ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:19am.  
line decor
             

သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ's Dhamma Talks by Nyanissara Ashin - DhammaWeb Audionyainssara.gif သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ
Nyanissara Ashin's Dhamma Talks :442
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 အေသာကံ မဂၤလာ (၂-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၅ရက္) Myanmar Asokam ( 1 of 2)
2 အေသာကံ မဂၤလာ (၂-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၅ရက္) Myanmar Asokam ( 2 of 2)
3 ေခမံ မဂၤလာ (၅-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၈ရက္) Myanmar Kheman Mangla( 1 of 3)
4 ေခမံ မဂၤလာ (၅-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၈ရက္) Myanmar Kheman Mangla( 1 of 3)
5 ေခမံ မဂၤလာ (၅-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၈ရက္) Myanmar Kheman Mangla( 2 of 3)
6 ေခမံ မဂၤလာ (၅-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၈ရက္) Myanmar Kheman Mangla( 3 of 3)
7 ၀ိရဇံ မဂၤလာ (၃-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၆ရက္) Myanmar Virajam ( 1 of 2)
8 ၀ိရဇံ မဂၤလာ (၃-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၆ရက္) Myanmar Virajam ( 2 of 2)
9 အာရတီိရတီပါပါ (၂-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၄ရက္ည) Myanmar Āartī viratī pāpā ( 1 of 2)
10 အာရတီိရတီပါပါ (၂-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၄ရက္ည) Myanmar Āartī viratī pāpā ( 2 of 2)
11 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 1 of 10)
12 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 10 of 10)
13 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 2 of 10)
14 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 3 of 10)
15 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 4 of 10)
16 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 5 of 10)
17 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 6 of 10)
18 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 7 of 10)
19 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 8 of 10)
20 ၀ိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္ Myanmar 12 kind of VeBut( 9 of 10)
21 Myanmar 3 Essence of Dhamma (1 of 2)
22 Myanmar 3 Essence of Dhamma (2 of 2)
23 ကပ္ၾကီးသုံးပါးတရား (၁၉-၁၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ၿပာသိုလဆန္း ၂ရက္) Myanmar 3 kind of disaster ( 1 of 2)
24 ကပ္ၾကီးသုံးပါးတရား (၁၉-၁၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ၿပာသိုလဆန္း ၂ရက္) Myanmar 3 kind of disaster ( 2 of 2)
25 သာသနာသံုးရပ္ ၇-၆-၁၉၉၆ (၁၃၅၈ခုႏွစ္ နယုန္လျပည္႕ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႕ ညေန ၅း၁၅နာရီ) Myanmar 3 Kind of Sāsanā
26 သစၥာေလးပါး Myanmar 4 Nobel
27 (၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္ (၁၈-၅-၁၉၈၁) (၁၃၄၃ ကဆုန္လဆန္း ၁၅ရက္) Myanmar 7 days about Buddha ( 1 of 3)
28 (၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္ (၁၈-၅-၁၉၈၁) (၁၃၄၃ ကဆုန္လဆန္း ၁၅ရက္) Myanmar 7 days about Buddha ( 2 of 3)
29 (၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္ (၁၈-၅-၁၉၈၁) (၁၃၄၃ ကဆုန္လဆန္း ၁၅ရက္) Myanmar 7 days about Buddha ( 3 of 3)
30 အဘိဓမၼာႏွင္႔၀ိပႆနာတရားေတာ္ (၁-၁၁-၂၀၀၁) (၁၃၆၃သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔) Myanmar Abhidhamma and Vipassana ( 1 of 2)
31 အဘိဓမၼာႏွင္႔၀ိပႆနာတရားေတာ္ (၁-၁၁-၂၀၀၁) (၁၃၆၃သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔) Myanmar Abhidhamma and Vipassana ( 2 of 2)
32 Myanmar Abiga
33 ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ါကြ်တ္မိန္႔ခြန္း (၁၀-၁၀-၂၀၀၃) (၁၃၆၅ သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ ၇း၄၅ည) Myanmar Address by Buddha
