၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
102 အရွင္ဥပလိဝေတၳရအပဒါန္(ထားဝယ္)(၃.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
103 အရွင္နႏၵကေတၳရအပဒါန္(ထားဝယ္)(၄.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
104 လက္ေဆာင္တရားေတာ္(၁)-ေကာ့ေသာင္း (၆.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
105 လက္ေဆာင္တရားေတာ္(၂)-ေကာ့ေသာင္း (၆.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
106 အရွင္ေဟမာကေတၳရအပဒါန္-ေကာ့ေသာင္း (၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
107 အရွင္ေတာေဒယ်ေတၳရအပဒါန္-ေကာ့ေသာင္း (၈.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
108 မဟာပဇာပတိေဂါတမီ(၁)-ၿမိတ္(၁၀.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
109 မဟာပဇာပတိေဂါတမီ(၂)-ၿမိတ္(၁၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
110 အလုပ္ေပးတရားေတာ္-ၿမိတ္(၁၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
111 အရွင္တကာကု႗ိဒါယကေတၳရအပဒါန္ ၿမန္မာဘာသာ
112 အရွင္တိကာမု႒ိဒါယကေတၳရအပဒါန္(၁) ၿမန္မာဘာသာ
113 အရွင္တိကာမု႒ိဒါယကေတၳရအပဒါန္(၂) ၿမန္မာဘာသာ
114 အရွင္ေသာကာေကာ႗ိဝိသေတၳရအပဒါန္(၁) ၿမန္မာဘာသာ
115 အရွင္ေသာကာေကာ႗ိဝိသေတၳရအပဒါန္(၂) ၿမန္မာဘာသာ
116 ရွင္ေတာ္ဘုရားရ့ဲေရွးကံေဟာင္း(၁)(၁၉.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
117 ရွင္ေတာ္ဘုရားရ့ဲေရွးကံေဟာင္း(၂)(၂၀.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
118 ရွင္ေတာ္ဘုရားရ့ဲေရွးကံေဟာင္း(၃)(၂၀.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
119 အရွင္ပိလိႏၵဝစ ၦေတၳရအပဒါန္(၁)(၂၁.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
120 အရွင္ပိလိႏၵဝစ ၦေတၳရအပဒါန္(၂)(၂၂.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
121 ခုႏွစ္ေထြမီး(၂၃.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
122 အရွင္ေသလေတၳရအပဒါန္(၁)(၂၄.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
123 အရွင္ေသလေတၳရအပဒါန္(၂)(၂၅.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
124 အရွင္တိႆေမတၳယ်ေတၳရအပဒါန္(၂၉.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
125 အရွင္ေဇာတကေတၳရအပဒါန္္(၃၀.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
126 သမာဓိဘာေၾကာင့္ပြားရသလဲ-ၿဖဴးၿမိဳ့(၁-၈-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
127 အလုပ္သင္တရားေတာ္-ၿဖဴးၿမိဳ့(၂-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
128 ဆန့္က်င္ဘက္တို့လြတ္ေၿမာက္ေၾကာင္း-ၿဖဴးၿမိဳ့(၂-၈-၂၀၁၀)ညေနပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
129 ဝိဇၨာဥာဏ္ႏွင့္ၿပည့္စံုေအာင္ၾကိဳးစားၾက-ၿဖဴးၿမိဳ့(၃-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
130 အကၡရာမပါတဲ့စာတရားေတာ္အပိုင္း(၁)(စစ္ကိုင္းစာသင္တုိက္၊သုဝဏၰ(၂-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
131 အကၡရာမပါတဲ့စာတရားေတာ္အပိုင္း(၂)(စစ္ကိုင္းစာသင္တုိက္၊သုဝဏၰ(၃-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
132 အလုိလုိဘာရမလဲ(ေမတၱာရွင္ဇဝနသုဒၶဝိပႆနာဝါတြင္းတရားပြဲ၊ေမွာ္ဘီ၊(၉-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
133 အိပ္သူႏွင့္ႏုိးသူ(က်ိဳက္ထို၊ ၁၀-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
134 ေဒဝဓမၼတရားေတာ္(သမုိင္း၊ရန္ကုန္၊၂၃-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
135 ေစာင့္ေရွာက္ေရးတရားေတာ္(သာသနာ၂၅၀၀၊မႏၱေလး-၃-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
136 ဘဝၿမင့္တင္ေရးတရားေတာ္္(သာသနာ၂၅၀၀၊မႏၱေလး-၄-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
137 အက်င့္တူညီခ်မ္းသာမည္တရားေတာ္ (သာသနာ၂၅၀၀၊မႏၱေလး-၅-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
138 တရားကိုျမင္မွ ဘုရားကိုျမင္မယ္(၁၇-၄-၂၀၀၈ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
139 ပညတ္၊ ပရမတ္၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ (၁၇-၄-၂၀၀၈ ေန႕လည္ ) ၿမန္မာဘာသာ
140 သတိေပးလွ်င္သိေစျခင္ (၁၇-၄-၂၀၀၈ ည ) ၿမန္မာဘာသာ
141 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာဘဝ (၁) ၇-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
142 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာဘဝ (၂) ၇-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
143 အရိယာဟူသည္ (၁၀-၁၂-၂၀၀၇ ) ၿမန္မာဘာသာ
144 ဝိပႆနာအေျခခံႏွင့္ အေျဖမွန္(၉-၁၂-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
145 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ (၁) ၁၁-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
146 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ (၂) ၁၁-၉-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
147 တရားအသိႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း(၁၃-၉-၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
148 သမိုင္းေရးမွန္ပါေစ(၉-၇-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
149 ႀကံဳခဲလွစြာသာသနာ(၁၀-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
150 လမ္းေပၚလူလား၊လမ္ေခ်ာ္သူလား(၂-၁၀-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
151 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း(၃-၁၀-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
152 တရားကိန္းသူ၊စိတ္မပူ(၃၀-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
153 ႐ႈမွတ္ဖြယ္ရာ၊အိမ္တြင္း ဝိပႆနာ(၁-၁၀-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
154 ပါဝင္ဆင္ႏြဲ၊အရိယာေ႐ြးပြဲ(၂၅-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
155 ဒုကၡရင္းကာ၊သုခရွာ(၂၄-၉-၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
156 ခႏၶာအရွိ၊ဥာဏ္ျဖင့္ၾကည္႕(၁၉-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
157 ႐ႈကြက္၊႐ႈခ်က္ပိုင္ပါေစ(၂၀-၉-၂၀၀၇) ၿမန္မာဘာသာ
158 အဖိုးထိုက္တန္ သတိပဌာန္(၂၆-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
159 နိဗၺာန္သည္၊ခ်မ္းသာတာလားတရားေတာ္(၃၀-၁-၂၀၀၉ ည) ၿမန္မာဘာသာ
160 ကံျခင္းတူ၊ေပါင္းေဖၚၾကတရားေတာ္(၂၈-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
161 ဘာေၾကာင့္တရားမရၾကသလဲတရားေတာ္(၃၀-၁-၂၀၀၉ နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
162 ေသမင္းတမန္၊စိမ္ေခၚသံ တရားေတာ္(၂၈-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
163 မက်န္းမာခ်ိန္၊ဥာဏ္ျဖင့္ခ်ိန္ တရားေတာ္(၂၇-၁-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
164 စိတ္ၾကည္လင္မွဥာဏ္ျမင္ရ တရားေတာ္(၁၁-၈-၂၀၀၉ ေန႕လည္) ၿမန္မာဘာသာ
165 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ ၿမန္မာဘာသာ
166 အရိယာတို႕ရဲ႕စံအိမ္ ၿမန္မာဘာသာ
167 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ ၿမန္မာဘာသာ
168 ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ ၿမန္မာဘာသာ
169 ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ ၿမန္မာဘာသာ
170 မျပဳမျဖစ္၊ျပဳမွျဖစ္ ၿမန္မာဘာသာ
171 မိုက္သူခံ၊ထိုက္သူစံ ၿမန္မာဘာသာ
172 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး ၿမန္မာဘာသာ
173 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ၊အရိယာေရြးပြဲ ၿမန္မာဘာသာ
174 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွတရားမင္ ၿမန္မာဘာသာ
175 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ ၿမန္မာဘာသာ
176 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ ၿမန္မာဘာသာ
177 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ၿမန္မာဘာသာ
178 သကၠာယဒိဌိပယ္သတ္ေရးတရားေတာ္ (၁) ၇-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
179 သကၠာယဒိဌိပယ္သတ္ေရးတရားေတာ္ (၂) ၇-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
180 ခဲယဥ္းတရားရရွိျငား မမွားၾကေစနဲ႕ တရားေတာ္ (၁) ၉-၁၀-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
181 ခဲယဥ္းတရားရရွိျငား မမွားၾကေစနဲ႕ တရားေတာ္ (၂) ၉-၁၀-၂၀၀၄ ၿမန္မာဘာသာ
182 ေဆးဆရာႏွင့္ လူမမာ တရားေတာ္(၁) ၁၄-၇-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
183 ေဆးဆရာႏွင့္ လူမမာ တရားေတာ္(၂) ၁၄-၇-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
184 ဝိပႆနာဥာဏ္မွမဂ္ဥာဏ္သို႕ တရားေတာ္(၁) ၂၄-၉-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
185 ဝိပႆနာဥာဏ္မွမဂ္ဥာဏ္သို႕ တရားေတာ္(၂) ၂၄-၉-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
186 အေနတတ္အေသျမတ္တရားေတာ္(၁) ၁၅-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
187 အေနတတ္အေသျမတ္တရားေတာ္(၂) ၁၅-၁၂-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ
188 ေတာင္ပို႕ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၂) ၿမန္မာဘာသာ
189 ေတာင္ပို႕ႀကီးဥပမာ တရားေတာ္ (၁) ၿမန္မာဘာသာ
190 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၁) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
191 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၂) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
192 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၃) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
193 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၄) ၁၀-၃-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
194 မိတ္ေဆြသုံးဦး တရားေတာ္(၁) ၁၆-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
195 မိတ္ေဆြသုံးဦး တရားေတာ္(၂) ၁၆-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
196 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၁) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
197 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၂) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
198 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၃) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
199 စိတ္ကိုဆုံးမခ်မ္းသာရ တရားရ (၄) ၁၆-၁၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ
200 ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက တရားေတာ္ (၁) ၁၃-၂-၂၀၀၉ ည ၿမန္မာဘာသာ
201 ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက တရားေတာ္ (၂) ၁၃-၂-၂၀၀၉ ည ၿမန္မာဘာသာ
202 ဝိပႆနာ အေမးအေျဖ တရားေတာ္ ၃-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
203 လျမတ္ဝါဆိုႏွင့္အမွန္တရား ၃-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
204 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၁-က) ၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
205 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၁-ခ) ၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
206 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၂-က) ၁၀-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
207 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၂-ခ) ၁၀-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
208 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၃-က) ၁၁-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
209 ဆိုဆုံးမလြယ္ေသာ ရဟန္းတပါးအေၾကာင္း (၃-ခ) ၁၁-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
210 သစၥာတရားေတာ္ ၁၇-၄-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ
211 သဘာဝႏွင့္ျမတ္ဓမၼ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ
212 မဇၥ်ိမပဋိပဋာ တရားေတာ္(၁) ၿမန္မာဘာသာ
213 မဇၥ်ိမပဋိပဋာ တရားေတာ္(၂) ၿမန္မာဘာသာ
214 ပုဂၢဳိလ္သုံးမ်ိဳး တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ
215 မွန္ကန္စြာအားထုတ္ေအာင္ျမင္ေရး တရားေတာ္(၁) ၂၉-၃-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
216 မွန္ကန္စြာအားထုတ္ေအာင္ျမင္ေရး တရားေတာ္(၂) ၂၉-၃-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
217 သိစရာက်င့္စရာအဆင့္ဆင့္ တရားေတာ္(၁) ၁-၂-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
218 သိစရာက်င့္စရာအဆင့္ဆင့္ တရားေတာ္(၂) ၁-၂-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
219 ကမၼဝ​​​​​​ဋ္မွလြတ္ေၿမာက္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ
220 လက္တြဲညီညာသာသနာၿပဳၾက ၿမန္မာဘာသာ
221 ဓမၼရိပ္သာအတြက္အလွဴေရစက္ခ်အနုေမာဒနာ ၿမန္မာဘာသာ
222 ဘာသာတရားႏွင့္ကုိးကြယ္မွဳ၊သရဏဂံု ၿမန္မာဘာသာ
223 ပုဂၢိဳလ္ေလးဆင့္၊ၾကာေလးပြင့္ ၿမန္မာဘာသာ
224 ဓမၼသမာဒါန ၿမန္မာဘာသာ
225 သံသရာအမွားႏွင့္သာရိပုၾတာ၏အၾကင္နာတရား ၿမန္မာဘာသာ
226 မိဘေက်းဇူးတရားႏွင့္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမစကား ၿမန္မာဘာသာ
227 အေလးထား၍စဥ္းစားဆင္ၿခင္၊ေကာင္းေအာင္ၿပင္ ၿမန္မာဘာသာ
228 ကိုယ့္ဘဝ၊ကိုယ္ၿပင္ ၿမန္မာဘာသာ
229 မေကာင္းမွဳေရွာင္၊ေကာင္းမွဳေဆာင္ ၿမန္မာဘာသာ
230 အခြင့္ေကာင္းကိုရေအာင္ယူ ၿမန္မာဘာသာ
231 ရွာေဖြၿခင္းႏွင့္ရရွိၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ
232 ငါမရွိလွ်င္ ငါ့ဟာမရွိ ၿမန္မာဘာသာ
233 ဗုဒၶေဟာၾကားတရားသံုးဆယ္ ၿမန္မာဘာသာ
234 မာန္ယစ္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ
235 ဆဆကၠေဒသနာႏွင့္ဓမၼဝိပႆနာ ၿမန္မာဘာသာ
236 သြာကၡာတဂုဏ္ႏ်င့္ၿပည့္စံုေသာဓမၼဝိနယ ၿမန္မာဘာသာ
237 အနုေမာဒနာၾသဝါဒ ၿမန္မာဘာသာ
238 မဂၤလာႏွစ္(၄၀)ၿပည့္ၿမတ္ေကာင္းမွဳ အနုေမာဒနာ ၿမန္မာဘာသာ
239 အမၺပါလီ၏ဘဝႏွင့္သင္ခန္းစာ ၿမန္မာဘာသာ
