ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Wednesday, 22nd November 2017 1:32pm.  
line decor
             

ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ 's Dhamma Talks by Pa Auk Sayadaw - DhammaWeb Audiopaauk.gif ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္
Pa Auk Sayadaw's Dhamma Talks :522
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Abhidhamma (in English Language) 01 of 10
2 English Abhidhamma (in English Language) 02 of 10
3 English Abhidhamma (in English Language) 03 of 10
4 English Abhidhamma (in English Language) 04 of 10
5 English Abhidhamma (in English Language) 05 of 10
6 English Abhidhamma (in English Language) 06 of 10
7 English Abhidhamma (in English Language) 07 of 10
8 English Abhidhamma (in English Language) 08 of 10
9 English Abhidhamma (in English Language) 09 of 10
10 English Abhidhamma (in English Language) 10 of 10
11 English Advanced Vipassana & Nibbana
12 English Concentration (in English Language) 1 of 4
13 English Concentration (in English Language) 2 of 4
14 English Concentration (in English Language) 3 of 4
15 English Concentration (in English Language) 4 of 4
16 English Dhamma Talks in Singapore (01)
17 English Dhamma Talks in Singapore (02)
18 English Dhamma Talks in Singapore (03)
19 English Dhamma Talks in Singapore (04)
20 English Dhamma Talks in Singapore (05)
21 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- Opening Talk
22 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas Closing Talk
23 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 1
24 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 2
25 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 3
26 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 4
27 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 5
28 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 6
29 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 7
30 စ်ာန္ေႀကာင္း (၂၀၀၆ အေမရိကန္နုိင္ငံတရားစခန္း) English Insight Meditation Society 2006- The Jhanas, Part 8
31 အက်ိဳးရွိသည့္ဒါန ႏွင့္ အက်ိဳးမရွိသည့္ဒါန English Reultless Dana
32 သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (ထုိင္ဝမ္ ၂၀၁၂) English Reultless Dana
33 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၁) English Sama├▒├▒aphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 01 of 64 )
34 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 02 of 64 )
35 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 03 of 64 )
36 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 04 of 64 )
37 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၅) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 05 of 64 )
38 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၆) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 06 of 64 )
39 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 07 of 64 )
40 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၈) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 08 of 64 )
41 သာမညဖလသုတၱန္ (၀၉) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 09 of 64 )
42 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၀) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 10 of 64 )
43 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၁) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 11 of 64 )
44 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 12 of 64 )
45 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 13 of 64 )
46 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 14 of 64 )
47 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၅) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 15 of 64 )
48 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၆) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 16 of 64 )
49 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 17 of 64 )
50 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၈) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 18 of 64 )
51 သာမညဖလသုတၱန္ (၁၉) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 19 of 64 )
52 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၀) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 20 of 64 )
53 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၁) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 21 of 64 )
54 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 22 of 64 )
55 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 23 of 64 )
56 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 24 of 64 )
57 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၅) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 25 of 64 )
58 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၆) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 26 of 64 )
59 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 27 of 64 )
60 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 27 of 64 )
61 သာမညဖလသုတၱန္ (၂၈) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 28 of 64 )
62 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၀) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 30 of 64 )
63 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၁) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 31 of 64 )
64 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 32 of 64 )
65 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 33 of 64 )
66 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 34 of 64 )
67 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၅) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 35 of 64 )
68 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၆) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 36 of 64 )
69 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 37 of 64 )
70 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၈) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 38 of 64 )
71 သာမညဖလသုတၱန္ (၃၉) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 39 of 64 )
72 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၀) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 40 of 64 )
73 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၁) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 41 of 64 )
74 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 42 of 64 )
75 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 43 of 64 )
76 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 44 of 64 )
77 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၅) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 45 of 64 )
78 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၆) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 46 of 64 )
79 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 47 of 64 )
80 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၈) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 48 of 64 )
