ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 2:56am.  
line decor
Dhamma Videos Pa Auk Sayadaw ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBase ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 English 10-April-2005 Use and Benifit of Metta
2 English 2005 Meditation retreat UK, Questions and Answers
3 English Advance Vipassana & Nibbana
4 English Bozzhinga Sutta (1)
5 English Bozzhinga Sutta (2)
6 English Contemplation of Mind (I)
7 English Contemplation of Mind (II)
8 English Dependent Origination
9 ရထားမတိုက္ က်ားမကိုက္ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
10 ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk in Singapore Pa Auk Center on 12 Dec 2009 (Part I)
11 English Discerning five Aggregates
12 English Doubt, Five Aggregates Method
13 English Enlightenment Factors- Energy & Joy
14 English Enlightenment Factors- Tranquality & Equanimity
15 English Four Elements Meditation
16 English ill Will, Metta
17 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 1 of 4)
18 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 2 of 4)
19 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 3 of 4)
20 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 03-01-2009 (Part 4 of 4)
21 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 1 of 4)
22 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 2 of 4)
23 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 3 of 4)
24 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 14-02-2009 (Part 4 of 4)
25 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 1 of 4)
26 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 2 of 4)
27 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 3 of 4)
28 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 17-01-2009 (Part 4 of 4)
29 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 1 of 4)
30 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 2 of 4)
31 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 3 of 4)
32 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 21-02-2009 (Part 4 of 4)
33 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 1 of 4)
34 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 2 of 4)
35 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 3 of 4)
36 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 28-01-2009 (Part 4 of 4)
37 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesai Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 1 of 4)
38 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 2 of 4)
39 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 3 of 4)
40 အင္ဒိုနီရွားနုိင္ငံတရားစခန္း ၂၀၀၉ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္ English/Indonesia Indonesia Retreat Dhamma Talk on 31-01-2009 (Part 4 of 4)
41 English-German Knowing and Seeing
42 English Mahasatapatthana Conclusion
43 Metta Sutta Recitation
44 Pali-Myanmar Mettasutta Recitation
45 English Nine Types of Channel, Ground Contemplation
46 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 1
47 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 10
48 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 11
49 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 12
50 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 2
51 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 2
52 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 3
53 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 6
54 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 7
55 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 8
56 English Nov 2005 Singapore Retreat Dhamma Talk 9
57 English Pa Auk Sayadaw Jhanas part 1
58 English Pa Auk Sayadaw Jhanas part 2
59 English Pa Auk Sayadaw Jhanas part 3
60 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Sayadaw Vipasana Classes at TDS Dhamma Hall 04/27/10
61 ၿမန္မာဘာသာ Pa Auk Sayadaw's Advice to disciples
62 ၿမန္မာဘာသာ Pritta Sutta Chanting
63 English Question & Answer - Pa Auk Sayadaw London ( MyanmarNet, ShweHinThar )
64 English Questions and Answers
65 English Repulsiveness Meditation
66 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 1 of 5)
67 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 2 of 5)
68 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 3 of 5)
69 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 4 of 5)
70 သာမညဖလသုတၱန္ Day 02 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 02 (Part 5 of 5)
71 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 1 of 5)
72 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 2 of 5)
73 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 3 of 5)
74 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 4 of 5)
75 သာမညဖလသုတၱန္ Day 03 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 03 (Part 5 of 5)
76 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 1 of 5)
77 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 2 of 5)
78 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 3 of 5)
79 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 4 of 5)
80 သာမညဖလသုတၱန္ Day 04 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 04 (Part 5 of 5)
81 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 1 of 5)
82 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 2 of 5)
83 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 3 of 5)
84 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 4 of 5)
85 သာမညဖလသုတၱန္ Day 05 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 05 (Part 5 of 5)
86 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 1 of 5)
87 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 2 of 5)
88 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 3 of 5)
89 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 4 of 5)
90 သာမညဖလသုတၱန္ Day 06 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 06 (Part 5 of 5)
91 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 1 of 5)
92 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 2 of 5)
93 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 3 of 5)
94 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 4 of 5)
95 သာမညဖလသုတၱန္ Day 07 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 07 (Part 5 of 5)
96 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 1 of 5)
97 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 2 of 5)
98 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 3 of 5)
99 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 4 of 5)
100 သာမညဖလသုတၱန္ Day 08 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 08 (Part 5 of 5)
101 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 1 of 5)
102 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 2 of 5)
103 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 3 of 5)
104 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 4 of 5)
105 သာမညဖလသုတၱန္ Day 09 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 09 (Part 5 of 5)
106 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 1 of 5)
107 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 2 of 5)
108 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 3 of 5)
109 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 4 of 5)
110 သာမညဖလသုတၱန္ Day 10 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 10 (Part 5 of 5)
111 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 1 of 5)
112 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 2 of 5)
113 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 3 of 5)
114 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 4 of 5)
115 သာမညဖလသုတၱန္ Day 11 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 11 (Part 5 of 5)
116 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 1 of 5)
117 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 2 of 5)
118 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 3 of 5)
119 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 4 of 5)
120 သာမညဖလသုတၱန္ Day 12 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 12 (Part 5 of 5)
121 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 1 of 5)
122 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 2 of 5)
123 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 3 of 5)
124 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 4 of 5)
125 သာမညဖလသုတၱန္ Day 13 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 13 (Part 5 of 5)
126 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 1 of 5)
127 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 2 of 5)
128 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 3 of 5)
129 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 4 of 5)
130 သာမညဖလသုတၱန္ Day 14 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 14 (Part 5 of 5)
131 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 1 of 5)
132 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 2 of 5)
133 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 3 of 5)
134 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 4 of 5)
135 သာမညဖလသုတၱန္ Day 15 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 15 (Part 5 of 5)
136 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 1 of 5)
137 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 2 of 5)
138 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 3 of 5)
139 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 4 of 5)
140 သာမညဖလသုတၱန္ Day 16 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 16 (Part 5 of 5)
141 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 1 of 5)
142 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 2 of 5)
143 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 3 of 5)
144 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 4 of 5)
145 သာမညဖလသုတၱန္ Day 17 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 17 (Part 5 of 5)
146 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 1 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 1 of 5)
147 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 2 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 2 of 5)
148 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 3 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 3 of 5)
149 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 4 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 4 of 5)
150 သာမညဖလသုတၱန္ Day 18 (Part 5 of 5) ၿမန္မာဘာသာ Samannaphala Sutta- Day 18 (Part 5 of 5)
151 English Six Sense Base Contemplation-Eye Sensitivity, Successful Practice, Enlightenment Factors
152 English Sloth and Torpor, Restlessness and worry
153 English-German The Meaning of Life
154 The only Way to Nibbana ၿမန္မာဘာသာ The only Way to Nibbana (Part I) 15 Dec 2009
155 The only Way to Nibbana ၿမန္မာဘာသာ The only Way to Nibbana (Part II) 16 Dec 2009
156 The only Way to Nibbana ၿမန္မာဘာသာ The only Way to Nibbana (Part III) 18 Dec 2009
157 English Vedana (Feeling)
158 English Ven. Pa Auk Sayadaw - Interview
159 English Ven. Pa Auk Sayadaw - The 4 Elements Meditation)
160 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (week1 Part1)
161 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week1 Part2)
162 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week2 Part1)
163 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week2 Part2)
164 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week3 Part1)
165 English Ven. Pa Auk Sayadaw at Buddha's Way (Week3 Part2)
166 English Venerable Pa Auk Sayadaw Interview by Pagode Phat Hue
167 English Vipassana and Postures
Pa Auk Sayadaw Dhamma Talks :167 entries