ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:18am.  
line decor
             

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ's Dhamma Talks by Mogok Sayadaw - DhammaWeb Audiomogok.gif မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ
Mogok Sayadaw's Dhamma Talks :792
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Āsava
2 Myanmar Āsava axle
3 Myanmar ဒိ႒ိ
4 Myanmar ဒိ႒ိ
5 Myanmar ဒိ႒ိ
6 Myanmar ဒိ႒ိ
7 Myanmar ဒိ႒ိ
8 Myanmar ဒိ႒ိ
9 Myanmar ဒိ႒ိ
10 Myanmar ဒိ႒ိ
11 Myanmar ဒိ႒ိ
12 Myanmar ဒိ႒ိ
13 Myanmar ဒိ႒ိ
14 Myanmar ဒိ႒ိ
15 Myanmar ဒိ႒ိ
16 Myanmar 1.Sacca- —„ņa, 2.Kiccs- —„ņa, 3.Kata- —„ņa (1 of 3)
17 Myanmar 1.Sacca- —„ņa, 2.Kiccs- —„ņa, 3.Kata- —„ņa (2 of 3)
18 Myanmar 1.Sacca- —„ņa, 2.Kiccs- —„ņa, 3.Kata- —„ņa (3 of 3)
19 Myanmar 12 Type of Ditthi Vippallāsa
20 Myanmar 12 Type of Vippall‚sa
21 Myanmar 3 different type of —„ņa
22 Myanmar 3 different ways of Meditation
23 Myanmar 3 type of Pa PaŮca and Vipassana
24 ၃။ ၈-၉-၁၉၅၅ ေ၀ဒနာ(၃)ပါးကုိ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ ဥပမာၿပတရားေတာ္ Myanmar 3 Type of Vedanā as fishing hook
25 Myanmar 6 Different Animal (2)-Six sense doors
26 Myanmar 6 Different Animal (example 1) Six sense doors
27 Myanmar A person who eliminated Tanhā and Mana
28 Myanmar Able realize Nibb‚na only after understanding of Sacca
29 Myanmar Able realize Nibb‚na only with yonisomanisik‚ra
30 Myanmar Able to become Ariya with only two kind of Nyana
31 Myanmar Able to see Anicca form Sankh‚ra Dhamma
32 Myanmar About Death for King Kosala
33 Myanmar About Nibbāna
34 Myanmar About suffering in Hell
35 Myanmar According to Dhamma
36 Myanmar Adhipati 3 type
37 Myanmar Analyse by yourself
38 Myanmar Analysis of Citta(Mind) from Khandh‚
39 Myanmar Analysis of Khandh‚
40 Myanmar Analysis of Vedanā by Wise and Fool
41 Myanmar Analysis of Vedan‚ from Khandh‚
42 Myanmar Analysis your Khandha by yourself
43 Myanmar Answer from Noble person
44 Myanmar Apacāyagāmino
45 Myanmar Arinandama Story ( 1 of 2)
46 Myanmar Arinandama Story ( 2 of 2)
47 Myanmar Arising and Dissolving
48 Myanmar Arising and Dissolving ( Any one of PaŮca Khandhā)
49 Myanmar ¬sava axle ( To break)
50 Myanmar ¬sava is origin of Dukkha
51 Myanmar Ashin Ānurādha 1
52 Myanmar Ashin Anada Q&A Noble practice ( 1 of 3)
53 Myanmar Ashin Anada Q&A Noble practice ( 2 of 3)
54 Myanmar Ashin Anada Q&A Noble practice ( 3 of 3)
55 Myanmar Ashin ¬nand‚ and 500 Bhikkhunis
56 Myanmar Ashin Anur‚dha as example ( 1 of 2) To eliminate Ditthi
57 Myanmar Ashin Anur‚dha as example ( 2 of 2) To eliminate Ditthi
58 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 1 of 7)