34 Myanmar Aim of Life (1 of 2)
35 Myanmar Aim of Life (2 of 2)
36 အနာကုလာစကမၼႏၱာ (၂၆-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း၁၃ရက္ည) Myanmar Anākulā ca kammantā ( 1 of 2)
37 အနာကုလာစကမၼႏၱာ (၂၆-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း၁၃ရက္ည) Myanmar Anākulā ca kammantā ( 2 of 2)
38 အာနႏၵာေထရအပါဒါန္ ၆-၅-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆနး္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၇နာရီ) Myanmar Ananda Thera (1 of 2)
39 အာနႏၵာေထရအပါဒါန္ ၆-၅-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆနး္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၇နာရီ) Myanmar Ananda Thera (2 of 2)
40 အာနာပါနသတိ သုတၲန္ (၁၆-၅-၁၉၇၇) Myanmar Anapanasati Sutta 1 of 3
41 အာနာပါနသတိ သုတၲန္ (၁၆-၅-၁၉၇၇) Myanmar Anapanasati Sutta 2 of 3
42 အာနာပါနသတိ သုတၲန္ (၁၆-၅-၁၉၇၇) Myanmar Anapanasati Sutta 3 of 3
43 အန၀ဇၨကမၼ (၁-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၃ရက္ည) Myanmar Anavajjāni kammāni ( 1 of 2)
44 အန၀ဇၨကမၼ (၁-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၃ရက္ည) Myanmar Anavajjāni kammāni ( 2 of 2)
45 အဂၤုလိမာလ ၁၃-၅-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆနး္ ၄ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၃၀နာရီ) Myanmar Angulimāla ( 1 of 3)
46 အဂၤုလိမာလ ၁၃-၅-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆနး္ ၄ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၃၀နာရီ) Myanmar Angulimāla ( 2 of 3)
47 အဂၤုလိမာလ ၁၃-၅-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆနး္ ၄ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၃၀နာရီ) Myanmar Angulimāla ( 3 of 3)
48 အႏုရုဒၶါသုတၲန္ တရားေတာ္-၁ (၂-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ၿပာသိုလဆန္း ၅ရက္) Myanmar Anuruddha sutta ( 1 of 2)
49 အႏုရုဒၶါသုတၲန္ တရားေတာ္-၂ (၂-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ၿပာသိုလဆန္း ၅ရက္) Myanmar Anuruddha sutta ( 2 of 2)
50 အပၸမာေဒါစဓေမၼတု (၅-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၇ရက္ည) Myanmar Appamādo ca dhammesu ( 1 of 2)
51 အပၸမာေဒါစဓေမၼတု (၅-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၇ရက္ည) Myanmar Appamādo ca dhammesu ( 2 of 2)
52 အရိယာသစၥာနဒႆနံမဂၤလာ (၂၉-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၂ရက္) Myanmar Ariyasaccānadassanam ( 1 of 3)
53 အရိယာသစၥာနဒႆနံမဂၤလာ (၂၉-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၂ရက္) Myanmar Ariyasaccānadassanam ( 2 of 3)
54 အရိယာသစၥာနဒႆနံမဂၤလာ (၂၉-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၂ရက္) Myanmar Ariyasaccānadassanam ( 3 of 3)
55 Myanmar Aryudega
56 အေသ၀နာစဗာလာနံ Myanmar Asevanā ca bālānam ( 1 of 5)
57 အေသ၀နာစဗာလာနံ Myanmar Asevanā ca bālānam ( 2 of 5)
58 အေသ၀နာစဗာလာနံ Myanmar Asevanā ca bālānam ( 3 of 5)
59 အေသ၀နာစဗာလာနံ Myanmar Asevanā ca bālānam ( 4 of 5)
60 အေသ၀နာစဗာလာနံ Myanmar Asevanā ca bālānam ( 5 of 5)
61 အ႐ွင္နာဂသိန္ႏွင့္အဘိဓမၼာ ၁၉-၁၀-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ သီတင္းကႊၽတ္ လျပည္႔ေေန႔ ညေန ၇ နာရီ) Myanmar Ashin Nāgasena and Abhidhamma ( 1 of 2)
62 အ႐ွင္နာဂသိန္ႏွင့္အဘိဓမၼာ ၁၉-၁၀-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ သီတင္းကႊၽတ္ လျပည္႔ေေန႔ ညေန ၇ နာရီ) Myanmar Ashin Nāgasena and Abhidhamma ( 2 of 2)
63 အတၲသမၼာပဏိဓိစ (၁၀-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ေႏွာင္းတန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၁၁ရက္ည) Myanmar Attasammāpanīdhi ca ( 1 of 3)
64 အတၲသမၼာပဏိဓိစ (၁၀-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ေႏွာင္းတန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၁၁ရက္ည) Myanmar Attasammāpanīdhi ca ( 3 of 3)