240 ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိကိုေလ့က်င့္ေမြၿမဴၿခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ
241 ဆုတ္ယုတ္ၿခင္းႏွင့္ၾကီးပြားတုိးတက္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ
242 ၾသဝါဒအနုေမာဒနာ(သံလွ်င္) ၿမန္မာဘာသာ
243 ကမၼဝိပါေကာ၊အစိေႏၱေယ်ာ ၿမန္မာဘာသာ
244 ၾသဝါဒအနုေမာဒနာ(ေဒၚဥာဏစာရီ-ၿမန္ေအာင္ေက်ာင္းတုိက္) ၿမန္မာဘာသာ
245 ဆုပ္ကုိင္ၿခင္းႏွင့္စြန့္လြတ္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ
246 ဆုၿမတ္(၆) ၿဖာ ၿမန္မာဘာသာ
247 ႏွလံုးသား၏ၿငိမ္းေအးမႈ ၿမန္မာဘာသာ
248 ပုညသဟာယမ်ား ၿမန္မာဘာသာ
249 ပါရမီရွင္တို႔၏ဘဝ (၁) ၿမန္မာဘာသာ
250 ပါရမီရွင္တို႔၏ဘဝ (၂) ၿမန္မာဘာသာ
251 ဓမၼဒိႏၵာ၏တရားအေၿဖ ၿမန္မာဘာသာ
252 မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ၿမန္မာဘာသာ
253 (၁၂) ႏွစ္ၾကာအေျဖရွာ ၿမန္မာဘာသာ
254 ဒိဠိသမၸႏ႖ပုဂၢိလ္ ၿမန္မာဘာသာ
255 သံေဝဇနိယဓမၼကထာ ၿမန္မာဘာသာ
256 သံေယာဇဥ္အေၾကာင္း ၿမန္မာဘာသာ
257 ဓမၼစာရီ၊အဓမၼစာရီ ၿမန္မာဘာသာ
258 သူ႔အေၾကာင္းကိုယ္႔အေၾကာင္း ၿမန္မာဘာသာ
259 စိတ္၏ထြက္ေပါက္မ်ား (၁-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
260 သမၼာဒိဠိအေၾကာင္း (၂-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
261 ေမြးေန႔လက္ေဆာင္တရားေတာ္မ်ား (၇-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
262 မာနတရားကိုေလ႔လာသံုးသပ္ၿခင္း (၈-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
263 ဥပါဒါန၊ပစၥေယာဘေဝါ (၉-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
264 ၿဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔မၿဖစ္ႏိုင္တာ (၁၀-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
265 သညာအသိႏွင္႔ပညာအသိ (၁၃-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
266 မဂၤလသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၄-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
267 နႏၵီဒုကၡႆ မူလံ(၅-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
268 ဒႆနဝိသုဒၶိ (၆-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
269 ခုခံစြမ္းအား (၈-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
270 ရဲစြမ္းသတၱိရိွသူမွေအာင္ႏိုင္ျခင္း (၁၀-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
271 ဝိယေတာ ဇာယေတ ေသာေကာ (၁၁-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
272 အေကာင္းဆံုးခ်မ္းသာရေအာင္ရွာ (၁၂-၁-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
273 သင့္ရာမွီဝဲ(၁)(မင္းၿပား-၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
274 ကံကုန္ေအာင္ရုန္းၾက(မင္းၿပား-၇.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
275 သင့္ရာမွီဝဲ(၂)(မင္းၿပား-၇.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
276 ဘုံေပ်ာက္တတ္တယ္(မင္းၿပား-၈.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
277 ဘာကိုအၿမတ္နုိးဆံုးလဲ..(ေၿမပံု-၉.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
278 ဥပါလိသုတ္(၁)(ကမ္းေထာင္းၾကီး-၁၀.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
279 ဥပါလိသုတ္(၂)(ကမ္းေထာင္းၾကီး-၁၁.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
280 အၿမန္ဆံုးႏိွပ္ကြပ္ၾက(ကမ္းေထာင္းၾကီး-၁၂.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
281 မွန္းေခ်ေပါက္(ေက်ာက္ၿဖဴ၁၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
282 လက္ကိုင္တရား(ေက်ာက္ၿဖဴ-၁၄.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
283 မွန္းေခ်ေပါက္(၁)(ေက်ာက္ၿဖဴ-၁၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
284 မွန္းေခ်ေပါက္(၂)(ေက်ာက္ၿဖဴ-၁၄.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
285 ကိုယ္နဲ့တူေနလုိ့(မာန္ေအာင္-၁၅.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
286 တံငါသည္သား(မာန္ေအာင္-၁၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
287 တံငါသည္သား(မာန္ေအာင္-၁၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
288 ေၾသာ္...ကာမဂုဏ္ (ေတာင္ကုတ္-၁၉.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
289 အေကာင္းဆံုးထုိက္တန္သူ(ကံ့ေကာ္ေတာင္-၁၈.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
290 သာသနာ့တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္(သံတြဲ-၂၀.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
291 အေၾကာင္းစံုမွ(၁)(သံတြဲ၂၀.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
292 အေၾကာင္းစံုမွ(၂)(သံတြဲ-၂၁.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
293 အသက္ကိုစြန့္၍(ဆပ္သြား-၂၂.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
294 ေကာင္းေကာင္းေနၾက(၁)(ဂြၿမိဳ့-၂၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
295 ေကာင္းေကာင္းေနၾက(၂)(ဂြၿမိဳ့-၂၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
296 ေကာင္းေစခ်င္လုိ့တရားေတာ္(၁) (က်ိဳင္းတံု-၂၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
297 ေကာင္းေစခ်င္လုိ့တရားေတာ္(၂) (က်ိဳင္းတံု-၂၇.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
298 ယံုၾကည္က်န္းမာစိတ္ေၿဖာင့္စြာၿဖင့္(၁) (တာခ်ိီလိတ္-၂၈.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
299 ယံုၾကည္က်န္းမာစိတ္ေၿဖာင့္စြာၿဖင့္(၂) (တာခ်ိီလိတ္-၁.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
300 အစမ္းသပ္ခံ(၁) (ေနာင္ခ်ိဳ-၃.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
301 အစမ္းသပ္ခံ(၂) (ေနာင္ခ်ိဳ-၄.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
302 ကြ်န္စိတ္...ေဖ်ာက္(ေနာင္ပိန္-၄.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
303 ၿပဳစုလုပ္ေကြ်း(၁) (နမ္းခမ္း-၅.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
304 ၿပဳစုလုပ္ေကြ်း(၂) (နမ္းခမ္း-၆.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
305 ၿပည့္စံုခဲ့ေသာ(၁) (နမ္းခမ္း-၇.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
306 ၿပည့္စံုခဲ့ေသာ(၂) (မူဆယ္-၈.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
307 ဘယ္ၿဖစ္ေရနဲ့ေဆးပါ့မယ္(ကြတ္ခုိင္-၉.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
308 ဘယ္ၿဖစ္ေရနဲ့ေဆးပါ့မယ္(ကြတ္ခုိင္-၉.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
309 ဘယ္ၿဖစ္ေရနဲ့ေဆးပါ့မယ္(ကြတ္ခုိင္-၉.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
310 ပရမတၳခ်မ္းသာ(၁) (သီေပါ-၁၅.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
311 ပရမတၳခ်မ္းသာ(၂)(သီေပါ-၁၆.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
312 သူသာမရွိလွ်င္(၁) (သီေပါ-၁၇.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
313 သူသာမရွိလွ်င္(၂) (သီေပါ-၁၈.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
314 ကာမဂုဏ္…လွည့္ကြက္ (သိန္နီ ၂၁.၃.၂၀၁၁) Myanmar
315 ေရွာင္ရန္မီး ႏွင့္ ေဆာင္ရန္မီး (လားရွုိး ၂၃.၃.၂၀၁၁) Myanmar
316 ဥပုသ္သည္မ်ား (၁) (ကေလာ ၂၇.၃.၂၀၁၁) Myanmar
317 ဥပုသ္သည္မ်ား (၂) (ကေလာ ၂၇.၃.၂၀၁၁) Myanmar
318 အေလးၿပဳစရာမ်ား(၁)ေရႊေညာင္ (၃၀.၃.၂၀၁၁) Myanmar
319 အေလးၿပဳစရာမ်ား(၂)ေရႊေညာင္ (၃၁.၃.၂၀၁၁) Myanmar
320 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၁-က) မိုးကုတ္(၁၇.၅.၂၀၁၁) Myanmar
321 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၁-ခ) မိုးကုတ္(၁၇.၅.၂၀၁၁) Myanmar
322 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၂-က) မိုးကုတ္(၁၈.၅.၂၀၁၁) Myanmar
323 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၂-ခ) မိုးကုတ္(၁၈.၅.၂၀၁၁) Myanmar
324 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၃-က) မိုးကုတ္(၁၉.၅.၂၀၁၁) Myanmar
325 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၃-ခ) မိုးကုတ္(၁၉.၅.၂၀၁၁) Myanmar
326 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၁-က) (မိုးကုတ္- ၂၀.၅.၂၀၁၁) Myanmar
327 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၁-ခ) (မိုးကုတ္- ၂၀.၅.၂၀၁၁) Myanmar
328 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၂-က) (မိုးကုတ္- ၂၁.၅.၂၀၁၁) Myanmar
329 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၂-ခ) (မိုးကုတ္- ၂၁.၅.၂၀၁၁) Myanmar
330 တစ္ခုေသာ တရား (၁) မိုးမိတ္ (၂၃.၅.၂၀၁၁) Myanmar
331 တရားကိုယ္စီရွိၾကသည္ (၁) ေရနံ ့သာ (၂၆.၅.၂၀၁၁) Myanmar
332 တရားကိုယ္စီရွိၾကသည္ (၂) ေရနံ ့သာ (၂၇.၅.၂၀၁၁) Myanmar
333 အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ မိုးကုတ္ Myanmar
334 လက္လွမ္းမမွီသူမုိ့(၁) ေက်ာက္ဆည္ ၂၈.၅.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
335 လက္လွမ္းမမွီသူမုိ့(၂) ေက်ာက္ဆည္ ၂၉.၅.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
336 အမ်ိဳးဂုဏ္(၁) ေခ်ာင္းေပါက္ ၂.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
337 အမ်ိဳးဂုဏ္(၂) ေခ်ာင္းေပါက္ ၃.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
338 ဘယ္သူခ်ည္လုိဘယ္သူေၿဖမွာလဲ.. ေမွာ္ဘီ ၁၆.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
339 အဓိကမသုတ္တရားေတာ္(၁-က) ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ ၂၅.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
340 အဓိကမသုတ္တရားေတာ္(၁-ခ) ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ ၂၅.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
341 အဓိကမသုတ္တရားေတာ္(၁-ဂ) ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ ၂၅.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
342 မေမ့ေသာသူတုိ့သြားရာလမ္း-၁ သာေကတ ၈.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
343 မေမ့ေသာသူတုိ့သြားရာလမ္း-၂ သာေကတ ၈.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
344 တာဝန္ယူေပးၾကပါတရားေတာ္ နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ေမွာ္ဘီ ၁၁.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
345 ေက်းဇူးဆပ္တရားေတာ္ မန္းတကၠသုိလ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ၁၂.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
346 ဓမၼအလင္းေရာင္တရားေတာ္ မဂၤလာတုိက္ ၁၅.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
347 လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ၂၃.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
348 ကာယာႏုပႆနာ(၁) ၃၀.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
349 ႏွလံုးသြင္းမွန္မွတရားေတာ္(၁) ေကာ့ေတာင္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၂၇.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
350 ႏွလံုးသြင္းမွန္မွတရားေတာ္(၂) ေကာ့ေတာင္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၂၈.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
351 ဘဝလြတ္ေၾကာင္းတရားေတာ္(၁)ထန္းတပင္ ၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
352 ဘဝလြတ္ေၾကာင္းတရားေတာ္(၂)ထန္းတပင္ ၄.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
353 ထုိက္တန္ေအာင္ၿပဳတရားေတာ္(၁) ေထာက္ၾကန့္ ၅.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
354 ထုိက္တန္ေအာင္ၿပဳတရားေတာ္(၂) ေထာက္ၾကန့္ ၆.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
355 စုိးရိမ္ၿခင္းကင္းေအာင္(၁) ေကာ့ဖငန္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၂၉.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
356 စုိးရိမ္ၿခင္းကင္းေအာင္(၂) ေကာ့ဖငန္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၃၀.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
357 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၁) ေတာင္ဒဂံု ၇.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
358 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၂) ေတာင္ဒဂံု ၈.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
359 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၃) ေက်ာက္တန္း ၉.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
360 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၄) ေက်ာက္တန္း ၁၀.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
361 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၅) ဓမၼဝိဟာရလမ္း၊တာေမြ ၁၁.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
362 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၆) ဓမၼဝိဟာရလမ္း၊တာေမြ ၁၂.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
363 အလြယ္ႏွင့္အခက္တရားေတာ္ ေကာ့စေမြကြ်န္း၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၃၁.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
364 ကုသုိလ္ၿဖစ္ေအာင္ေနတရားေတာ္ ေကာ့စေမြကြ်န္း၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၁.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
365 ေရဝတီတရားေတာ္ အေရွၾကိဳ့ကုန္း၊အင္းစိန္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
366 ၿပင္ခ်ိန္မမွီမွာ…စုိး တရားေတာ္ အေရွၾကိဳ့ကုန္း၊အင္းစိန္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
367 မာေစသာေစတရားေတာ္ ဗဟန္း ၁၅.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
368 အဖက္မတန္တရားေတာ္ ဗဟန္း ၁၆.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