59 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 1 of 7)
60 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 2 of 7)
61 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 4 of 7)
62 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 5 of 7)
63 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 6 of 7)
64 Myanmar Ashin Anur‚dha Sutta ( 7 of 7)
65 Myanmar Ashin Chanda as Example(Tanhā is Master and Khandā is slave)
66 Myanmar Ashin Khemaka and 60 Monks
67 Myanmar Ashin Nanda and 500 Bhikkhunis ( Beef, Knife and flesh as example)
68 Myanmar Ashin Nanda and 500 Bhikkhunis ( Flame as example)
69 Myanmar Ashin Nanda and 500 Bhikkhunis ( Tree as example)
70 Myanmar Ashin Nanda's Dhamma Talks for 500 Bhikkhunis
71 Myanmar Ashin Sanda Story (3)
72 Myanmar Ashin Sanda Story (4)
73 Myanmar Ashin S‚riputt‚ taught about Arising and Dissolving
74 ၅။ ၄-၃-၁၉၅၆ ၀ိရိယအကူအညီျဖင့္ သမာဓိ။ ပညာ မဂၢင္ဆိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ (မဟာမိတၲရဟန္း၀တၲဳ) Myanmar Attain Samadi(concentration),(Winsdom) and Magg with the help of Viriya(Effort)
75 Myanmar Bad Mental feeling-Pain ( 1 of 4)
76 Myanmar Bad Mental feeling-Pain ( 2 of 4 )
77 Myanmar Bad Mental feeling-Pain ( 3 of 4)
78 Myanmar Bad Mental feeling-Pain ( 4 of 4)
79 Myanmar Bad result from Sassata Ditthi
80 Myanmar Become selflessness
81 Myanmar Begin and End
82 Myanmar Best Way to Donate
83 Myanmar Buddha favorite way of Worship
84 Myanmar Buddha's last Dhamma
85 ၂။ ၁၄-၁၀-၁၉၅၆ ဗုဒၶဘာသာ၀ံေတြလုပ္ရမည္. တရားေတာ္ Myanmar Buddhavisanu
86 Myanmar Cessation of Kamma ( 1 of 2)
87 Myanmar Cessation of Kamma ( 2 of 2)
88 Myanmar Chandovada Sutta (1 of 2)
89 Myanmar Chandovada Sutta (2 of 2)
90 Myanmar Checking for Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi
91 Myanmar Cittanupassana (contemplation of the mind)
92 Myanmar Cittanupassana (Contemplation on the Mind)
93 Myanmar Cittanupassana(Comtemplation of the mind)
94 Myanmar contemplate immediate past khandha
95 Myanmar Contemplate with —„ņa on Khandhā
96 Myanmar Contemplating insight
97 Myanmar Contemplating recent dissolving is Vipassanā
98 Myanmar Contemplation of feelings (Vedanānupassana)
99 Myanmar Contemplation of feelings with the foundations of mindfulness
100 ၃။ ၁၅-၁၀-၁၉၅၆ ဒုကၡြကုိပုိင္းျခားသိရွိၾကရန္ Myanmar Contemplation on Dukkha(Suffering)
101 ၅။ ၁၈-၁၁-၁၉၅၆ ၀ိတက္္ ၀ိစာရ ရႈနည္း ဆီခြက္မဖိတ္တရားေတာ္ Myanmar Contemplation Vitakka, Vicara
102 ၈။ ၁၁-၇-၁၉၅၇ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ၾကပါ(၁) Myanmar Contemplation your own mind for Nibbāna( 1 of 2)
103 ၉။ ၁၂-၇-၁၉၅၇ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ၾကပါ(၂) Myanmar Contemplation your own mind for Nibbāna( 2 of 2)
