-->
ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:45am.  
line decor
   

Categorized list by Keyword

       

S No. Name of Author Name of Author -- ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအသံဖိုင္မ်ား
1 Dhamma 1427 ဓမၼ
2 624
3 Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw) 621 အဘိဓမၼာ ဋီကာေက်ာ္
4 Abhidhamma 196 အဘိဓမၼာ
5 Meditation 112 တရားအားထုတ္ၿခင္း
6 Mangala Sutta 97 မဂၤလသုတၱန္
7 Vipassana 97 ဝိပႆနာ
8 Visuddhimagga 91 ဝိသုဒၶိမဂၢ
9 Samannaphala Sutta 64 သာမညဖလသုတၱန္
10 Vattha Sutta 57 ဝတၳသုတၱန္
11 Vipassana Meditation 49 ဝိပႆနာ တရားအားထုတ္ၿခင္း
12 Bhikkhu Vinaya 42 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္
13 Chanting 33
14 Buddhism 30 ဗုဒၶဘာသာ
15 Metta 30 ေမတၱာ
16 Mind 28 စိတ္
17 Mindfulness 27 သတိပဠာန္
18 Ananda Thera 25 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္
19 Dhammacakkapavattana Sutta 22 ဓမၼစၾကာ
20 Concentration 21 သမာဓိ
21 Nalaka Sutta 21 နာလကသုတၱန္
22 Parami 18 ပါရမီ
23 Patthana 18 ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္
24 Anapanasati 17
25 Jhana 15 စ်ာန္
26 Sangalo Vada Sutta 13
27 Ditthi 13 ဒိ႒ိ
28 Pa Auk Meditation Retreat 2008 12 ၂၀၀၈ႏွစ္ ဖားေအာက္ေတာရ တရားစခန္း
29 Arthevetha Sutta 10
30 Culasunyata Sutta 10
31 Nibb‚na 10
32 Paticca Samuppada-Dependent Origination 10
33 Galoyani Sutta 9
34 Culahattipadawpama Sutta 9
35 Dedavitikka Sutta 9 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္
36 The Twelve Steps to Freedom 9
37 Introduction to Mindfulness 9
38 Effort 8
39 Meditation Retreat 8
40 Buddha Ratana Guna 7
41 Satipatthana 7
42 Ashin Anur‚dha Sutta 7
43 Nivarana 7
44 Abhidhamma 7
45 Dhadhuvibinga Sutta 7
46 Anapanasati Sutta 6
47 Four Noble Truths 6
48 Dhamma Ratana Guna 6
49 Arnurudda Mahavikka Sutta 6
50 Noble Truth 6
51 M‚ganni 6
52 Discourse 6
53 Ratana Sutta 5 ရတနာ့သုတၲန္
54 Metta Sutta 5
55 Foundations 5
56 Not Self 5
57 Sannoda Sutta 5
58 Parinibbana Sutta 5
59 Oussadakittana Sutta 5
60 Hathtipala Sutta 5
61 HayMaVaTa 5
62 Nibbāna 5
63 Cittanupassana 5
64 Paticcasamuppada 5
65 kilesa 5
66 Darkness and Light 5
67 Awakening 4
68 bvasana 4
69 Samvejaniya 4
70 Afflictive Emotions 4
71 Battha Sutta 4
72 Truth of Suffering ( Dukkha Sacca) 4
73 Truth of origination-Samudaya Sacca 4
74 Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering-Nirodha Sacca 4
75 Magga 4
76 Wise and Fool 4
77 Biography 4
78 Vatta 4
79 Ariya 4
80 Indriyab‚van‚ Sutta 4
81 Sang‚rava Sutta 4
82 Khandh‚ 4
83 Sacca 4
84 yonisomanisik‚ra 4
85 Kithukopama Sutta 4
86 Mediatation 4
87 Ordination of Monkhood 4
88 Aabhidhamma 4
89 Dana 3
90 Darukkanopama Sutta 3
91 Buddha 3 ဗုဒၶ
92 Bodhichitta 3
93 Assazi 3
94 Refuge 3
95 effort at opportunity 3
96 7 days about Buddha 3
97 Dana Parami 3
98 Pannita 3
99 Thamanya Phala Sutta 3
100 Rahula Vada Sutta 3
101 Full Moon Day of Kason 3
102 Angulimāla Sutta 3
103 Nigawdha Novice 3
104 Sāmane 3
105 Buddha and Dhamma 3
106 Dhamma Dūta 3
107 Arising and Dissolving 3
108 PaŮca Khandhā 3
109 Freedom 3
110 Donation 3
111 Ashin Anada Q&A Noble practice 3
