ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 2:52am.  
line decor
Dhamma Videos Daw Khin Hla Tin ေဒၚခင္လွတင္ (ဓမၼဗ်ဴဟာ) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseေဒၚခင္လွတင္ (ဓမၼဗ်ဴဟာ) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁) ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 001 Citta
2 ၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂) ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 002-Citta
3 ၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃) အဓိပၸါယ္ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 003-Citta
4 ၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄) ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 004-Citta
5 ၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅-၁) သရုပ္ခြဲ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 005-1-Citta
6 ၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅-၂)  အဓိပၸါယ္ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 006-Citta
7 ၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆-၁) ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 007-Citta
8 ၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆-၂) သရုပ္ခြဲ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 008-Citta
9 ၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆-၃) အဓိပၸါယ္ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 009-Citta
10 ၁၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၇-၁) ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 010-Citta
11 ၁၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၇-၂) သရုပ္ခြဲ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 011-Citta
12 ၁၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၇-၃) အဓိပၸါယ္ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 012-Citta
13 ၁၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၈-၁) ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 013-Citta
14 ၁၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၈-၂) သရုပ္ခြဲ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 014-Citta
15 ၁၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၈-၃) အဓိပၸါယ္ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 015-Citta
16 ၁၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၉-၁)  ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 016-Citta
17 ၁၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၉-၂) သရုပ္ခြဲ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 017-Citta
18 ၁၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၀-၁) ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 018-Citta
19 ၁၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၀-၂) သရုပ္ခြဲ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 019-Citta
20 ၂၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၁-၁) ဆိုရိုး ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 020-Citta
21 ၂၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၁-၂) အဓိပၸါယ္ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 021-Citta
22 ၂၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၂) အဓိပၸါယ္ ၁၇-၆-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 022-Citta
23 ၂၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၃) အဓိပၸါယ္ ၂၃-၆-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 023-Citta
24 ၂၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၄) အဓိပၸါယ္ ၂၄-၆-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 024-Citta
25 ၂၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၅) သရုပ္ခြဲ ၃၀-၆-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 025-Citta
26 ၂၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၆) သရုပ္ခြဲ ၁-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 026-Citta
27 ၂၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၇) အဓိပၸါယ္ ၇-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 027-Citta
28 ၂၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၈) အဓိပၸါယ္ ၈-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 028-Citta
29 ၂၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၉) အဓိပၸါယ္ ၁၄-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 029-Citta
30 ၃၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၀) အဓိပၸါယ္ ၁၅-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 030-Citta
31 ၃၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၁) အဓိပၸါယ္ ၂၁-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 031-Citta
32 ၃၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၂) သရုပ္ခြဲ ၂၂-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 032-Citta
33 ၃၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၃) အဓိပၸါယ္ ၂၈-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 033-Citta
34 ၃၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၄) အဓိပၸါယ္ ၂၉-၇-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 034-Citta
35 ၃၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၅) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁) ဆိုရိုး ၄-၈-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 035-Cetisika
36 ၃၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၆) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂) ဆိုရိုး ၅-၈-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 036-Cetasika
37 ၃၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၇) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၃) ဆိုရိုး ၁၁-၈-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 037-Cetasika
38 ၃၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၈) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၄) အဓိပၸါယ္ ၁၂-၈-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 038-Cetasika
39 ၃၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၉) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၅) အဓိပၸါယ္ ၁၅-၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 039-Cetasika
40 ၄၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၀) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၆) ဆိုရိုး ၁၆-၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 040-Cetasika
41 ၄၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၁) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၇) အဓိပၸါယ္ ၂၂-၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 041-Cetasika
42 ၄၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၂) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၈) ဆိုရိုး ၂၃-၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 042-Cetasika
43 ၄၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၃) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၉) ဆိုရိုး ၂၉-၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 043-Cetasika
44 ၄၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၄) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၀) အဓိပၸါယ္  ၃၀-၉-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 044-Cetasika
45 ၄၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၅) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၁) အဓိပၸါယ္ ၆-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 045-Cetisika
46 ၄၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၆) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၂) ဆိုရိုး ၇-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 046-Cetasika