369 အမွန္ၿမင္ေအာင္ၾကည့္တရားေတာ္ ပန္းဘဲတန္း ၁၇.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
370 ကိုယ္ပုိင္တရား ပန္းဘဲတန္း ၁၈.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
371 အကာႏွင့္အႏွစ္(၁)တရားေတာ္ ကမာရြတ္ ၁၉.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
372 အကာႏွင့္အႏွစ္(၂)တရားေတာ္ ကမာရြတ္ ၂၀.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
373 အၾကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္အၿမင့္ၿမတ္ဆံုး(၁)တရားေတာ္ စင္ကာပူ ၁.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
374 အၾကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္အၿမင့္ၿမတ္ဆံုး(၂)တရားေတာ္ စင္ကာပူ ၂.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
375 အက်င့္ၿမတ္…အစတရားေတာ္ စင္ကာပူ ၃.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
376 ပညာအႏွစ္ခ်မ္းသာအစစ္တရားေတာ္ ၿပင္စာ ၂၁.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
377 သူ ့ထက္သာေအာင္တရားေတာ္ ေၿမာက္ဒဂုံ ၂၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
378 ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက္က်ားတရားေတာ္ ေၿမာက္ဒဂုံ ၂၄.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
379 ကထိန္အႏုေမာဒနာတရားေတာ္ မဂၤလာတုိက္ ၿမန္မာဘာသာ
380 လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ၂၃.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
381 ကာယာႏုပႆနာ(၁) ၃၀.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
382 စုေဆာင္းၿခင္းႏွစ္ရပ္ ၿမန္မာဘာသာ
383 တရားထူးရႏိုင္သူအေၾကာင္း ၿမန္မာဘာသာ
384 ယေန႔ကမၻာၾကီး၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ၿမန္မာဘာသာ
385 ဘဝခရီးမွာေလွ်ာက္လွမ္းရမည္႕လမ္း ၿမန္မာဘာသာ
386 သူ႔အေၾကာင္းကိုယ္႔အေၾကာင္း ၿမန္မာဘာသာ
387 မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ၿမန္မာဘာသာ
388 ေလာကဓံ ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္သည္႕ စိတ္ထား ၿမန္မာဘာသာ
389 ဒိဠိသမၸႏ႖ပုဂၢိလ္ ၿမန္မာဘာသာ
390 ဓမၼမွတ္ေက်ာက္ ၿမန္မာဘာသာ
391 နႏၵီဒုကၡသာမူလံ ၿမန္မာဘာသာ
392 ဓမၼံသရဏံဂစၥာမိ အဓိပၸါယ္ အက်ယ္ရွင္း ၿမန္မာဘာသာ
393 ၁၂ႏွစ္ၾကာ အေျဖရွာခဲ့ရေသာတရားမ်ား ၿမန္မာဘာသာ
394 ဘဝကို ပ႒ာန္းျဖင့္ သုံးသပ္ျခင္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ
395 ပုဂၢိဳလ္ၿမတ္တို့၏ႏွလံုးအိမ္ ၿမန္မာဘာသာ
396 ကံကိုဖယ္ရွား ကံတရား အေၾကာင္းတရား ၿမန္မာဘာသာ
397 ဘဝခရီးမွာေလွ်ာက္လွမ္းရမည္႕လမ္း ၿမန္မာဘာသာ
398 ရဲစြမ္းသတၱိရိွသူမွေအာင္ႏိုင္ျခင္း ၿမန္မာဘာသာ
399 ဗ်ာကတ၊ အဗ်ာကတ ၿမန္မာဘာသာ
400 ကိုယ္က်င္႔တရားသည္သာလူ႔အဆင္႔အတန္း ၿမန္မာဘာသာ
401 ဘဝကို ပ႒ာန္းျဖင့္ သုံးသပ္ျခင္း(၂) ၿမန္မာဘာသာ
402 လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ဒုကၡသမုဒယ Myanamr
403 ဤဘဝ၏အျခားမဲ့၌ Myanamr
404 မွတ္ ဉာဏ္ေကာင္းေအာင္က်င့္ေဆာင္ျခင္း Myanamr
405 သတိမထားကလွည့္စားခံရတတ္သည္ Myanamr
406 ဆရာႏွင့္တပည့္ Myanamr
407 လူဆိုးလူမိုက္ Myanamr
408 လူလိမၼာပညာရွိ Myanamr
409 စိတ္၏အညစ္အေၾကးမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္း Myanamr
410 စံုဆင္းသူ ႏွင့္ဆန္တက္သူ Myanamr
411 ေမြးေန႕လက္ေဆာင္ Myanamr
412 ၀၀၂။ ဓမၼသာကစၦာ Myanamr
413 ၀၀၃။ မေကာင္းမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း Myanamr
414 ၀၀၄။ စရိုက္ ႏွင့္ဝါသနာ Myanamr
415 ၀၀၅။ သကၠယဒိ႒ိက နိဗၺာန္လမ္းေၾကာင္းကိုပိတ္ဆို႕ထားသည္ Myanamr
416 ဘဝတဏွာႏွင့္သံသရာ Myanamr
417 ျဖဴစင္စိတ္ထား၊အလုပ္ၾကိဳးစား Myanamr
418 ဂီရိမာနႏၵသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
419 သီလအေၾကာင္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
420 အိမ္တက္အလွဴမဂၤလာအႏုေမာဒနာ Myanamr
421 ဘုရားပြင့္မွၾကားရသည္႕အေျဖ Myanamr
422 ခိုင္မာေသာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ၾကံံ႕ခိုင္သည္႕စိတ္ထား Myanamr
423 အရွင္မိဂလဇာ၏ဝိပႆနာ Myanamr
424 ဒုလႅဘရဟန္းဘဝ Myanamr
425 အာသသကၡယက်င့္စဥ္ အပိုင္း (၁) Myanamr
426 အာသသကၡယက်င့္စဥ္ အပိုင္း (၂) Myanamr
427 အာသသကၡယက်င့္စဥ္ အပိုင္း (၃) Myanamr
428 အာသသကၡယက်င့္စဥ္ အပိုင္း (၄) Myanamr
429 အာသသကၡယက်င့္စဥ္ အပိုင္း (၅) Myanamr
430 သင္ယူျခင္းႏွင့္သာသနာ Myanamr
431 ကံရိွလို႕ဘံုဘဝရိွရမည္ Myanamr
432 သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
433 စိတ္ခ်မ္းသာမွကိုယ္က်န္းမာသည္ Myanamr
434 သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ စိတ္ေနသေဘာထား Myanamr
435 ယေန႕ကမ ၻာၾကီး၏ေနာက္ဆံုးေန႕မ်ား Myanamr
436 အမွန္သိျခင္းႏွင့္မသိျခင္း Myanamr
437 ယဥ္ေက်းလိမၼာ Myanamr
438 စိေတၱန နိေယာေတာေလာေကာ Myanamr
439 ၾသကာသရွင္းတမ္း Myanamr
440 ကာယဘာဝနာ စိတၱဘာဝနာ Myanamr
441 ဘဝေရးရာ အေျဖရွာျခင္း Myanamr
442 သုခခ်မ္းသာ အေၾကာင္းရွာ Myanamr
443 ကယ္တင္ျခင္း Myanamr
444 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ဘဝ Myanamr
445 ျမတ္ဗုဒၶ၏ေက်းဇူး အထူးေပးဆပ္ခဲ႔သူ Myanamr
446 အေၾကာင္းရွာႀကံ အေျဖမွန္ေတြ႕ - ၁ Myanamr
447 အေၾကာင္းရွာႀကံ အေျဖမွန္ေတြ႕ - ၂ Myanamr
448 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ႏွင္႔ ဝိပႆနာ Myanamr
449 ရတနာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၁ Myanamr
450 ရတနာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၂ Myanamr
451 ရတနာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၃ Myanamr
452 ရတနာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၃ Myanamr
453 ကုသိုလ္ဆိုတာခ်မ္းသာ Myanamr
454 သာမာဝတီ၏ဘဝႏွင္႔သခၤန္းစာ Myanamr
455 ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာႏွင္႔စၾကဝ႒ာ Myanamr
456 သကၠပဥၥသုတ္လာ ဓမၼေမးခြန္းႏွင္႔အေျဖမ်ား - ၁ Myanamr
457 သကၠပဥၥသုတ္လာ ဓမၼေမးခြန္းႏွင္႔အေျဖမ်ား - ၂ Myanamr
458 သကၠပဥၥသုတ္လာ ဓမၼေမးခြန္းႏွင္႔အေျဖမ်ား - ၃ Myanamr
459 ေဗာဓိပကိၡယတရားကိုေလ႔လာ သံုးသပ္ျခင္း (ဒုတိယတြဲ) အပိုင္း (၆) Myanamr
460 ေဗာဓိပကိၡယတရားကိုေလ႔လာ သံုးသပ္ျခင္း (ဒုတိယတြဲ) အပိုင္း (၇) Myanamr
461 ေဗာဓိပကိၡယတရားကိုေလ႔လာ သံုးသပ္ျခင္း (ဒုတိယတြဲ) အပိုင္း (၈) Myanamr
462 ေဗာဓိပကိၡယတရားကိုေလ႔လာ သံုးသပ္ျခင္း (ဒုတိယတြဲ) အပိုင္း (၉) Myanamr
463 ေဗာဓိပကိၡယတရားကိုေလ႔လာ သံုးသပ္ျခင္း (ဒုတိယတြဲ) အပိုင္း (၁၀) Myanamr
464 ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ Myanamr
465 ဟိုဘက္ကမ္းသို႔ သြားၾကစို႔ Myanamr
466 ေမြးေန႔ မဂၤလာ အႏုေမာဒနာ Myanamr
467 သဒၶမၼပတိရူပကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
468 အျမင္ႏွစ္မ်ိဳး Myanamr
469 မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြး အႏုေမာဒနာ Myanamr
470 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း အပိုင္း (၁) Myanamr
471 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း အပိုင္း (၂) Myanamr
472 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း အပိုင္း (၃) Myanamr
473 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း အပိုင္း (၄) Myanamr
474 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း အပိုင္း (၅) Myanamr
475 ဥေပကၡာတရားကိုေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
476 ဆြမ္းကပ္ အႏုေမာဒနာ (ဦးမ်ီဳးသန္႔ထြန္း) Myanamr
477 ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းႏွင္႔ ျမတ္ေသာေနထိုင္ျခင္း Myanamr
478 ဘဝမွာအေကာင္းဆံုး Myanamr
479 ၾသဝါဒ (ဝိမုတၱိတရားေတာ္ အလွဴလုပ္ငန္း) Myanamr
480 စြမ္းအားရိွေသာစိတ္ႏွင္႔ စြမ္းအားျပည္႔ေသာစိတ္ Myanamr
481 ကိုးကြယ္မွု၏ အဓိပၸါယ္ Myanamr
482 သူျမတ္တို႔၏ ေလာကတၱစရိယတရား Myanamr
483 ဘဝကူးေကာင္းေရး က်င္႔ေဆာင္ေရး Myanamr
484 ဘဝဒုကၡကို ရွဳျမင္သံုးသပ္ျခင္း Myanamr
485 ကိုယ္ေရြးတဲ႔လမ္း Myanamr
486 အျပစ္ကင္းေသာ အစားအစာ Myanamr
487 တမလြန္ဘဝႏွင္႔ ကံအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း-၁ Myanamr
488 တမလြန္ဘဝႏွင္႔ ကံအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း-၂ Myanamr
489 သရဏီယ အႏုေမာဒနာ (ဦးစံသာ) Myanamr
490 သာတပန္ႏွင္႔သံေယာဇဥ္ Myanamr
491 သာရဏီယ အႏုေမာဒနာ (သြား-ေဆး) Myanamr
492 ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း (တတိယတြဲ) အပိုင္း (၁၁) Myanamr
493 ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း (တတိယတြဲ) အပိုင္း (၁၂) Myanamr
494 ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း (တတိယတြဲ) အပိုင္း (၁၃) Myanamr
495 ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း (တတိယတြဲ) အပိုင္း (၁၄) Myanamr
496 ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း (တတိယတြဲ) အပိုင္း (၁၅) Myanamr
497 ဓမၼစၾကာည၏ အမွတ္တရေဒသနာ Myanamr
498 ကမၼနိယာမႏွင္႔ ေလာကသဘာဝ Myanamr
499 စိုးရိမ္စိတ္ကို ဖယ္ရွားျခင္း Myanamr
500 ေမ႔ေလ်ာ႔သူ Myanamr
501 ျမတ္ဆုနိဗၺာန္ အက်င္႔မွန္ - ၁ Myanamr
502 ျမတ္ဆုနိဗၺာန္ အက်င္႔မွန္ - ၂ Myanamr
503 ျမတ္ဆုနိဗၺာန္ အက်င္႔မွန္ - ၃ Myanamr
504 ၾသဝါဒကထာ အႏုေမာဒနာ (ေတာင္ႀကီး) Myanamr
505 အႏုေမာဒနာ ၾသဝါဒကထာ (ျပင္ဦးလြင္) Myanamr
506 ေမြးေန႔အႏုေမာဒနာ (ေဒၚခင္ေအးျမင္႔) Myanamr
507 ခႏၶာကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
508 အာယတနကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
509 ဓါတ္(၁၈) ပါးကိုေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
510 အရိယသစၥာကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း - ၁ Myanamr
511 အရိယသစၥာကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း - ၂ Myanamr
512 အရိယသစၥာကို ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း - ၃ Myanamr
513 အဘိဓမၼာပညာရပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုျခင္း Myanamr
514 အဘိဓမၼက်မ္းမ်ား၏ ေမးခြန္းႏွင္႔ေျဖဆိုခ်က္မ်ား Myanamr
515 အကုသိုလ္တား စိတ္စြမ္းအား Myanamr
516 ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္း Myanamr
517 အေရာဂ်ပရမာလာဘံ Myanamr
518 သံသရာခရီးသြားအမွားလုပ္မိသူမ်ား Myanamr
519 သမၼာပဋိပဒါ Myanamr
520 အဂတိ (၄) ပါး မလိုက္စားျခင္း Myanamr
521 ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာစိတ္ရိွသူ Myanamr
522 လုပ္မိတဲ႔အမွား ဖယ္ရွားျခင္း Myanamr
523 အတၱဒီပႏွင္႔ တဒဂၤအၿငိမ္း Myanamr
524 ပရိညာသံုးျဖာ ဝိပႆနာ Myanamr
525 နိဗၺာန္ဝင္ေရာက္ တံခါးေပါက္မ်ား Myanamr
526 အာကေခၤယ်သုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
527 ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္႔ လံုးဝေျပာင္းလဲျခင္း - ၁ Myanamr
528 ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္႔ လံုးဝေျပာင္းလဲျခင္း - ၂ Myanamr
529 တိုးတက္ျခင္းႏွင္႔ဆုတ္ယုတ္ျခင္း Myanamr
530 အမွားကင္းစင္ ပစၥကၡဥာဏ္အျမင္ - ၁ Myanamr
531 အမွားကင္းစင္ ပစၥကၡဥာဏ္အျမင္ - ၂ Myanamr
532 ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းႏွင္႔ေယာဂီအဂၤါညီလ်ွင္ တရားထူးရႏိုင္သည္။ Myanamr
533 သ႒ာယတန ဝိဘဂၤသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၁ Myanamr
534 သ႒ာယတန ဝိဘဂၤသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၂ Myanamr
535 သ႒ာယတန ဝိဘဂၤသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၃ Myanamr
536 ဆင္းရဲမြဲေတမွဳေလ်ွာ႕ခ်ေရး Myanamr
537 ကပ္ႀကီးသံုးပါးေက်ာ္လႊားေရး - ၁ Myanamr
538 ကပ္ႀကီးသံုးပါးေက်ာ္လႊားေရး - ၂ Myanamr
539 နိယတ မိစၦာဒိ႒ြိကု ေလ႔လာသံုးသပ္ျခင္း Myanamr
540 အရိဌရဟန္း၏ မိစၦာဝါဒ Myanamr
541 သာတိရဟန္း၏ မိစၦာဝါဒ Myanamr
542 အႏုတၱရိယ (၆) ပါးျမတ္တရား Myanamr
543 သုညကမၻာ၏သရုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား - ၁ Myanamr
544 သုညကမၻာ၏သရုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား - ၂ Myanamr
545 သုညကမၻာ၏သရုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား - ၃ Myanamr
546 သုညကမၻာ၏သရုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား - ၄ Myanamr
547 သိကၡာထပ္မဂၤလာႏွင့္ ဝါဆိုသကၤန္းအလႈ Myanamr
548 ေက်းဇူးသိျခင္း Myanamr
549 အဓိပညာ ဝိပႆနာ Myanamr
550 ဘာသာတရားလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ Myanamr
551 ျမတ္ဗုဒၶအဆုံးအမ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား Myanamr
552 မေတြေဝေသာ အသိ Myanamr
553 သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ အမွန္သိျခင္း Myanamr
554 ေဗာဓိသတၱ၏ ဝိပႆနာ Myanamr
555 နတ္လူတို႕၏ ဆရာ Myanamr
556 ကုသိုလ္ပင္မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္း Myanamr
557 ဘာသာတရားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း Myanamr
558 ဘာသာတရားကို လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း Myanamr
559 ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဇၽၥိမပဋိပဒါ တရား Myanamr
560 ဓမၼသည္သာ ဘဝ၏ အလင္းေရာင္ Myanamr
561 သာသနပူဇာ ျမတ္မဂၤလာ Myanamr
562 ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား၏ အမွတ္တရမ်ား Myanamr
563 စြမ္းအားႀကီးမား လူခြန္အား Myanamr
564 စဥ္းစားဥာဏ္ႏွင့္ အက်င့္မွန္ Myanamr
565 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း (၁) Myanamr
566 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း (၂) Myanamr
567 ေမးခြန္းထုတ္၍ အေျဖရွာျခင္း Myanamr
568 အားလုံးရဲ႕ ေမတၱာကို ခံယူပါ Myanamr