112 Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi 3
113 Question and Answer by Visakhā 3
114 illustrated Paticcasamuppada 3
115 Ashin Nanda and 500 Bhikkhunis 3
116 Sansara 3
117 Vippall‚sa 3
118 Vedananupassan‚ 3
119 Sammasana Sutta 3
120 3
121 Samā Samādhi 3
122 Contemplation 3
123 Myay Zin Sayadaw Dhamma (by U Htay Hling) 3
124 Kama Sutta 2
125 Kethargawtami 2
126 Foundation 2
127 Faith 2
128 Buddha Nature 2
129 Kagan's Wish 2
130 Therevada 2
131 Noble Dhamma 2
132 saddahana 2
133 Sasana 2
134 Subadda Sutta 2
135 Time 2
136 Dhamma Depa 2
137 TharMarVeTi 2
138 Vithaka 2
139 Sujartar 2
140 Kujada 2
141 Buddha Dhamma Sangha 2
142 Metta Bavana 2
143 Kethamuti sutta 2
144 Mangala Sutta 2
145 Sassa Metta 2
146 Sankāta and Arsankāta 2
147 Dhammudedasa 2
148 Buddha Sāsanā 2
149 Exist and Turth 2
150 Goodness 2
151 Rawhini Princess 2
152 Buddha Biseka Mangala 2
153 Bhikkhu Apparihāniya 2
154 Maha Dhammapala 2
155 Essence of Dhamma 2
156 Aim of Life 2
157 Encourage 2
158 Happiest Day 2
159 Samvega 2
160 bāhira 2
161 Buddha Path 2
162 Theravada of Buddha 2
163 Carana and PaŮŮā 2
164 Worship and Religion 2
165 Anuradha Sutta 2
166 Equanimity 2
167 Tranquility 2
168 Understanding of Sotapanna(Stream-Winner) 2
169 Truth(Sacca) and Kamma 2
170 Fuel and Fire 2
171 Understading of Truth(Sacca)and Samsarā 2
172 Pa PaŮca 2
173 Wrong View 2
174 Sāraniyakathā 2
175 Teaching of SunLun 2
176 Micchāditthi 2
177 Chandovada 2
178 Bad Mental feeling 2
179 Ahin Mah‚kolika and Ashin S‚riputtar‚ 2
180 Sassata Ditthi 2
181 Marana 2
182 Tanh‚sankhara Sutta, Vedanānupassana 2
183 Visuddhi 2
184 Kamma 2
185 Arinandama Story 2
186 Magga Brahmacariya 2
187 yourself 2
188 Puggala 2
189 Venopama Sutta 2
190 Sapp‚nakopam‚ Sutta 2
191 Animal 2
192 Death 2
193 Dukkha 2
194 Adhipati 2
195 Dullabha 2
196 kammatth‚na 2
197 Life 2
198 Reincarnation 2
199 Mindfulness 2
200 Value of Life 2
201 To Cultivate Higher Personality 2
202 To Love 2
203 Let Body be the best fried of Mind 2
204 Communication of Relationship 2
205 Communication Extend 2
206 Meditation is Human Nature 2
207 Life Stage 2
208 Life is School 2
209 Human Nature 2
210 sensation 2
211 Die 2
212 Mind, The Power of Creation 2
213 The boddha 2
214 The Four Noble Truths 2
215 The True Nature of Existence 2
216 Dependent Arising 2
217 Rebirth and Kamma 2
218 Nibbana (Nirvana) 2
219 Noble Eightfold Path 2
220 Sangha 2
221 The Five Hindrances 2
222 Noble Truths 2
223 Buddhanussati Bhavana 2
224 Maha Paritta Pali 1
225 Maha Paritta 1
226 Dhamma Wheel 1
227 Peace, Happyness 1
228 Maha Kasappha 1
229 Velama Sutta 1
230 Valama Sutta 1
231 Mingala Sutta 1
232 Trust 1
233 Not Busy 1
234 See 1
235 Ethics 1
236 Gratitude 1
237 Commitment 1
238 Experience 1
239 Responding Moment 1
240 Mindfulness Breathing 1
241 Questions 1
242 Inclusive Heart 1
243 Joy 1
244 Choices 1
245 Strength 1
246 Generosity Dana Parami 1
247 Thoughts 1
248 Possibility Practice 1
249 Ease 1
250 King Milinda Nagasena 1
251 Ganbira Nyan 1
252 Wholesome States 1
253 Sama Vayama Wholesome States 1