104 Myanmar Conteplate with Sati, Pannya on Paticcasamuppada
105 Myanmar Cutting (Stop) Paticcasamuppada process
106 Myanmar Darkness and Light ( 1 of 5)
107 Myanmar Darkness and Light ( 2 of 5)
108 Myanmar Darkness and Light ( 3 of 5)
109 Myanmar Darkness and Light ( 4 of 5)
110 Myanmar Darkness and Light ( 5 of 5)
111 Myanmar Death (way of CŻlasotapanna )
112 Myanmar Death with smile
113 Myanmar Death with smile
114 Myanmar Destruction in future
115 ၆။ - -၁၉၅၆ ဓမၼႏွင့္အႏုဓမၼရွင္း တရားေတာ္ Myanmar Dhamma and Adhamma
116 Myanmar Dhamma for M‚ganni
117 Myanmar Dhamma in Khandha
118 Myanmar Dhamma is never enough
119 Myanmar Dhamma Talk at Renovation of Pagoada
120 Myanmar Dhamma Talks at Pagoda renovation ceremony
121 Myanmar Dhamma To End Sansāra
122 Myanmar DhammanŻ
123 Myanmar Difference between Sutavā and Asutavā
124 Myanmar Difference between wise and fool
125 Myanmar Difference between wise and fool
126 Myanmar Differences between Kammasaka Samm‚ Ditthi and Vipassan‚ Samm‚ Ditthi
127 Myanmar Differentiate between Past and Future
128 Myanmar Differentiation between fuel and fire
129 ၁။ ၁၈-၁၂-၁၉၅၇ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားဥပမာျပတရားေတာ္ Myanmar Disc 06 Track 01
130 ၈။ ၂၆-၁၂-၁၉၅၇ ငါစြဲသႈစြဲ အစြဲ ႏွစ္ပါးျဖဳတ္ေပးပုံတရားေတာ္၊မွန္ႀကည္.သူႏွင့္အရိပ္ပမာ Myanmar Disc 06 Track 08
131 ၈။ ၂၆-၁၂-၁၉၅၇ ငါစြဲသႈစြဲ အစြဲ ႏွစ္ပါးျဖဳတ္ေပးပုံတရားေတာ္၊မွန္ႀကည္.သူႏွင့္အရိပ္ပမာ Myanmar Disc 06 Track 09
132 ၁။ ၂၉-၁၂-၁၉၅၇ ကံေလးမ်ဳိးတရားေတာ္ (ေသနိယႏွင္.ပုဏ)ၰ Myanmar Disc 07 Track 01
133 ၂။ ၃၀-၁၂-၁၉၅၇ ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္ Myanmar Disc 07 Track 02
134 ၄။ ၁-၁-၁၉၅၈ ၀ကၠလိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၁) Myanmar Disc 07 Track 04
135 ၁။ ၂၀-၁-၁၉၅၈ မဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၁) Myanmar Disc 08 Track 01
136 ၂။ ၂၁-၁-၁၉၅၈ မဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၂) Myanmar Disc 08 Track 02
137 ၃။ ၂၃-၁-၁၉၅၈ ေဒြးဓါ၀ိတကၠသုတ္ တရားေတာ္(၂) Myanmar Disc 08 Track 03
138 ၄။ ၂၄-၁-၁၉၅၈ တဏွာသခၤယသုတ္ Myanmar Disc 08 Track 04
139 ၅။ ၂၅-၁-၁၉၅၈ သခၤတႏွင္.အခၤတရွင္းတရားေတာ္ Myanmar Disc 08 Track 05
140 ၆။ ၂၅-၁-၁၉၅၈ အနာထပိ႑ိကသုတ္တရားေတာ္ Myanmar Disc 08 Track 06
141 ၇။ ၂၆-၁-၁၉၅၈ ေရာဟိတႆသုတ္တရားေတာ္ Myanmar Disc 08 Track 07
142 ၈။ ၂၇-၁-၁၉၅၈ သၢျဗဟၼသုတၲန္္တရားေတာ္(၁) Myanmar Disc 08 Track 08
143 ၁။ ၂၄-၃-၁၉၅၈ သမထမလုိ ၀ိပႆနာနဲ.နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံ သုသိမ၀ထၴဳ (၁) Myanmar Disc 10 Track 01
144 ၂။ ၂၅-၃-၁၉၅၈ သမထမလုိ ၀ိပႆနာနဲ.နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံ သုသိမ၀ထၴဳ (၂) Myanmar Disc 10 Track 02
145 ၃။ ၇-၄-၁၉၅၈ Myanmar Disc 10 Track 03
