ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Sunday, 19th November 2017 2:46pm.  
line decor
Dhamma Videos Majjhimagonyi Sayadaw Kovida မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseမဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ေႏွာင္ၾကိဳးအစစ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Attachement (1 of 2)
2 ေႏွာင္ၾကိဳးအစစ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Attachement (2 of 2)
3 အဆိုးဆံုးေရာဂါကုစားပါ တရာေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Bad Diseases
4 ဘာဝနာေရွ့သြားလမ္းစဥ္မ်ား (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Before Bavana 1 of 2
5 ဘာဝနာေရွ့သြားလမ္းစဥ္မ်ား (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Before Bavana 2 of 2
6 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(1 of 4)
7 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(2 of 4)
8 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(3 of 4)
9 ေနာင္တ ၁၀ဆင့္ လြတ္ေအာင္က်င့္ (အပုိင္း-၄) ၿမန္မာဘာသာ Free from Remorse(4 of 4)
10 ေရႊႏွဳတ္မ်ားမွေရႊစကားမ်ား တရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Golden Words(1 of 2)
11 ေရႊႏွဳတ္မ်ားမွေရႊစကားမ်ား တရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Golden Words(2 of 2)
12 ၾကီးၿမတ္ေသာေအာင္ပြဲ ၿမန္မာဘာသာ Great Sueecess
13 အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Guided Meditation Instruction (1 of 3)
14 အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Guided Meditation Instruction (2 of 3)
15 အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Guided Meditation Instruction (3 of 3)
16 ဘာေတြၿပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Have you prepared? 01
17 ဘာေတြၿပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Have you prepared? 02
18 အာဇာနည္ႏွလံုးသား (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Heart of Hero(1 of 2)
19 အာဇာနည္ႏွလံုးသား (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Heart of Hero(2 of 2)
20 အေမြခံထုိက္သူၿဖစ္ပါေစ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Inheritor(1 of 3)
21 အေမြခံထုိက္သူၿဖစ္ပါေစ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Inheritor(2 of 3)
22 အေမြခံထုိက္သူၿဖစ္ပါေစ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Inheritor(3 of 3)
23 ေနာက္ဆံုးစကား တရားမ်က္ရည္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Last Word(1 of 2)
24 ေနာက္ဆံုးစကား တရားမ်က္ရည္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Last Word(2 of 2)
25 အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလုိ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Long Life(1 of 2)
26 အသက္ကေလးရယ္တဲ့ရွည္ေစလုိ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Long Life(2 of 2)
27 ၿပဳေနသလား၊ ဖ်က္ေနသလား၊ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Making or Demolishing
28 ၿပဳေနသလား၊ ဖ်က္ေနသလား၊ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Making or Demolishing (2 of 2)
29 ဘုရားၾကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Puja(1 of 3)
30 ဘုရားၾကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Puja(2 of 3)
31 ဘုရားၾကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Puja(3 of 3)
32 ဘဝအေမာေၿပ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Rest for Life 01
33 ဘဝအေမာေၿပ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Rest for Life 02
34 ခ်မ္းသာလမ္းညႊန္ တရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Show the way 01
35 ခ်မ္းသာလမ္းညႊန္ တရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Show the way 02
36 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(1 of 4)
37 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(2 of 4)
38 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(3 of 4)
39 သီလတရားေတာ္ (အပုိင္း-၄) ၿမန္မာဘာသာ Sila (virtue, moral conduct)(4 of 4)
40 ေသာကေၿဖေဆး (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Sorrow 1 of 3
41 ေသာကေၿဖေဆး (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Sorrow 2 of 3
42 ေသာကေၿဖေဆး (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Sorrow 3 of 3
43 ေလာကဒဏ္ေၿဖေဆး တရားေတာ္(အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Ups & Downs (1 of 2)
44 ေလာကဒဏ္ေၿဖေဆး တရားေတာ္(အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Solution for Ups & Downs (2 of 2)
45 အေမအို၏ ဓမၼေအာင္လံ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Success of Old Lady 01
46 အေမအို၏ ဓမၼေအာင္လံ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Success of Old Lady 02
47 အေကာင္းဆံုးကုိရယူပါ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ To achieve the best 1 of 2
48 အေကာင္းဆံုးကုိရယူပါ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ To achieve the best 2 of 2
49 လ့ူဘဝဂုဏ္ရည္တရား ၿမန္မာဘာသာ Value
50 ဘယ္သူအဓိကလဲ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Who is? 1 of 2
51 ဘယ္သူအဓိကလဲ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Who is? 2 of 2
52 သုူေတာ္ေကာင္းတို့၏မူ (၅) ခ်က္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Wise
53 သုူေတာ္ေကာင္းတို့၏မူ (၅) ခ်က္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Wise (2 of 2)
Majjhimagonyi Sayadaw Kovida Dhamma Talks :53 entries