254 Summary of Dhamma 1
255 winsdon 1
256 Essential Wisdon 1
257 Existence Truth 1
258 Existence & Truth 1
259 Aryudega 1
260 Saranaguna 1
261 Loka Dhamma 1
262 Abhidhamma Vipassana 1
263 Abhidhamma Vipassana 1
264 disaster 1
265 Buddha Guideline 1
266 Uppamada Dhamma 1
267 Abiga 1
268 Benefit of Travelling 1
269 Hope of Parents 1
270 Kethamuti sutta ( 3 of 3) 1
271 Anuruddha sutta 1
272 Patience ( khandi) 1
273 Patience, Khandi 1
274 Gelana Sutta 1
275 Baddavagga 1
276 Citta rich man Biography 1
277 Citta rich man 1
278 Ashin N‚gasena and Abhidhamma 1
279 two merchant brothers Taphussa and Bhallika 1
280 Parinibbana and Nibbāna 1
281 Sāsanā 1
282 Value of a Monk 1
283 Bhahusuta Passeka Buddha 1
284 3 Kind of Sāsanā 1
285 Summary of Sāsanā (1 of 2) 1
286 Summary of Sāsanā (2 of 2) 1
287 The Buddhas (1 of 2) 1
288 The Buddhas (2 of 2) 1
289 Buddha Puja (1 of 2) 1
290 Buddha Puja (2 of 2) 1
291 Farthest Object 1
292 Farthest Object 1
293 Sīla Kathā 1
294 Dhamma Kathā 1
295 PaŮŮā Kathā 1
296 Marana Sati Kathā 1
297 Marana Sati Kathā 1
298 Buddha Path 1
299 Theravada 1
300 Samvega Dhamma 1
301 Kusala 1
302 Buddhist University 1
303 Wisdom Compassion 1
304 Vitakkasanthana Sutta 1
305 Satipatthana Sutta 1
306 Kakacupama Sutta 1
307 Mahasaropama Sutta 1
308 Contemplation mindfulness 1
309 Knowledge,Nibbāna 1
310 Concentration (samādhi) 1
311 Concentration2-Thoughts 1
312 Concentration3-5Hindrances 1
313 Concentration4-5Hindrances 1
314 Concentration5-Mindfulness 1
315 Hate 1
316 Dhamma Money 1
317 Speed 1
318 Vipassana Insight 1
319 Wisdom 1
320 Virtue 1
321 Solitude 1
322 Thought 1
323 Emotion 1
324 Awareness 1
325 Effort Diligence 1
326 Enlightenment 1
327 Truth 1
328 Living Without Enemies 1
329 Insight 1
330 Connection 1
331 Sloth Restlessness 1
332 Planning 1
333 Craving 1
334 Learning 1
335 Solitude Aloneness 1
336 Maha Sunnata Sutta 1
337 Anatta: Non-Self 1
338 Anger and Forgiveness 1
339 Assumptions 1
340 Buddhism and Psychology 1
341 Buddhism and Science 1
342 Buddhism and Sexuality 1
343 Buddhist Values 1
344 Parent's Gratitude 1
345 Sweet Words 1
346 Eightfold Path 1
347 61Min 1
348 Buddhism and Science 37Min 1
349 Homage to the Buddha in Shwe Ou Down Way 52Min 1
350 Natural Dhamma ,55Min 1
351 Buddhism and Cetanā (Volition),53Min 1
352 Criticism on Dhamma Tradition,51Min 1
353 Concentration and Wisdom,54Min 1
354 Sevenfold Vesuddhi(7 Stages of Purity),54Min 1
355 Nāma and Rupa 1
356 Realization of Magga by Meditation 1
357 Āsava axle 1
358 Mind yourself 1
359 Sotāpatti 1
360 War Against King Yama 1
361 Forming Khandhā Because of Dukkha 1
362 Realization of Nibbāna with Purified Mind 1
363 Priority on Right Understanding 1
364 Ditthi and Vicikicchā 1
365 Knowledge and without Knowledge 1
366 Reminder for Vepassana 1
367 Reminder for Cittanupassana 1
368 Realization of Nibbāna with Purification of Ditthi 1
369 Should not Rely on Kamma as Self 1
370 Two reasons for Sotāpatti 1
371 Yamaka Monk Story 1 1
372 Yamaka Monk Story 2 1
373 Transformation form Kamma Dominating to Nyanna Dominating 1