146 ၄။ ၉-၇-၁၉၅၈ အျမင္မွားေဘး မသႈေတာ္ေဘး မသင့္ေစႏွင့္တရားေတာ္ Myanmar Disc 10 Track 04
147 ၅။ ၁၀-၇-၁၉၅၈ ပဋိစသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ Myanmar Disc 10 Track 05
148 ၆။ ၁၀-၇-၁၉၅၈ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ တရားေတာ္ Myanmar Disc 10 Track 06
149 ၇။ ၁၁-၇-၁၉၅၈ သခၤတအဆုံးမွာ နိဗၺာန္ရွိႏုိင္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 10 Track 07
150 ၈။ ၇-၈-၁၉၅၈ ေ၀ဒနာခြာျပီးမွအနိစၥေတြ႕ေအာင္ရႈ၊ေသခါနီးေ၀ဒနာခြာပုံ Myanmar Disc 10 Track 08
151 ၉။ ၈-၈-၁၉၅၈ မွားေသာအက်င့္ႏွင့္ မွန္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္ (၁) Myanmar Disc 10 Track 09
152 ၁။ ၁၀-၈-၁၉၅၈ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အႏုေလာမ၊ပဋိေလာမနည္းၿဖင့္ ဒုကၡသစၥာဆိုက္ပုံ Myanmar Disc 11 Track 01
153 ၂။ ၁၁-၈-၁၉၅၈ အဓိပတိ၃ပါးထား၍ ပစၥဳပၸာန္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသာ ၀ိပႆနာရႈရန္တရားေတာ္ Myanmar Disc 11 Track 02
154 ၃။ ၁၂-၈-၁၉၅၈ အ၀ိဇၨာလက္ေအာက္ခံ သခၤါရသုံးမ်ဳိး တရားေတာ္ Myanmar Disc 11 Track 03
155 ၄။ ၁၂-၈-၁၉၅၈ အနာဂတ္ေဘးငါးေဘးႏွင ့္ပဋိစသမုပၸါဒ္အႏုေလာမနည္းရွင္းပုံ Myanmar Disc 11 Track 04
156 ၅။ ၁၃-၈-၁၉၅၈ ခႏၶာကိုယ္ေစခိုင္း၍နိဗာၺန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္ Myanmar Disc 11 Track 05
157 ၆။ ၁၃-၈-၁၉၅၈ အဓိပတိ၃ပါးထား၍အားထုတ္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကားနိဗၺာန္ရွာပုံ Myanmar Disc 11 Track 06
158 ၇။ ၁၄-၈-၁၉၅၈ ခႏၶာ ပဋိစသမုပၸါဒ္ လက္ေတြ. ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ Myanmar Disc 11 Track 07
159 ၈။ ၁၅-၈-၁၉၅၈ အဓိပတိ၃ပါးထား၍အားထုတ္ၾကပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 11 Track 08
160 ၉။ ၁၉-၈-၁၉၅၈ ေလာင္စာသိမ္း၍မီးျငိမ္းရန္တရားေတာ္ Myanmar Disc 11 Track 09
161 ၁၀။ ၂၀-၈-၁၉၅၈ ေ၀ပုလ’ေတာင္ေထာက္ျပ၍ အေသဇာတ္သိမ္းရန္။ အ၀ိဇၨာဖုံးပံုႏွင့္ စုတိသုံးမ်ိဳး Myanmar Disc 11 Track 10
162 ၁။ ၂၁-၈-၁၉၅၈ အုိနာေသလြတ္ရာ နိဗၺာန္ုံတရားေတာ္၊နာဂရသုတ္ Myanmar Disc 12 Track 01
163 ၂။ ၂၂-၈-၁၉၅၈ သမၼသနသုတ္ အငတ္နာေဘးတရားေတာ္ Myanmar Disc 12 Track 02
164 ၃။ ၂၄-၈-၁၉၅၈ ကာလ၏စားဖတ္ ၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရးတရားေတာ္ Myanmar Disc 12 Track 03
165 ၄။ ၂၆-၈-၁၉၅၈ Myanmar Disc 12 Track 04
166 ၅။ ၂၈-၈-၁၉၅၈ Myanmar Disc 12 Track 05
167 ၆။ ၁-၉-၁၉၅၈ သီလလံုျခဳံရုံႏွင့္ မတင္းတိမ္ပါနဲ႕ (သလ’ႏ်င့္ အဘယေဟာ - သစ္တုံးဥပမာ) Myanmar Disc 12 Track 06
168 ၇။ ၂-၉-၁၉၅၈ အဂၤါေလးပါးျပည္႔စံုလွ်င္ ဒုတိယဘ၀မွာ ကိစႎၿပီးပုံတရားေတာ္ (ေသာတာ ႏုဂတသုတ္) Myanmar Disc 12 Track 07
169 ၈။ ၃-၉-၁၉၅၈ ဒုလ’ဘတရား ၅-ပါး ဘုရားေဟာ ၅-ခ်က္ ႏွင့္ျည္႔စံုလွ်င္ အၽြွန္ပင္မဂ္ဆိုက္ႏိုင္ပုံ (ရွင္ဆႏၵ ဒါးလွီး ၀တၳဳ) Myanmar Disc 12 Track 08
170 ၉။ ၄-၉-၁၉၅၈ ေသာတာပန္တည္ၿခင္းအေၾကာင္းတရားေတာ္ Myanmar Disc 12 Track 09
171 ၁၀။ ၁၂-၉-၁၉၅၈ နီ၀ရဏတရားငါးပါးတရားေတာ္ (၁) Myanmar Disc 12 Track 10
172 ၁၁။ ၁၃-၉-၁၉၅၈ နီ၀ရဏတရားငါးပါးတရားေတာ္ (၂) Myanmar Disc 12 Track 11
