ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 24th October 2017 4:02am.
line decor
“မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း” - by အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - Ashin Kovida (Yaw) Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb “မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း” by အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
Untitled Document

 

၁။ ပါပိစၧာ--
အလိုဆိုးရွိေသာသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း အလိုဆိုးရွိသူ ျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ အလိုဆိုးရွိသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၂။ အတၱဳကၠံသန ပရဝမၻန--
မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်တတ္ေသာသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်တတ္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္ သူတပါးကို ႐ႈတ္ခ်သူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၃။ ေကာဓန--
အမ်က္ထြက္သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း အမ်က္ထြက္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ အမ်က္ထြက္သူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၄။ ဥပနာဟီ --
အမ်က္ထြက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾက မည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တတ္သူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၅။ အဘိသဂႋ --
အမ်က္ထြက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အစြဲႀကီးသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း အစြဲႀကီးသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ အစြဲႀကီးသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၆။ ေကာဓေနာ ေကာဓသာမႏၲဝါစံ နိစၧာေရတာ --
ရန္စကားေျပာသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ရန္စကားေျပာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတုိ႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ရန္စကားေျပာသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၇။ ပရိပၹရတိ--
ေစာဒက က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္”ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၈။ အပသာေဒတိ--
ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို ႀကိမ္းေမာင္းေသာ သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို ႀကိမ္းေမာင္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို ႀကိမ္းေမာင္းသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၉။ ပစၥာေရာေပတိ--
ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို အျပစ္ျပန္တင္ေသာ သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို အျပစ္ျပန္တင္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကို အျပစ္ျပန္တင္သူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၀။ အေညနညံ ပဋိစရတိ ဗဟိဒၶါ ကထံ အပနာေမတိ ေကာပၪၥ ေဒါသၪၥ အပၸစၥယၪၥ ပါတုကေရာတိ--
ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ စကားတစ္မ်ိဳးျဖင့္ စကားတစ္မ်ိဳးကို ဖံုးလႊမ္းတတ္ေသာ၊ စကားကို အပသို႔ လႊဲဖယ္တတ္ေသာ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္းကို ထင္ရွားျပဳတတ္ေသာ သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။

“ငါလည္း ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ စကားတစ္မ်ိဳးျဖင့္ စကားတစ္မ်ိဳးကို ဖံုးလႊမ္းတတ္ေသာ၊ စကားကို အပသို႔ လႊဲဖယ္တတ္ေသာ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္းကို ထင္ရွားျပဳတတ္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ေစာဒက-က ေစာဒနာေသာ္ စကားတစ္မ်ိဳးျဖင့္ စကားတစ္မ်ိဳးကို ဖံုးလႊမ္းတတ္ေသာ၊ စကားကို အပသို႔ လႊဲဖယ္တတ္ေသာ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္းကို ထင္ရွားျပဳတတ္ေသာသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၁။ အပဒါေန န သမၸာယတိ--
ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ မိမိ၏ ျဖစ္စဥ္ အတၳဳပၸတၱိကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖဆို ႏိုင္ေသာသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ မိမိ၏ ျဖစ္စဥ္ အတၳဳပၸတၱိကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖဆိုႏိုင္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ မိမိ၏ ျဖစ္စဥ္ အတၳဳပၸတၱိကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖဆိုတတ္သူ ျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၂။ မကၡီ ပဠာသီ--
ဂုဏ္ေက်းဇူး ေခ်ဖ်က္သူ၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ဂုဏ္ေက်းဇူး ေခ်ဖ်က္သူ၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေခ်ဖ်က္သူ၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္သူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၃။ ဣႆုကီ မစၧရီ--
မနာလို ဝန္တိုသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း မနာလို ဝန္တိုသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾက မည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ မနာလို ဝန္တိုသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၄။ သေဌာ မာယာဝီ --
ဟန္ေဆာင္သူ လွည့္ပတ္သူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ဟန္ေဆာင္သူ လွည့္ပတ္သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ဟန္ေဆာင္သူ လွည့္ပတ္သူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၅။ ထေဒၶါ အတိမာနီ --
ခက္ထန္ ေမာက္မာေသာသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း ခက္ထန္ ေမာက္မာေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတုိ႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ ခက္ထန္ ေမာက္မာေသာသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