65 အတၲသမၼာပဏိဓိစ (၁၀-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ေႏွာင္းတန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၁၁ရက္ည) Myanmar Attasammāpanīdhi ca ( 3 of 3)
66 ဗာဟိယအလုပ္ေပးတရား ၁၃-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၈း၄၅နာရီ) Myanmar bāhira workout Dhamma ( 1 of 2)
67 ဗာဟိယအလုပ္ေပးတရား ၁၃-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၈း၄၅နာရီ) Myanmar bāhira workout Dhamma ( 2 of 2)
68 ဗာဟုသစၥဥၥမဂၤလာ တရားေတာ္ (၁၂-၄-၁၉၈၀) Myanmar Bāhusaccań ca ( 1 of 3)
69 ဗာဟုသစၥဥၥမဂၤလာ တရားေတာ္ (၁၂-၄-၁၉၈၀) Myanmar Bāhusaccań ca ( 2 of 3)
70 ဗာဟုသစၥဥၥမဂၤလာ တရားေတာ္ (၁၂-၄-၁၉၈၀) Myanmar Bāhusaccań ca ( 3 of 3)
71 တဖုႆႏွင့္ ဘလိကညီေနာင္ ၁၉-၁၁-၁၉၈၀ (၁၃၄၂ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန) Myanmar Baddavagga Brothers ( 1 of 2)
72 တဖုႆႏွင့္ ဘလိကညီေနာင္ ၁၉-၁၁-၁၉၈၀ (၁၃၄၂ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန) Myanmar Baddavagga Brothers ( 2 of 2)
73 ဗုဒၶ၀ါဒအေျခခံတရားေတာ္ Myanmar Basic Buddhism
74 Myanmar Basic Buddhism 2
75 Myanmar Believing (trusting) & Practise ( 1 of 2)
76 Myanmar Believing (trusting) & Practise ( 2 of 2)
77 ခရီးသြားရျခင္းအက်ဳိးေက်းဇူး (၇-၃-၁၉၉၃) (၁၃၅၄တေပါင္းလၿပည္႔ ) Myanmar Benefit of Travelling
78 Myanmar Bhahusuta Passeka Buddha (1 of 2)
79 ဗာကုလ ၀တၳဳ ၁၃-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆနး္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၄၅နာရီ) 1 Myanmar Bhakulā (1 of 2)
80 ဗာကုလ ၀တၳဳ ၁၃-၃-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆနး္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၄၅နာရီ) 2 Myanmar Bhakulā (2 of 2)
81 Myanmar Bhikkhu Apparihāniya (1 of 2)
82 Myanmar Bhikkhu Apparihāniya (2 of 2)
83 ၿဗဟၼစရိယ မဂၤလာ (၂၈-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၁ရက္) Myanmar Brahmacariyańca ( 1 of 2)
84 ၿဗဟၼစရိယ မဂၤလာ (၂၈-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၁ရက္) Myanmar Brahmacariyańca ( 2 of 2)
85 ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ ၁၂-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၅ ရက္ေန႕ ညေန ၈နာရီ) Myanmar Buddha and Dhamma (1 of 3)
86 ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ ၁၂-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၅ ရက္ေန႕ ညေန ၈နာရီ) Myanmar Buddha and Dhamma (2 of 3)
87 ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ ၁၂-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၅ ရက္ေန႕ ညေန ၈နာရီ) Myanmar Buddha and Dhamma (3 of 3)
88 ဗုဒၶဘိေသကမဂၤလာ ၂၈-၂-၁၉၈၁ (၁၃၄၂ခုႏွစ္ တပိုတြဲလျပည္႔ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၅း၄၅နာရီ) Myanmar Buddha Biseka Mangala (1 of 2)
89 ဗုဒၶဘိေသကမဂၤလာ ၂၈-၂-၁၉၈၁ (၁၃၄၂ခုႏွစ္ တပိုတြဲလျပည္႔ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၅း၄၅နာရီ) Myanmar Buddha Biseka Mangala (2 of 2)
90 Myanmar Buddha Path ( 1 of 3)
91 Myanmar Buddha Path ( 2 of 3)
92 Myanmar Buddha Path ( 3 of 3)
93 ျမတ္ဗုဒၶ၏ဘ၀လမ္းညႊန္တရား 1 Myanmar Buddha Puja (1 of 2) ;
94 ျမတ္ဗုဒၶ၏ဘ၀လမ္းညႊန္တရား 2 Myanmar Buddha Puja (2 of 2) ;
95 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 1 of 7)
96 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 2 of 7)
97 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 3 of 7)
98 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 4 of 7)
99 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 5 of 7)
100 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 6 of 7)
101 ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္ ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Buddha Ratana Guna ( 7 of 7)