81 သာမညဖလသုတၱန္ (၄၉) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 49 of 64 )
82 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၀) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 50 of 64 )
83 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၁) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 51 of 64 )
84 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 52 of 64 )
85 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 53 of 64 )
86 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 54 of 64 )
87 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၅) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 55 of 64 )
88 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၆) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 56 of 64 )
89 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၇) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 57 of 64 )
90 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၈) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 58 of 64 )
91 သာမညဖလသုတၱန္ (၅၉) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 59 of 64 )
92 သာမညဖလသုတၱန္ (၆၀) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 60 of 64 )
93 သာမညဖလသုတၱန္ (၆၁) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 61 of 64 )
94 သာမညဖလသုတၱန္ (၆၂) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 62 of 64 )
95 သာမညဖလသုတၱန္ (၆၃) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 63 of 64 )
96 သာမညဖလသုတၱန္ (၆၄) English Samannaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life ( 64 of 64 )
97 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၆-၁၁-၂၀၀၉ -Questions and Answer 1 English USA Dhamma Talk on 2009 November 06 -Questions and Answer 1
98 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား မွ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳတုိက္တြန္းခ်က္ၿဖင့္ Caitlin ၏ Dhamma Talk English USA Dhamma Talk on 2009 November Cartlin
99 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား မွ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳတုိက္တြန္းခ်က္ၿဖင့္ James Macdonald ၏ Dhamma Talk English USA Dhamma Talk on 2009 November James Macdonald
100 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား မွ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳတုိက္တြန္းခ်က္ၿဖင့္ Nikki ၏ Dhamma Talk English USA Dhamma Talk on 2009 November Nikki
101 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား မွ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳတုိက္တြန္းခ်က္ၿဖင့္ Shaila Catherine ၏ Dhamma Talk English USA Dhamma Talk on 2009 November Shaila Catherine
102 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား မွ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳတုိက္တြန္းခ်က္ၿဖင့္ Shaila Catherine Questions and Answer ၏ Dhamma Talk English USA Dhamma Talk on 2009 November Shaila Catherine
103 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား မွ ဆရာေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳတုိက္တြန္းခ်က္ၿဖင့္ Stephen and Tina တုိ့၏ Dhamma Talk English USA Dhamma Talk on 2009 November Stephen and Tina
104 ေဝဒနာႏုပႆနာ English Vedana Nupassana
105 ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား Myanmar Various Dhamma Talk in Myanmar Language
106 Myanmar The Anapanasati Sutta
107 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Amagandha Sutta 01 of 15
108 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၂ Myanmar Amagandha Sutta 02 of 15
109 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၃ Myanmar Amagandha Sutta 03 of 15
110 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၄ Myanmar Amagandha Sutta 04 of 15
111 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၅ Myanmar Amagandha Sutta 05 of 15
112 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၆ Myanmar Amagandha Sutta 06 of 15
113 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၇ Myanmar Amagandha Sutta 07 of 15
114 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၈ Myanmar Amagandha Sutta 08 of 15
115 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၀၉ Myanmar Amagandha Sutta 09 of 15
116 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၁၀ Myanmar Amagandha Sutta 10 of 15
117 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၁၁ Myanmar Amagandha Sutta 11 of 15
118 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၁၂ Myanmar Amagandha Sutta 12 of 15
119 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၁၃ Myanmar Amagandha Sutta 13 of 15
120 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၁၄ Myanmar Amagandha Sutta 14 of 15
121 အာမဂႏၶ သုတၱန္ - ၁၅ Myanmar Amagandha Sutta 15 of 15
122 Myanmar Anada Thera
123 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၁ Myanmar Anapana Sutta 01 of 26
124 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၂ Myanmar Anapana Sutta 02 of 26
125 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၃ Myanmar Anapana Sutta 03 of 26
126 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၄ Myanmar Anapana Sutta 04 of 26
127 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၅ Myanmar Anapana Sutta 05 of 26
128 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၆ Myanmar Anapana Sutta 06 of 26
129 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၇ Myanmar Anapana Sutta 07 of 26
130 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၈ Myanmar Anapana Sutta 08 of 26
131 အာနာပါန သုတၱန္ -၀၉ Myanmar Anapana Sutta 09 of 26
132 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၀ Myanmar Anapana Sutta 10 of 26
133 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၁ Myanmar Anapana Sutta 11 of 26
134 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၂ Myanmar Anapana Sutta 12 of 26
135 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၃ Myanmar Anapana Sutta 13 of 26
136 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၄ Myanmar Anapana Sutta 14 of 26
137 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၅ Myanmar Anapana Sutta 15 of 26
138 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၆ Myanmar Anapana Sutta 16 of 26
139 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၇ Myanmar Anapana Sutta 17 of 26
140 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၈ Myanmar Anapana Sutta 18 of 26
141 အာနာပါန သုတၱန္ -၁၉ Myanmar Anapana Sutta 19 of 26
142 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၀ Myanmar Anapana Sutta 20 of 26
143 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၁ Myanmar Anapana Sutta 21 of 26
144 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၂ Myanmar Anapana Sutta 22 of 26
145 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၃ Myanmar Anapana Sutta 23 of 26
146 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၄ Myanmar Anapana Sutta 24 of 26
147 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၅ Myanmar Anapana Sutta 25 of 26
148 အာနာပါန သုတၱန္ -၂၆ Myanmar Anapana Sutta 26 of 26
149 အပၸမာဒ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Appamada Sutta 01 of 02
