ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:43am.  
line decor
             

အဂ်န္ ပဆေႏၵာ 's Dhamma Talks by Pasanno, Ajahn - DhammaWeb Audioempty.gif အဂ်န္ ပဆေႏၵာ
Pasanno, Ajahn's Dhamma Talks :53
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Abandoned, Exhausted, and Miserable
2 English Anapanasati Talk 01 - Preparing for Meditation
3 English Anapanasati Talk 02 - Setting up Mindfulness
4 English Anapanasati Talk 03 - The First Steps
5 English Anapanasati Talk 04 - Experiencing the body
6 English Anapanasati Talk 05 - Tranquillizing the body
7 English Anapanasati Talk 06 - Rapture and Pleasure
8 English Anapanasati Talk 07 - Mental Formations
9 English Anapanasati Talk 08 - Mental Formations & Mind
10 English Anapanasati Talk 09 - Experiencing the Mind
11 English Anapanasati Talk 10 - Gladdening the Mind
12 English Anapanasati Talk 11 - Concentrating the Mind
13 English Anapanasati Talk 12 - Wise Attention
14 English Anapanasati Talk 13 - Impermanence & Dispassion
15 English Anapanasati Talk 14 - Cessation & Freedom
16 English Beginnings and Endings: Things as They Are
17 English Buddhism and Social Action
18 English Dependent Origination: 1
19 English Dependent Origination: 2
20 English Dependent Origination: 3
21 English Mindfulness and Clear Comprehension
22 English On Turning 50
23 English Practicing Contentment
24 English Recollections of Ajahn Chahs Teachings
25 English The Body as an Anchor
26 English The Four Mind Changings
27 English The Khandhas: The Whole Practice
28 English Viriya 01
29 English Viriya 02
30 English Viriya 03
31 English Viriya 04
32 English Viriya 05
33 English Viriya 06
34 English Viriya 07
35 English Viriya 08
36 English Viriya 09
37 English Viriya 10
38 English Viriya 11
39 English Viriya 12
40 English Viriya 13
41 English Viriya 14
42 English Viriya 15
43 English Viriya 16
44 English Viriya 17
45 English Viriya 18
46 English Viriya 19
47 English Viriya 20
48 English Viriya 21
49 English Viriya 22
50 English Viriya 23
51 English Viriya 24
52 English Viriya 25
53 English Viriya 26
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web