ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 18th November 2017 7:00am.  
line decor
Dhamma Videos Gosita,Sayadaw U ဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 အႏီၲမ အဂၢိစ်ာပနပူဇာ မွတ္တမ္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
2 ဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ေထရုပၸတိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
3 ၁၃-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ အေျခခံတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
4 ၁၃-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ရွည္လ်ားတဲ့ ဘ၀သံသရာ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
5 ၁၄-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ႏွင့္ကမၼဘ၀ရွင္းတမ္းတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
6 ၁၄-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ေရွးအတိတ္ ကံစြမ္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပုံတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
7 ၁၅-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ရုပ္နာမ္ခြဲ ပညတ္ ပရမတ္ခြဲ တရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
8 ၁၅-၄-၁၉၉၃ (ညေန) တဏွာ သခၤါယသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
9 ၁၆-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ၆၂-ပါးေသာ မိစၦာဒိ႒ိမ်ား တရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
10 ၁၆-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ဆပၸါဏေကာပမသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
11 ၁၆-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ဆပၸါဏေကာပမသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
12 ၁၇-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ေတ၀ိဇၨ သုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
13 ၁၈-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) ဖဂၢဳန ရဟန္းတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
14 ၁၈-၄-၁၉၉၃ (ညေန) ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
15 ၁၉-၄-၁၉၉၃ (နံနက္) သမၼာ ဒိ႒ိ ငါးမ်ိဳးတရား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
16 ကာယာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
17 ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
18 စိတၲာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
19 ဓမၼာ ႏုပႆနာ သတိပဌာန္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
20 ကံေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
21 သႆတ ဒိ႒ိႏွင့္ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိမ်ား ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
22 ၀ိသုဒိၶ (၇) ပါး (ရထား-၇စီး ဥပမာ) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
23 ပၪၥဂႌက မဂ္ႏွင့္ အဌဂႌကမဂ္ တရားေတာ္ ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Talk
Gosita,Sayadaw U Dhamma Talks :23 entries