ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵမာလာဘိ၀ံသ's Dhamma Talks by Nandamalabhivamsa,Sayadaw - DhammaWeb Audionandamalarbivamsa.gif ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵမာလာဘိ၀ံသ
Nandamalabhivamsa,Sayadaw's Dhamma Talks :305
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 01 of 31
2 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 02 of 31
3 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 03 of 31
4 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 04 of 31
5 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 05 of 31
6 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 06 of 31
7 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 07 of 31
8 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 08 of 31
9 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 09 of 31
10 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 10 of 31
11 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 11 of 31
12 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 12 of 31
13 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 13 of 31
14 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 14 of 31
15 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 15 of 31
16 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 16 of 31
17 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 17 of 31
18 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 18 of 31
19 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 19 of 31
20 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 20 of 31
21 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 21 of 31
22 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 22 of 31
23 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 23 of 31
24 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 24 of 31
25 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 25 of 31
26 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 26 of 31
27 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 27 of 31
28 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 28 of 31
29 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 29 of 31
30 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 30 of 31
31 English Abhidhamma in Daily Life, Lecture 31 of 31
32 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 03-A
33 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 03-B
34 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 03-C
35 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 03-D
36 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 04-A
37 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 04-B
38 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 04-C
39 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 04-D
40 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 05-A
41 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 05-B
42 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 05-C
43 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 05-D
44 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 06-A
45 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 06-B
46 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 06-C
47 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 06-D
48 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 07-A
49 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 07-B
