ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:18am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ သီလနႏၵာဘိ၀ံသ's Dhamma Talks by Silananda, Sayadaw U - DhammaWeb AudioSilanandabhivamsa.gif ဆရာေတာ္ သီလနႏၵာဘိ၀ံသ
Silananda, Sayadaw U's Dhamma Talks :254
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Abhidhamma-01 Introduction to Abhidhamma
2 English Abhidhamma-02 Introduction to Abhidhamma-2
3 English Abhidhamma-03 Two Kinds of Truth, Brief Introduction On: Citta, Cetasika, Rupa, Nibbana
4 English Abhidhamma-04 Four Noble Truths; Planes of Existence; Akusala Citta
5 English Abhidhamma-05 Pali Pronunciation; Akusala Citta, Ahetuka Citta
6 English Abhidhamma-06 Pali Pronunciation Exercise, Kamavacara Sobhana Citta, Rupavacara Citta; Jhana, Jhana Factor, Jhana Consciousness
7 English Abhidhamma-07 Arupavacara Citta; Lokuttara Citta
8 English Abhidhamma-08 Lokuttara Citta; Jhanas, Revision
9 English Abhidhamma-09 Cetasika Part I
10 English Abhidhamma-10 Cetasika Part II
11 English Abhidhamma-11 Citta Cetasika (Methods of Combination)Part I
12 English Abhidhamma-12 Citta Cetasika (Methods of Combination)Part II
13 English Abhidhamma-13 Review of Homeworks: Classification of Citta; by Feelings, by Roots
14 English Abhidhamma-14 Classification of Citta: by Functions
15 English Abhidhamma-15 Review of Homework Assignment; Classification of Citta: by Doors
16 English Abhidhamma-16 Classification of Citta: by Doors, by Objects
17 English Abhidhamma-17 Classification of Citta: by Doors, by Bases
18 English Abhidhamma-18 Classification of Citta: by Bases, 3 Chapters at a Glance; Introduction to Thought Process
19 English Abhidhamma-19 Thought Process
20 English Abhidhamma-20 Thought Process; Importance of Abhidhamma; Q & A (General)
21 English Abhidhamma-21 Jhana & Nana
22 English Abhidhamma-22 Jhana & Nana; Q & A (General)
23 English Abhidhamma-23 Re-cap Chapters 1-3; Introduction to Thought Process
24 English Abhidhamma-24 Eye Door Thought Process
25 English Abhidhamma-25 Eye Door Thought Process (continued); Mind Door Thought Process
26 English Abhidhamma-26 Mind Door Thought Process (continued)
27 English Abhidhamma-27 Mind Door Thought Process (continued)
28 English Abhidhamma-28 Procedure of Registration (Tadarammana); Thought Process with Guest Bhavanga; Procedure of Javana
