ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 29th July 2015 5:03pm.  
line decor
             

List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) : 44 Notes List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာဝိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase
No. Author Myanmar Language Title
1 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ေသာတာပန္ ၿပႆနာ ရွင္းတမ္း
2 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ရဟႏၱာ စစ္တမ္း
3 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ကာေမသု အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
4 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ျမင့္ျမတ္စံျပဳထုိက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
5 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အဓမၼကို ဓမၼျဖင့္ထင္စြာ ျပခဲ့ၾကသည့္ အ႐ွင္ျမတ္ႀကီးမ်ား
6 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) မုသာ၀ါဒဆိုင္ရာ
7 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) က႑ကျမင္း၏ လားရာဂတိ
8 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) သူေယာင္မယ္ သူေယာင္သီး
9 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဘာသာျပန္ အလြဲမ်ား
10 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဒိ႒ဳပါဒါန္ -၂
11 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဒိ႒ဳပါဒါန္ (၁)
12 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) စကားပရိယာယ္
13 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အႏုႆတိ ပြားမ်ားပံု
14 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းႏွင့္ သၿဂႌဳဟ္ ၉-ပိုင္း
15 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ပိဋကတ္စစ္တမ္း
16 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာ
17 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) မိစၧာ၀ါဒ ကြင္းဆက္မ်ား
18 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အပါယ္ဘံုသားမ်ား ေသာတာပန္ျဖစ္မႈ
19 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ကာလ နဂါး
20 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ျပည္မသိ ဗာရာဏသီ၊ မင္းမသိ ျဗဟၼဒတ္
21 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ရဟႏၲာစစ္တမ္း
22 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ေစတီပုထိုးမ်ား ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္မႈ
23 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဓာတုပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံသည့္အခါ..
24 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အဘိဓမၼာ ရွင္းစရာ
25 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) မိစၧာ၀ါဒီတို႔ အေၾကာက္ဆံုးတရား
26 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဘဝ ႏွင့္ ဘဝနိေရာဓ
27 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) “မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္နည္း”
28 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ပဋိသေႏၶအခါ စိတ္ျဖစ္ပံု
29 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဒြိဟိတ္ကို တိဟိတ္ေျပာင္းခ်င္သလား ( တိဟိတ္ ကိစၥ)
30 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ျမတ္ဗုဒၶ၏ အရပ္ေတာ္အျမင့္
31 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ႐ွင္ဥပဂုတၱ ရွင္းတမ္း
32 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းအမႈ ( မဇၹပမာဒ႒ာန အေၾကာင္း)
33 အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) မိမိကိုယ္ကို တူးၿဖိဳမိသူမ်ား
34 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) တရားအားထုတ္စဥ္ မဂၢင္ ၈-ပါး စံုသလား
35 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) နိဗၺာန္ ႏွင့္ အနတၱ
36 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံရျခင္းအေၾကာင္း
37 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အားကိုးျခင္း အဓိပၸါယ္
38 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကထာ
39 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ေသာတာပန္ ျပႆနာ
40 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) မည္သည့္ေသာတာပန္မ်ိဳးနည္း
41 အရွင္ေကာဝိဒ (ေယာ) မဂၢင္ကိစၥ
42 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) အက်ိဳးႀကီးမား ဆြမ္းႏွစ္ပါး
43 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဥေပကၡာဟူသည္....
44 အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ၀ိဇၨာသံုးပါး တူသလား
List of Dhamma Notes by Ashin Kovida (Yaw) အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) - DhammaWeb DataBase
   

Dhamma Web