150 အပၸမာဒ သုတၱန္ - ၀၂ Myanmar Appamada Sutta 01 of 02
151 အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ Myanmar Arnurudda Mahavikka Sutta ( 1 of 6)
152 အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ Myanmar Arnurudda Mahavikka Sutta ( 2 of 6)
153 အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ Myanmar Arnurudda Mahavikka Sutta ( 3 of 6)
154 အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ Myanmar Arnurudda Mahavikka Sutta ( 4 of 6)
155 အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ Myanmar Arnurudda Mahavikka Sutta ( 5 of 6)
156 အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ Myanmar Arnurudda Mahavikka Sutta ( 6 of 6)
157 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (1 of 10)
158 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (10 of 10)
159 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (2 of 10)
160 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (3 of 10)
161 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (4 of 10)
162 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (5 of 10)
163 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (6 of 10)
164 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (7 of 10)
165 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (8 of 10)
166 အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  Myanmar Arthevetha Sutta (9 of 10)
167 အႆဇိသုတၱန္  Myanmar Assazi (1 of 3)
168 အႆဇိသုတၱန္  Myanmar Assazi (2 of 3)
169 အႆဇိသုတၱန္  Myanmar Assazi (3 of 3)
170 ဘိသဇာတ္ Myanmar Battha Sutta (1 of 4)
171 ဘိသဇာတ္ Myanmar Battha Sutta (2 of 4)
172 ဘိသဇာတ္ Myanmar Battha Sutta (3 of 4)
173 ဘိသဇာတ္ Myanmar Battha Sutta (4 of 4)
174 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (01 of 42)
175 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (02 of 42)
176 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (03 of 42)
177 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (04 of 42)
178 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (05 of 42)
179 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (06 of 42)
180 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (07 of 42)
181 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (08 of 42)
182 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (09 of 42)
183 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (10 of 42)
184 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (11 of 42)
185 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (12 of 42)
186 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (13 of 42)
187 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (14 of 42)
188 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (15 of 42)
189 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (16 of 42)
190 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (17 of 42)
191 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (18 of 42)
192 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (19 of 42)
193 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (20 of 42)
194 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (21 of 42)
195 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (22 of 42)
196 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (23 of 42)
197 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (24 of 42)
198 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (25 of 42)
199 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (26 of 42)
200 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (27 of 42)
201 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (28 of 42)
202 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (29 of 42)
203 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (30 of 42)
204 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (31 of 42)
205 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (32 of 42)
206 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (33 of 42)
207 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (34 of 42)
208 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (35 of 42)
209 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (36 of 42)
210 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (37 of 42)
211 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (38 of 42)
212 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (39 of 42)
213 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (40 of 42)
214 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (41 of 42)
215 ရဟန္းဝိနည္းေတာ္ Myanmar Bhikkhu Vinaya (42 of 42)
216 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (1 of 9)
217 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (2 of 9)
218 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (3 of 9)
219 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (4 of 9)
220 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (5 of 9)
221 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (6 of 9)
222 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (7 of 9)
223 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (8 of 9)
224 စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ Myanmar Culahattipadawpama Sutta (9 of 9)
225 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (01 of 10)
226 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (02 of 10)
227 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (03 of 10)
228 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (04 of 10)
229 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (05 of 10)
230 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (06 of 10)
231 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (07 of 10)
232 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (08 of 10)
233 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (09 of 10)
234 စူဠသုညတသုတၱန္ Myanmar Culasunyata Sutta (10 of 10)
235 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (1 of 9)
236 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (2 of 9)
237 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (3 of 9)
238 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (4 of 9)
239 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (5 of 9)
240 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (6 of 9)
241 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (7 of 9)
242 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (8 of 9)
243 ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္ Myanmar Dedavitikka Sutta (9 of 9)
244 ဓမၼစၾကာသုတၱန္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta (Day 01) 24-05-08
245 ဓမၼစၾကာသုတၱန္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta (Day 02) 31-05-08
246 ဓမၼစၾကာသုတၱန္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta (Day 03) 01-06-08
247 ဓမၼစၾကာသုတၱန္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta (Day 04) 07-06-2008