173 ၁။ ၁၄-၉-၁၉၅၈ နီ၀ရဏတရားငါးပါးတရားေတာ္ (၃)၊အဇာတသတ္ေဟာ Myanmar Disc 13 Track 01
174 ၂။ ၁၀-၁၂-၁၉၅၈ သမုဒၶရာေျခာက္စင္းကုိဒုကၡြသစၥာအျဖစ္ဥပမာျပတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 02
175 ၃။ ၁၃-၁၂-၁၉၅၈ ခႏၶာ ပဋိစသမုပၸါဒ္ ရဟတ္လည္ေနပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 03
176 ၄။ ၁၄-၁၂-၁၉၅၈ ဒုကၡြသစၥာကုိပုိင္ႏုိင္စြာမသိေသးလွ်င္သံသရာထဲလည္ဦးမည္တရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 04
177 ၅။ ၁၇-၁၂-၁၉၅၈ ဒုကၡြေပၚဒုကၡြဆင္.ေနပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 05
178 ၆။ ၁၉-၁၂-၁၉၅၈ ဒုကၡြသစၥာကုိရႈေသာပဂၢိဳလ္တို႕၏ဉာဏ္၌ထင္ျမင္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 06
179 ၇။ ၂၀-၁၂-၁၉၅၈ ဒုကၡြသစၥာ၏ဆုိး၀ါးမႈကုိရွငး္ျပပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 07
180 ၈။ ၃၁-၁၂-၁၉၅၈ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို့ႏွစ္ခ်က္တရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 08
181 ၉။ ၂-၁-၁၉၅၉ ပဋိေ၀ဓအသိေရာက္မွွကိစၥၿပီးႏႈိင္ပုံ Myanmar Disc 13 Track 09
182 ၁၀။ ၃-၁-၁၉၅၉ သစၥညဏ္မရခဲ.၍ သံသရာရွည္ခဲ.ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 10
183 ၁၁။ ၄-၁-၁၉၅၉ ကိစၥဥာဏ္တရားေတာ္ သုျဗဟၼနတ္သားတရားေတာ္ Myanmar Disc 13 Track 11
184 ၁။ ၁၄-၁-၁၉၅၉ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈအေရးႀကီးပုံ Myanmar Disc 14 Track 01
185 ၂။ ၁၅-၁-၁၉၅၉ ထုိးထြင္းသိရမွာကုိထုိးထြင္းသိ ပုိင္းျခားသိရမွာကုိပုိင္းျခားသိတရားေတာ္ Myanmar Disc 14 Track 02
186 ၃။ ၁၇-၁-၁၉၅၉ ၀ိပႆနာရႈပြားနည္းအလုပ္သင္တရားေတာ္ Myanmar Disc 14 Track 03
187 ၄။ ၁၉-၁-၁၉၅၉ ထိနမိဒၶ၏ေကာက္က်စ္လွည္.စားတတ္္ပုံ Myanmar Disc 14 Track 04
188 ၅။ ၁၉-၁-၁၉၅၉ တရားေျခာက္မ်ဳိးရွင္း မိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင္.အရွင္နာဂသိန္အေမးအေျဖ Myanmar Disc 14 Track 05
189 ၆။ ၂၀-၁-၁၉၅၉ ေသနည္းသင္ေပးပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 14 Track 06
190 ၇။ ၂၀-၁-၁၉၅၉ ကုကၠဳစၥက လွည္.စားတတ္ပုံ Myanmar Disc 14 Track 07
191 ၈။ ၂-၂-၁၉၅၉ နိဗၺာန္ - အဂၢိ၀စၥပုဏၰားေမး၍ ဘုရားေျဖေတာ္မူပုံ (၁) Myanmar Disc 14 Track 08
192 ၉။ ၃-၂-၁၉၅၉ နိဗၺာန္ - အဂၢိ၀စၥပုဏၰားေမး၍ ဘုရားေျဖေတာ္မူပုံ (၂) Myanmar Disc 14 Track 09
193 ၁၀။ ၄-၂-၁၉၅၉ ညဏ္စဥ္သုံးပါးတရားေတာ္ Myanmar Disc 14 Track 10
194 ၁၁။ ၁၆-၂-၁၉၅၉ ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၁)တရားေတာ္ Myanmar Disc 14 Track 11
195 ၁။ ၁၇-၂-၁၉၅၉ ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၂)တရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 01
196 ၂။ ၁၈-၂-၁၉၅၉ ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၃)တရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 02
197 ၃။ ၁၉-၂-၁၉၅၉ ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၄)တရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 03
198 ၄။ ၂၀-၂-၁၉၅၉ ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၅)တရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 04