102 ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ့ သမိုင္းတရားေတာ္(၁) (၈-၅-၂၀၀၁) Myanmar Buddha Sāsanā (1 of 2)
103 ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ့ သမိုင္းတရားေတာ္(၂) (၈-၅-၂၀၀၁) Myanmar Buddha Sāsanā (2 of 2)
104 Myanmar Buddha, Dhamma, Sangha's Guidance (1 of 2)
105 Myanmar Buddha, Dhamma, Sangha's Guidance (2 of 2)
106 ဗုဒၶႏုႆတိဘာ၀နာ (၅-၁-၁၉၉၀) (၁၃၅၁ ၿပာသိုလဆန္း ၁၀ရက္ည၆၊၁၅) Myanmar Buddhanukssati 1 of 2
107 Myanmar bvasana, 3 kind of ( 2 of 3)
108 Myanmar bvasana, 5 kind ( 3 of 3)
109 Myanmar bvasana, 5 kind of ( 1 of 3)
110 Myanmar Carana and Pańńā ( 1 of 2)
111 Myanmar Carana and Pańńā ( 2 of 2)
112 စိတၲသူၾကြယ္အတၳဳပတၲိ ၁၂-၁-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၃၀နာရီ) Myanmar Citta rich man Biography ( 1 of 2)
113 စိတၲသူၾကြယ္အတၳဳပတၲိ ၁၂-၁-၁၉၉၅ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၃၀နာရီ) Myanmar Citta rich man Biography ( 2 of 2)
114 Myanmar Dānańca ( 1 of 2)
115 Myanmar Dānańca ( 2 of 2)
116 ဒါနကထာ (၁၆-၃-၁၉၉၆) Myanmar Dana Kathar 1 of 2
117 ဒါနကထာ (၁၆-၃-၁၉၉၆) Myanmar Dana Kathar 2 of 2
118 ဘ၀ရည္႐ြယ္ခ်က္သံုးမ်ဳိး (၁)၁၃-၁-၁၉၉၆ (၁၃၅၇ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည္႕ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႕ ေနလည္ ၃း၁၅နာရီ) Myanmar Dana Parami ( 3 kind) 1 of 2
119 ဘ၀ရည္႐ြယ္ခ်က္သံုးမ်ဳိး (၂)၁၃-၁-၁၉၉၆ (၁၃၅၇ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည္႕ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႕ ေနလည္ ၃း၁၅နာရီ) Myanmar Dana Parami ( 3 kind) 2 of 2
120 ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္ (၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Darukkanopama Sutta 1 of 4
121 ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္ (၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Darukkanopama Sutta 2 of 4
122 ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္ (၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Darukkanopama Sutta 3 of 4
123 ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္ (၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည) Myanmar Darukkanopama Sutta 4 of 4
124 ဓမၼ (၁) Myanmar Dhamma ( 1 of 2)
125 ဓမၼ (၂) Myanmar Dhamma ( 2 of 2)
126 ဓမၼဒူတ (၁) Myanmar Dhamma Dūta ( 1 of 3)
127 ဓမၼဒူတ (၂) Myanmar Dhamma Dūta ( 2 of 3)
128 ဓမၼဒူတ (၃) Myanmar Dhamma Dūta ( 3 of 3)
129 Myanmar Dhamma Depa ( 1 of 2)
130 Myanmar Dhamma Depa ( 2 of 2)
131 Myanmar Dhamma Kathā
132 ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၁) ၁၂-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည္႔ေက်ာ္ ၆ ရက္ေန႔ ညေန ၇နာရီ) Myanmar Dhamma Ratana Guna ( 1 of 6)
133 ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၂) Myanmar Dhamma Ratana Guna ( 2 of 6)
134 ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၃) Myanmar Dhamma Ratana Guna ( 3 of 6)
135 ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၄) Myanmar Dhamma Ratana Guna ( 4 of 6)
136 ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၅) Myanmar Dhamma Ratana Guna ( 5 of 6)
137 ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၆) Myanmar Dhamma Ratana Guna ( 6 of 6)
138 ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္ Myanmar Dhamma Wheel
139 ဓမၼ စာရိယ (၁) Myanmar Dhammacariyāca ( 1 of 2)
140 ဓမၼ စာရိယ (၂) Myanmar Dhammacariyāca ( 2 of 2)
141 Myanmar Dhammudedasa (1 of 2)
142 Myanmar Dhammudedasa (2 of 2)
143 Myanmar Dictionary of World Buddhist University
144 Myanmar Disc 43 Track 1
145 Myanmar Disc 43 Track 10
146 Myanmar Disc 43 Track 11
147 Myanmar Disc 43 Track 2
148 Myanmar Disc 43 Track 3
149 Myanmar Disc 43 Track 4
150 Myanmar Disc 43 Track 5