248 ဓမၼစၾကာသုတၱန္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta (Day 05) 08-06-2008
249 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 01
250 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 02
251 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 03
252 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 04
253 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 05
254 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 06
255 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 07
256 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 08
257 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 09
258 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 10
259 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 11
260 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 12
261 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 13
262 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 14
263 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 15
264 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 16
265 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 17
266 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 18
267 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 19
268 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 20
269 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 21
270 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 22
271 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 23
272 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 24
273 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 25
274 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 26
275 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 27
276 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 28
277 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 29
278 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 30
279 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 31
280 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 32
281 ညေနပိုင္းဝတ္ရြတ္စဥ္ Myanmar Evening Chanting 33
282 Myanmar Galoyani Sutta (1 of 9)
283 Myanmar Galoyani Sutta (1 of 9)
284 Myanmar Galoyani Sutta (3 of 9)
285 Myanmar Galoyani Sutta (4 of 9)
286 Myanmar Galoyani Sutta (5 of 9)
287 Myanmar Galoyani Sutta (6 of 9)
288 Myanmar Galoyani Sutta (7 of 9)
289 Myanmar Galoyani Sutta (8 of 9)
290 Myanmar Galoyani Sutta (9 of 9)
291 ဟတၳိပါလဇာတ္  Myanmar Hathtipala Sutta (1 of 5)
292 ဟတၳိပါလဇာတ္  Myanmar Hathtipala Sutta (2 of 5)
293 ဟတၳိပါလဇာတ္  Myanmar Hathtipala Sutta (3 of 5)
294 ဟတၳိပါလဇာတ္  Myanmar Hathtipala Sutta (4 of 5)
295 ဟတၳိပါလဇာတ္  Myanmar Hathtipala Sutta (5 of 5)
296 ေဟမဝတသုတၱန္  Myanmar HayMaVaTa (1 of 5)
297 ေဟမဝတသုတၱန္  Myanmar HayMaVaTa (2 of 5)
298 ေဟမဝတသုတၱန္  Myanmar HayMaVaTa (3 of 5)
299 ေဟမဝတသုတၱန္  Myanmar HayMaVaTa (4 of 5)
300 ေဟမဝတသုတၱန္  Myanmar HayMaVaTa (5 of 5)
301 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 01 of 08
302 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၂ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 02 of 08
303 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၃ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 03 of 08
304 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၄ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 04 of 08
305 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၅ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 05 of 08
306 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၆ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 06 of 08
307 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၇ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 07 of 08
308 မဟာေဂါပါလက သုတၱန္ - ၀၈ Myanmar Maha Gopalaka Sutta 08 of 08
309 Myanmar Mangala Sutta
310 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 01 of 97
311 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၂ Myanmar Mangala Sutta 02 of 97
312 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၃ Myanmar Mangala Sutta 03 of 97
313 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၄ Myanmar Mangala Sutta 04 of 97
314 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၅ Myanmar Mangala Sutta 05 of 97
315 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၆ Myanmar Mangala Sutta 06 of 97
316 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၇ Myanmar Mangala Sutta 07 of 97
317 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၈ Myanmar Mangala Sutta 08 of 97
318 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၉ Myanmar Mangala Sutta 09 of 97
319 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၀ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
320 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
321 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
322 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
323 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
324 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
325 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 10 of 97
326 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၁ Myanmar Mangala Sutta 11 of 97
327 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၂ Myanmar Mangala Sutta 12 of 97
328 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၃ Myanmar Mangala Sutta 13 of 97
329 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၄ Myanmar Mangala Sutta 14 of 97
330 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၅ Myanmar Mangala Sutta 15 of 97
331 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၆ Myanmar Mangala Sutta 16 of 97
332 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၇ Myanmar Mangala Sutta 17 of 97
333 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၈ Myanmar Mangala Sutta 18 of 97
334 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၉ Myanmar Mangala Sutta 19 of 97
335 မဂၤလ သုတၱန္ - ၁၀ Myanmar Mangala Sutta 20 of 97
336 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 21 of 97
337 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 22 of 97
338 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 23 of 97
339 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 24 of 97
340 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 31 of 97
341 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 32 of 97
342 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 33 of 97
343 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 34 of 97
344 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 35 of 97
345 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 36 of 97
346 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 37 of 97
347 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 38 of 97
348 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 39 of 97
349 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 40 of 97