29 English Abhidhamma-29 Abhinna; Individual & their Types of Consciousness; Lawful Order of Citta; Q&A
30 English Abhidhamma-30 Conditions for Thought Process to Arise; 31 Planes of Existence; Planes & Individuals
31 English Abhidhamma-31 Rebirth Linking Consciousness; Life Span in each Planes; Q & A
32 English Abhidhamma-32 What is Kamma?; Results of Kamma; Classification of Kamma: by Way of Functions
33 English Abhidhamma-33 Classification of Kamma: by Way of Functions, by Order of Ripening, by Time of Ripening
34 English Abhidhamma-34 Classification of Kamma: by Place of Ripening
35 English Abhidhamma-35 Classification of Kamma: by Place of Ripening (continued)
36 English Abhidhamma-36 Kamma & its Results; Death & Rebirth
37 English Abhidhamma-37 Sign at Time of Death; Death Rebirth Linking Thought Process
38 English Abhidhamma-38 Q & A
39 English Abhidhamma-39 Object of Sense Sphere - Rebirth Consciousness; Determination of Rebirth
40 English Abhidhamma-40 Rebirth Linking Consciousness; Rupa; Q & A
41 English Abhidhamma-41 Rupa; Concretely Produced Matters; Non-Concretely Produced Matters
42 English Abhidhamma-42 Rupa; Classification of Matters; Origination of Matters; Q & A
43 English Abhidhamma-43 Q & A (continued)
44 English Abhidhamma-44 Rupa; Origination of Matters; Grouping of Material Phenomena; Development of Fetus
45 English Abhidhamma-45 Rupa; Grouping of Material Phenomena; Rising & Disappearing of Rupa; Nibbana
46 English Abhidhamma-46 Re-cap on previous chapters; Akusala-Sangaha
47 English Abhidhamma-47 Akusala-Sangaha; Missaka-Sangaha
48 English Abhidhamma-48 Missaka-Sangaha; Bodhipakkhiya-Sangaha
49 English Abhidhamma-49 Bodhipakkhiya-Sangaha
50 English Abhidhamma-50 Bodhipakkhiya-Sangaha; Sabba-Sangaha
51 English Abhidhamma-51 Sabba-Sangaha; Paticcasamuppada
52 English Abhidhamma-52 Paticcasamuppada
53 English Abhidhamma-53 Paticcasamuppada; Patthana
54 English Abhidhamma-54 Patthana
55 English Abhidhamma-55 Patthana
56 English Abhidhamma-57 Patthana
57 English Abhidhamma-58 Analysis of Concepts
58 English Abhidhamma-59 Analysis of Concepts; Meditation: General, Samatha
59 English Abhidhamma-60 Samatha Meditation
60 English Abhidhamma-61 Samatha Meditation
61 English Abhidhamma-62 Vipassana Meditation
62 English Abhidhamma-63 Vipassana Meditation
63 English Abhidhamma-64 Vipassana Meditation
64 English Abhidhamma-65 Patthana
65 English Abhidhamma-65 Vipassana Meditation; Conclusion
66 English Angulimala Sutta and Bhojhanga Sutta 30-11-1996
67 English Atanatiya Sutta 29-11-1996
68 English Contemplation of_Dhamma Object (3-7-1997 )
69 English Dhajagga Sutta 28-11-1996
70 English Foundation of Mindfulness (2-7-1979)
71 English Four Noble Truth Day 1 -2001 July
72 English Four Noble Truth Day 2 -2001 July
73 English In-Depth Class on Satipatthana (01 of 10)
74 English In-Depth Class on Satipatthana (02 of 10)
75 English In-Depth Class on Satipatthana (03 of 10)
76 English Khanda Sutta 26-11-1996
77 English Loving Kindness Meditation
78 English Mangala Sutta 23-11-1996
79 English Metta Sutta 25-11-1996
80 English Mora Sutta and Vatta Sutta _27-11-1996
81 English Morning Sutta 1-12-1996
82 English Rattana Sutta 24-11-1996
83 English SamSaRa(The cycle of reincarnation or rebirth)
84 English Silavanta Sutta 1-8_Retreat 2001
85 English Silavanta Sutta 2-8_Retreat 2001
86 English Silavanta Sutta 3-8_Retreat 2001
87 English Silavanta Sutta 4-8_Retreat 2001
88 English Silavanta Sutta 5-8_Retreat 2001
89 English Silavanta Sutta 6-8_Retreat 2001
90 English Silavanta Sutta 7-8_Retreat 2001
91 English Silavanta Sutta 8-8_Retreat 2001
92 English Special_Retreat 1998 (21-11-1998)
93 English Special_Retreat 1998 (22-11-1998)
94 English Special_Retreat 1998 (23-11-1998)
95 English Special_Retreat 1998 (24-11-1998)
96 English Special_Retreat 1998 (25-11-1998)
97 English Special_Retreat 1998 (26-11-1998)
98 English Special_Retreat 1998 (27-11-1998)
99 English Special_Retreat 1998 (28-11-1998)
100 English Special_Retreat 1998 (29-11-1998)
101 English Special_Retreat 2000 (18-11-2000)
102 English Special_Retreat 2000 (19-11-2000)
103 English Special_Retreat 2000 (20-11-2000)
104 English Special_Retreat 2000 (21-11-2000)
105 English Special_Retreat 2000 (22-11-2000)
106 English Special_Retreat 2000 (22-11-2000)
107 English Special_Retreat 2000 (23-11-2000)
108 English Special_Retreat 2000 (24-11-2000)
109 English Special_Retreat 2000 (25-11-2000)
110 English Special_Retreat 2000 (26-11-2000)
111 English Visuddhimagga 01A - Introduction to The Path of Purification (Visuddhimagga)
112 English Visuddhimagga 01B - Chapter I. Description of Virtue (Continue)
113 English Visuddhimagga 02A - What are the benefits of virtue? How many kinds of virtue are there?
114 English Visuddhimagga 02B - Kinds of virtue (Continue)
115 English Visuddhimagga 03A - Kinds of virtue (Continue)
116 English Visuddhimagga 03B - Kinds of virtue (Continue)
117 English Visuddhimagga 04A - Kinds of virtue (Continue)
118 English Visuddhimagga 04B - What is the defiling of it? What is the cleansing of it?
119 English Visuddhimagga 05A - Chapter II. Description of The Ascetic Practices
120 English Visuddhimagga 05B - The Ascetic Practices (Continue)
121 English Visuddhimagga 06A- The Ascetic Practices (Continue)