569 ပရိတ္သတ္ၾကားမွ ျမတ္ဘုရား Myanamr
570 ရဟန္းငါးရာအတြက္ ဝိပႆနာအလုပ္ေပး Myanamr
571 လြတ္ေျမာက္တဲ့စိတ္အတြက္ အားလုံးကိုစြန္႕လႊတ္ရမည္။ Myanamr
572 အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ရြက္သည္ပိုး (၁) Myanamr
573 အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ရြက္သည္ပိုး (၂) Myanamr
574 အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ရြက္သည္ပိုး (၃) Myanamr
575 ပုဗၺဏွသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
576 သစၥာသိမွ အမွန္ျမင္မည္ Myanamr
577 လူဆယ္ေယာက္တြင္ အေတာ္ဆုံးလူတစ္ေယာက္ Myanamr
578 ပႆဒနိယတရားျမတ္ဆယ္ပါး Myanamr
579 ကဲ့ရဲ႕ေသာစကားလုံးမ်ားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား Myanamr
580 ျဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁) Myanamr
581 ျဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂) Myanamr
582 ျဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃) Myanamr
583 ျဗဟၼဇာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၄) Myanamr
584 တရားကို ျမတ္ႏိုးသူ Myanamr
585 ၾသဝါဒ (အ.ထ.က (၃) ၿမိတ္) Myanamr
586 သီရိေဂဟာျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ပါ Myanamr
587 အဘိရူပနႏၵာ၏ ဘဝႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမ Myanamr
588 ၾသဝါဒ၊ ဘုရားငါးဆူ စာသင္တိုက္၊ ၿမိတ္ Myanamr
589 ကာလာမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
590 အရဏဝိဘဂၤသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
591 အရွင္အာနႏၵေဟာၾကားသည္႕ ေသခပဋိပဒါ Myanamr
592 ေသမင္းမျမက္ရာသို႕ သြားၾကစို႕ Myanamr
593 အဆုိးဆုံးဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွ အေကာင္းဆုံးခ်မ္းသာရမည္။ Myanamr
594 ဓမၼေရးရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း Myanamr
595 ပဋိပဒါ (၄)ပါး Myanamr
596 အေၾကာင္းတရားကို ရွာေဖြျခင္း Myanamr
597 ဓမၼဗ်ဴဟာသင္တန္း - တရား အေမးအေျဖမ်ား(၁) Myanamr
598 ဓမၼဗ်ဴဟာသင္တန္း - တရား အေမးအေျဖမ်ား(၂) Myanamr
599 တစ္ရာတန္းလူသား၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား Myanamr
600 ခဏိက သမာဓိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း Myanamr
601 အဆုံးကိုေက်ာ္လြန္သည္႕ အဆုံးမဲ့ တရား Myanamr
602 ႏွစ္ဦးေမတၱာ လူတိုင္းမွာ Myanamr
603 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမႏွင့္ ဘဝေနထိုင္နည္း Myanamr
604 စိတၱဘာဝနာျဖင့္သာ စိတ္ျဖဴစင္ႏိုင္သည္။ Myanamr
605 သမာဓိဘာဝနာ စြမ္းေဆာင္မႈ (၄)မ်ိဳး Myanamr
606 ကုေႁႏၵေစာင္းႀကိဳးညိွႏိုင္မွ တရားသိမည္ Myanamr
607 ေရစက္ခ် အႏုေမာဒနာ (ရန္ကုန္တိုင္း ဆက္သြယ္ေရး) Myanamr
608 ဝကၠလိရဟန္းအတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ ဓမၼစြမ္းပကား Myanamr
609 ၾသဝါဒအႏုေမာဒနာ (အ.လ.က (၁) ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္) Myanamr
610 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ အင္အားမ်ား Myanamr
611 ဝီေဏာပမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ Myanamr
612 တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈကို ျမတ္ႏိုးသူ Myanamr
613 ေရစက္ခ် သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း Myanamr
614 စိတ္ထိန္းႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ Myanamr
615 သိမ္ေရစက္ခ် အႏုေမာဒနာ (သံလ်င္) Myanamr
616 အျငင္းပြားသူတို႕၏ အတြင္းေရးမ်ား Myanamr
617 စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည္႕ ၿမဲသတိထား Myanamr
618 အေကာင္းဆုံး ဘာသာတရား Myanamr
619 လက္ေတြ႕က်ေသာ အဆုံးအမ Myanamr
620 ဥစၥာဓန ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း အေၾကာင္း Myanamr
621 ဘိကၡဴနီ(၅၀၀)ႏွင့္ အရွင္နႏၵက၏ ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ေဒသနာေတာ္ Myanamr
622 ဒီဃနကၡသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္ Myanamr
623 ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းအေၾကာင္း တရားေတာ္ Myanamr
624 ပါရမီပုံရိပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားေတာ္ အပိုင္း (၁) Myanamr
625 ပါရမီပုံရိပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားေတာ္ အပိုင္း (၂) Myanamr
626 ပါရမီပုံရိပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားေတာ္ အပိုင္း (၃) Myanamr
627 ပါရမီပုံရိပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားေတာ္ အပိုင္း (၄) Myanamr
628 ပါရမီပုံရိပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားေတာ္ အပိုင္း (၅) Myanamr
629 အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၁) (၂၄.၁.၂၀၁၂ - စမ္းေခ်ာင္း) Myanamr
630 အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၂) (၂၅.၁.၂၀၁၂ - စမ္းေခ်ာင္း) Myanamr
631 အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၃) (၂၆.၁.၂၀၁၂ - စမ္းေခ်ာင္း) Myanamr
632 အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၃) (၂၇.၁.၂၀၁၂ - စမ္းေခ်ာင္း) Myanamr
633 အာနာပါနႆတိသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(၃) (၂၈.၁.၂၀၁၂ - စမ္းေခ်ာင္း) Myanamr
634 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၁) Myanamr
635 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၂) Myanamr
636 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၃) Myanamr
637 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၄) Myanamr
638 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၅) Myanamr
639 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၆) Myanamr
640 ဓမၼကို အေဖာ္ျပဳမွ ထာ၀ရခ်မ္းသာမည္ (၂၉.၁.၂၀၁၂ - ဗဟန္း) Myanamr
641 တပည့္မ်ားေလးစားျမတ္ႏိုးအပ္တဲ့ ဆရာ (၂၀.၂.၂၀၁၂ - ဒဂံု - ျပည္သူ ့ဥယ်ာဥ္) Myanamr
642 စိတ္၌ျဖစ္ပြား အဆုိးတရားတို ့၏ လွည့္စားမႈမ်ား (၃) Myanamr
643 စံထားရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ (၂၇.၂.၂၀၁၂ - ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့) Myanamr
644 ေလ့က်င့္ပြားမ်ား သညာမ်ား (၆.၃.၂၀၁၂ - ဗဟန္း) Myanamr
645 (၇၂) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန ့အမွတ္တရဂုဏပူဇာ (၆.၃.၂၀၁၂ - မရမ္းကုန္း) Myanamr
646 လူေတာ္လူေကာင္း (၈.၃.၂၀၁၂ - ေနျပည္ေတာ္) Myanamr
647 ေနတုိင္းဆင္ျခင္ စိတ္ကုိျပင္ (၉.၃.၂၀၁၂ - မရမ္းကုန္း) Myanamr
648 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း (၁၁.၃.၂၀၁၂ -အမရပူရ) Myanamr
649 ကုိးပါသီလျဖင့္ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးျခင္း (၁၂.၃.၂၀၁၂ - ေက်ာက္ဆည္) Myanamr
650 ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လူ ့စြမ္းအား (၁) (၁၃.၃.၂၀၁၂ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) Myanamr
651 ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လူ ့စြမ္းအား (၂) (၁၄.၃.၂၀၁၂ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) Myanamr
652 ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လူ ့စြမ္းအား (၃) (၁၅.၃.၂၀၁၂ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) Myanamr
653 ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လူ ့စြမ္းအား (၄) (၁၆၃.၃.၂၀၁၂ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) Myanamr
654 ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လူ ့စြမ္းအား (၅) (၁၇.၃.၂၀၁၂ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) Myanamr
655 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား (၁) (၂၈.၁၁.၂၀၁၁ - မုံရြာ) Myanamr
656 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား (၂) (၂၉.၁၁.၂၀၁၁ - မုံရြာ) Myanamr
657 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား (၃) (၃၀.၁၁.၂၀၁၁ - မုံရြာ) Myanamr
658 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား (၄) (၁.၁၂.၂၀၁၁ - မုံရြာ) Myanamr
659 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား (၅) (၂.၁၂.၂၀၁၁ - မုံရြာ) Myanamr
660 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကြ်းရဟန္းမ်ား (၆) (၃.၁၂.၂၀၁၁ - မုံရြာ) Myanamr
661 သူ ့အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္ႏွင့္ ဓမၼအျမင္ (၁၅.၂.၂၀၁၂ - မႏ ၱေလး) Myanamr
662 တရားအသိမကြာ စီးပြားရွာ (၁၉.၃.၂၀၁၂ - တာခ်ီလိတ္) Myanamr
663 တရားသိလွ်င္ စိတ္ေပ်ာ္ရြင္ (၂၀.၃.၂၀၁၂ - တာခ်ီလိတ္) Myanamr
664 ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း (၂၃.၃.၂၀၁၂) Myanamr
665 ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံဘ၀ (၂၇.၃.၂၀၁၂ - မရမး္ကုန္း) Myanamr
666 အဆုိးသံသရာကုိ လြတ္ေျမာက္ျခင္း (၅.၂.၂၀၁၂ - ေရႊဘို) Myanamr
667 ဆရာရွိမွ အမွန္သ (၁၁.၃.၂၀၁၂ - မႏၱေလး) Myanamr
668 ဗ်ာဒိတ္ေဟာၾကား ဘုရား (၂၄)ဆူအေၾကာင္း (၄.၅.၂၀၁၂ - ျပင္ဦးလြင္) Myanamr
669 အံဖြယ္လူသား ျမတ္ဘုရား (၅.၅.၂၀၁၂ - ျပင္ဦးလြင္) Myanamr
670 English 10-April-2005 Use and Benifit of Metta
671 English 2005 Meditation retreat UK, Questions and Answers
672 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ (၁) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 01
673 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၂ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 02 (A)
674 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၂ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 02 (B)
675 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၃ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 03 (A)
676 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၃ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 03 (B)
677 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ (၄) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 04
678 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၅ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 05 (A)
679 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၅ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 05 (B)
680 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၆ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 06 (A)
681 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၆ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 06 (B)
682 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၇ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 07 (A)
683 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၇ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 07 (B)
684 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၈ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 08 (A)
685 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၈ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 08 (B)
686 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၉ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 09
687 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၀ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 10
688 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၁ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 11
689 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၂ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 12
690 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၃ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 13
691 သတၱဝါတို့၏(၃၁)ဘံု ၿမန္မာဘာသာ 31 Plains
692 English/Korea A Talk For Those Who Want to See the Buddha 2011 07 09
693 အဘိဓမၼာၿမတ္ေဒသနာ ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma
694 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 01
695 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၂) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 02
696 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၃) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 03
697 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၄) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 04
698 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၅) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 05
699 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၆) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 06
700 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၇) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 07
701 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၈) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 08
702 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၉) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 09
703 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 10
704 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁၁) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 11