151 Myanmar Disc 43 Track 6
152 Myanmar Disc 43 Track 7
153 Myanmar Disc 43 Track 8
154 Myanmar Disc 43 Track 9
155 Myanmar Disc 44 Track 01
156 Myanmar Disc 44 Track 02
157 Myanmar Disc 44 Track 03
158 Myanmar Disc 44 Track 04
159 Myanmar Disc 44 Track 05
160 Myanmar Disc 44 Track 06
161 Myanmar Disc 44 Track 07
162 Myanmar Disc 44 Track 08
163 Myanmar Disc 44 Track 09
164 Myanmar Disc 44 Track 10
165 Myanmar Disc 44 Track 11
166 Myanmar Disc 45 Track 01
167 Myanmar Disc 45 Track 02
168 Myanmar Disc 45 Track 03
169 Myanmar Disc 45 Track 04
170 Myanmar Disc 45 Track 05
171 Myanmar Disc 45 Track 06
172 Myanmar Disc 45 Track 07
173 Myanmar Disc 45 Track 08
174 Myanmar Disc 45 Track 09
175 Myanmar Disc 45 Track 10
176 Myanmar Disc 45 Track 11
177 Myanmar Disc 46 Track 01
178 Myanmar Disc 46 Track 02
179 Myanmar Disc 46 Track 03
180 Myanmar Disc 46 Track 04
181 Myanmar Disc 46 Track 05
182 Myanmar Disc 5 Tack 2
183 Myanmar Disc 5 Tack 3
184 Myanmar Disc 5 Tack 4
185 Myanmar Disc 5 Tack 5
186 Myanmar Disc 5 Tack 6
187 Myanmar Disc 5 Tack 7
188 Myanmar Disc 5 Tack 8
189 Myanmar Disc 5 Tack 9
190 Myanmar effort (viriya) at opportunity ( 1 of 2)
191 Myanmar effort (viriya) at opportunity ( 2 of 2)
192 Myanmar Encourage ( 1 of 2)
193 Myanmar Encourage ( 2 of 2)
194 Myanmar Essential Wisdon ( 1 of 2)
195 Myanmar Essential Wisdon ( 2 of 2)
196 Myanmar Exist and Turth (1 of 2)
197 Myanmar Exist and Turth (2 of 2)
198 Myanmar Existence & Truth ( 1 of 2)
199 Myanmar Existence & Truth ( 2 of 2)
200 Myanmar Farthest Object ( 1 of 2)
201 Myanmar Farthest Object ( 2 of 2)
202 Myanmar Foundation of Buddhism (10 of 10)
203 Myanmar Foundation of Buddhism (3 of 10)
204 Myanmar Foundation of Buddhism (4 of 10)
205 Myanmar Foundation of Buddhism (5 of 10)
206 Myanmar Foundation of Buddhism (6 of 10)
207 Myanmar Foundation of Buddhism (7 of 10)
208 Myanmar Foundation of Buddhism (8 of 10)
209 Myanmar Foundation of Buddhism (9 of 10)
210 Myanmar Four kind of Peace and Happiness
211 ကဆုန္လၿပည့္ေန့ (၁) Myanmar Full Moon Day of Kason (1 of 3)
212 ကဆုန္လၿပည့္ေန့ (၂) Myanmar Full Moon Day of Kason (2 of 3)
213 ကဆုန္လၿပည့္ေန့ (၃) Myanmar Full Moon Day of Kason (3 of 3)
214 Myanmar Gārvo ca ( 1 of 3)
215 Myanmar Gārvo ca ( 2 of 3)
216 Myanmar Gārvo ca ( 3 of 3)
217 Myanmar Ganbira Nyan
218 Myanmar Gardening ( 1 of 2)
219 Myanmar Gardening ( 2 of 2)
220 Myanmar Gelana Sutta ( 1 of 2)
221 Myanmar Golden Pot ( 1 of 3)
222 Myanmar Golden Pot ( 2 of 3)
223 Myanmar Golden Pot ( 3 of 3 )
224 Myanmar Goodness (1 of 2)
225 Myanmar Goodness (2 of 2)
226 Myanmar Guideline for Life by Buddha
227 Myanmar Happiest Day ( 1 of 2)
228 Myanmar Happiest Day ( 2 of 2)
229 Myanmar Hope of Parent ( 5 hopes)
230 Myanmar Introduction of Mangala Sutta ( 1 of 2)
231 Myanmar Introduction of Mangala Sutta ( 2 of 2)
232 Myanmar Kālena dhammasākacchā ( 1 of 2)
233 Myanmar Kālena dhammasākacchā ( 1 of 2)
234 Myanmar Kālena dhammasavanam ( 1 of 2)
235 Myanmar Kālena dhammasavanam ( 2 of 2)
236 ကဏွဆုေတာင္း (၉-၆-၂၀၀၁ Singapore) Myanmar Kagan's Wish (1 of 2)
237 ကဏွဆုေတာင္း (၉-၆-၂၀၀၁ Singapore) Myanmar Kagan's Wish (2 of 2)
238 Myanmar Kalikuraragarika Storey ( 2 of 2)
239 Myanmar Kalikuraragarika Storey (1 of 2)
240 Myanmar Kama Sutta 1 of 2
241 Myanmar Kama Sutta 2 of 2
242 ကတညဳတာ မဂၤလာ (၅-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၈ရက္ည) Myanmar Katańńutā ( 1 of 2)
243 ကတညဳတာ မဂၤလာ (၅-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၈ရက္ည) Myanmar Katańńutā ( 2 of 2)