၁၆။ သႏၵိ႒ိ ပရာမာသီ အာဒါနဂၢါဟီ ဒုပၸဋိနိႆဂၢီ --
မိမိအယူကို စြဲလမ္းတတ္ေသာ၊ ၿမဲၿမံစြာ ယူတတ္ေသာ၊ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာသူကို ငါသည္ မခ်စ္ မႏွစ္သက္။
“ငါလည္း မိမိအယူကို စြဲလမ္းတတ္ေသာ၊ ၿမဲၿမံစြာ ယူတတ္ေသာ ၊ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ကိုလည္း သူတပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္” ဟု ႐ႈဆင္ျခင္၍ မိမိအယူကို စြဲလမ္းတတ္ေသာ ၊ ၿမဲၿမံစြာ ယူတတ္ေသာ၊ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာသူ မျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကို ျဖစ္ေစရမည္။

ဤသို႔ ေန႔ေရာ ညပါ အခါမလပ္ ႐ႈဆင္ျခင္ပါက “ပီတိ ပါေမာဇၨ” တရား တေန႔တျခား တိုးပြားလာသည့္အျပင္ ေၾကးမံု မွန္ျပင္ကို ၾကည့္႐ႈေသာသူသည္ မိမိမ်က္ႏွာရိပ္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရဘိသကဲ့သို႔ --
“အပါယဂမနီယ အကုသိုလ္ပါပဓမၼမ်ား” ကို “မိမိလက္ကို အတင္းအၾကပ္ ဆြဲေခၚေနေသာ သူသတ္သမား” အသြင္ ထင္ျမင္လာပါေတာ့သည္။

ထိုအခါ အကုသိုလ္တရားမ်ားကို ပယ္ရွားရန္အတြက္ “ကသိုဏ္းပရိကမ္ အလုပ္”ကို အားထုတ္လ်က္ “ ဝိပႆနာတရား” ထပ္ဆင့္ပြားမ်ားၿပီးလွ်င္ “သႏၲိသုခ အမတနန္း” သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘဒၵႏၲ သီရိႏၵာဘိဝံသ ၊ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး။

“မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း”
“မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း”

(“မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း”) by Ashin Kovida (Yaw) (အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) )
http://www.myatpanyagon.com
ဓမၼ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဓမၼမွတ္စုမ်ား
 