199 ၅။ ၂၂-၂-၁၉၅၉ ယမကရဟန္းဥပမာျပ (၇)တရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 05
200 ၆။ ၂၃-၂-၁၉၅၉ ရွင္သာရိပုတၲရာက ယမကရဟန္းအားတရားစစ္ပုံ (၈) Myanmar Disc 15 Track 06
201 ၇။ ၂၄-၂-၁၉၅၉ မာဂ႑ီသုတ္္(၁) Myanmar Disc 15 Track 07
202 ၈။ ၂၆-၂-၁၉၅၉ ဒိဌိေရာဂါသည္ႀကီး မာဂဏၰီအား ဘုရားေဟာၾကားပဳံတရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 08
203 ၉။ ၂၇-၂-၁၉၅၉ အလုပ္ကင္းလွ်င္ အရူးက်န္တယ္ တရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 09
204 ၁၀။ ၂၈-၂-၁၉၅၉ ရုပ္နာမ္ကုိပညာနဲ.အကဲခတ္ပါတရားေတာ္ Myanmar Disc 15 Track 10
205 ၁၁။ ၁-၃-၁၉၅၉ သိမ္ေမြ႕တဲ့ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ကိုသူစိမ္းျပင္ျပင္၊ျမင္ေအာင္ေစာင္ေစာင္ၾကည္႕ရန္ Myanmar Disc 15 Track 11
206 ၁။ ၃-၃-၁၉၅၉ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေရာက္လွ်င္အက်ိဳးႀကီးလွပုံ Myanmar Disc 16 Track 01
207 ၂။ ၄-၃-၁၉၅၉ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေရာက္လွ်င္အက်ိဳးႀကီးလွပုံ (၃-၃-၅၉ ႏွင့္တူေန) Myanmar Disc 16 Track 02
208 ၃။ ၅-၃-၁၉၆၂ ေသမင္းတံပို႕သည္႔ဇရာလက္ထဲမွာ ေပ်ာ္လွ်က္ရွိၾကပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 03
209 ၄။ ၆-၃-၁၉၅၉ မာဂ႑ီသုတ္္(၉)။ ပုထုဇဥ္ရဟန္းတပါးအေမးကို ရဟႏၲာႀကီးေလးပါး ေျဖပုံ Myanmar Disc 16 Track 04
210 ၅။ ၇-၃-၁၉၅၉ အနတၲက အနတၲကို အားကိုးွေနပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 05
211 ၆။ ၂၀-၃-၁၉၅၉ တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တရားနာပုဂၢိဳလ္တို႔ လိုက္နာရမည္႔ က်င့္စဥ္တရားေတာ္ (အသံမေကာင္း) Myanmar Disc 16 Track 06
212 ၇။ ၂၃-၃-၁၉၅၉ ၀ိပႆနာလမ္းမွနိဗၺာန္သြားႏုိင္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 07
213 ၈။ ၂၃-၃-၁၉၅၉ သညာေႀကာင္.မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 08
214 ၉။ ၂၆-၃-၁၉၅၉ ဒုမၼိေတၲာေႀကာင.္မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 09
215 ၁၀။ ၂၆-၃-၁၉၅၉ ပရိေတာေဂါေသာေႀကာင္.မိစၦာဒိ႒ိိျဖစ္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 10
216 ၁၁။ ၇-၄-၁၉၅၉ အရြယ္သုံးပါးတစ္ပါးပါးတြင္တရားအားထုတ္ပါတရားေတာ္ Myanmar Disc 16 Track 11
217 Myanmar Disc 17 Track 01
218 Myanmar Disc 17 Track 02
219 Myanmar Disc 17 Track 03
220 Myanmar Disc 17 Track 04
221 Myanmar Disc 17 Track 05
222 Myanmar Disc 17 Track 06
223 Myanmar Disc 17 Track 07
224 Myanmar Disc 17 Track 08
225 Myanmar Disc 17 Track 09
226 Myanmar Disc 17 Track 10
227 Myanmar Disc 17 Track 11
228 ၁။ ၆-၁၂-၁၉၅၉ ကံေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 01
229 ၂။ ၇-၁၂-၁၉၅၉ ဒုကၡေၿခက္မ်ဳိး တရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 02
230 ၃။ ၈-၁၂-၁၉၅၉ ကာမေၿခာက္မ်ဳိး တရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 03
231 ၄။ ၉-၁၂-၁၉၅၉ ေ၀ဒနာေၿခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 04
232 ၅။ ၉-၁၂-၁၉၅၉ ဥာဏ္သုံးဆင့္တက္ပုံႏွင့္ အလုပ္စဥ္ၿပတရား Myanmar Disc 18 Track 05