122 English Visuddhimagga 06B - The Ascetic Practices (Continue)
123 English Visuddhimagga 07A - Chapter III. Description of Concentration
124 English Visuddhimagga 07B - The 10 Impediments (Continue)
125 English Visuddhimagga 08A - Temperaments
126 English Visuddhimagga 08B - Concentration (Continue)
127 English Visuddhimagga 09A - Chapter IV. Description of Concentration - Earth Kasina
128 English Visuddhimagga 09B - Description of Concentration - Earth Kasina (Continue)
129 English Visuddhimagga 10A - The First Jhana (pg 144)
130 English Visuddhimagga 10B - The First Jhana (pg 144) (Continue)
131 English Visuddhimagga 11A - The Second Jhana (pg 161), Third Jhana (pg 165)
132 English Visuddhimagga 11B - Equanimity as a feeling (pg 167), Forth Jhana (pg 171)
133 English Visuddhimagga 12A - Chapter V. The Remaining Kasinas (pg 177)
134 English Visuddhimagga 12B - Chapter VI. Foulness as a Meditation Subject (pg 185)
135 English Visuddhimagga 13A - Chapter VII. Six Recollections (pg 204), Arahanta (end at pg 210)
136 English Visuddhimagga 13B - Fully Enlightened (pg 210), the world of location (end at pg 221)
137 English Visuddhimagga 14A missing part: (page 221 till page 240)
138 English Visuddhimagga 14A missing part: (page 221 till page 240)
139 English Visuddhimagga 15A - Recollection of Virtue (pg 240)
140 English Visuddhimagga 15B - Chapter VIII. Other Recollections (pg 247)
141 English Visuddhimagga 16A - Concept (pg 256 - footnote), Mindfulness Occupied with the Body
142 English Visuddhimagga 16B - Mindfulness Occupied with the Body (Continue)
143 English Visuddhimagga 17A - The Tenfold Skill in Giving Attention (pg 263)
144 English Visuddhimagga 17B - The 32 Aspects in Detail - Heart (pg 275)
145 English Visuddhimagga 18A - Mindfulness of Breathing (pg 285 - 292 footnote)
146 English Visuddhimagga 18B - Mindfulness of Breathing (pg 292 footnote - 299)
147 English Visuddhimagga 19A - Method of Development (pg 299 - 306)
148 English Visuddhimagga 19B - Method of Development (pg 306 - 311)
149 English Visuddhimagga 20A - Word Commentary Continued - Third Tetrad (pg 311)
150 English Visuddhimagga 20B - Conclusion (pg 315), End of Chapter VIII (pg 320)
151 English Visuddhimagga 21A - Chapter IX. The Divine Abidings (pg 321)
152 English Visuddhimagga 21B - Loving kindness (End at pg 340)
153 English Visuddhimagga 22A - Breaking Down of the Barriers (pg 332), Near and Far Enemies (pg 345)
154 English Visuddhimagga 22B - Near and Far Enemies (pg 345), End of Chapter IX (pg 353)
155 English Visuddhimagga 23A - Chapter X. The Immaterial States (pg 354)
156 English Visuddhimagga 23B - (Para 24) He enters upon and dwells.... (pg 360)
157 English Visuddhimagga 24A - Chapter XI. Perception of Repulsiveness in Nutriment (pg 372)
158 English Visuddhimagga 24B - (Para 26) When a bhikkhu .... (pg 379 - 396)
159 English Visuddhimagga 25A - (Para 84) With Characteristics in Brief (pg 396 - 401)
160 English Visuddhimagga 25B - (Para 102) Great alteration (pg 401), Chapter XII. The Supernormal Powers (pg 409)
161 English Visuddhimagga 26A - (Para 45) Ten kinds of success (pg 420), until (Para 68) (pg 427)
162 English Visuddhimagga 26B - until (Para 118) (pg 439)
163 English Visuddhimagga 27A - (Para 119) Even as far as the Brahma world ... (pg 439), Chapter XIII. Divine Ear Element (pg 446)
164 English Visuddhimagga 27B - (Para 2) it is 'ear element'...(pg 446), end at (Para 24) (pg 454)
165 English Visuddhimagga 28A - (Para 28) Herein, one birth... (pg 455), Buddhist Cosmology, end at (Para 72) (pg 464)
166 English Visuddhimagga 28B - begin at (Para 73) (pg 465), end of Chapter XIII (pg 478)
167 English Visuddhimagga 29A - Chapter XIV. Description of the aggregates (pg 479), end at (pg 488)
168 English Visuddhimagga 29B - begin at (Para 30) (pg 488), (Para 60) Heart-basis (pg 497)
169 English Visuddhimagga 30A - (Para 61) Bodily intimation... (pg 497), end at (Para 80) (pg 506)
170 English Visuddhimagga 30B - (cont Para 80) (pg 506), end at (Para 124) (pg 518)
171 English Visuddhimagga 31A - The Feeling Aggregate (Para 125) (pg 518), Energy (Para 137) (pg 523)
172 English Visuddhimagga 31B - (cont Para 137) Energy (pg 523), end at (Para 184) (pg 535)
173 English Visuddhimagga 32A - (Para 185) Classification of 5 Aggregate (pg 535), end at (Para 205) (pg 540)
174 English Visuddhimagga 32B - (cont pg 540), Chapter XV. Description of the Bases (pg 547), end at (pg 552)
175 English Visuddhimagga 33A - (Para 17) Description of the Elements (pg 552), end of Chapter XV (pg 558)
176 English Visuddhimagga 33B - Chapter XVI. Description of the Faculties and Truths (pg 559), end at (Para 31) (pg 567)
177 English Visuddhimagga 34A - (Para 32) The Truth of Suffering (pg 567), end at (Para 64) (pg 577)
178 English Visuddhimagga 34B - (Para 65) The Truth of the Cessation of Suffering (pg 577), end at (Para 74) (pg 581)
179 English Visuddhimagga 35A - (Para 75) The Truth of the Way Leading to the Cessation of Suffering (pg 582), end at (Para 95) (pg 589)
180 English Visuddhimagga 35B - (cont Para 95) ...the three aggregates (pg 589), Chapter XVII. Dependent Origination (pg 592)
181 English Visuddhimagga 36A - Chapter XVII. Dependent Origination (pg 592), end at (Para 43) (pg 603)