244 Myanmar Katiyani Story ( 2 of 2)
245 Myanmar Katiyani Story (1 of 2)
246 Myanmar Kethamuti sutta ( 1 of 3)
247 Myanmar Kethamuti sutta ( 2 of 2)
248 Myanmar Kethamuti sutta ( 3 of 3)
249 Myanmar Kethargawtami (1 of 2)
250 Myanmar Kethargawtami (2 of 2)
251 ခႏၲီ မဂၤလာ (၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၁၀ရက္ည) Myanmar Khantī ca ( 1 of 3)
252 ခႏၲီ မဂၤလာ (၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၁၀ရက္ည) Myanmar Khantī ca ( 2 of 3)
253 ခႏၲီ မဂၤလာ (၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၁၀ရက္ည) Myanmar Khantī ca ( 3 of 3)
254 မိလိႏၵႏွင္႔အသွ်င္နာဂေသန (၅-၄-၁၉၉၇) Myanmar King Milinda and Ashin Nagasena
255 Myanmar Kujada Story ( 1of 2)
256 Myanmar Kujada Story ( 2 of 2)
257 Myanmar Kusala Dhamma
258 ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ ဗုဒ ၶ (၂၇-၁၂-၁၉၇၇) Myanmar Last 10 months of Buddha 1 of 2
259 ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ ဗုဒ ၶ (၂၇-၁၂-၁၉၇၇) Myanmar Last 10 months of Buddha 1 of 2
260 Myanmar Last Days of the Buddha(1 of 5)
261 Myanmar Last Days of the Buddha(2 of 5)
262 Myanmar Last Days of the Buddha(3 of 5)
263 Myanmar Last Days of the Buddha(4 of 5)
264 Myanmar Last Days of the Buddha(5 of 5)
265 Myanmar lokadhamme na kampati ( 1 of 2)
266 Myanmar lokadhamme na kampati ( 2 of 2)
267 မာတာပီတုဥပ႒ာနံ (၂၄-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း ၁၁ရက္ည) Myanmar Mātāpitu upatthānam ( 1 of 3)
268 မာတာပီတုဥပ႒ာနံ (၂၄-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း ၁၁ရက္ည) Myanmar Mātāpitu upatthānam ( 2 of 3)
269 မာတာပီတုဥပ႒ာနံ (၂၄-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း ၁၁ရက္ည) Myanmar Mātāpitu upatthānam ( 3 of 3)
270 Myanmar Maha Dhammapala(1 of 2)
271 Myanmar Maha Dhammapala(2 of 2)
272 Myanmar Maha Kasappha Story
273 ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္၊ ပါဠိအနက္ Myanmar Maha Paritta Pali 1 of 2
274 ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္၊ ပါဠိအနက္ Myanmar Maha Paritta Pali 2 of 2
275 Myanmar Majjapānā ca sańńamo ( 1 of 2)
276 Myanmar Majjapānā ca sańńamo ( 2 of 2)
277 Myanmar Marana Sati Kathā ( 1 of 2)
278 Myanmar Marana Sati Kathā ( 2 of 2)
279 ေမတၲာ ဘာဝနာ တရားေတာ္(၁) Myanmar Metta Bavana ( 1 of 2)
280 ေမတၲာ ဘာဝနာ တရားေတာ္(၂) Myanmar Metta Bavana ( 2 of 2)
281 ေမတၲ သုတၲန္တရားေတာ္(၁) Myanmar Metta Sutta 1 of 5
282 ေမတၲ သုတၲန္တရားေတာ္(၂) Myanmar Metta Sutta 2 of 5
283 ေမတၲ သုတၲန္တရားေတာ္(၃) Myanmar Metta Sutta 3 of 5
284 ေမတၲ သုတၲန္တရားေတာ္(၄) Myanmar Metta Sutta 4 of 5
285 ေမတၲ သုတၲန္တရားေတာ္(၅) Myanmar Metta Sutta 5 of 5
286 Myanmar Ńātakānańca sangaho ( 1 of 2)
287 Myanmar Ńātakānańca sangaho ( 2 of 2)
288 Myanmar Nakulamātā(1 of 2)
289 Myanmar Nakulamātā(2 of 2)
290 Myanmar Nibbāna sachikiriyā ca ( 1 of 3)
291 Myanmar Nibbāna sachikiriyā ca ( 2 of 3)
292 Myanmar Nibbāna sachikiriyā ca ( 3 of 3)
293 Myanmar Nigawdha Novice( 1 of 3)
294 Myanmar Nigawdha Novice( 2 of 3)
295 Myanmar Nigawdha Novice( 3 of 3)
296 Myanmar Nivāto ca ( 1 of 3)
297 Myanmar Nivāto ca ( 1 of 3)
298 Myanmar Nivāto ca ( 2 of 3)
299 Myanmar Noble Dhamma ( 1 of 2)
300 Myanmar Noble Dhamma ( 2 of 2)
301 Myanmar Oattarā (2 of 2)
302 Myanmar Oattarā(1 of 2)
303 Myanmar Pūjā ca pūjanīyānam ( 1 of 2)
304 Myanmar Pūjā ca pūjanīyānam ( 2 of 2)
305 Myanmar Panditānam ca sevanā (1 of 5)
306 Myanmar Panditānam ca sevanā (2 of 5)
307 Myanmar Panditānam ca sevanā (3 of 5)
308 Myanmar Panditānam ca sevanā (4 of 5)
309 Myanmar Panditānam ca sevanā (5 of 5)
310 Myanmar Pańńā Kathā
311 Myanmar Pannita sarmanay ( 1 of 2)