50 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 07-C
51 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 07-D
52 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 07-E
53 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 08-A
54 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 08-B
55 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 08-C
56 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 08-D
57 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 09-A
58 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 09-B
59 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 09-C
60 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 09-D
61 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 10-A
62 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 10-B
63 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 10-C
64 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 10-D
65 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 11-A
66 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 11-B
67 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 11-C
68 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 11-D
69 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 11-E
70 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 12-A
71 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 12-B
72 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 12-C
73 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 12-D
74 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 13-A
75 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 13-B
76 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 13-C
77 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 13-D
78 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 14-A
79 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 14-B
80 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 14-C
81 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 14-D
82 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 15-A
83 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 15-B
84 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 15-C
85 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 15-D
86 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 16-A
87 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 16-B
88 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 16-C
89 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 16-D
90 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 17-A
91 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 17-B
92 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 17-C
93 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 17-D
94 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 17-E
95 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 18-A
96 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 18-B
97 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 18-C
98 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 19-A
99 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 19-B
100 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 19-C
101 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 20-A
102 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 20-B
103 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 20-C
104 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 21-A
105 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 21-B
106 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 21-C
107 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 21-D
108 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 22-A
109 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 22-B
110 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 22-C
111 English Patthana at Sagaing Hill, Nov 2006 (Disc 1)-Part 22-D
112 ၅၄။ ဓါတု၀ိဘၤဂသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္  (၄-၉-၂၀၀၇) Myanmar
113 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း(၁) (၆.၇.၂၀၁၁) Myanmar
114 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း(၂) (၇.၇.၂၀၁၁) Myanmar
115 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း(၃) (၈.၇.၂၀၁၁) Myanmar
116 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း(၄) (၉.၇.၂၀၁၁) Myanmar
117 ဥပနိႆယပစၥည္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း(၅) (၁၀.၇.၂၀၁၁) Myanmar
118 ဘဝမွာ အေကာင္းဆုံး (၁၁.၇.၂၀၁၁) Myanmar
119 စြမ္းအား႐ွိေသာစိတ္ႏွင့္ စြမ္းအားျပည့္ေသာစိတ္ (၁၂.၇.၂၀၁၁) Myanmar
120 သူ႔ျမတ္တို႔၏ ေလာကတၳစရိယတရား (၁၄.၇.၂၀၁၁) Myanmar
121 ၄။ အၿမိဳက္ေရစင္ Myanmar ၄။ အၿမိဳက္ေရစင္
122 ၁၁၁။ ပါရမီပံုရိပ္အမွတ္တံဆိပ္  (၈-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၁။ ပါရမီပံုရိပ္အမွတ္တံဆိပ္  (၈-၁၂-၂၀၀၈)
123 ၁၃၂။ တို႔မွာေခါင္းေဆာင္ရွိတယ္  (၂၂-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၂။ တို႔မွာေခါင္းေဆာင္ရွိတယ္  (၂၂-၁-၂၀၀)
124 ၁၀၀။ ရင္ထဲမွဓမၼစြမ္းအားမ်ား-၁  (၉-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၀။ ရင္ထဲမွဓမၼစြမ္းအားမ်ား-၁  (၉-၁၀-၂၀၀၈)
125 ၁၀၁။ ရင္ထဲမွဓမၼစြမ္းအားမ်ား-၂  (၁၀-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၁။ ရင္ထဲမွဓမၼစြမ္းအားမ်ား-၂  (၁၀-၁၀-၂၀၀)
126 ၁၀၂။ အတိုင္းမဲ့ခ်မ္းသာ-၁  (၁၁-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၂။ အတိုင္းမဲ့ခ်မ္းသာ-၁  (၁၁-၁၀-၂၀၀၈)
127 ၁၀၃။ အတိုင္းမဲ့ခ်မ္းသာ-၂  (၁၂-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၃။ အတိုင္းမဲ့ခ်မ္းသာ-၂  (၁၂-၁၀-၂၀၀၈)
128 ၁၀၄။ တိုဘက္ကမ္းကၿငိမ္းေအးတယ္ (၁၅-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၄။ တိုဘက္ကမ္းကၿငိမ္းေအးတယ္ (၁၅-၁၀-၂၀၀၈)
129 ၁၀၅။ ဓမၼအသိျဖင့္အက်ဳိးရွိရွိေနမည္ (၁၈-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၅။ ဓမၼအသိျဖင့္အက်ဳိးရွိရွိေနမည္ (၁၈-၁Ơ
130 ၁၀၆။ ေက်းဇူးတရား  (၂-၁၁-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၆။ ေက်းဇူးတရား  (၂-၁၁-၂၀၀၈)
131 ၁၀၇။အႏွစ္မဲ့တာျမင္မွအႏွစ္သာရ ရႏိုင္သည္ (၄-၁၁-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၇။အႏွစ္မဲ့တာျမင္မွအႏွစ္သာရ ရႏိုင္သည&#
132 ၁၀၈။အသိတရားရွိသူတို႔၏စိတ္ေနသေဘာထား Myanmar ၁၀၈။အသိတရားရွိသူတို႔၏စိတ္ေနသေဘာထား
133 ၁၀၉။ သာသနာျပဳစြမ္းအားစု  (၃၀-၁၁-၂၀၀၈) Myanmar ၁၀၉။ သာသနာျပဳစြမ္းအားစု  (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)
134 ၁၀။ အကၡာနသုတၱန္ (၁၉-၁-၁၉၈၃) Myanmar ၁၀။ အကၡာနသုတၱန္ (၁၉-၁-၁၉၈၃)
135 ၁၁၀။ ေတာင္ပို႔ထဲကရတနာ  (၇-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၀။ ေတာင္ပို႔ထဲကရတနာ  (၇-၁၂-၂၀၀၈)
136 ၁၁၂။ စြမ္းအားျပည့္စိတ္ႏွင့္စြမ္းအားမဲ့စိတ္  (၉-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၂။ စြမ္းအားျပည့္စိတ္ႏွင့္စြမ္းအားမဲ&
137 ၁၁၃။ ကိုယ္က်င့္တရားသည္သာလွ်င္လူအဆင့္အတန္း(၁၂-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၃။ ကိုယ္က်င့္တရားသည္သာလွ်င္လူအဆင့္အ&
138 ၁၁၄။ အစြမ္းတန္ခိုးမ်ားႏွင့္သာသနာ  (၁၇-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၄။ အစြမ္းတန္ခိုးမ်ားႏွင့္သာသနာ  (၁၇-၁၂
139 ၁၁၅။ သမထႏွင့္၀ိပႆနာ  (၁၈-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၅။ သမထႏွင့္၀ိပႆနာ  (၁၈-၁၂-၂၀၀၈)