705 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁၂) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 12
706 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁၃) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 13
707 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁၄) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 14
708 အဘိဓမၼာႏွင့္ပ႒ာန္းေဒသနာ(၁၅) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Patthana Dhamma Talk Day 15
709 အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ  (၁၉-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma and Vipassana
710 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life Day1(02-12-2006) -evening-
711 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life Day1- (02-12-2006) noon-
712 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life-Day2-(03 12 2006) evening
713 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life-Day3-(04-12-2006)evening-
714 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life-Day3-(04-12-2006)noon-
715 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life-Day4-(05-12-2006)evening-
716 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life-Day4-(05-12-2006)noon-
717 အဘိဓမၼာ English Abhidhamma For Daily Life-Day5-906-12-2006)noon-
718 English Advance Vipassana & Nibbana
719 စိတ္ၿဖစ္ပံုကိုေလ့လာၿခင့္(၁) ၿမန္မာဘာသာ Analysis of Formation of Mind (Part I)
720 စိတ္ၿဖစ္ပံုကိုေလ့လာၿခင့္(၂) ၿမန္မာဘာသာ Analysis of Formation of Mind (Part II)
721 စိတ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း  (၂၅-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Analysis of Mind
722 နာမ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း  (၂၂-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Analysis of Namma Dhamma
723 ႐ုပ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၁  (၂၀-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Analysis of Rupa (Part I)
724 ႐ုပ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၂  (၂၁-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Analysis of Rupa (Part II)
725 သေဗၺ ဓမၼါ အနတၱာ  (၂၃-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Anatta
726 ရာဓရဟန္း၏အေမးကိုေၿဖဆုိၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Answer for Bhikkhu Radha
727 တရားမ်က္စိကိုပိုင္ဆုိင္သူ ၿမန္မာဘာသာ Answer for Bhikkhu Radha
728 ေဟာသူ၊နာသူ၊စိတ္ထားၿဖဴ ၿမန္မာဘာသာ Answer for Bhikkhu Radha
729 ေမတၱာႏွလံုးအစဥ္သံုး ၿမန္မာဘာသာ Apply Metta
730 အရွင္အႏုရုဒၶါ (ရမည္းသင္း)၁၅-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Ashin Anuruddha
731 အရွင္ဥပဝါန ေတၳရအပဒါန္ (က်ံဳဓနိ)၁၆-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Ashin Upavana
732 ေႏွာင္ၾကိဳးအစစ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Attachement (1 of 2)
733 ေႏွာင္ၾကိဳးအစစ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Attachement (2 of 2)
734 ေဘာဂတဏွာ  (၁၇-၁၂-၂၀၀၉) ) ၿမန္မာဘာသာ Attachment to Wealth
735 အဝိဇၨာႏွင့္ဝိဇၨာ ၿမန္မာဘာသာ avijja and vijja: Clear knowledge; genuine awareness;
736 အဆိုးဆံုးေရာဂါကုစားပါ တရာေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Bad Diseases
737 ၿပစ္မွားၿခင္းႏွင့္ဒဏ္သင့္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Bad Kamma
738 English/Korea Bearers of the Burden 01
739 English/Korea Bearers of the Burden 02
740 English/Korea Bearers of the Burden 03
741 English/Korea Bearers of the Burden 04
742 English/Korea Bearers of the Burden 05
743 English/Korea Bearers of the Burden 06
744 ဘာဝနာေရွ့သြားလမ္းစဥ္မ်ား (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Before Bavana 1 of 2
745 ဘာဝနာေရွ့သြားလမ္းစဥ္မ်ား (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Before Bavana 2 of 2
746 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၁-ခ) (၁၃.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part I B)
747 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၁-က) (၁၃.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part I)
748 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၂) (၁၄.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part II)
749 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၃) (၁၅.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part III)
750 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၄) (၁၆.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part IV)
751 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၅-က) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part V-A)
752 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၅-ခ) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part V-B)
753 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၆-က) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part VI-A)
754 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၆-ခ) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part VI-A)
755 ကိုယ္ခံစြမ္းအား  (၁၅-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Better Immune system
756 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 1 of 7)
757 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၂) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 2 of 7)
758 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၃) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 3 of 7)
759 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၄) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 4 of 7)
760 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၅) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 5 of 7)
761 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၆) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 6 of 7)
762 သာမညဆရာေတာ္ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း(၇) ၿမန္မာဘာသာ Biography ( 7 of 7)
763 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw
764 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 02
765 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 03
766 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 04
767 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 05
768 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 06
769 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 07
770 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 08
771 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 09
772 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 10
773 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 11
774 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 12
775 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 13
776 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 14
777 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 15
778 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 16
779 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 17
780 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 18
781 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 19
782 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 20
783 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 21
784 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 22
785 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 23
786 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 24
787 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 25
788 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 26
789 လယ္တီဆရာေတာ္အရွင္ဥာဏ ေထရုပၸတိၱ ေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Biography of Ledi Sayadaw 27
790 ဘဝသစ္၌ၿပန္လည္ေမြးဖြားၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Birth-Beginning of Life
791 English Bozzhinga Sutta (1)
792 English Bozzhinga Sutta (2)
793 ၿမတ္ဗုဒၶေဒသနာႏွင့္ယေန့ကမၻာ ၿမန္မာဘာသာ Buddha and Today world
794 ေကာင္းတာကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါ  (၁၉-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Choose the Best
795 စိတၱာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန ္၀၁-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Cittanupassana Satipatthana
796 ၿမန္မာဘာသာ Closing the Door of Hell
797 အားေပးစကား  (၁၇-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Condolence
798 English Contemplation of Mind (I)
799 English Contemplation of Mind (II)
800 သမၵဳတိသစၥာႏွင့္ပရမတၱသစၥာ ၿမန္မာဘာသာ Conventional Truth (Sammuti Sacca) and Ultimate Truth (Paramattha Sacca)
801 ယထာဘူတဒႆန ၿမန္မာဘာသာ Dassana
802 ဘဝနိဂုံးေသဆံုးၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Death-End of Life
803 ဘဝကိုအလွဆင္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Decoration of Life
804 English Dependent Origination
805 န စ ေသာ န စ အေညာ  (၂၁-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma
806 ဝါတြင္းသင္တန္း(၁)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၃-၈-၂၀၁၀)ညေနပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (01)
807 ဝါတြင္းသင္တန္း(၂)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၁၀-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (02)
808 ဝါတြင္းသင္တန္း(၃)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၁၈-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (03)
809 ဝါတြင္းသင္တန္း(၄)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၂၅-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (04)
810 ဝါတြင္းသင္တန္း(၅)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၂-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (05)
811 ဝါတြင္းသင္တန္း(၆) မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၈-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (06)
812 ဝါတြင္းသင္တန္း(၇)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၁၆-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (07)
813 ဝါတြင္းသင္တန္း(၈)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၂၃-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (08)
814 ဝါတြင္းသင္တန္း(၉)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၀၁-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (09)
815 ဝါတြင္းသင္တန္း(၁၀)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၈-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (10)
816 အႏီၲမ အဂၢိစ်ာပနပူဇာ မွတ္တမ္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
817 ဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ေထရုပၸတိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
818 ၁၃-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ အေျခခံတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
819 ၁၃-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ရွည္လ်ားတဲ့ ဘ၀သံသရာ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
820 ၁၄-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ႏွင့္ကမၼဘ၀ရွင္းတမ္းတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
821 ၁၄-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ေရွးအတိတ္ ကံစြမ္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပုံတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
822 ၁၅-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ရုပ္နာမ္ခြဲ ပညတ္ ပရမတ္ခြဲ တရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
823 ၁၅-၄-၁၉၉၃ (ညေန) တဏွာ သခၤါယသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
824 ၁၆-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ၆၂-ပါးေသာ မိစၦာဒိ႒ိမ်ား တရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
825 ၁၆-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ဆပၸါဏေကာပမသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
826 ၁၆-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ဆပၸါဏေကာပမသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
827 ၁၇-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ေတ၀ိဇၨ သုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
