ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:01am.  
line decor
Dhamma Videos Revata, Sayadaw U (Pa Auk) အရွင္ေရ၀တ(ဖားေအာက္ေတာရ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseအရွင္ေရ၀တ(ဖားေအာက္ေတာရ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ (၁) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 01
2 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၂ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 02 (A)
3 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၂ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 02 (B)
4 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၃ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 03 (A)
5 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၃ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 03 (B)
6 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ (၄) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 04
7 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၅ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 05 (A)
8 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၅ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 05 (B)
9 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၆ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 06 (A)
10 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၆ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 06 (B)
11 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၇ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 07 (A)
12 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၇ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 07 (B)
13 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၈ (က) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 08 (A)
14 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၈ (ခ) English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 08 (B)
15 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၉ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 09
16 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၀ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 10
17 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၁ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 11
18 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၂ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 12
19 ကိုရီးယားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္တရားေတာ္ ၁၃ English/Korea 2010 July Korea Retreat Dhamma Talk Day 13
20 English/Korea A Talk For Those Who Want to See the Buddha 2011 07 09
21 English/Korea Bearers of the Burden 01
22 English/Korea Bearers of the Burden 02
23 English/Korea Bearers of the Burden 03
24 English/Korea Bearers of the Burden 04
25 English/Korea Bearers of the Burden 05
26 English/Korea Bearers of the Burden 06
27 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 1 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part I)
28 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 2 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part II)
29 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 3 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part III)
30 လြတ္လပ္ၿခင္းတရားေတာ္ 4 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk at Singapore 23 Dec 2010 (Part IV)
31 လြတ္လပ္ၿခင္း (အပိုင္း ၁) English Freedom (Part I)
32 လြတ္လပ္ၿခင္း (အပိုင္း ၂) English Freedom (Part II)
33 လြတ္လပ္ၿခင္း (အပိုင္း ၃) English Freedom (Part III)
34 English/Korea Giving What 01
35 English/Korea Giving What 02
36 Latvia July 2010 Retreat တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English Latvia July 2010 Retreat Ven U Revata' Dhamma Talk
37 ဘဝႏွင့္တာဝန္ ၿမန္မာဘာသာ Life and Responsibility
38 အေမ (၁) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part I)
39 အေမ (၂) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part II)
40 အေမ (၃) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part III)
41 အေမ (၄) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part IV)
42 အေမ (၅) ၿမန္မာဘာသာ Mother (Part V)
43 What Human are doing? (Part 1) English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 4
44 What Human are doing? (Part 2) English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 5
45 မိဘဟူသည္ (အပိုင္း ၁) ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Parent (Part I)
46 မိဘဟူသည္ (အပိုင္း ၂) ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Parent (Part II)
47 မိဘဟူသည္ (အပိုင္း ၃) ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Parent (Part III)
48 အတြင္းေနတပည္႕ (အပိုင္း-၁) ၂၉-၆-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Pupil 1 of 2
49 အတြင္းေနတပည္႕ (အပိုင္း-၂) ၂၉-၆-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Pupil 1 of 2
50 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 1)
51 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 2)
52 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 3)
53 English Singapore Dhamma talk, 11 Dec 08 (Part 4)
54 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 01
55 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 02
56 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 03
57 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 04
58 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 05
59 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 06
60 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 07
61 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 08
62 English/Korea The Twelve Unwholesome Vipakas of the Buddha 09
63 လူ႕ဘ၀တန္ဘိုး(အပိုင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Value of Life 1 of 2
64 လူ႕ဘ၀တန္ဘိုး(အပိုင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Value of Life 2 of 2
Revata, Sayadaw U (Pa Auk) Dhamma Talks :64 entries