233 ၆။ ၁၀-၁၂-၁၉၅၉ ဥတၲရလုလင္ဥပမာျပ၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္နည္း Myanmar Disc 18 Track 06
234 ၇။ ၂၈-၁၂-၁၉၅၉ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲၿခားပုံ Myanmar Disc 18 Track 07
235 ၈။ ၃၁-၁၂-၁၉၅၉ ေသာတာပန္တည္နည္း တရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 08
236 ၉။ ၁-၁-၁၉၆၀ အသိလိုက္ရန္တရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 09
237 ၁၀။ ၂-၁-၁၉၆၀ ဒီခႏၶာပစ္ခ်ၿပီးေနာက္ ေနာက္ခႏၶာမရတာအေကာင္းဆုံးတရားေတာ္ Myanmar Disc 18 Track 10
238 ၁။ ၃-၁-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာအနိစၥတရားေတာ္ Myanmar Disc 19 Track 01
239 ၂။ ၇-၁-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာသုံးပါး(၁) စရုိက္ေရြးခ်ယ္ပုံ Myanmar Disc 19 Track 02
240 ၃။ ၈-၁-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာသုံးပါး(၂) ကိုယ့္အေသကိုယ္ၾကည္႕ရန္ Myanmar Disc 19 Track 03
241 ၄။ ၉-၁-၁၉၆၀ သခၤါရတရား၊ အနိစၥေပၚေအာင္ၾကည့္ရန္ Myanmar Disc 19 Track 04
242 ၅။ ၁၀-၁-၁၉၆၀ မဂ္ဥာဏ္လိုခ်င္လွ်င္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ပါ Myanmar Disc 19 Track 05
243 ၆။ ၁၅-၁-၁၉၆၀ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ၿမင္ပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 19 Track 06
244 ၇။ ၁၆-၁-၁၉၆၀ ဒိ႒ိၿပဳတ္မွ နိဗာၺန္ၿမင္မည္ Myanmar Disc 19 Track 07
245 ၈။ ၁၉-၁-၁၉၆၀ ဒိ႒ိသတ္လွ်င္ ေသာတာပန္တည္သည္ Myanmar Disc 19 Track 08
246 ၉။ ၂၀-၁-၁၉၆၀ မဟာပုဏၰမသုတ္တရားေတာ္ Myanmar Disc 19 Track 09
247 ၁၀။ ၂၀-၁-၁၉၆၀ ကံသည္ အနတၲသေဘာၿဖစ္ပုံ Myanmar Disc 19 Track 10
248 ၁။ ၂၁-၁-၁၉၆၀ လူမုိက္ႏွင့္လူမိုက္ထက္ပိုမိုက္ေသာသူတရား Myanmar Disc 20 Track 01
249 ၂။ ၂၂-၁-၁၉၆၀ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးတရားနာေနၾကပုံ Myanmar Disc 20 Track 02
250 ၃။ ၂၃-၁-၁၉၆၀ မဂၢၿဗဟၼစရိယအက်င့္ လူမိုက္လမ္းၿဖတ္ရန္ Myanmar Disc 20 Track 03
251 ၄။ ၂၄-၁-၁၉၆၀ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲၿခားပုံ Myanmar Disc 20 Track 04
252 ၅။ ၂၅-၁-၁၉၆၀ အရွင္ေခမကဥပမာၿပ၊ ငါဟူေသာသကၠာယဒိ႒ိၿဖဳတ္ရန္ Myanmar Disc 20 Track 05
253 ၆။ ၂၆-၁-၁၉၆၀ အရွင္ေခမကဥပမာၿပ(၂)၊ အနိစၥႏွင့္အနိစၥလကၡဏာ Myanmar Disc 20 Track 06
254 ၇။ ၂၇-၁-၁၉၆၀ အိပ္ၿခင္းမွႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ကိုၿပင္ဆင္ၾကရန္ Myanmar Disc 20 Track 07
255 ၈။ ၂၈-၁-၁၉၆၀ ၀ိပႆနာလမ္းႏွင့္ နိဗၺာန္သို႕သြားႏုိင္ပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 20 Track 08
256 ၉။ ၂၉-၁-၁၉၆၀ သုသိမပရိဗုိဇ္ တရားခိုးခန္း (၁) Myanmar Disc 20 Track 09
257 ၁၀။ ၃၀-၁-၁၉၆၀ သုသိမပရိဗုိဇ္ တရားခိုးခန္း (၂) Myanmar Disc 20 Track 10
258 ၁။ ၃၀-၁-၁၉၆၀ အသက္တုိျခင္း၊ေရာဂါမ်ားျခင္းအေႀကာင္းတရား၊သကၠပÍၥသုတ္(၁) Myanmar Disc 21 Track 01
259 ၂။ ၃၁-၁-၁၉၆၀ သုသိမပရိဗုိဇ္ ရဟႏၲာၿဖစ္ပုံ Myanmar Disc 21 Track 02
260 ၃။ ၁-၂-၁၉၆၀ အနိစၥ႐ႈ၊ အနိစၥမွတ္၊အနိစၥသိ က်င့္စဥ္ Myanmar Disc 21 Track 03