No. Myanmar Language Title author
1 အမွီေကာင္း - အရွင္ဣႏၵက အရွင္ဣႏၵက
2 ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ တရားနာၾကားျခင္း ထြန္းထြန္းလိႈင္
3 ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ
4 လမ္းခြဲၾကပါစို႔ သုခရိပ္
5 ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ ဆရာေတာ္ ဇဋိလ
6 တရားရွာ ကိုယ္မွာေတြ႕ တရားေတာ္ ဆရာေတာ္ဇဋိလ
7 အဓမၼကို ဓမၼျဖင့္ထင္စြာ ျပခဲ့ၾကသည့္ အ႐ွင္ျမတ္ႀကီးမ်ား အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
8 က႑ကျမင္း၏ လားရာဂတိ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
9 သူေယာင္မယ္ သူေယာင္သီး အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
10 အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းႏွင့္ သၿဂႌဳဟ္ ၉-ပိုင္း အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
11 အဘိဓမၼာ ရွင္းစရာ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
12 “မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း” အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
13 ပဋိသေႏၶအခါ စိတ္ျဖစ္ပံု အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
14 ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ (ၿမန္မာၿပန္)
15 ေပးဆပ္ၾကရာတြင္ ေနဇင္လတ္
16 ဦးနဳေျပာေသာ စကားတခြန္း အရွင္နာယကာလကၤာရ
17 သမုစၥည္းပိုင္း - အကုသလသဂၤဟ ေလာကခ်မ္းသာ
18 အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ
19 အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ အရွင္ဉာဏိႆရ
20 မိမိကိုယ္ကို တူးၿဖိဳမိသူမ်ား အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ)
21 တရားနာျခင္းအႏုပညာ ေတာ္၀င္ႏြယ္
22 ေတာထြက္ရဟန္း အရွင္၀ိစိတၱ(မနာပဒါယီ)
23 ပူသည့္မ်က္နွာ မွ ေအးသည့္မ်က္နွာသို့။ ရေ၀ႏြယ္ - အင္းမ
24 ၁။ ယမက၀ဂၢ ဓမၼပဒ
25 ၂။ အပၸမာဒ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
26 ၃။ စိတၱ၀ဂ ဓမၼပဒ
27 ၄။ ပုပၹ၀ဂ ဓမၼပဒ
28 ၅။ ဗာလ၀ဂ ဓမၼပဒ
29 ၆။ ပ႑ိတ၀ဂ ဓမၼပဒ
30 ၇။ အရဟႏၲ၀ဂ ဓမၼပဒ
31 ၈။ သဟႆ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
32 ၉။ ပါပ၀ဂ ဓမၼပဒ
33 ၁၀။ ဒ႑၀ဂ ဓမၼပဒ
34 ၁၁။ ဇရာ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
35 ၁၂။ အတၱ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
36 ၁၃။ ေလာက၀ဂၢ ဓမၼပဒ
37 ၁၄။ ဗုဒၶ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
38 ၁၅။ သုခ၀ဂ ဓမၼပဒ
39 ၁၆။ ပိယ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
40 ၁၇။ ေကာဓ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
41 ၁၈။ မလ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
42 ၁၉။ ဓမၼ႒၀ဂၢ ဓမၼပဒ
43 ၂၀။ မဂၢ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
44 ၂၁။ ပကိဏၰက၀ဂၢ ဓမၼပဒ
45 ၂၂။ နိရယ၀ဂ ဓမၼပဒ
46 ၂၃။ နာဂ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
47 ၂၄။ တဏွာ၀ဂၢ ဓမၼပဒ
48 ၂၅။ ဘိကၡဳ၀ဂ ဓမၼပဒ
49 ဓမၼပဒ
50 သီလမရွိလွ်င္ အရွင္တိႆ
51 တရားလင္းေရာင္ အခ်ိန္မီ ေျပာင္၀င္းေစေသာ္‏ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ တင္တင္ေအာင္
52 အသိတရား ႏွင့္ တရားအသိ သရ၀ဏ္
53 ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတၱ http://aung-myay.blogspot.com
54 ဓုတင္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အရွင္၀ိစိတၱ(မနာပဒါယီ)
55 ေလာကကို ေႏြးေထြးေစတဲ႔ လက္အစုံမ်ား အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ
56 ေရွာင္ကြယ္ ဓမၼ အႏၲရာယ္မ်ား ထြန္းထြန္းလွိဳင္
57 ေလာကဓံ တရားနွင္႔ ၾကံဳလာရင္... အရွင္ ကုမာရ
58 အိမ္တြင္းသာသနာ ျပဳၾကပါစို႔ ဓမၼအလင္းေရာင္
59 အၿပစ္ ေက်ေအးနိုင္ပါသလား - အရွင္ေကာဝိဒ(ေယာ)
60 ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းၾကီး ညီလင္းဆက္
61 တရားသိ႐ုံႏွင့္ မၿပီး၊ တရားရွိမွ ၿပီးတယ္ အရွင္ဣႏၵက
62 ပထမအရြယ္မွာ ပညာရွာ ေျပေဇာ္
63 ငါ သြားႏွင့္မယ္ သုခရိပ္
64 ဘာအတြက္လဲ... ညီလင္းဆက္
65 တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း အရွင္၀ိစိတၱ(မနာပဒါယီ)
66 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ေသာကေပ်ာက္သူပဋာစာရီ Dream Lover
67 ေတြ႔လို႔ဆံု ၾကံဳလို႔ကြဲ သုခရိပ္
68 အာရံုအလိုက္မ်ားေလ မိုက္အားေကာင္းေလျဖစ္မည္… ထြန္းထြန္းလိႈင္
69 တရားမၾကြယ္-အထုပ္ငယ္လွ်င္ သစၥာအလင္း
70 ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ဓမၼရနံ႔
71 တကယ့္အရွိတရား အရွင္နာယကာလကၤာရ
72 ဓမၼအလင္းေရာင္ ဓမၼအလင္းေရာင္
73 ဒါန၏ အားသာခ်က္ အရွင္၀ိစိတၱ(မနာပဒါယီ)
74 တစိမ့္စိမ့္ေတြးမယ္ မွ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက
75 ဘုရားမကယ္ႏုိင္သူမ်ား အရွင္၀ိစိတၱ(မနာပဒါယီ)
76 ညႊတ္ကြင္း သုခရိပ္
77 ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတာ္မ်ား- မွန္ေသာတရားကို မစြန့္ရာ ေစာလားပြယ္
78 တုႏိႈင္းမမီ(၃) ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)
79 တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ (ေခၚ) ဓမၼ universal law for everyone http://lovelove1349.multiply.com
80 ၀ိဇၨာသံုးပါး တူသလား အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
81 အျဖဴေရာင္အဇၩတၲ အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ (ဓမၼပိယဆရာေတာ္)
82 လူငယ္ႏွင့္ ဓမၼ ရွင္အာစာရ
83 ထူး၍ ျခားနားပါေစသား . . . အရႇင္သံ၀ရာလကၤာရ (ဓမၼပိယဆရာေတာ္)
List of Dhamma Notes related to Dhamma : 83 Dhamma Notes, DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web