47 ၄၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၇) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၃) ဆိုရိုး  ၁၃-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 047-Cetasika
48 ၄၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၈) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၄) ဆိုရိုး  ၁၄-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 048-Cetasika
49 ၄၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၉) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၅) အဓိပၸါယ္ ၂၀-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 049-Cetasika
50 ၅၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၀) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၆) အဓိပၸါယ္ ၂၁-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 050-Cetasika
51 ၅၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၁) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၇) သရုပ္ခြဲ ၂၇-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 051-Cetasika
52 ၅၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၂) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၈) သရုပ္ခြဲ ၂၈-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 052-Cetasika
53 ၅၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၃) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၉) သရုပ္ခြဲ ၃-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 053-Cetasika
54 ၅၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၄) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂၀) သရုပ္ခြဲ ၄-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 054-Cetasika
55 ၅၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၅) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂၁) အဓိပၸါယ္ ၁၀-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 055-Cetisika
56 ၅၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၆) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂၂) ဆိုရိုး ၁၇-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 056-Cetasika
57 ၅၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၇) ေစတသိက္ပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂၃) ဆိုရိုး ၁၈-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 057-Cetasika
58 ၅၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၈) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁) ဆိုရိုး ၆-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 058-Pakinnaka
59 ၅၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄၉) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂) ဆိုရိုး ၆-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 059-Pakinnaka
60 ၆၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၀) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၃) ဆိုရိုး ၇-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 060-Pakinnaka
61 ၆၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၁) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၄) ဆိုရိုး ၇-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 061-Pakinnaka
62 ၆၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၂) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၅) ဆိုရိုး ၁၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 062-Pakinnaka
63 ၆၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၃) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၆) အဓိပၸါယ္ ၁၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 063-Pakinnaka
64 ၆၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၃) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၆) ဆိုရိုး ၁၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 064-Pakinnaka
65 ၆၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၄) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၇) အဓိပၸါယ္ ၁၃-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 065-Pakinnaka
66 ၆၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၅) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၈) အဓိပၸါယ္ ၁၃-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 066-Pakinnaka
67 ၆၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၆) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၉) ဆိုရိုး ၁၄-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 067-Pakinnaka
68 ၆၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၇) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၀) အဓိပၸါယ္ ၁၄-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 068-Pakinnaka
69 ၆၉။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၈) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၁) အဓိပၸါယ္ ၂၀-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 069-Pakinnaka
70 ၇၀။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅၉) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၂) အဓိပၸါယ္ ၂၀-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 070-Pakinnaka
71 ၇၁။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၀) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၃) ဆိုရိုး ၂၁-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 071-Pakinnaka
72 ၇၂။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၁) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၄) အရမၼဏသဂၤဟ ၂၁-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 072-Pakinnaka
73 ၇၃။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၂) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၅) ဆိုရိုး ၂၈-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 073-Pakinnaka
74 ၇၄။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၃) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၆) အဓိပၸါယ္ ၂၈-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 074-Pakinnaka
75 ၇၅။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၄) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၇) အဓိပၸါယ္ ၆-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 075-Pakinnaka
76 ၇၆။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၅) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၈) အဓိပၸါယ္ ၆-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 076-Pakinnaka
77 ၇၇။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၆) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၁၉) ဝတၳဳသဂၤဟ ၇-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 077-Pakinnaka
78 ၇၈။ ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆၇) ပကိဏ္းပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ (၂၀) သဂၤဟစပ္ ၇-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 078-Pakinnaka
79 ၇၉။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁) ဆိုရိုး ၁၃-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 079-Vithi
80 ၈၀။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂) အဓိပၸါယ္ ၁၃-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 080-Vithi
81 ၈၁။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃) အဓိပၸါယ္ ၁၄-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 081-Vithi
82 ၈၂။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၄) အဓိပၸါယ္ ၁၄-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 082-Vithi
83 ၈၃။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅) အဓိပၸါယ္ ၂၀-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 083-Vithi
84 ၈၄။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆) ဆိုရိုး ၂၀-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 084-Vithi
85 ၈၅။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၇) ဆိုရိုး ၂၁-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 085-Vithi