828 ၁၈-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ဖဂၢဳန ရဟန္းတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
829 ၁၈-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
830 ၁၉-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) သမၼာ ဒိ႒ိ ငါးမ်ိဳးတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
831 ကာယာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
832 ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
833 စိတၲာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
834 ဓမၼာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
835 ကံေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
836 သႆတ ဒိ႒ိႏွင့္ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိမ်ား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
837 ၀ိသုဒိၶ (၇) ပါး (ရထား-၇စီး ဥပမာ) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
838 ပၪၥဂႌက မဂ္ႏွင့္ အဌဂႌကမဂ္ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
839 ရထားမတိုက္ က်ားမကိုက္ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
840 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 1 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part I)
841 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 2 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part II)
842 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 3 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part III)
843 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 4 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part IV)
844 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk in Singapore Pa Auk Center on 12 Dec 2009 (Part I)
845 ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ  (၁၃-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Dhammam Saranam Gachami
846 ဓမၼာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ၀၂-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Dhammanupassana Satipatthana
847 ေလာကဓံမုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ႀကံခိုင္သည့္စိတ္ထား(၉-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Disaster and Strong Mind
848 English Discerning five Aggregates
849 ၿမန္မာဘာသာ Discourse on the Four Noble Truths Day 1
850 English Doubt, Five Aggregates Method
851 စိတ္ကိုအမွီျပဳအင္အားစုမ်ား  (၂၆-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Energy form Mind
852 English Enlightenment Factors- Energy & Joy
853 English Enlightenment Factors- Tranquality & Equanimity
854 ကုိယ့္က်င့္တရားသည္သာလွ်င္လူအဆင့္အတန္း ၿမန္မာဘာသာ Ethics is the status of a person
855 English Four Elements Meditation
856 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(1 of 4)
857 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(2 of 4)
858 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(3 of 4)
859 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၄) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(4 of 4)
860 လြတ္လပ္ၿခင္း (အပိုင္း ၁) English Freedom (Part I)
861 လြတ္လပ္ၿခင္း (အပိုင္း ၂) English Freedom (Part II)
862 လြတ္လပ္ၿခင္း (အပိုင္း ၃) English Freedom (Part III)
863 ေတာ္ပို့ထဲကရတနာ ၿမန္မာဘာသာ Gem inside Mound
864 English/Korea Giving What 01
865 English/Korea Giving What 02
866 ေရႊႏွဳတ္မ်ားမွေရႊစကားမ်ား တရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Golden Words(1 of 2)
867 ေရႊႏွဳတ္မ်ားမွေရႊစကားမ်ား တရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Golden Words(2 of 2)
868 အခြင့္ေကာင္း ၿမန္မာဘာသာ Good Opportunity
869 ၾကီးၿမတ္ေသာေအာင္ပြဲ ၿမန္မာဘာသာ Great Sueecess
870 အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Guided Meditation Instruction (1 of 3)
871 အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Guided Meditation Instruction (2 of 3)
872 အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Guided Meditation Instruction (3 of 3)
873 ၿမန္မာဘာသာ Happiness (Part I)
874 ၿမန္မာဘာသာ Happiness (Part II)
875 ဘာေတြၿပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Have you prepared? 01
876 ဘာေတြၿပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Have you prepared? 02
877 အာဇာနည္ႏွလံုးသား (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Heart of Hero(1 of 2)
878 အာဇာနည္ႏွလံုးသား (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Heart of Hero(2 of 2)
879 ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ-၁(၂၁-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ How to do? (Part I)
880 ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ-၂(၂၂-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ How to do? (Part II)
881 ငါကေက်ာင္းသား (လားရွုိး ၂၃.၃.၂၀၁၁) Myanmar I am Student
882 English ill Will, Metta
883 ကံၾကမၼာ၏႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား  (၁၄-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Images of Kamma
884 အထင္ႏွင့္အၿမင္ ၿမန္မာဘာသာ Imagination and Seeing
885 စိတ္၏အညစ္အေၾကးမ်ား  (၂၇-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Impurities of Mind
886 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 1 of 4)
887 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 2 of 4)
888 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 3 of 4)
889 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 4 of 4)
890 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 10-01-2009 (Part 1 of 2)
891 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 10-01-2009 (Part 2 of 2)
892 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 1 of 4)
893 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 2 of 4)
894 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 3 of 4)
895 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 4 of 4)
896 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 1 of 4)
897 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 2 of 4)
898 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 3 of 4)
899 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 4 of 4)
900 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 18-02-2009 (Part 1 of 4)
901 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 18-02-2009 (Part 2 of 4)
902 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 18-02-2009 (Part 3 of 4)
903 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 1 of 4)
904 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 2 of 4)
905 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 3 of 4)
906 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 4 of 4)
907 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 24-01-2009 (Part 1 of 4)
908 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 24-01-2009 (Part 2 of 4)
909 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 24-01-2009 (Part 3 of 4)
910 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 24-01-2009 (Part 4 of 4)
911 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 27-12-2009 (Part 1 of 3)
912 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 27-12-2009 (Part 2 of 3)
913 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Indonesia Retreat Dhamma Talk on 27-12-2009 (Part 3 of 3)
914 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 1 of 4)
915 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 2 of 4)
916 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 3 of 4)
917 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 4 of 4)
918 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesai Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 1 of 4)
919 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 2 of 4)
920 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 3 of 4)
921 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 4 of 4)
922 အေမြခံထုိက္သူၿဖစ္ပါေစ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Inheritor(1 of 3)
923 အေမြခံထုိက္သူၿဖစ္ပါေစ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Inheritor(2 of 3)
924 အေမြခံထုိက္သူၿဖစ္ပါေစ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Inheritor(3 of 3)
925 သတိပ႒ာန္မိတ္ဆက္နိဒါန္း ၂၈-၀၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Introduction of Satipatthana
926 ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ၂၉-၀၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Kayanupassana-satipatthana
927 English-German Knowing and Seeing
928 ေနာက္ဆံုးစကား တရားမ်က္ရည္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Last Word(1 of 2)
929 ေနာက္ဆံုးစကား တရားမ်က္ရည္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Last Word(2 of 2)
930 Latvia July 2010 Retreat တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Latvia July 2010 Retreat Ven U Revata' Dhamma Talk
931 ဘဝႏွင့္ဘဝနိရာဓေၾကာင္း ၿမန္မာဘာသာ Life and Cessation (Nirodha) of Life
932 ဘဝႏွင့္တာဝန္ ၿမန္မာဘာသာ Life and Responsibility
933 အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလုိ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Long Life(1 of 2)
934 အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလုိ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Long Life(2 of 2)
935 မဓုပိ႑ိကသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿမန္မာဘာသာ Madhupi
936 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ၂၃-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 01 of 25)
937 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ၂၄-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 02 of 25)
938 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ၂၅-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 03 of 25)
939 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ၂၆-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 04 of 25)
940 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) ၂၇-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 05 of 25)
941 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) ၂၈-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 06 of 25)
942 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) ၃၀-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 07 of 25)
943 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) ၃၁-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 08 of 25)
944 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) ၁-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 09 of 25)
945 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) ၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 10 of 25)
946 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) ၃-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 11 of 25)
947 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂) ၆-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 12 of 25)
948 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃) ၇-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 13 of 25)
949 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄) ၈-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 14 of 25)
950 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၅) ၉-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 15 of 25)
951 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၆) ၁၀-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 16 of 25)
952 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၇) ၁၁-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 17 of 25)
953 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၈) ၁၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 18 of 25)
954 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၉) ၁၃-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 19 of 25)
955 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၀) ၁၄-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 20 of 25)