350 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 41 of 97
351 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 42 of 97
352 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 43 of 97
353 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 44 of 97
354 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 45 of 97
355 မဂၤလ သုတၱန္ - ၀၁ Myanmar Mangala Sutta 46 of 97
356 ေမတၱာသုတၱန္ (၁) Myanmar Metta Sutta - 01
357 ေမတၱာသုတၱန္ (၂) Myanmar Metta Sutta - 02
358 ေမတၱာသုတၱန္ (၃) Myanmar Metta Sutta - 03
359 ေမတၱာသုတၱန္ (၄) Myanmar Metta Sutta - 04
360 ေမတၱာသုတၱန္ (၅) Myanmar Metta Sutta - 05
361 ေမတၱာသုတၱန္ (၆) Myanmar Metta Sutta - 06
362 ေမတၱာသုတၱန္ (၇) Myanmar Metta Sutta - 07
363 ေမတၱာသုတၱန္ (၈) Myanmar Metta Sutta - 08
364 ေမတၱာသုတၱန္ (၉) Myanmar Metta Sutta - 09
365 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၀) Myanmar Metta Sutta - 10
366 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၁) Myanmar Metta Sutta - 11
367 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၂) Myanmar Metta Sutta - 12
368 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၃) Myanmar Metta Sutta - 13
369 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၄) Myanmar Metta Sutta - 14
370 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၅) Myanmar Metta Sutta - 15
371 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၆) Myanmar Metta Sutta - 16
372 ေမတၱာသုတၱန္ (၁၇) Myanmar Metta Sutta - 17
373 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၀) Myanmar Metta Sutta - 20
374 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၁) Myanmar Metta Sutta - 21
375 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၂) Myanmar Metta Sutta - 22
376 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၃) Myanmar Metta Sutta - 23
377 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၄) Myanmar Metta Sutta - 24
378 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၅) Myanmar Metta Sutta - 25
379 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၆) Myanmar Metta Sutta - 26
380 ေမတၱာသုတၱန္ (၂၇) Myanmar Metta Sutta - 27
381 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 1 of 22)
382 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 10 of 22)
383 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 11 of 22)
384 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 12 of 22)
385 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 13 of 22)
386 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 14 of 22)
387 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 15 of 22)
388 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 17 of 22)
389 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 18 of 22)
390 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 19 of 22)
391 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 2 of 22)
392 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 20 of 22)
393 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 21 of 22)
394 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 22 of 22)
395 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 3 of 22)
396 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 4 of 22)
397 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 5 of 22)
398 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 6 of 22)
399 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 7 of 22)
400 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 8 of 22)
401 နာလကသုတၱန္ (နာလကမေထရ္၏ေမာေနရအက်င့္) Myanmar Nalaka Sutta ( 9 of 22)
402 Myanmar Oussadakittana Sutta (1 of 5)
403 Myanmar Oussadakittana Sutta (2 of 5)
404 Myanmar Oussadakittana Sutta (3 of 5)
405 Myanmar Oussadakittana Sutta (4 of 5)
406 Myanmar Oussadakittana Sutta (5 of 5)
407 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (1 of 24)
408 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (10 of 24)
409 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (11 of 24)
410 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (12 of 24)
411 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (13 of 24)
412 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (14 of 24)
413 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (15 of 24)
414 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (16 of 24)
415 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (17 of 24)
416 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (18 of 24)
417 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (19 of 24)
418 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (2 of 24)
419 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (20 of 24)
420 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (21 of 24)
421 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (21 of 24)
422 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (22 of 24)
423 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (23 of 24)
424 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (24 of 24)
425 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (3 of 24)
426 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (4 of 24)
427 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (5 of 24)
428 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (6 of 24)
429 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (7 of 24)
430 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (8 of 24)
431 အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ Myanmar Story about Ananda Thera (9 of 24)
432 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 01
433 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 02
434 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂-၁၁-၂၀၀၉ -Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 02-Questions and Answer 1
435 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂-၁၁-၂၀၀၉ -Questions and Answer 2 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 02-Questions and Answer 2
436 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၃-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 03
437 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၃-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 03-Questions and Answer 1
438 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၄-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 04
439 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၄-၁၁-၂၀၀၉Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 04-Questions and Answer 1
440 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၅-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 05
441 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၅-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 05-Questions and Answer 1
442 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၆-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 06
443 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၇-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 07
