ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 2:56am.  
line decor
Dhamma Videos Javana,Ashin အရွင္ဇဝန(ေမတၲာရွင္) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseအရွင္ဇဝန(ေမတၲာရွင္) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ေဗဒင္ႏွင့္ကံတရား တရားေတာ္ ၂၁-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Astrology and Kamma
2 ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္း ၿမန္မာဘာသာ Buddhist way of Donation
3 ရုပ္ဓါတ္(၈)ပါး တရားေတာ္ ၁၈-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Eight Types of Rupa
4 အတြင္း ရန္သူ ၁၄-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Eternal Enemies
5 ပထမအျမတ္ဆုံးဆြမ္းတရားေတာ္  ၂၁-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ First Noble Alms
6 ေဘးႀကီးေလးပါး တရားေတာ္ ၅-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Four Types Disasters
7 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၁) ၿမန္မာဘာသာ Fundamental of Buddhism (Part I)
8 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၂) ၿမန္မာဘာသာ Fundamental of Buddhism (Part II)
9 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၃) ၿမန္မာဘာသာ Fundamental of Buddhism (Part III)
10 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၄) ၿမန္မာဘာသာ Fundamental of Buddhism (Part IV)
11 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ (၅) ၿမန္မာဘာသာ Fundamental of Buddhism (Part V)
12 ကံေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားေနရမည္ တရားေတာ္ ၂၆-၁၁-၂၀၀၇ ၿမန္မာဘာသာ Good Kamma
13 ေသာတပန္ ဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္ ၄-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Guna of Sotapanna("stream-winner")
14 မိဘေက်ဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား (၁) ၁၀-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Have you paid Gratitude of Parent (Part I)
15 မိဘေက်ဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား (၂) ၁၀-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Have you paid Gratitude of Parent (Part II)
16 သုသိမတရားခိုးခန္း ၂၂-၄-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ How Susima got dhamma
17 မိခင္ႏွင့္တူေသာအရာတရားေတာ္  ၄-၁-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ Like Mother
18 ဆရာေကာင္းကိုရွာေဖြျခင္း ၂၁-၄-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Looking for Best Teacher
19 ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း တရားေတာ္ ၁၆-၂-၂၀၀၈ ၿမန္မာဘာသာ Making Money with Metta(Loving-kindness)
20 မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ (၂၇-၁-၂၀၀၅) ၿမန္မာဘာသာ May You Know before it is too late
21 သညာသိႏွင့္ပညာသိ ၂၀-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Memory based Wisdom and Knowledge based Wisdom
22 ဆင္းရဲေၾကာင္းတရား(၉)ပါး တရားေတာ္ ၂၉-၁၁-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Nine Reasons for being poor man
23 မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏ ၱရာယ္မ်ား (၁) ၂၆-၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Obstructions from Magga and Phala (Part I)
24 မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏ ၱရာယ္မ်ား (၂) ၂၆-၁-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Obstructions from Magga and Phala (Part II)
25 ၿပဳံးေသမဲ့ေသတရား (၁၃၆၅ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၄ရက္။ ၂၃-၂-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Peaceful Death (Death with Simile)
26 ပါရမီထိုက္သၫ္႔ ဒါန ၂၀-၄-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Performed Dana(Donation)
27 သရဏဂုံအစြမ္း အံ့မခန္း ( ၇-၂-၂၀၀၅) ၿမန္မာဘာသာ Power of Sarana Guna
28 အာရုံေျခာက္ပါး ၁၇-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Six senses
29 ေမာင္ကာလ ေသာတပန္ တည္ပုံ တရားေတာ္ ၆-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Sotapanna
30 ခႏၶာငါးပါး တရားေတာ္ ၁၉-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ The Five Aggregates
31 ဖန္ဆင္းရွင္သုံးဦး (၁၃၆၆ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၅ရက္။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Three Creators
32 ေလာကသုံးပါးကိုရႉျခင္း ၃-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Three type of Loka(World)
33 မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ ဗုဒၶဘာသာ (၁၃၆၅ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၄ရက္။ ၂၃-၂-၂၀၀၄) ၿမန္မာဘာသာ Traditional Buddhist and Logical Buddhist
34 အနတၲျမင္လွ်င္ နိဗၺာန္၀င္ ၂-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Understanding of Anatta("not-self")
35 ဆုံလမ္းဆန္လမ္း တရားေတာ္ ၁၆-၂-၂၀၀၆ ၿမန္မာဘာသာ Ups and Downs
36 ဒါန ဘာေၾကာင့္ ျပဳရသလဲ ၁၅-၂-၂၀၀၅ ၿမန္မာဘာသာ Why Dana (Donation))
Javana,Ashin Dhamma Talks :36 entries