ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္း၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

(လူငယ္မ်ား၊ တရားဘာဝနာ စတင္ပြားမ်ား အားထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအတြက္)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ သီတင္းသံုးေနစဥ္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ား တရားအားထုတ္ရန္ ေလ့လာခါစသူမ်ား၊ တရားဘာဝနာ စတင္ပြားမ်ား အားထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔ ေျပာၾကားေတာ္္မူေသာ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားဘာဝနာ စတင္ပြားမ်ား အားထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအတြက္ စနစ္တက် အေျခခံက်က် စီစဥ္ေဟာၾကားထားသည့္ သင္တန္းပံုစံ တရားေတာ္္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကႏုိင္ငံ၏ သင္ၾကားမႈ ပံုစံအတုိင္း တရားပြဲၿပီးတုိင္း အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ တရားနာသူမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္၏ အေျဖတုိ႔ေၾကာင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ပိုလြယ္ကူေစပါသည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က တရားအားထုတ္ခ်င္လုိ႔ ဘာလုပ္သင့္လဲ၊ ဘယ္လိုအားထုတ္ရမလဲ လာေမးေတာ့ အဲဒီ ေခြ(၅)ေခြကို ကုန္ေအာင္ နားေထာင္ၿပီးေတာ့မွ တစ္ခုခုစလုပ္ပါလုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေနာက္ (၁) ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့မွ သူက အဲဒီေခြ(၅)ေခြေၾကာင့္ သူရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ နားလည္ထား၊ ယံုၾကည္ ထားတာေတြ ပိုေလးနက္သြားတယ္။ တရားကို မျဖစ္မေန အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ အမွတ္တရ ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆရာေတာ္၏ တပည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကမၼဌာန္းဆရာ/ဆရာမမ်ားက သမာဓိပုိင္း၊ ဝိပႆနာပိုင္း တုိ႔ကို အပိုင္းလုိက္ ေဆြးေႏြးပဲြပံုစံျဖင့္ သူတုိ႔ေလ်ာက္ခဲ့သည့္ ဘာဝနာလမ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာထားပါသည္။

ေဟာၾကားသည့္ရက္စြဲ အစဥ္အတုိင္း နားေထာင္ရပါမည္။

MP3 Disc-1 (အေခြ-၁)

တရားေတာ္ ေဟာၾကားသည့္ေန႔
၁ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁)
Pa Auk Sayadaw 11-01-09 (Dhamma Talk).mp3
၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၂)
Pa Auk Sayadaw 11-02-09 (Dhamma Talk).mp3
၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၂က)
Pa Auk Sayadaw 11-02-09 (Q&A-1).mp3
၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၂ခ)
Pa Auk Sayadaw 11-02-09 (Q&A-2).mp3
၃ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၃)
Pa Auk Sayadaw 11-03-09 (Dhamma Talk).mp3
၃ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၃)
pa Auk Sayadaw 11-03-09 (Q&A-1).mp3
၄ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၄)
Pa Auk Sayadaw 11-04-09 (Dhamma Talk).mp3
၄ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၄)
Pa Auk Sayadaw 11-04-09 (Q&A-1).mp3
၅ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၅)
Pa Auk Sayadaw 11-05-09 (Dhamma Talk).mp3
၅ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၅)
Pa Auk Sayadaw 11-05-09 (Q&A-1).mp3
၆ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၆)
Pa Auk Sayadaw 11-06-09 (Dhamma Talk).mp3
၆ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၆)
Pa Auk Sayadaw 11-06-09 (Q&A-1).mp3

MP3 Disc-2 (အေခြ-၂)

၇ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၇)
Pa Auk Sayadaw 11-07-09 (Dhamma Talk).mp3
၇ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၇)
Pa Auk Sayadaw 11-07-09 (Q&A).mp3
၈ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၈)
Pa Auk Sayadaw 11-08-09 (Dhamma Talk).mp3
၈ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၈)
Pa Auk Sayadaw 11-08-09 (Q&A).mp3
၉ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၉)
Pa Auk Sayadaw 11-09-09 (Dhamma Talk).mp3
၉ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၉)
Pa Auk Sayadaw 11-09-09 (Q&A).mp3
၁၁ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၀)
Pa Auk Sayadaw 11-11-09 (Dhamma Talk).mp3
၁၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၁)
Pa Auk Sayadaw 11-12-09 (Dhamma Talk).mp3
၁၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၁၁)
Pa Auk Sayadaw 11-12-09 (Q&A).mp3

MP3 Disc-3 (အေခြ-၃)

၁၅ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၂)
Pa Auk Sayadaw 11-15-09 (Dhamma Talk).mp3
၁၅ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၁၂)
Pa Auk Sayadaw 11-15-09 (Q&A).mp3
၁၇ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၃)
Pa Auk Sayadaw 11-17-09 (Dhamma Talk).mp3
၁၇ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၁၃)
Pa Auk Sayadaw 11-17-09 (Q&A).mp3
၁၉ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၄)
Pa Auk Sayadaw 11-19-09 (Dhamma Talk).mp3
၁၉ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၁၄)
Pa Auk Sayadaw 11-19-09 (Q&A).mp3
၂၀ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၅)
Pa Auk Sayadaw 11-20-09 (Dhamma Talk).mp3
၂၀ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၁၅)
Pa Auk Sayadaw 11-20-09 (Q&A).mp3

MP3 Disc-4 (အေခြ-၄)

၂၁ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၆)
Pa Auk Sayadaw 11-21-09 (AM).mp3
၂၁ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ တရားေတာ္(၁၆)
Pa Auk Sayadaw 11-21-09 (Dhamma Talk).mp3
၂၁ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အေမး၊အေျဖ(၁၆)
Pa Auk Sayadaw 11-21-09 (Q&A).mp3
၂၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အဂၤလိပ္ဘာသာတရားေတာ္
Pa Auk Sayadaw 11-22-09 (Dhamma Talk in English).mp3
၂၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အဂၤလိပ္ဘာသာအေမး၊အေျဖ
Pa Auk Sayadaw 11-22-09 (English Q&A).mp3

MP3 Disc-5 (အေခြ-၅)

၂၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အဂၤလိပ္ဘာသာတရားေတာ္
Pa Auk Sayadaw 11-022-09 (Dhamma Talk in English).mp3
၂၂ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ အဂၤလိပ္ဘာသာအေမး၊အေျဖ
Pa Auk Sayadaw 11-022-09 (English Q&A).mp3
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ Stephen & Tina
Pa Auk Sayadaw 11-101-09 (Stephen & Tina).mp3
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ Nikki
Pa Auk Sayadaw 11-131-09 (Nikki).mp3
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ Caitlin
Pa Auk Sayadaw 11-141-09_(Caitlin).mp3
႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ Shaila Catherine Q&A
Pa Auk Sayadaw 11-161-09 (Shaila Catherine Q&A).mp3
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ Shaila Catherine
Pa Auk Sayadaw 11-161-09 (Shaila Catherine).mp3
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၀၉ James Macdonald
Pa Auk Sayadaw 11-181-09 (James Macdonald).mp3
ၿပီး၏