140 ၁၁၆။ ေရစက္ခ်တရား  (၂၀-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၆။ ေရစက္ခ်တရား  (၂၀-၁၂-၂၀၀၈)
141 ၁၁၇။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏စိတ္ေနသေဘာထား (၂၃-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၇။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏စိတ္ေနသေဘာထား (၂၃
142 ၁၁၈။ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ပါေစ  (၂၅-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၈။ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ပါေစ  (၂၅-၁၂-၂၀၀၈)
143 ၁၁၉။ စိေတၱန နိယေတေလာေကာ  (၃၀-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၁၉။ စိေတၱန နိယေတေလာေကာ  (၃၀-၁၂-၂၀၀၈)
144 ၁၁။ မူလပကၡဇာတ္ (၂၅-၄-၁၉၈၆) Myanmar ၁၁။ မူလပကၡဇာတ္ (၂၅-၄-၁၉၈၆)
145 ၁၂၀။ အင္အားရွိမွအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္(၃၁-၁၂-၂၀၀၈) Myanmar ၁၂၀။ အင္အားရွိမွအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏိ&
146 ၁၂၁။ ေမတၱာႏွလံုးအစဥ္သံုး  (၁-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၁။ ေမတၱာႏွလံုးအစဥ္သံုး  (၁-၁-၂၀၀၉)
147 ၁၂၂။ ေလာကဓံမုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ႀကံခိုင္သည့္စိတ္ထား(၉-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၂။ ေလာကဓံမုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ႀကံခိုင&
148 ၁၂၃။ ေရာဂါကုစားစိတ္စြမ္းအား  (၁၀-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၃။ ေရာဂါကုစားစိတ္စြမ္းအား  (၁၀-၁-၂၀၀၉)
149 ၁၂၄။ စမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ  (၁၃-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၄။ စမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ  (၁၃-၁-၂၀၀၉)
150 ၁၂၅။ ကံၾကမၼာ၏႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား  (၁၄-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၅။ ကံၾကမၼာ၏႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား  (၁၄-၁-၂၀၀၉)
151 ၁၂၆။ ကိုယ္ခံစြမ္းအား  (၁၅-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၆။ ကိုယ္ခံစြမ္းအား  (၁၅-၁-၂၀၀၉)
152 ၁၂၇။ ေဘာဂတဏွာ  (၁၇-၁၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၇။ ေဘာဂတဏွာ  (၁၇-၁၂-၂၀၀၉)
153 ၁၂၈။ အႏွစ္တစ္ရာႏွင့္ တစ္ေန႔တာ  (၁၈-၁၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၈။ အႏွစ္တစ္ရာႏွင့္ တစ္ေန႔တာ  (၁၈-၁၂-၂၀၀Ơ
154 ၁၂၉။ ေကာင္းတာကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါ  (၁၉-၁၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၂၉။ ေကာင္းတာကိုသာေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါ  (၁၉-၁၂-၂၀
155 ၁၂။ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ (၂၈-၃-၁၉၉၅) Myanmar ၁၂။ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ (၂၈-၃-၁၉၉၅)
156 ၁၃၀။ ေနတံ ၊ မမ  (၂၀-၁၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၀။ ေနတံ ၊ မမ  (၂၀-၁၂-၂၀၀၉)
157 ၁၃၁။ န စ ေသာ န စ အေညာ  (၂၁-၁၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၁။ န စ ေသာ န စ အေညာ  (၂၁-၁၂-၂၀၀၉)
158 ၁၃၃။ သေဗၺ ဓမၼါ အနတၱာ  (၂၃-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၃။ သေဗၺ ဓမၼါ အနတၱာ  (၂၃-၁-၂၀၀၉)
159 ၁၃၄။ လြတ္ေျမာက္တဲ့စိတ္အေၾကာင္း  (၃၁-၁-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၄။ လြတ္ေျမာက္တဲ့စိတ္အေၾကာင္း  (၃၁-၁-၂၀၀
160 ၁၃၅။ ဘ၀အေရးစိတ္ေအးရေလေအာင္  (၁၃-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၅။ ဘ၀အေရးစိတ္ေအးရေလေအာင္  (၁၃-၂-၂၀၀၉)
161 ၁၃၆။ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ  (၁၄-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၆။ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ  (၁၄-၂-၂၀၀၉)
162 ၁၃၇။ သဘာ၀၏လွည့္စားမႈမ်ား  (၁၅-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၇။ သဘာ၀၏လွည့္စားမႈမ်ား  (၁၅-၂-၂၀၀၉)