182 English Visuddhimagga 36B - (cont Para 43) (pg 603), end at (Para 80) Decisive support condition (pg 615)
183 English Visuddhimagga 37A (Para 101) How Ignorance is a Condition for Formations (pg 622),
184 English Visuddhimagga 37B - (cont Para 126) (pg 628), end at (Para 180) (pg 643)
185 English Visuddhimagga 38A - (Para 186) Mentality-Materiality (pg 644), end at Contact (pg 653)
186 English Visuddhimagga 38B - (cont) Contact (pg 653), end of Chapter XVII (pg 678)
187 English Visuddhimagga 39A - Chapter XVIII. Description of Purification of View (pg 679), end at (Para 13)
188 English Visuddhimagga 40A - Chapter XIX. Description of Purification by Overcoming Doubt (pg 693), end at (Para 15) (pg 697)
189 English Visuddhimagga 40B - (Para 16) Another fourfold classification of kamma.... (pg 698), end at (Para 19) (pg 711)
190 English Visuddhimagga 41A - Chapter XX (pg 704), end at (pg 718)
191 English Visuddhimagga 41B - (Para 718)Temperature-born Materiality (pg 718), end at (pg 728)
192 English Visuddhimagga 42A - (Para 76) The Immaterial Septad (pg 728), end at (Para 99) (pg 737)
193 English Visuddhimagga 42B - (Para 100) (pg 737), end of Chapter XX (pg 744)
194 English Visuddhimagga 43A - Chapter XXI. Description of Purification by Knowledge and Vision of the Way (pg 745), end at (Para 28) (pg 753)
195 English Visuddhimagga 43B - (Para 29) Knowledge of Appearance as Terror (pg 753), end at (pg 765)
196 English Visuddhimagga 44A - (Para 53) Discerning Formation as Void (pg 762)
197 English Visuddhimagga 44B - (Para 73) (pg 768), end at (Para 127) (pg 782)
198 English Visuddhimagga 45A - (Para 128) Conformity Knowledge (pg 782), end at (Para 16) (pg 789)
199 English Visuddhimagga 45B - (Para 17) (pg 789), end at (Para 47) (pg 798)
200 English Visuddhimagga 46A - (Para 47) (pg 798), end at (Para 80) (pg 805)
201 English Visuddhimagga 46B - (Para 81) (pg 805), end at (Para 99) (pg 810)
202 English What is Vipassana (29-7-1997)
203 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -01
204 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -02
205 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -03
206 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -04
207 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -05
208 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -06
209 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -07
210 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -08
211 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -09
212 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -10
213 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -11
214 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -12
215 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -13
216 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -14
217 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -15
218 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -16
219 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -17
220 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -18
221 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -19
222 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -20
223 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -21
224 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -22
225 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -23
226 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -24
227 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -25
228 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -26
229 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -27
230 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -28
231 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -29
232 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -30
233 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -31
234 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -32
235 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -33
236 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -34
237 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -35
238 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -36
239 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -37
240 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -38
241 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -39
242 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -40
243 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -41
244 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -42
245 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -43
246 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -44
247 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -45
248 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -46
249 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -47
250 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -48
251 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -49
252 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -50
253 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -51
254 ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံတရားေတာ္မ်ား Myanmar Fundamenal of Buddhism -52
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web