312 Myanmar Pannita sarmanay ( 2 of 2)
313 Myanmar Parinibbana and Nibbāna
314 Myanmar Patience, Khandi ( 1 of 2)
315 Myanmar Patience, Khandi ( 2 of 2)
316 Myanmar Patirūpadesavāso ca ( 1 of 5)
317 Myanmar Patirūpadesavāso ca ( 2 of 5)
318 Myanmar Patirūpadesavāso ca ( 3 of 5)
319 Myanmar Patirūpadesavāso ca ( 4 of 5)
320 Myanmar Patirūpadesavāso ca ( 5 of 5)
321 Myanmar Puttadārassa sangoho ( 1 of 3)
322 Myanmar Puttadārassa sangoho ( 2 of 3)
323 Myanmar Puttadārassa sangoho ( 3 of 3)
324 ရာဟုေလာ၀ါဒသုတၲန္(၁) Myanmar Rahula Vada Sutta ( 1 of 3)
325 ရာဟုေလာ၀ါဒသုတၲန္(၂) Myanmar Rahula Vada Sutta ( 2 of 3)
326 ရာဟုေလာ၀ါဒသုတၲန္(၃) Myanmar Rahula Vada Sutta ( 3 of 3)
327 ရတနာ့သုတၲန္(၁) Myanmar Ratana Sutta 1 of 5
328 ရတနာ့သုတၲန္(၂) Myanmar Ratana Sutta 2 of 5
329 ရတနာ့သုတၲန္(၃) Myanmar Ratana Sutta 3 of 5
330 ရတနာ့သုတၲန္(၄) Myanmar Ratana Sutta 4 of 5
331 ရတနာ့သုတၲန္(၅) Myanmar Ratana Sutta 5 of 5
332 Myanmar Rawhini Princess (1 of 2)
333 Myanmar Rawhini Princess (2 of 2)
334 Myanmar Sālātheri(1 of 2)
335 Myanmar Sālātheri(2 of 2)
336 Myanmar Sāmane (1 of 2)
337 Myanmar Sāmane (2 of 2)
338 Myanmar Sāmane (2 of 2)
339 Myanmar Sāsanā
340 Myanmar Sīla Kathā
341 Myanmar Samanānańca dassanam ( 1 of 2)
342 Myanmar Samanānańca dassanam ( 2 of 2)
343 Myanmar Samtutthī ca ( 1 of 3)
344 Myanmar Samtutthī ca ( 2 of 3)
345 Myanmar Samtutthī ca ( 3 of 3)
346 Myanmar Samvega Dhamma for Grandparent
347 Myanmar Samvega Kathā ( 1 of 2)
348 Myanmar Samvega Kathā ( 2 of 2)
349 Myanmar Samvega Nyan and Samvega Bhavanā
350 သံေဝဇနိယေလး႒ာန (၁) Myanmar Samvejaniya Four Places ( 1 of 4)
351 သံေဝဇနိယေလး႒ာန (၂) Myanmar Samvejaniya Four Places ( 2 of 4)
352 သံေဝဇနိယေလး႒ာန (၃) Myanmar Samvejaniya Four Places ( 3 of 4)
353 သံေဝဇနိယေလး႒ာန (၄) Myanmar Samvejaniya Four Places ( 4 of 4)
354 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (1 of 13)
355 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (10 of 13)
356 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (11 of 13)
357 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (12 of 13)
358 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (13 of 13)
359 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (2 of 13)
360 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (3 of 13)
361 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (4 of 13)
362 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (5 of 13)
363 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (6 of 13)
364 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (7 of 13)
365 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (8 of 13)
366 သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၲန္ Myanmar Sangalo Vada Sutta (9 of 13)
367 Myanmar Sankāta and Arsankāta (1 of 2)
368 Myanmar Sankāta and Arsankāta (2 of 2)
369 Myanmar Sannoda Sutta ( 1 of 4)
370 Myanmar Sannoda Sutta ( 2 of 4)
371 Myanmar Sannoda Sutta ( 3 of 4)
372 Myanmar Sannoda Sutta ( 4 of 4 )
373 Myanmar Saranaguna
374 Myanmar Sasana for Great people ( 1 of 2)
375 Myanmar Sasana for Great people ( 2 of 2)
376 Myanmar Sassa Metta ( 1 of 2)
377 Myanmar Sassa Metta ( 2 of 2)
378 Myanmar Selā theri(1 of 2)
379 Myanmar Selā theri(2 of 2)
380 Myanmar Sippańca ( 1 of 5)
381 Myanmar Sippańca ( 2 of 5)
382 Myanmar Sippańca ( 3 of 5)
383 Myanmar Sippańca ( 4 of 5)
384 Myanmar Sippańca ( 5 of 5)
385 Myanmar Soom Dana
386 ေသာ၀စႆတာ မဂၤလာ (၈-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၁၁ရက္ည) Myanmar Sovacassatā ( 1 of 2)