956 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၁) ၁၅-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 21 of 25)
957 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၂) ၁၆-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 22 of 25)
958 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၃) ၁၇-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 23 of 25)
959 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၄) ၁၈-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 24 of 25)
960 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၅) ၁၉-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 25 of 25)
961 English Mahasatapatthana Conclusion
962 မဟာစည္ဆရာေတာ္ ေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Mahasi Sayadaw Biography
963 ၿပဳေနသလား၊ ဖ်က္ေနသလား၊ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Making or Demolishing
964 ၿပဳေနသလား၊ ဖ်က္ေနသလား၊ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Making or Demolishing (2 of 2)
965 Metta Sutta Recitation
966 Pali-Myanmar Mettasutta Recitation
967 လြတ္ေျမာက္တဲ့စိတ္အေၾကာင္း  (၃၁-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Mind Free from suffering
968 စိေတၱန နိယေတေလာေကာ ၿမန္မာဘာသာ Mind leads Loka
969 စိတ္ၿဖစ္စဥ္ကိုေလ့လာၿခင္း(၁) ၿမန္မာဘာသာ Mind Process (Part I)
970 စိတ္ၿဖစ္စဥ္ကိုေလ့လာၿခင္း(၂) ၿမန္မာဘာသာ Mind Process (Part I)
971 မဂၤလာပါ(၁၄-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Mingalapar
972 မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသေထရုပၸတိၱေမာ္ကြန္း ၿမန္မာဘာသာ Mingun Sayadaw Biography
973 အဘိဓမၼာ English Mirror Of The Dhamma (03-12-2006)
974 ၿမန္မာဘာသာ Mogok Sayadaw U Vimala
975 ၿမန္မာဘာသာ Mogok Sayadaw U Vimala and Mogok Town, Myanmar (
976 အေမ (၁) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part I)
977 အေမ (၂) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part II)
978 အေမ (၃) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part III)
979 အေမ (၄) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part IV)
980 အေမ (၅) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part V)
981 သူေတာ္ေကာင္းတို့၏စိတ္ေနသေဘာထား ၿမန္မာဘာသာ Nature of Good Hearted Person
982 စိတ္ေနစိတ္ထား ၿမန္မာဘာသာ Nature of Mind (Citta)
983 အသိတရာရွိသူတို့၏စိတ္ေနသေဘာထား ၿမန္မာဘာသာ Nature of Mind of Wise Person
984 ၿမန္မာဘာသာ Nibban or Cemetery! - part 3
985 ၿမန္မာဘာသာ Nibban or Cemetery! - part 3
986 ၿမန္မာဘာသာ Nibbana
987 နိဗၺာန္သည္အားလံုးအတြက္ ၿမန္မာဘာသာ Nibbana for All
988 English Nine Types of Channel, Ground Contemplation
989 နိယ်ာနိကသာသနာ ၿမန္မာဘာသာ Niyanika Sasana
990 သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္သူေတာ္ေကာင္းတရား ၿမန္မာဘာသာ Noble Person
991 ၿမတ္ေသာ သာသနာအပိုင္း(၁) (နမ့္လန္ - ၁၉.၃.၂၀၁၁) Myanmar Noble Sasana
992 ၿမတ္ေသာ သာသနာအပိုင္း(၂) (နမ့္လန္ - ၂၀.၃.၂၀၁၁) Myanmar Noble Sasana
993 ေနတံ ၊ မမ  (၂၀-၁၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Non self
994 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 1
995 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 10
996 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 11
997 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 12
998 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 2
999 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 2
1000 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 3
1001 What Human are doing? (Part 1) English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 4
1002 What Human are doing? (Part 2) English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 5
1003 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 6
1004 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 7
1005 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 8
1006 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 9
1007 ၿမန္မာဘာသာ Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa Dhamma Talk 01
1008 ၿမန္မာဘာသာ Nyaung Kan Sayadaw U Panyadhammabivamsa Dhamma Talk 02
1009 ညီေတာ္မင္းနန္(၁) (ေညာင္တုန္း)၅-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Nyi Taw Min Nan (Part I)
1010 ညီေတာ္မင္းနန္(၂) (ေညာင္တုန္း)၅-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Nyi Taw Min Nan (Part II)
1011 နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္နုိင္မွအပါယ္တံခါးပိတ္နုိင္မည္ ၿမန္မာဘာသာ Open the Door of Nibbana
1012 အင္အားရွိမွအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားနုိင္မည္ ၿမန္မာဘာသာ Overcome the difficulty by Energy
1013 English Pa Auk Sayadaw Jhanas part 1
1014 English Pa Auk Sayadaw Jhanas part 2
1015 English Pa Auk Sayadaw Jhanas part 3
1016 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Sayadaw Vipasana Classes at TDS Dhamma Hall 04/27/10
1017 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Sayadaw's Advice to disciples
1018 မိဘဟူသည္ (အပိုင္း ၁) ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Parent (Part I)
1019 မိဘဟူသည္ (အပိုင္း ၂) ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Parent (Part II)
1020 မိဘဟူသည္ (အပိုင္း ၃) ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Parent (Part III)
1021 ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၁  (၂၀-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part I)
1022 ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၂  (၂၁-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part II)
1023 ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၃  (၂၂-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part III)
1024 ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၄  (၂၃-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part IV)
1025 ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၅  (၂၄-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana (Part V)
1026 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 1 of 10)
1027 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 10 of 10)
1028 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 2 of 10)
1029 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 3 of 10)
1030 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၄) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 4 of 10)
1031 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၅) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 5 of 10)
1032 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၆) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 6 of 10)
1033 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၇) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 7 of 10)
1034 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၈) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 8 of 10)
1035 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 9 of 10)
1036 ဟိုဘက္ကမ္းကၿငိမ္းေအးတယ္ ၿမန္မာဘာသာ Peacefulness in Nibbana
1037 ႏွလံုးသားရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ ၿမန္မာဘာသာ Peacefulness of Heart
1038 ၁။ ပါရမီပုံရိပ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား တရားေတာ္ အပိုင္း (၁) Myanmar Perfection Part (1)
1039 ပါရမီပံုရိပ္အမွတ္တံဆိပ္ ၿမန္မာဘာသာ Perfromed Parami (Perfection)
1040 အနွစ္မဲ့တာၿမင္မွအႏွစ္သာရ ရနိုင္သည္ ၿမန္မာဘာသာ Perspective on Meaning of Life
1041 အစြမ္းတန္ခိုးမ်ားႏွင့္သာသနာ ၿမန္မာဘာသာ Power and Buddha Sasana
1042 စြမ္းအားၿပည့္စိတ္ႏွင့္စြမ္းအားမဲ့စိတ္ ၿမန္မာဘာသာ Powerful Mind and Powerless Mind
1043 ၿမန္မာဘာသာ Pritta Sutta Chanting
1044 သာသနာေတာ္ရွည္ၾကာတည္တံေရး (၁-၃-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Prolong the Sasana
1045 သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္တံျပန္႔ပြားေရး ၿမန္မာဘာသာ Propagation of Dhamma
1046 ဘုရားၾကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Puja(1 of 3)
1047 ဘုရားၾကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Puja(2 of 3)
1048 ဘုရားၾကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Puja(3 of 3)
1049 ပုညာရာမသင္တန္း(၁)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၉-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (01)
1050 ပုညာရာမသင္တန္း(၂)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၀-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (02)
1051 ပုညာရာမသင္တန္း(၃)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၁-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (03)
1052 ပုညာရာမသင္တန္း(၄)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၂-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (04)
1053 ပုညာရာမသင္တန္း(၅)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၃-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (05)
1054 အတြင္းေနတပည္႕ (အပိုင္း-၁) ၂၉-၆-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Pupil 1 of 2
1055 အတြင္းေနတပည္႕ (အပိုင္း-၂) ၂၉-၆-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Pupil 1 of 2
1056 စိတ္ျဖဴစင္မႈအင္အားစုမ်ား-၁  (၂၈-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Purification of Mind (Part I)
1057 စိတ္ျဖဴစင္မႈအင္အားစုမ်ား-၂  (၂၉-၈-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Purification of Mind (Part II)
1058 မတူတာေတြကိုအတူထားႏိုင္ျခင္း  (၁၈-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Put the things together
1059 English Question & Answer - Pa Auk Sayadaw London ( MyanmarNet, ShweHinThar )
1060 English Questions and Answers
1061 အဘိဓမၼာဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္အေမးအေျဖ-၁(၂၁-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Questions and Answers About Abhidhamma (Part I)
1062 အဘိဓမၼာဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္အေမးအေျဖ-၂ (၂၂-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Questions and Answers About Abhidhamma (Part II)
1063 နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ၿပဳၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Realization of Nibbana
1064 အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ  (၁၄-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Rely On Yourself
1065 English Repulsiveness Meditation
1066 ဘဝအေမာေၿပ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Rest for Life 01
1067 ဘဝအေမာေၿပ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Rest for Life 02
1068 လမ္းမွန္ေလွ်က္ၾက (လားရွုိး ၂၂.၃.၂၀၁၁) Myanmar Right Direction
1069 ေနရာမွန္ (၁) (ပင္လံု ၂၅.၃.၂၀၁၁) Myanmar Right Place (Part I)
1070 ေနရာမွန္ (၂) (ပင္လံု ၂၆.၃.၂၀၁၁) Myanmar Right Place (Part II)
1071 သာရဏီယ၊အႏုေမာဒနာ ၿမန္မာဘာသာ Sadhu
1072 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 1 of 5)
1073 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 2 of 5)
1074 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 3 of 5)
1075 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 4 of 5)
1076 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 5 of 5)
1077 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 1 of 5)
1078 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 2 of 5)
1079 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 3 of 5)
1080 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 4 of 5)
1081 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 5 of 5)
1082 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 1 of 5)
1083 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 2 of 5)
1084 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 3 of 5)
1085 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 4 of 5)
1086 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 5 of 5)
1087 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 1 of 5)
1088 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 2 of 5)
1089 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 3 of 5)
