ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:47pm.  
line decor
Dhamma Videos Mehm Tin Mon, Dr ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 1, Part 1 of 4)
2 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 1, Part 2 of 4)
3 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 1, Part 3 of 4)
4 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 1, Part 4 of 4)
5 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 2, Part 1 of 4)
6 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 2, Part 2 of 4)
7 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 2, Part 3 of 4)
8 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 2, Part 4 of 4)
9 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 3, Part 1 of 4)
10 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 3, Part 2 of 4)
11 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 3, Part 3 of 4)
12 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 3, Part 4 of 4)
13 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 4, Part 1 of 4)
14 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 4, Part 2 of 4)
15 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 4, Part 3 of 4)
16 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 4, Part 4 of 4)
17 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 5, Part 1 of 4)
18 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 5, Part 2 of 4)
19 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 5, Part 3 of 4)
20 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day 5, Part 4 of 4)
21 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day6, Part 1 of 4)
22 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day6, Part 2 of 4)
23 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day6, Part 3 of 4)
24 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day6, Part 4 of 4)
25 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day7, Part 1 of 4)
26 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day7, Part 2 of 4)
27 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day7, Part 3 of 4)
28 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Class (Day7, Part 4 of 4)
29 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day01
30 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day02
31 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day03
32 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day04
33 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day05
34 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day06
35 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day07
36 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day08
37 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day09
38 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day10
39 ဗုဒၶအဘိဓမၼာ English The Essense Of Buddha Abhidhamma-Part1-Day11
Mehm Tin Mon, Dr Dhamma Talks :39 entries