ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:43am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦး ဉာေဏာဘာသ (မိုးကုတ္ နိႆယ)'s Dhamma Talks by Nyanobasa, Sayadaw U - DhammaWeb Audionyanobasa.gif ဆရာေတာ္ ဦး ဉာေဏာဘာသ (မိုးကုတ္ နိႆယ)
Nyanobasa, Sayadaw U's Dhamma Talks :46
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar 01.Two Khandas
2 Myanmar 02.Kaya
3 Myanmar 03.To see the Right
4 Myanmar 04.Three Sufferings
5 Myanmar 05.Six Dhartu
6 Myanmar 06.About Sankhara.mp3
7 Myanmar 07.Two Nyana
8 Myanmar Cessations may differ
9 Myanmar How to practise Vipassana 01
10 Myanmar How to practise Vipassana 02
11 Myanmar How to practise Vipassana 03
12 Myanmar How to practise Vipassana 04
13 Myanmar How to practise Vipassana 05
14 Myanmar How to practise Vipassana 06
15 Myanmar How to practise Vipassana 07
16 Myanmar How to practise Vipassana 08
17 Myanmar How to practise Vipassana 09
18 Myanmar How to practise Vipassana 10
19 Myanmar How to practise Vipassana 11
20 Myanmar How to practise Vipassana 12
21 Myanmar How to practise Vipassana 13
22 Myanmar How to practise Vipassana 14
23 Myanmar How to practise Vipassana 15
24 Myanmar How to practise Vipassana 16
25 Myanmar How to practise Vipassana 17
26 Myanmar How to practise Vipassana 18
27 Myanmar How to practise Vipassana 19
28 Myanmar How to practise Vipassana 20
29 Myanmar How to practise Vipassana 21
30 Myanmar How to practise Vipassana 22
31 Myanmar How to practise Vipassana 23
32 Myanmar How to practise Vipassana 24
33 Myanmar How to practise Vipassana 25
34 Myanmar How to practise Vipassana 26
35 Myanmar How to practise Vipassana 27
36 Myanmar How to practise Vipassana 28
37 Myanmar How to see Vadena
38 Myanmar How to Stand and See Vadena
39 Myanmar Need to Know & See to get rid of Arthawa
40 Myanmar Remove the PyiNyat & Thikhata covers to see AhThikhata
41 Myanmar ShuTutHma TayarYa
42 Myanmar The reason of not attaining Dhamma
43 Myanmar To practise like a spider
44 Myanmar To Practise with Adhipati
45 Myanmar To Practise with Bozzhinga
46 Myanmar To see the PhitPyat
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web