374 Yamaka Monk Story 4 1
375 Selfless 1
376 Magga and Phala 1
377 Magga Bhamma Practice 1
378 Way to Escape form Sansara 1
379 Āsava 1
380 Practice Vipassana only after Wrong View is removed 1
381 Analysis of Vedanā by Wise and Fool 1
382 Contemplation of feelings (Vedanānupassana) 1
383 Nibbāna is covered by Khandhā 1
384 Vanishing of Loba, Dosa and Moha 1
385 U Chit Hla & Daw Thong Donation 1
386 No more next Re-Born 1
387 Way to cut Loba, Dosa and Moha Roots 1
388 Ashin Ānurādha 1 1
389 Samanera 1
390 Meyahka Sutta 1
391 Suvannabumi Deer Sutta 1
392 Kinadipa Sutta 1
393 Nakulapitu Sutta 1
394 Pasarasi Sutta 1
395 Sutasubadda Sutta 1
396 Samane Revata Sutta 1
397 Kunlaka Sutta 1
398 Pararasi sutta 1
399 Katibara Sutta 1
400 Life Story 1
401 Perithada 1
402 The Five Precepts 1
403 Patience 1
404 Present Moment 1
405 Feeling 1
406 Perceptive on Feeling 1
407 Papannsa 1
408 Question and Answer 1
409 Sarana Dhamma 1
410 Truth of Suffering 1
411 Knowledge 1
412 Tanhā (Carving) 1
413 Paramattha 1
414 Apāya 1
415 Ditthi and Vicikicch‚ 1
416 Ditthi and Vicikicchā 1
417 Micchāditthi 1
418 Apacāyagāmino 1
419 kelisa 1
420 Sansara wheel 1
421 Q and A 1
422 Middle Path 1
423 Who is responsible 1
424 conteplate on Khandhā 1
425 Process of Khandhā 1
426 Eliminating Vippallāsa 1
427 Bad Mental feeling-Panin 1
428 Sansara Debt 1
429 Bad Mental feeling-Pain 1
430 Checking for Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi 1
431 Differentiate between Past and Future 1
432 From Avijjā to Vijjā 1
433 Kamma and Tanhā (Carving) 1
434 Nibbāna and Path to Nibbāna 1
435 Vippallāsa because of Ayonisomanisikāra 1
436 ageing, sick and death to Nibbāna 1
437 Ditthi Vippallāsa 1
438 To escape 1
439 Vippallāsa Wall 1
440 KaHtein Donation 1
441 Ehipassiko ( Come and See) 1
442 Khandh‚ Paticcasamuppada process 1
443 Donate in way of Paticcasamuppada 1
444 To end long story 1
445 Buddha's last Dhamma 1
446 Paticcasamuppada exit way 1
447 Sanditthiko Dhamma 1
448 contemplate immediate past khandha 1
449 Paticcasamuppada process 1
450 Contemplating Khandha 1
451 Nibb‚na (uncover two openings) 1
452 Conteplate with Sati, Pannya on Paticcasamuppada 1
453 Cutting (Stop) Paticcasamuppada process 1
454 Nibb‚na is near 1
455 Origin of living things 1
456 Intellectual understanding 1
457 Dhamma in Khandha 1
458 Thinamiddha 1
459 Select wise or fool 1
460 Paramattha and Nibbana 1
461 sense doors and animal 1
462 Nibb‚na and Vipassan‚ 1
463 Puthujana Monk and 4 Arahatta Monks 1
464 Mother chicken 1
465 ¬sava is origin of Dukkha 1
466 Suffering in Hell 1
467 Mindfulness, Khandha 1
468 Vipassana —„ņa and Magga —„ņa 1
469 Ditthi and buddhist 1
470 J‚ti, jar‚, by‚dhi, marana torture Khandh‚ 1
471 Dukkha Sacca by Patthana, Paticcasamuppada and Sacca ways 1
472 Destruction in future 1
473 Magga and Sams‚ra 1
474 —„ņa and Khandhā 1
475 dhamma on Khandh‚ 1
476 Temporary and permanent 1
477 Dhamma and Vedan‚ 1
478 Tanh‚ 1
479 PaŮcānantariya kamma 1
480 Essence of S‚san‚ 1
481 gossip 1