86 ၈၆။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၈) ဆိုရိုး ၂၁-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 086-Vithi
87 ၈၇။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၉) အဓိပၸါယ္ ၂၇-၃-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 087-Vithi
88 ၈၈။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၀) ဆိုရိုး ၁၁-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 088-Vithi
89 ၈၉။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၁) အဓိပၸါယ္ ၁၂-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 089-Vithi
90 ၉၀။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၂) အဓိပၸါယ္ ၁၈-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 090-Vithi
91 ၉၁။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၃) ဆိုရိုး ၁၉-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 091-Vithi
92 ၉၂။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၄) အဓိပၸါယ္ ၂၅-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 092-Vithi
93 ၉၃။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၅) ဆိုရိုး ၂၆-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 093-Vithi
94 ၉၄။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၆) ဆိုရိုး ၂၆-၅-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 094-Vithi
95 ၉၅။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၇) ဆိုရိုး ၆-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 095-Vithi
96 ၉၆။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၈) ဆိုရိုး ၈-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 096-Vithi
97 ၉၇။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၉) အဓိပၸါယ္ ၉-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 097-Vithi
98 ၉၈။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၀) ဆိုရိုး ၁၅-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 098-Vithi
99 ၉၉။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၁) အဓိပၸါယ္ ၁၆-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 099-Vithi
100 ၁၀၀။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၂) ဆိုရိုး ၂၂-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 100-Vithi
101 ၁၀၁။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၃) အဓိပၸါယ္ ၂၃-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 101-Vithi
102 ၁၀၂။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၄) ဆိုရိုး ၂၉-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 102-Vithi
103 ၁၀၃။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၅) အဓိပၸါယ္ ၃၀-၆-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 103-Vithi
104 ၁၀၄။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၆) ဆိုရိုး ၆-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 104-Vithi
105 ၁၀၅။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၇) ဆိုရိုး ၇-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 105-Vithi
106 ၁၀၆။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၈) အဓိပၸါယ္ ၁၃-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 106-Vithi
107 ၁၀၇။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂၉) အဓိပၸါယ္ ၁၄-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 107-Vithi
108 ၁၀၈။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၀) အဓိပၸါယ္ ၂၀-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 108-Vithi
109 ၁၀၉။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၁) အဓိပၸါယ္ ၂၁-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 109-Vithi
110 ၁၁၀။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၂) အဓိပၸါယ္ ၂၇-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 110-Vithi
111 ၁၁၁။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၃) အဓိပၸါယ္ ၂၈-၇-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 111-Vithi
112 ၁၁၂။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၄) အဓိပၸါယ္၃-၈-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 112-Vithi
113 ၁၁၃။ ဒုတိယအဆင့္ပို႕ခ်ခ်က္ ဝီထိပိုင္း ပို႕ခ်ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၃၅) အဓိပၸါယ္ ၄-၈-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ 2009-2010 Abhidhamma Lecture 113-Vithi
114 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma - Vithi - Process of Consciousness 01
115 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma - Vithi - Process of Consciousness 02
116 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Part I (Myanmar Language)
117 ၿမန္မာဘာသာ Abhidhamma Part II
118 ေမတၲာသုတ္ေတာ္ က်င္႕စဥ္ သင္တန္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Metta Sutta (Part 01)
119 ေမတၲာသုတ္ေတာ္ က်င္႕စဥ္ သင္တန္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Metta Sutta (Part 02)
120 ေမတၲာသုတ္ေတာ္ က်င္႕စဥ္ သင္တန္း (၃) ၿမန္မာဘာသာ Metta Sutta (Part 03)
121 ေမတၲာသုတ္ေတာ္ က်င္႕စဥ္ သင္တန္း (၄) ၿမန္မာဘာသာ Metta Sutta (Part 04)
122 ၂၄-၁-၂၀၀၄ ပ႒ာန္းနိဒါန္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 01 Part 1- Introduction to Patthana
123 ၂၄-၁-၂၀၀၄ ပ႒ာန္းနိဒါန္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 01 Part 2- Introduction to Patthana
124 ၂၅-၁-၂၀၀၄ ပ႒ာန္းနိဒါန္း+ေဟတုပစၥည္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 02 Part 1- Hetu paccayo, Condition that fortifies its conditioned state.
125 ၂၅-၁-၂၀၀၄ ပ႒ာန္းနိဒါန္း+ေဟတုပစၥည္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 02 Part 2 -Hetu paccayo, Condition that fortifies its conditioned state.
126 ၃၁-၁-၂၀၀၄ ေဟတု + အာရမၼဏပစၥည္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 03 Part 1- Aramana Paccayo
127 ၃၁-၁-၂၀၀၄ ေဟတု + အာရမၼဏပစၥည္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 03 Part 2- Aramana Paccayo
128 ၁-၂-၂၀၀၄ အာရမၼဏပစၥည္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 04 Part 1- Aramana Paccayo
129 ၁-၂-၂၀၀၄ အာရမၼဏပစၥည္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 04 Part 2- Aramana Paccayo
130 ၂-၂-၂၀၀၄ အဓိပတိ + အနႏၲရ ပစၥည္း ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 05 Part 1- Anantara Paccayo
131 ၇-၂-၂၀၀၄ အနႏၲရ + သမနႏၲရ ပစၥည္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 06 Part 1- Samanantara Paccayo
132 ၇-၂-၂၀၀၄ အနႏၲရ + သမနႏၲရ ပစၥည္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 06 Part 2- Samanantara Paccayo
133 ၈-၂-၂၀၀၄ အာေသ၀န ပစၥည္း ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 07 Part 1- Asevana Paccayo
134 ၈-၂-၂၀၀၄ ကမၼ ပစၥည္း ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 07 Part 2- Kamma Paccayo
135 ၁၄-၂-၂၀၀၄ ကမၼ ပစၥည္း ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 08 Part 1- Kamma Paccayo
136 ၁၅-၂-၂၀၀၄ ၀ိပါက + စ်ာန + မဂၢ ပစၥည္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 09 Part 1- Vipaka+Jhanna+Magga Paccayo
137 ၁၅-၂-၂၀၀၄ ၀ိပါက + စ်ာန + မဂၢ ပစၥည္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 09 Part 2- Vipaka+Jhanna+Magga Paccayo
138 ၂၁-၂-၂၀၀၄ သဟဇာတ + အညမည + နိႆယ ပစၥည္း ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 10 Part 1- Sahajata Paccayo
139 ၂၂-၂-၂၀၀၄ နိႆယ ပစၥည္း (၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 11 Part 1- Nissara Paccayo
140 ၂၂-၂-၂၀၀၄ နိႆယ ပစၥည္း (၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 11 Part 2- Nissara Paccayo
141 ၂၈-၂-၂၀၀၄ အတၳိ+ နတၳိ + ၀ိဂတ ပစၥည္း ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 12 Part 1- Natthi paccayo
142 ၂၉-၂-၂၀၀၄ ပ႒ာန္း နိဂုံး ၿမန္မာဘာသာ Patthana Day 12- Last day of Pathana Class
Daw Khin Hla Tin Dhamma Talks :142 entries