163 ၁၃၈။ အဘိဓမၼာသင္တန္းဆင္းၾသ၀ါဒ  (၁၅-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၈။ အဘိဓမၼာသင္တန္းဆင္းၾသ၀ါဒ  (၁၅-၂-၂၀၀၉)
164 ၁၃၉။ အားေပးစကား  (၁၇-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၃၉။ အားေပးစကား  (၁၇-၂-၂၀၀၉)
165 ၁၃။ အဘယသုတၱန္ (၁၃-၁၁-၁၉၉၅) Myanmar ၁၃။ အဘယသုတၱန္ (၁၃-၁၁-၁၉၉၅)
166 ၁၄၀။ မတူတာေတြကိုအတူထားႏိုင္ျခင္း  (၁၈-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၀။ မတူတာေတြကိုအတူထားႏိုင္ျခင္း  (၁၈-၂-Ơ
167 ၁၄၁။ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ  (၁၉-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၁။ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာ  (၁၉-၂-၂၀၀၉)
168 ၁၄၂။ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္အေမးအေျဖ-၁(၂၁-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၂။ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္အေမးအေျ&#
169 ၁၄၃။ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္အေမးအေျဖ-၂ (၂၂-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၃။ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္အေမးအေျ&
170 ၁၄၄။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၁  (၂၀-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၄။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၁  (၂၀-၂-၂၀၀၉)
171 ၁၄၅။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၂  (၂၁-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၅။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၂  (၂၁-၂-၂၀၀၉)
172 ၁၄၆။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၃  (၂၂-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၆။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၃  (၂၂-၂-၂၀၀၉)
173 ၁၄၇။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၄  (၂၃-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၇။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၄  (၂၃-၂-၂၀၀၉)
174 ၁၄၈။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၅  (၂၄-၂-၂၀၀၉) Myanmar ၁၄၈။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္-၅  (၂၄-၂-၂၀၀၉)
175 ၁၄၉။ ဆုျမတ္(၆)ျဖာ Myanmar ၁၄၉။ ဆုျမတ္(၆)ျဖာ
176 ၁၄။ သမာပတိသုတၱန္ (၂၆-၁၂-၁၉၉၆) Myanmar ၁၄။ သမာပတိသုတၱန္ (၂၆-၁၂-၁၉၉၆)
177 ၁၅၀။ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္တံျပန္႔ပြားေရး Myanmar ၁၅၀။ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္တံျပန္႔ပြားေရ&
178 ၁၅၁။ သာသနာေတာ္ရွည္ၾကာတည္တံေရး (၁-၃-၂၀၀၉) Myanmar ၁၅၁။ သာသနာေတာ္ရွည္ၾကာတည္တံေရး (၁-၃-၂၀၀၉)
179 ၁၅၂။ စိတ္ေနစိတ္ထား  ၉၂-၃-၂၀၀၉) Myanmar ၁၅၂။ စိတ္ေနစိတ္ထား  ၉၂-၃-၂၀၀၉)
180 ၁၅၃။ အခြင့္ေကာင္း  (၁၉-၃-၂၀၀၉) Myanmar ၁၅၃။ အခြင့္ေကာင္း  (၁၉-၃-၂၀၀၉)
181 ၁၅။ သမာပတိသုတၱန္ (၂-၃-၁၉၉၇) Myanmar ၁၅။ သမာပတိသုတၱန္ (၂-၃-၁၉၉၇)
182 ၁၆။ရွင္သာရိပုတၱာရာမေထရ္ျမတ္၏ႏွမေတာ္တို႔၏ ဓမၼအျမင္မ်ား (၁၅-၈-၁၉၉၈) Myanmar ၁၆။ရွင္သာရိပုတၱာရာမေထရ္ျမတ္၏ႏွမေတာ္တ
183 ၁၇။ ကကၠာ႐ုဇာတ္ (၂၆-၁၁-၁၉၉၈) Myanmar ၁၇။ ကကၠာ႐ုဇာတ္ (၂၆-၁၁-၁၉၉၈)
184 ၁၈။ ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္္၏သာသနာအေရးေလွ်ာာက္ထားခ်က္ (၅-၁-၂၀၀၀) Myanmar ၁၈။ ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္္၏သာသနာအေရ&#
185 ၁၉။ အျမတ္ရတနာဥပသကာ (၁၃-၁၁-၂၀၀၀) Myanmar ၁၉။ အျမတ္ရတနာဥပသကာ (၁၃-၁၁-၂၀၀၀)
186 ၁။ ေတမိယကုမၼာရဇာတ္ေတာ္-၁     Myanmar ၁။ ေတမိယကုမၼာရဇာတ္ေတာ္-၁    
187 ၂၀။ အမသာဘိေသက (၁၄-၁၂-၂၀၀၀)  Myanmar ၂၀။ အမသာဘိေသက (၁၄-၁၂-၂၀၀၀) 
188 ၂၁။ နိဗၺာန္လမ္းေပၚမွအဆီးအတားမ်ား (၁၁-၉-၂၀၀၁) Myanmar ၂၁။ နိဗၺာန္လမ္းေပၚမွအဆီးအတားမ်ား (၁၁-၉-၂)
189 ၂၂။ ကိုယ္ေနရာကိုယ္ေနၾက (၆-၁၁-၂၀၀၁) Myanmar ၂၂။ ကိုယ္ေနရာကိုယ္ေနၾက (၆-၁၁-၂၀၀၁)
190 ၂၃။ ဗုဒၶအလိုေတာ္က်ေနထိုင္းနည္း (၂၃-၁၂-၂၀၀၁) Myanmar ၂၃။ ဗုဒၶအလိုေတာ္က်ေနထိုင္းနည္း (၂၃-၁၂-၂၀)
191 ၂၄။ ဃဋိကာရသုတၱန္ (၂၇-၂-၂၀၀၂) Myanmar ၂၄။ ဃဋိကာရသုတၱန္ (၂၇-၂-၂၀၀၂)