1090 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 4 of 5)
1091 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 5 of 5)
1092 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 1 of 5)
1093 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 2 of 5)
1094 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 3 of 5)
1095 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 4 of 5)
1096 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 5 of 5)
1097 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 1 of 5)
1098 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 2 of 5)
1099 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 3 of 5)
1100 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 4 of 5)
1101 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 5 of 5)
1102 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 1 of 5)
1103 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 2 of 5)
1104 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 3 of 5)
1105 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 4 of 5)
1106 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 5 of 5)
1107 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 1 of 5)
1108 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 2 of 5)
1109 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 3 of 5)
1110 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 4 of 5)
1111 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 5 of 5)
1112 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 1 of 5)
1113 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 2 of 5)
1114 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 3 of 5)
1115 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 4 of 5)
1116 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 5 of 5)
1117 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 1 of 5)
1118 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 2 of 5)
1119 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 3 of 5)
1120 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 4 of 5)
1121 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 5 of 5)
1122 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 1 of 5)
1123 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 2 of 5)
1124 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 3 of 5)
1125 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 4 of 5)
1126 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 5 of 5)
1127 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 1 of 5)
1128 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 2 of 5)
1129 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 3 of 5)
1130 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 4 of 5)
1131 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 5 of 5)
1132 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 1 of 5)
1133 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 2 of 5)
1134 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 3 of 5)
1135 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 4 of 5)
1136 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 5 of 5)
1137 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 1 of 5)
1138 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 2 of 5)
1139 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 3 of 5)
1140 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 4 of 5)
1141 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 5 of 5)
1142 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 1 of 5)
1143 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 2 of 5)
1144 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 3 of 5)
1145 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 4 of 5)
1146 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 5 of 5)
1147 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 1 of 5)
1148 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 2 of 5)
1149 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 3 of 5)
1150 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 4 of 5)
1151 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 5 of 5)
1152 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 1 of 5)
1153 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 2 of 5)
1154 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 3 of 5)
1155 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 4 of 5)
1156 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 5 of 5)
1157 သမထႏွင့္ဝိပႆနာ ၿမန္မာဘာသာ Samatha and Vipassana
1158 သာဝကအစစ္ (၁)ေရႊေညာင္ (၃.၄.၂၀၁၁) Myanmar Savaka (Part I)
1159 သာဝကအစစ္ (၂)ေရႊေညာင္ (၄.၄.၂၀၁၁) Myanmar Savaka (Part II)
1160 စိတ္၏အာရုံမ်ားႏွင့္ေဆာက္ရြက္မူကိစၥမ်ား ၿမန္မာဘာသာ Sense Objects and function of Mind
1161 ခ်မ္းသာလမ္းညႊန္ တရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Show the way 01
1162 ခ်မ္းသာလမ္းညႊန္ တရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Show the way 02
1163 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(1 of 4)
1164 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(2 of 4)
1165 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(3 of 4)
1166 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၄) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(4 of 4)
1167 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 1)
1168 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 2)
1169 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 3)
1170 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 4)
1171 English Six Sense Base Contemplation-Eye Sensitivity, Successful Practice, Enlightenment Factors
1172 English Sloth and Torpor, Restlessness and worry
1173 ေသာကေၿဖေဆး (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Sorrow 1 of 3
1174 ေသာကေၿဖေဆး (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Sorrow 2 of 3
1175 ေသာကေၿဖေဆး (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Sorrow 3 of 3
1176 ေလာကဒဏ္ေၿဖေဆး တရားေတာ္(အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Ups & Downs (1 of 2)
1177 ေလာကဒဏ္ေၿဖေဆး တရားေတာ္(အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Ups & Downs (2 of 2)
1178 အေမအို၏ ဓမၼေအာင္လံ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Success of Old Lady 01
1179 အေမအို၏ ဓမၼေအာင္လံ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Success of Old Lady 02
1180 ေသခ်ာေသာလမ္းကေလွ်ာက္ပါ ၿမန္မာဘာသာ Take a confirmed Route
1181 English-German The Meaning of Life
1182 The only Way to Nibbana ၿမန္မာဘာသာ The only Way to Nibbana (Part I) 15 Dec 2009
1183 The only Way to Nibbana ၿမန္မာဘာသာ The only Way to Nibbana (Part II) 16 Dec 2009
1184 The only Way to Nibbana ၿမန္မာဘာသာ The only Way to Nibbana (Part III) 18 Dec 2009
1185 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 01
1186 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 02
1187 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 03
1188 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 04
1189 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 05
1190 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 06
1191 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 07
1192 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 08
1193 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 09
1194 ဥာဏ္သုံးပါး(၁၂-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Three types of wisdom
1195 မွ...တပါး အျခားမရွိ(၁၅-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Three types of wisdom
1196 အေကာင္းဆံုးကုိရယူပါ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ To achieve the best 1 of 2
1197 အေကာင္းဆံုးကုိရယူပါ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ To achieve the best 2 of 2
1198 စိတ္ကိုအာရံုႏွင့္ေလ့က်င့္ၿခင္း ၿမန္မာဘာသာ Training Mind by Sense Object
1199 သဘာ၀၏လွည့္စားမႈမ်ား  (၁၅-၂-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Trap of Nature
1200 ေရာဂါကုစားစိတ္စြမ္းအား  (၁၀-၁-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ Treatment by Mind
1201 လူၿဖစ္က်ိဳးနပ္ပါေစ ၿမန္မာဘာသာ Usefulness of Human Being
1202 ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ-၁(၂၅-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Vada and Nature (Part I)
1203 ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ-၂(၂၆-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Vada and Nature (Part II)
1204 လ့ူဘဝဂုဏ္ရည္တရား ၿမန္မာဘာသာ Value
1205 လူ႕ဘ၀တန္ဘိုး(အပိုင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Value of Life 1 of 2
1206 လူ႕ဘ၀တန္ဘိုး(အပိုင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Value of Life 2 of 2
1207 English Vedana (Feeling)
1208 ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ၃၀-၀၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana Satipatthana
1209 ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana- Part(1)
1210 ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္း၏နိဂံုး ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana- Part(1)
1211 ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana- Part(2)
1212 ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း-၃ ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana- Part(3)
1213 ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း-၄ ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana- Part(4)
1214 ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း-၅ ၿမန္မာဘာသာ Vedananupassana- Part(5)
1215 English Ven. Pa Auk Sayadaw - Interview
1216 English Ven. Pa Auk Sayadaw - The 4 Elements Meditation)
1217 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (week1 Part1)
1218 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week1 Part2)
1219 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week2 Part1)
1220 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week2 Part2)
1221 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week3 Part1)
1222 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week3 Part2)
1223 English Venerable Pa Auk Sayadaw Interview by Pagode Phat Hue
1224 English Vipassana and Postures
1225 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၁ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 1
1226 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၂ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 2
1227 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၃ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 3
1228 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၄ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 4
1229 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၅ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 5
1230 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၆ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 6
1231 ဝိသုဒၶိရထား(၇)စင္း-၇ ၿမန္မာဘာသာ Visuddhi - Part 7
1232 တုိ့မွာေခါင္းေဆာင္ရွိတယ္ ၿမန္မာဘာသာ We have our Leader
1233 No Sound Webu Sayadaw
1234 English Webu Sayadaw - Part II
1235 English Webu Sayadaw - Part III
1236 ဘယ္သူအဓိကလဲ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Who is? 1 of 2
1237 ဘယ္သူအဓိကလဲ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Who is? 2 of 2
1238 သုူေတာ္ေကာင္းတို့၏မူ (၅) ခ်က္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Wise
1239 သုူေတာ္ေကာင္းတို့၏မူ (၅) ခ်က္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Wise (2 of 2)
1240 ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ရွိရမည့္အရည္အၿခင္းမ်ား ၿမန္မာဘာသာ Yogi
Sayadaw Dhamma Talks :1240 entries