482 Magga and Phala —„ņa 1
483 Sotapanna 1
484 Ditthi and Vipassan‚ 1
485 Emptyness 1
486 Vipassana and Kamma 1
487 Suka and Dukkha 1
488 Ditthi and S‚vaka 1
489 Sugati and Nibb‚na 1
490 Tanh‚ - Mana 1
491 —„ņa 1
492 Begin and End 1
493 Micch‚ditthi 1
494 Anicca 1
495 Enemies 1
496 Rebirth and Khandh‚ 1
497 S‚sana era 1
498 fire of hell 1
499 Sacca ,Nibb‚na 1
500 Suffering (Dukkha) 1
501 Cessation of Kamma 1
502 Kammasaka 1
503 Nekkhama 1
504 Kamma, Tanh‚ and Ditthi 1
505 Kamma and Nyana 1
506 Tanh‚ Up‚d‚na Kamma 1
507 Sassata Ditthi, Uccheda Ditthi 1
508 Recognize wrongly 1
509 K‚la and Marana 1
510 Nibb‚na and Kamma 1
511 Yamaka Monk 1
512 Vatta and Kamma 1
513 Vijj‚ and Carana 1
514 Maran‚sanna 1
515 Mah‚n‚ma Sutta 1
516 Worship 1
517 Khandh‚, Dukkha Sacca 1
518 Amat 1
519 Vedan‚ from Khandh‚ 1
520 Citta and Khandh‚ 1
521 Paticcasamuppada, Ditthi, Vicikicch‚ 1
522 Ashin Khemaka 1
523 Sanditthiko 1
524 Dukkha Sacca 1
525 Contemplating insight 1
526 Puthujana 1
527 RŻpa and N‚ma 1
528 Noble person 1
529 Four mountains 1
530 —„ņa , Khandhā 1
531 Synchronize Arising and Dissolving with Magga 1
532 selflessness 1
533 Tejodhatu 1
534 Anicca, Dukkha Anatta,Loba, Dosa, Moha 1
535 Dullabha ,Nibbana 1
536 Vipassana —„ņa , Magga —„ņa 1
537 31 Plains 1
538 Ditthi, Vipassana 1
539 Magga —„ņa and Phala —„ņa 1
540 Magga, Phala, Ditthi 1
541 Ditthi Vipassana 1
542 Vipassana , Kāya viŮŮāna 1
543 Ditthi and Nibb‚na 1
544 Ahosikamma 1
545 From Sasankh‚ra to ASankh‚ra Nibb‚na 1
546 Khandh‚ and Nibb‚na 1
547 Ashin Anur‚dha 1
548 Ashin Anur‚dha and Ditthi 1
549 Paticcasamuppada, Ditthi, Khandh‚ 1
550 ditthi, Arahatta 1
551 ¬sava axle 1
552 CŻlasotapanna 1
553 Chanda and R‚ga 1
554 SakkapaŮca Sutta 1
555 Pa PaŮca and Vipassana 1
556 Ashin Sanda 1
557 Ashin Sanda Story 1
558 Rathavinita Sutta 1
559 Tharopama Sutta 1
560 M‚lukya (as example) 1
561 Anicca and Sankh‚ra 1
562 Ditthi and Vicikicch‚ 1
563 Indriyabh‚van‚ Sutta 1
564 Khandh‚ and Ashin Sanda 1
565 Sutavā 1
566 Vipassanā 1
567 Sakkāya Ditthi 1
568 Not afraid to die 1
569 Practice 1
570 War and Peace, Buddhism 1
571 War & Peace, and Buddhism 1
572 Jhanas 1
573 Sickness and Death 1
574 Sickness & Death 1
575 Arguments 1
576 Attitude To Life 1
577 Be Patient 1
578 Buddhism And Mental Illness 1
579 Buddhism And The Body 1
580 Buddhist Approach To World Conflict 1
581 Buddhist Attitude to Death and Life 1
582 Buddhist Meditation - The Way To Wisdom 1
583 Buddhist Response To Euthanasia And Abortion 1
584 Buddhist View On Injustices 1
585 Busy Life 1
586 Compassion 1
587 Compassion And Stillness 1
588 Conflict Resolution 1
589 Consciousness 1
590 Contentment 1
591 Crisis Management 1
592 Dead Loss 1
593 Dealing With Pain 1
594 Dealing With Tragedies 1
595 Dependent Origination 1
596 Desire 1
597 Doing What Is Good 1
598 Donnot Be A Sicko 1
599 Doubt 1
600 Emptiness 1
601 End Of Spiritual Elitism 1
602 Endurance 1
603 Enlightenment 1
604 Enlightenment/Happiness 1
605 Essence Of Pilgrimage 1
606 Fear 1
607 Free Will 1
608 Freedom 1
