ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:43am.  
line decor
             

ဆရာေလးသုသီလ (ဖားေအာက္ေတာရ) 's Dhamma Talks by Susila, Sayalay - DhammaWeb Audiosusila.gif ဆရာေလးသုသီလ (ဖားေအာက္ေတာရ) Sayalay Susila
Susila, Sayalay's Dhamma Talks :45
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English (Anapana Meditation-Part 1) Guided Meditation
2 English (Anapana Meditation-Part 2) Concentration And Absorption
3 English 01-Mental Factors-7 Universals
4 English 02-Mental Factors-6 Occasionals
5 English 03-Mental Factors-14 Unwholesome Factors 1
6 English 04-Mental Factors-14 Unwholesome Factors 2
7 English 05-Mental Factors-25 Beautiful Factors 1
8 English 06-Mental Factors-25 Beautiful Factors 2
9 English 07-Mental Factors-25 Beautiful Factors 2
10 English 08-Matter-28 Kinds of Materiality 2
11 English 09-Matter-Origination of Matter 1
12 English 10-Matter-Origination of Matter 1
13 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 01
14 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 02
15 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 03
16 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 04
17 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 05
18 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 06
19 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 07
20 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 08
21 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 09
22 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 10
23 2009 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English Concentration and Insight Meditation Retreat USA Dhamma Talk 11
24 English Consciousness-4 Sense-Sphere
25 English Consciousness-Fine-Material & Immaterial Sphere Supramundane
26 English KL Retreat 2005 Dhamma Talk 01
27 English KL Retreat 2005 Dhamma Talk 02
28 English KL Retreat 2005 Dhamma Talk 03
29 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 1-1 Meditation Instruction Developping Lovingkindness (Part I)
30 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 1-1 Viper Sutta (Part I)
31 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 2-1 Meditation (Anapanasati)
32 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 3-1 Meditation (Anapanasati)
33 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 3-2 Viper Sutta (Part II)
34 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 4-1 Recollection of death (Marananussati)
35 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 5-1 Meditation Questions and Answers (Anapanasati)
36 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 5-1 Viper Sutta (Part III)
37 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 5-2 Meditation Develop the Thirty Two Parts of the body (Part I)
38 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 6-1 Meditation Develop the Thirty Two Parts of the body (Part II)
39 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 7-1 Meditation Develop the Thirty Two Parts of the body (Part III)
40 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 7-2 How to apply Abdhidhamma in ones daily life
41 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 7-3 Vipassana Meditation
42 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 8-1 Anapanasati with 32 mental factors
43 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 8-2 Meditation Develop the Thirty Two Parts of the body (Part IV)
44 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 8-3 Meditation Instruction Developping Lovingkindness (Part II)
45 2010 USA တရားစခန္းတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ English USA 2010 Retreat Day 9-1 Anathapindikovada Sutta
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web