192 ၂၅။ အဒိတၱာဇာတ္ (၁၇-၃-၂၀၀၂) Myanmar ၂၅။ အဒိတၱာဇာတ္ (၁၇-၃-၂၀၀၂)
193 ၂၆။ ဓမၼသည္သာကိုးကြယ္ရာ (၂၈-၁၀-၂၀၀၂) Myanmar ၂၆။ ဓမၼသည္သာကိုးကြယ္ရာ (၂၈-၁၀-၂၀၀၂)
194 ၂၇။ ပမာဒႏွင့္အပမာဒ (၂၃-၁၁-၂၀၀၂) Myanmar ၂၇။ ပမာဒႏွင့္အပမာဒ (၂၃-၁၁-၂၀၀၂)
195 ၂၈။ စိတ္အေၾကာင္း (၃-၁၂-၂၀၀၃) Myanmar ၂၈။ စိတ္အေၾကာင္း (၃-၁၂-၂၀၀၃)
196 ၂၉။ နတ္ျပည္မွအမွာစကား (၁၄-၄-၂၀၀၄) Myanmar ၂၉။ နတ္ျပည္မွအမွာစကား (၁၄-၄-၂၀၀၄)
197 ၂။ ေတမိယကုမၼာရဇာတ္ေတာ္-၂  Myanmar ၂။ ေတမိယကုမၼာရဇာတ္ေတာ္-၂  
198 ၃၀။ ဒကာရင္းကိုကယ္တင္ျခင္း (၁၅-၄-၂၀၀၄) Myanmar ၃၀။ ဒကာရင္းကိုကယ္တင္ျခင္း (၁၅-၄-၂၀၀၄)
199 ၃၁။ ကာလါမသုတၱန္ (၂၅-၁၂-၂၀၀၄) Myanmar ၃၁။ ကာလါမသုတၱန္ (၂၅-၁၂-၂၀၀၄)
200 ၃၂။ ဘ၀ကိုအလွဆင္မည္သူ (၂၇-၁၂-၂၀၀၄) Myanmar ၃၂။ ဘ၀ကိုအလွဆင္မည္သူ (၂၇-၁၂-၂၀၀၄)
201 ၃၃။ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျမွင့္တင္ထား (၄-၃-၂၀၀၅) Myanmar ၃၃။ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျမွင့္တင္ထား (၄-၃-၂၀၀)
202 ၃၄။ ေသာတာပန္၏ဘ၀႐ုပ္ပံုလႊာ (၃၁-၃-၂၀၀၅) Myanmar ၃၄။ ေသာတာပန္၏ဘ၀႐ုပ္ပံုလႊာ (၃၁-၃-၂၀၀၅)
203 ၃၅။ ၾသ၀ါဒႏွင့္အေမးအေျဖ (၁၀-၉-၂၀၀၅) Myanmar ၃၅။ ၾသ၀ါဒႏွင့္အေမးအေျဖ (၁၀-၉-၂၀၀၅)
204 ၃၆။ ဘ၀အသြင္ကိုဓမၼအျမင္ျဖင့္ၾကည့္႐ႈျခင္း Myanmar ၃၆။ ဘ၀အသြင္ကိုဓမၼအျမင္ျဖင့္ၾကည့္႐ႈျခင&
205 ၃၈။ဃဋိကာရ၏ဘ၀တစ္စိတ္သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား (၃၀-၁၀-၂၀၀၆) Myanmar ၃၈။ဃဋိကာရ၏ဘ၀တစ္စိတ္သမိုင္းပံုရိပ္မ်ာ
206 ၃၉။ ကိုးကြယ္ရာအမွန္တရား (၃၁-၁၀-၂၀၀၆) Myanmar ၃၉။ ကိုးကြယ္ရာအမွန္တရား (၃၁-၁၀-၂၀၀၆)
207 ၃။ ေတမိယကုမၼာရဇာတ္ေတာ္-၃ Myanmar ၃။ ေတမိယကုမၼာရဇာတ္ေတာ္-၃ 
208 ၄၀။ လူထဲကလူ (၁၉-၁၂-၂၀၀၆) Myanmar ၄၀။ လူထဲကလူ (၁၉-၁၂-၂၀၀၆)
209 ၄၁။ ဓမၼါႏုပႆနာ Myanmar ၄၁။ ဓမၼါႏုပႆနာ
210 ၄၂။ အက်င့္မွန္မွနိဗၺာန္ရ  (၆-၁-၂၀၀၇) Myanmar ၄၂။ အက်င့္မွန္မွနိဗၺာန္ရ  (၆-၁-၂၀၀၇)
211 ၄၃။ ယေန႔လူသားမ်ားရဲ႕မနက္ျဖန္ကမာၻ  (၄-၂-၂၀၀၇) Myanmar ၄၃။ ယေန႔လူသားမ်ားရဲ႕မနက္ျဖန္ကမာၻ  (၄-၂-၂Ơ
212 ၄၄။ ရွစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္  (၉-၂-၂၀၀၇) Myanmar ၄၄။ ရွစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္  (၉-၂-၂၀၀၇)
213 ၄၅။ တရားျမင္မွဘုရားျမင္မည္  (၁၀-၂-၂၀၀၇) Myanmar ၄၅။ တရားျမင္မွဘုရားျမင္မည္  (၁၀-၂-၂၀၀၇)
214 ၄၆။ စိတၱာႏုပႆနာ  (၂၈-၂-၂၀၀၇) Myanmar ၄၆။ စိတၱာႏုပႆနာ  (၂၈-၂-၂၀၀၇)
215 ၄၇။ ဆပ္ကပ္ပြဲမွရေသာတရားတစ္ပုဒ္  (၂၄-၃-၂၀၀၇) Myanmar ၄၇။ ဆပ္ကပ္ပြဲမွရေသာတရားတစ္ပုဒ္  (၂၄-၃-၂၀Ơ
216 ၄၈။ ရန္ရွင္းမွရန္ကင္းမည္  (၅-၄-၂၀၀၇) Myanmar ၄၈။ ရန္ရွင္းမွရန္ကင္းမည္  (၅-၄-၂၀၀၇)
217 ၄၉။ ၾသဃတရဏီ (၄-၅-၂၀၀၇) Myanmar ၄၉။ ၾသဃတရဏီ (၄-၅-၂၀၀၇)
218 ၅၀။ အရွင္အာနႏၵာ၏အလြမ္းစကားႏွင့္ျမက္ဗုဒၶ၏ၾသ၀ါဒတရား(၁၆-၇-၂၀၀၇) Myanmar ၅၀။ အရွင္အာနႏၵာ၏အလြမ္းစကားႏွင့္ျမက္ဗု&
219 ၅၁။ ဘ၀ခရီ၀ယ္ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း  (၂၅-၇-၂၀၀၇) Myanmar ၅၁။ ဘ၀ခရီ၀ယ္ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း  (၂၅-၇-၂၀၀Ơ
220 ၅၂။ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဠာန္းျဖင့္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၁ (၆-၈-၂၀၀ရ) Myanmar ၅၂။ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဠာန္းျဖင့္ေလ့လာသံုးသ&
221 ၅၃။ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဠာန္းျဖင့္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၂ Myanmar ၅၃။ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဠာန္းျဖင့္ေလ့လာသံုးသ&
222 ၅၅။ ဆႏၵာဓိပတိ  (၆-၉-၂၀၀၇) Myanmar ၅၅။ ဆႏၵာဓိပတိ  (၆-၉-၂၀၀၇)
223 ၅၆။ အေလာင္းေတာ္သုေမဓါ၏ဘ၀အေပၚ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ (၆-၉-၂၀၀၇) Myanmar ၅၆။ အေလာင္းေတာ္သုေမဓါ၏ဘ၀အေပၚ႐ႈျမင္သံု&
224 ၅၇။ ျမက္ဥစၥာစုေဆာင္းပါ  (၇-၉-၂၀၀၇) Myanmar ၅၇။ ျမက္ဥစၥာစုေဆာင္းပါ  (၇-၉-၂၀၀၇)
225 ၅၈။ မႏုႆဓမၼႏွင့္ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ  (၁၉-၉-၂၀၀၇) Myanmar ၅၈။ မႏုႆဓမၼႏွင့္ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ  (၁၉-၉-၂၀၀၇)