609 Getting High On Vesak 1
610 Give It Everything You have Got 1
611 Greed, No Greed, Agreed? 1
612 Guilt 1
613 Happiness 1
614 Having Your Cake 1
615 Help 1
616 Helping Children Overcome Problems 1
617 Hopelessness 1
618 How To Deal With Criticism 1
619 How To Deal With Pain 1
620 How To Stop 1
621 Humility 1
622 Just Injustice 1
623 Kamma and Rebirth 1
624 Knowing 1
625 Lessons From The Road 1
626 Life As A Monk Or Nun 1
627 Meditation And The Mind 1
628 Mental Energy Equals Happiness 1
629 Mental Suffering 1
630 Mindfulness Of The Body 1
631 Mudita - Sympathetic Joy 1
632 No Expectations 1
633 Anada Thera 1
634 Compassion(Karuna) 1
635 Peace 1
636 forgiveness 1
637 Right Altitude 1
638 Mana 1
639 Loneliness 1
640 Successfuel Life 1
641 Living Standard 1
642 Happiest Person 1
643 Lost the Way 1
644 Live Simple 1
645 Eliminating Dosa Kilesa (Anger) 1
646 YaSo-Ayaso 1
647 fools 1
648 Effective 1
649 Opportunity and Responsibility 1
650 Relief Stress and anxiety 1
651 Dukkha because Samudaya 1
652 Progress for Long Runner 1
653 Dhammanupassana 1
654 Free Form Sorrow 1
655 Upaddha Sutta 1
656 Unconditioned 1
657 Kalyanamitta Sutta 1
658 Dhamma, Sila 1
659 mindfulness meditation 1
660 Guided Metta Meditation 1
661 Guided Vipassana Meditation 1
662 The Art of Practice 1
663 Practicing with the Four Noble Truths 1
664 Personality View 1
665 Nirodha, Happiness, and Anicca 1
666 Listening to the Inner Commitee 1
667 Investigating George W. Bush Mind 1
668 Impermanence, Insight, and Nietzsche 1
669 The Greater Discourse 1
670 Dukkha and Dependent Origination 1
671 Desire and Becoming 1
672 Birth, Death 1
673 Meditate Now 1
674 Concentration And Absorption 1
675 Guided Meditation 1
676 Material 1
677 Contemplation of Feelings 1
678 Contemplation of Mind or Consciousness 1
679 The Five Aggregates 1
680 Sense Bases 1
681 Enlightenment Factors 1
682 Heart 1
683 Lovingkindness Meditation and Discourse 1
684 Appamada 1
685 Dhamma Talk 2 1
686 Mindfulness In Mental States 1
687 Feeling Tones Giving Rise To Craving, Part 2 1
688 Feeling Tones Giving Rise To Craving, Part 1 1
689 Tangable Objects And Feeling Tones 1
690 Intergratinh Theory With Practice 1
691 Unwholesome Actions 1
692 Wholesome Actions 1
693 Mindfulness Of Feeling Tone 1
694 Insight Into Impermanence 1
695 Intention In Walking Meditation 1
696 Insight Into Conditionality 1
697 Life and Dhamma 1
698 Choice of ways on Life 1
699 The Four Elements Practice 1
700 Am I going to get jhana? Talk #3 1
701 Psychic Powers 1
702 Own Saving ( by U Htay Hling) 1
703 Myay Zin Sayadaw Dhamma Talk 1
704 Ajivaka 1
705 Mahasattipatthan sutta 1
706 Mulapariyaya Sutta 1
707 Radha 1
708 Jotiya 1
709 Potatiya Sutta 1
710 Puppa Sutta 1
711 Maradwaja Sutta 1
712 Kosambipasitissa 1
713 Milakkha Sutta 1
714 Visakha 1
715 Athika Sutta 1
716 Samatha & Vipassana 1
717 Myanmar 1
Dhamma Talks (Group by Subject) by Various Thereavada Buddhist BhikkhuThere are 4962 entries in DhammaWeb Audio DataBase.
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web