387 ေသာ၀စႆတာ မဂၤလာ (၈-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၁၁ရက္ည) Myanmar Sovacassatā ( 2 of 2)
388 Myanmar Subadda Sutta ( 1 of 2)
389 Myanmar Subadda Sutta ( 2 of 2)
390 သုဘာသိတာ စ ယာ၀ါစာ (၂၃-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း ၁၀ရက္ည) Myanmar Subhāsitā ca yā vācā ( 1 of 3)
391 သုဘာသိတာ စ ယာ၀ါစာ (၂၃-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း ၁၀ရက္ည) Myanmar Subhāsitā ca yā vācā ( 2 of 3)
392 သုဘာသိတာ စ ယာ၀ါစာ (၂၃-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း ၁၀ရက္ည) Myanmar Subhāsitā ca yā vācā ( 3 of 3)
393 Myanmar Sujartar Story ( 1 of 2)
394 Myanmar Sujartar Story ( 2 of 2)
395 Myanmar Summary of Dhamma
396 တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္-၄ပါး (၂-၁၁-၂၀၀၃ Singapore) Myanmar Summary of Dhamma in 4 kind
397 Myanmar Summary of Sāsanā (1 of 2) ;
398 Myanmar Summary of Sāsanā (2 of 2) ;
399 Myanmar Suppiya Story ( 2 of 2)
400 Myanmar Suppiya Story (1 of 2)
401 Myanmar Suppvāthā (1 of 2)
402 Myanmar Suppvāthā (2 of 2)
403 သာမညဖလသုတၱန္၁) Myanmar Sāmanyaphala Sutta ( 1 of 3)
404 သာမညဖလသုတၱန္၂) Myanmar Sāmanyaphala Sutta ( 2 of 3)
405 သာမညဖလသုတၱန္၃) Myanmar Sāmanyaphala Sutta ( 3 of 3)
406 တပ မဂၤလာ (၂၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလဆန္း၁၅ရက္) Myanmar Tapo ca ( 1 of 3)
407 တပ မဂၤလာ (၂၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလဆန္း၁၅ရက္) Myanmar Tapo ca ( 2 of 3)
408 တပ မဂၤလာ (၂၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမ၀ါဆိုလဆန္း၁၅ရက္) Myanmar Tapo ca ( 3 of 3)
409 Myanmar TharMarVeTi Story ( 1of 2)
410 Myanmar TharMarVeTi Story ( 2 of 2)
411 Myanmar The Buddhas (1 of 2) ;
412 Myanmar The Buddhas (2 of 2) ;
413 Myanmar Theravada
414 Myanmar Theravada of Buddha ( 1 of 2)
415 Myanmar Theravada of Buddha ( 2 of 2)
416 Myanmar Time and tide wait for no man
417 Myanmar Two merchant brothers Taphussa and Bhallika ( 1of 2)
418 Myanmar Two merchant brothers Taphussa and Bhallika ( 2 of 2)
419 Myanmar Up and Down
420 Myanmar Upasālā theri(1 of 2)
421 Myanmar Upasālā theri(2 of 2)
422 Myanmar Uppamada Dhamma ( 1 of 2)
423 Myanmar Uppamada Dhamma ( 2 of 2)
424 ရဟန္းေတာ္၏ တန္ဘုိး Myanmar Value of a Monk
425 ဓမၼ၏ တန္ဘုိး (၁) Myanmar Value of Dhamma (1 of 3)
426 ဓမၼ၏ တန္ဘုိး (၂) Myanmar Value of Dhamma (2 of 3)
427 ဓမၼ၏ တန္ဘုိး (၃) Myanmar Value of Dhamma (3 of 3)
428 Myanmar Vaziyatheri (2 of 2)
429 Myanmar Vaziyatheri(1 of 2)
430 ေ၀ဒနာႏုပႆနာ (၂၀-၄-၁၉၇၉) (၁၃၄၁တန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၁၃ရက္ည) Myanmar Vedananupassana 1 of 3
431 ေ၀ဒနာႏုပႆနာ (၂၀-၄-၁၉၇၉) (၁၃၄၁တန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၁၃ရက္ည) Myanmar Vedananupassana 2 of 3
432 ေ၀ဒနာႏုပႆနာ (၂၀-၄-၁၉၇၉) (၁၃၄၁တန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၁၃ရက္ည) Myanmar Vedananupassana 3 of 3
433 ေ၀လာမ သုတၲန္ (၁၀-၁-၁၉၇၈) Myanmar Velama Sutta 1 of 2
434 ေ၀လာမ သုတၲန္ (၁၀-၁-၁၉၇၈) Myanmar Velama Sutta 2 of 2
435 Myanmar Vessantara Jįtaka,The Sacrifice ( 1 of 2)
436 Myanmar Vessantara Jįtaka,The Sacrifice ( 2 of 2)
437 ဝိနေယာစ (၁) Myanmar Vinayo ca ( 1 of 2)
438 ဝိနေယာစ (၂) Myanmar Vinayo ca ( 2 of 2)
439 ၀ိသာခါ၀တၲဳ (၂၆-၂-၂၀၀၃) (၁၃၆၄တပို႔တြဲလျပည္႔ေက်ာ္၁၀ရက္ ၇း၃၀ည) Myanmar Vithaka Story ( 1 of 2)
440 ၀ိသာခါ၀တၲဳ (၂၆-၂-၂၀၀၃) (၁၃၆၄တပို႔တြဲလျပည္႔ေက်ာ္၁၀ရက္ ၇း၃၀ည) Myanmar Vithaka Story ( 2 of 2)
441 ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင္႔ဘာသာတရား Myanmar Worship and Religion ( 1 of 2)
442 ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင္႔ဘာသာတရား Myanmar Worship and Religion ( 2 of 2)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web