226 ၅၉။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၁  (၂၄-၁၁-၂၀၀၇) Myanmar ၅၉။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၁  (၂Ơ
227 ၅။ လူျပည္ေရာက္နတ္တမန္မ်ား Myanmar ၅။ လူျပည္ေရာက္နတ္တမန္မ်ား
228 ၆၀။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၂  (၂၅-၁၁-၂၀၀၇) Myanmar ၆၀။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၂  (၂Ơ
229 ၆၁။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၃  (၂၆-၁၁-၂၀၀၇) Myanmar ၆၁။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၃  (၂Ơ
230 ၆၂။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၄  (၂၇-၁၁-၂၀၀၇) Myanmar ၆၂။ နိဗၺာန္တံခါးႀကီးဖြင့္ေတာ္မူပါ-၄  (၂Ơ
231 ၆၃။ အ႐ံႈးအျမက္-၁  (၆-၁၂-၂၀၀၇) Myanmar ၆၃။ အ႐ံႈးအျမက္-၁  (၆-၁၂-၂၀၀၇)
232 ၆၄။ အ႐ႈံးအျမက္-၂  (၆-၁၂-၂၀၀၇) Myanmar ၆၄။ အ႐ႈံးအျမက္-၂  (၆-၁၂-၂၀၀၇)
233 ၆၅။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း  (၂၅-၁၂-၂၀၀၇) Myanmar ၆၅။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း  (၂၅-၁၂-၂၀၀၇)
234 ၆၆။ ဘ၀ႏွင့္နိဗၺာန္  (၄-၁-၂၀၀၈) Myanmar ၆၆။ ဘ၀ႏွင့္နိဗၺာန္  (၄-၁-၂၀၀၈)
235 ၆၇။ အကာကိုျပစ္၍အႏွစ္ကိုရွာ  (၁၀-၁-၂၀၀၈) Myanmar ၆၇။ အကာကိုျပစ္၍အႏွစ္ကိုရွာ  (၁၀-၁-၂၀၀၈)
236 ၆၈။ အျမင္မွန္  (၂၃-၁-၂၀၀၈) Myanmar ၆၈။ အျမင္မွန္  (၂၃-၁-၂၀၀၈)
237 ၆၉။ အစြဲဲဲျဖဳတ္  (၃၁-၁-၂၀၀၈) Myanmar ၆၉။ အစြဲဲဲျဖဳတ္  (၃၁-၁-၂၀၀၈)
238 ၆။ ႏွစ္ဦးကာလဓမၼလက္ေဆာင္ (MRTV-4) Myanmar ၆။ ႏွစ္ဦးကာလဓမၼလက္ေဆာင္ (MRTV-4)
239 ၇၀။ ထာ၀ရေတြးထားရမယ့္ဘ၀အေရးမ်ား(၁၀-၂-၂၀၀၈) Myanmar ၇၀။ ထာ၀ရေတြးထားရမယ့္ဘ၀အေရးမ်ား(၁၀-၂-၂၀၀Ơ
240 ၇၁။လက္ေတြ႕ဘ၀ကိုပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္းျဖင့္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း(၁၃-၂-၂၀၀၈) Myanmar ၇၁။လက္ေတြ႕ဘ၀ကိုပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္းျဖင္
241 ၇၂။ ၾသကာသရွင္းတန္း  (၁၇-၂-၂၀၀၈) Myanmar ၇၂။ ၾသကာသရွင္းတန္း  (၁၇-၂-၂၀၀၈)
242 ၇၃။ မွန္ကန္ေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ  (၂၃-၂-၂၀၀၈) Myanmar ၇၃။ မွန္ကန္ေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ  (၂၃-၂-Ơ
243 ၇၄။ ၾသဃေလးျဖာသံသရာ  (၅-၃-၂၀၀၈) Myanmar ၇၄။ ၾသဃေလးျဖာသံသရာ  (၅-၃-၂၀၀၈)
244 ၇၅။ အမ်က္ေျဖ  (၆-၃-၂၀၀၈) Myanmar ၇၅။ အမ်က္ေျဖ  (၆-၃-၂၀၀၈)
245 ၇၆။ ယေန႔ကမာၻႀကီး၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (၂၅-၃-၂၀၀၈) Myanmar ၇၆။ ယေန႔ကမာၻႀကီး၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (၂၅-၃-)
246 ၇၇။ ဒိေ႒ ဒိ႒ မတၱံ  (၃၁-၃-၂၀၀၈) Myanmar ၇၇။ ဒိေ႒ ဒိ႒ မတၱံ  (၃၁-၃-၂၀၀၈)
247 ၇၈။ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္တန္႔ျပန္႔႔ပြားေရး(၄-၄-၂၀၀၈) Myanmar ၇၈။ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္တန္႔ျပန္႔႔ပြား&#
248 ၇၉။ ပညာမဲ့သဒၶါ-၁  (၃၀-၆-၂၀၀၈) Myanmar ၇၉။ ပညာမဲ့သဒၶါ-၁  (၃၀-၆-၂၀၀၈)
249 ၇။ ျမက္ဗုဒၶေဒသနာႏွင့္ယေန႔ကမာၻ (MRTV-4)  Myanmar ၇။ ျမက္ဗုဒၶေဒသနာႏွင့္ယေန႔ကမာၻ (MRTV-4) 
250 ၈၀။ ပညာမဲ့သဒၶါ-၂  (၁-၇-၂၀၀၈) Myanmar ၈၀။ ပညာမဲ့သဒၶါ-၂  (၁-၇-၂၀၀၈)
251 ၈၁။ ဆင္္းရဲတြင္းမွလြတ္ကင္းျခင္း (၁၅-၇-၂၀၀၈) Myanmar ၈၁။ ဆင္္းရဲတြင္းမွလြတ္ကင္းျခင္း (၁၅-၇-၂၀)
252 ၈၂။ (၂၅၉၇)ႀကိမ္ေျမာက္ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႕(၁၇-၇-၂၀၀၈) Myanmar ၈၂။ (၂၅၉၇)ႀကိမ္ေျမာက္ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႕(Ơ
253 ၈၃။ ဘ၀၏၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား  (၂၅-၇-၂၀၀၈) Myanmar ၈၃။ ဘ၀၏၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား  (၂၅-၇-၂၀၀၈)
254 ၈၄။ ေလာဘႏွင့္အေလာဘ  (၉-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၈၄။ ေလာဘႏွင့္အေလာဘ  (၉-၈-၂၀၀၈)
255 ၈၅။ ဘ၀သံသရာအေၾကာင္း  (၁၂-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၈၅။ ဘ၀သံသရာအေၾကာင္း  (၁၂-၈-၂၀၀၈)