444 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၇-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 07 -Questions and Answer 1
445 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၈-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 08
446 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၈-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 08 -Questions and Answer 1
447 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၉-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 09
448 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၉-၁၁-၂၀၀၉- Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 09 - Questions and Answer 1
449 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၁-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 11
450 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၂-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 12
451 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၂-၁၁-၂၀၀၉- Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 12 -Questions and Answer 1
452 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၅-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 15
453 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၅-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 15- Questions and Answer 1
454 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၇-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 17
455 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၇-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 17- Questions and Answer 1
456 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁၉-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 19
457 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၀-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 19 - Questions and Answer 1
458 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၀-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 20
459 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၀-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 20 - Questions and Answer 1
460 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၁-၁၁-၂၀၀၉ Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 21
461 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၁-၁၁-၂၀၀၉ - Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 21 - Questions and Answer 1
462 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၁-၁၁-၂၀၀၉ (နံနက္) Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 21(AM)
463 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၂-၁၁-၂၀၀၉ - English Questions and Answer 1 Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 22 - English Questions and Answer 1
464 အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝိပႆနာသင္တန္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၂၂-၁၁-၂၀၀၉ English Language Myanmar USA Dhamma Talk on 2009 November 22 (English Language)
465 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (01 of 57)
466 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (02 of 57)
467 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (03 of 57)
468 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (04 of 57)
469 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (05 of 57)
470 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (06 of 57)
471 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (07 of 57)
472 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (08 of 57)
473 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (09 of 57)
474 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (10 of 57)
475 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (11 of 57)
476 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (12 of 57)
477 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (13 of 57)
478 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (14 of 57)
479 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (15 of 57)
480 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (16 of 57)
481 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (17 of 57)
482 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (18 of 57)
483 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (19 of 57)
484 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (20 of 57)
485 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (21 of 57)
486 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (22 of 57)
487 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (23 of 57)
488 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (24 of 57)
489 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (25 of 57)
490 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (26 of 57)
491 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (27 of 57)
492 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (28 of 57)
493 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (29 of 57)
494 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (30 of 57)
495 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (31 of 57)
496 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (32 of 57)
497 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (33 of 57)
498 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (34 of 57)
499 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (35 of 57)
500 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (36 of 57)
501 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (37 of 57)
502 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (38 of 57)
503 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (39 of 57)
504 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (40 of 57)
505 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (41 of 57)
506 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (42 of 57)
507 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (43 of 57)
508 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (44 of 57)
509 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (45 of 57)
510 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (46 of 57)
511 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (47 of 57)
512 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (48 of 57)
513 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (49 of 57)
514 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (50 of 57)
515 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (51 of 57)
516 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (52 of 57)
517 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (53 of 57)
518 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (54 of 57)
519 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (55 of 57)
520 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (56 of 57)
521 ဝတၳသုတၱန္ Myanmar Vattha Sutta (57 of 57)
522 Pali Maha Paritta Pali
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web