ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

အရွင္ ဆႏၵာဓိက's Dhamma Talks by Sandardhika Ashin - DhammaWeb AudioCandadhika.gif အရွင္ ဆႏၵာဓိက
Sandardhika Ashin's Dhamma Talks :80
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Let me follow (Part 1)
2 Let me follow (Part 2)
3 Myanmar A drop of tear as precious as medicine
4 Myanmar As you wish (Part 1)
5 Myanmar As you wish (Part 2)
6 Myanmar As you wish (Part 3)
7 Myanmar As you wish (Part 4)
8 Myanmar Beauty
9 Myanmar Before You die (Part 1)
10 Myanmar Before You die (Part 2)
11 Myanmar Better than others
12 Myanmar Boody (Part 1)
13 Myanmar Boody (Part 2)
14 Myanmar But for while (Part 1)
15 Myanmar But for while (Part 2)
16 Myanmar But for while (Part 3)
17 Myanmar But for while (Part 4)
18 Myanmar Cleverness
19 ေတာင္ပို့တူးသမား Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 1)
20 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 10)
21 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 11)
22 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 12)
23 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 2)
24 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 3)
25 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 4)
26 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 5)
27 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 6)
28 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 7)
29 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 8)
30 Myanmar Conteplate on Khandhā(Part 9)
31 Myanmar Donator (Part 1)
32 Myanmar Donator (Part 2)
33 Myanmar Donator (Part 3)
34 Myanmar Flower
35 Myanmar Gratitude(1 of 2)
36 Myanmar Gratitude(2 of 2)
37 Myanmar Greeting
38 Myanmar Harmony (Eating)
39 Myanmar Harmony (Friendship)
40 Myanmar Harmony (Speak)
41 Myanmar Help
42 Myanmar Home for Noble Person ( Part 1A)
43 Myanmar Home for Noble Person ( Part 1B)
44 Myanmar Home for Noble Person ( Part 2A)
45 Myanmar Home for Noble Person ( Part 2B)
46 Myanmar Home for Noble Person ( Part 3A)
47 Myanmar Home for Noble Person ( Part 3B)
48 Myanmar Home for Noble Person ( Part 4A)
49 Myanmar Home for Noble Person ( Part 4B)
50 Myanmar Home for Noble Person ( Part 5A)
51 Myanmar Home for Noble Person ( Part 5B)
52 Myanmar Inspection of you own mind (Part 1)
53 Myanmar Inspection of you own mind (Part 2)
54 Myanmar Karuna Hand
55 Myanmar Living with harmony
56 Myanmar Loneliness for Single Mind (Part 1)
57 Myanmar Loneliness for Single Mind (Part 2)
58 Myanmar Night ( 1 of 4)
59 Myanmar Night ( 2 of 4)
60 Myanmar Night (3 of 4)
61 Myanmar Night (4 of 4)
62 Myanmar Parent's Gratitude
63 Myanmar Peaceful Life(Part 1)
64 Myanmar Peaceful Life(Part 2)
65 Myanmar Peaceful Life(Part 3)
66 Myanmar Peaceful Life(Part 4)
67 Myanmar Selfless(1 of 2)
68 Myanmar Selfless(2 of 2)
69 Myanmar Suitable Place
70 Myanmar Sweet Words
71 Myanmar Sweet Work (1 of 2)
72 Myanmar Sweet Work (2 of 2)
73 Myanmar The Best (Sila)
74 Myanmar What kind of Shelter:Home (Part 1)
75 Myanmar What kind of Shelter:Home (Part 2)
76 Myanmar Why ordination of Monkhood (Part 1)
77 Myanmar Why ordination of Monkhood (Part 2)
78 Myanmar Why ordination of Monkhood (Part 3)
79 Myanmar Why ordination of Monkhood (Part 4)
80 Myanmar Yoniso
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web