256 ၈၆။ အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာ  (၁၈-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၈၆။ အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာ  (၁၈-၈-၂၀၀၈)
257 ၈၇။ သမၺဳတိသစၥာႏွင့္ပရမတၱသစၥာ (၁၉-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၈၇။ သမၺဳတိသစၥာႏွင့္ပရမတၱသစၥာ (၁၉-၈-၂၀၀၈)
258 ၈၈။ ႐ုပ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၁  (၂၀-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၈၈။ ႐ုပ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၁  (၂၀-)
259 ၈၉။ ႐ုပ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၂  (၂၁-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၈၉။ ႐ုပ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း-၂  (၂၁-)
260 ၈။ အဘိဓမၼာေန႔ျမက္အခါ (MRTV-4) Myanmar ၈။ အဘိဓမၼာေန႔ျမက္အခါ (MRTV-4)
261 ၉၀။ နာမ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း  (၂၂-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၉၀။ နာမ္တရားကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း  (၂၂-၈-Ơ
262 ၉၁။ စိတ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း  (၂၅-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၉၁။ စိတ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း  (၂၅-၈-၂၀၀၈)
263 ၉၂။ စိတ္ကိုအမွီျပဳအင္အားစုမ်ား  (၂၆-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၉၂။ စိတ္ကိုအမွီျပဳအင္အားစုမ်ား  (၂၆-၈-၂၀Ơ
264 ၉၃။ စိတ္၏အညစ္အေၾကးမ်ား  (၂၇-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၉၃။ စိတ္၏အညစ္အေၾကးမ်ား  (၂၇-၈-၂၀၀၈)
265 ၉၄။ စိတ္ျဖဴစင္မႈအင္အားစုမ်ား-၁  (၂၈-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၉၄။ စိတ္ျဖဴစင္မႈအင္အားစုမ်ား-၁  (၂၈-၈-၂၀၀)
266 ၉၅။ စိတ္ျဖဴစင္မႈအင္အားစုမ်ား-၂  (၂၉-၈-၂၀၀၈) Myanmar ၉၅။ စိတ္ျဖဴစင္မႈအင္အားစုမ်ား-၂  (၂၉-၈-၂၀၀)
267 ၉၆။ အသိသံုးပါးႏွင့္အေမးအေျဖ-၁  (၁-၉-၂၀၀၈) Myanmar ၉၆။ အသိသံုးပါးႏွင့္အေမးအေျဖ-၁  (၁-၉-၂၀၀၈)
268 ၉၇။ အသိသံုးပါးႏွင့္အေမးအေျဖ-၂  (၁-၉-၂၀၀၈) Myanmar ၉၇။ အသိသံုးပါးႏွင့္အေမးအေျဖ-၂  (၁-၉-၂၀၀၈)
269 ၉၈။ ဘ၀ႏွင့္ဘ၀နိေရာဓအေၾကာင္း  (၄-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၉၈။ ဘ၀ႏွင့္ဘ၀နိေရာဓအေၾကာင္း  (၄-၁၀-၂၀၀၈)
270 ၉၉။ နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္ႏိုင္မွအပယ္တံခါးပိတ္ႏိုင္မည္ (၆-၁၀-၂၀၀၈) Myanmar ၉၉။ နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္ႏိုင္မွအပယ္တံခါး&
271 ၉။ ရတနာသံုးရပ္အၿမဲဆည္းကပ္သည္ဥပါသကာ Myanmar ၉။ ရတနာသံုးရပ္အၿမဲဆည္းကပ္သည္ဥပါသကာ
272 Myanmar 7 things
273 Myanmar Abhidhamma Day
274 Myanmar About Mind
275 Myanmar Aditta Sutta
276 Myanmar Analyis of Life with perspective of Patthana
277 Myanmar Best Night
278 Myanmar Bodhisattvas Sumaydha
279 Myanmar Chanda-adhipati
280 Myanmar Choice of ways on Life
281 Myanmar Closed Daka
282 Myanmar Collect and Save Noble thing
283 Myanmar Contemplation of consciousness (cittanupassana)
284 Myanmar Correct Practice to Nibbana
285 Myanmar Deva
286 Myanmar Dhamma
287 Myanmar Dhamma by Sister of Sariputra
288 Myanmar Dhamma form Show
289 Myanmar Dhamma Present for New Year
290 Myanmar Dhamma Talk 037
291 Myanmar Dhatuvibinga Sutta
292 Myanmar Human form Human being
293 Myanmar Life and Dhamma
294 Myanmar No enemy-No danger
295 Myanmar One who sees the Dhamma sees Buddha
296 Myanmar Pamada and Appamada
297 Myanmar Part of Life of Gatikala
298 Myanmar Peaceful
299 Myanmar Refuge on Dhamma
300 Myanmar Refuge on Truth
301 Myanmar Samaputti Sutta
302 Myanmar Teaching of Buddha & Today World
303 Myanmar Today Human and Tomorrow World
304 Myanmar Will Power
305 Myanmar Words of Ānanda and Buddha Teaching
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web