261 ၄။ ၂-၂-၁၉၆၀ ခဏေကာင္းကို မလြန္မိပါေစႏွင့္ တရား Myanmar Disc 21 Track 04
262 ၅။ ၃-၂-၁၉၆၀ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား နိဗၺာန္အေၾကာင္း႐ွင္းၿပပုံ တရား Myanmar Disc 21 Track 05
263 ၆။ ၄-၂-၁၉၆၀ ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ႀကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္ တရားေတာ္ Myanmar Disc 21 Track 06
264 ၇။ ၅-၂-၁၉၆၀ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား မီးႏွင့္ဥပမာၿပပုံ Myanmar Disc 21 Track 07
265 ၈။ ၆-၂-၁၉၆၀ သစၥာႏွစ္ပါး တရားေတာ္ Myanmar Disc 21 Track 08
266 ၉။ ၇-၂-၁၉၆၀ အားကိုးထိုက္ေသာမဂၢင္ေဖာင္ကိုဖြဲ႕ထားရန္ တရား Myanmar Disc 21 Track 09
267 ၁၀။ ၈-၂-၁၉၆၀ ရွင္သာရိပုတၲရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအား ၿဖစ္ပ်က္ရႈနည္းသင္ေပးပုံ Myanmar Disc 21 Track 10
268 ၁။ ၁၂-၂-၁၉၆၀ မဟာပုဏၰမသုတ္တရားေတာ္(၂) Myanmar Disc 22 Track 01
269 ၂။ ၁၃-၂-၁၉၆၀ ဒိ႒ိၿဖဳတ္ၿပီးမွ ၀ိပႆနာရႈပါ တရာေတာ္ Myanmar Disc 22 Track 02
270 ၃။ ၁၄-၂-၁၉၆၀ ေသနာေပၚ၍ေသသည္တရားေတာ္ ၀ိမုတၲာယတနသုတ္ Myanmar Disc 22 Track 03
271 ၄။ ၁၄-၂-၁၉၆၀ ကမၼ၀ါဒီသႆတဒိ႒ိတရားေတာ္ Myanmar Disc 22 Track 04
272 ၅။ ၁၅-၂-၁၉၆၀ ၿဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္မွာ ကိေလသာၾကားမခိုပါေစႏွင့္ တရား Myanmar Disc 22 Track 05
273 ၆။ ၁၆-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵဥပမာၿပ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္အသက္ရွင္ေနပုံ Myanmar Disc 22 Track 06
274 ၇။ ၁၇-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြာခန္း(၁) Myanmar Disc 22 Track 07
275 ၈။ ၁၈-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြာခန္း(၂) Myanmar Disc 22 Track 08
276 ၉။ ၁၉-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီးရဟႏၲာၿဖစ္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 22 Track 09
277 ၁၀။ ၂၀-၂-၁၉၆၀ ေနခ်ိန္မွာ ေသခ်ိန္မႏႈတ္နဲ႔ မဂၢျဗဟၼစရိယ က်င့္ရန္တိုက္တြန္း တရားေတာ္ Myanmar Disc 22 Track 10
278 ၁၁။ ၂၀-၂-၁၉၆၀ ခႏၶာကေျပာတာ ေစာင့္ၾကည္႔ပါ (ေမ်ာက္ဥပမာျပ) Myanmar Disc 22 Track 11
279 ၁။ ၁၂-၂-၁၉၆၀ မဟာပုဏၰမသုတ္တရားေတာ္(၂) Myanmar Disc 23 Track 01
280 ၂။ ၁၃-၂-၁၉၆၀ ဒိ႒ိၿဖဳတ္ၿပီးမွ ၀ိပႆနာရႈပါ တရားေတာ္ Myanmar Disc 23 Track 02
281 ၃။ ၁၄-၂-၁၉၆၀ ေသနာေပၚ၍ေသသည္တရားေတာ္ ၀ိမုတၲာယတနသုတ္ Myanmar Disc 23 Track 03
282 ၄။ ၁၄-၂-၁၉၆၀ ကမၼ၀ါဒီသႆတဒိ႒ိတရားေတာ္ Myanmar Disc 23 Track 04
283 ၅။ ၁၅-၂-၁၉၆၀ ၿဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္မွာ ကိေလသာၾကားမခိုပါေစႏွင့္ တရား Myanmar Disc 23 Track 05
284 ၆။ ၁၆-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵဥပမာၿပ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္အသက္ရွင္ေနပုံ Myanmar Disc 23 Track 06
285 ၇။ ၁၇-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြာခန္း(၁) Myanmar Disc 23 Track 07
286 ၈။ ၁၈-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြာခန္း(၂) Myanmar Disc 23 Track 08
287 ၉။ ၁၉-၂-၁၉၆၀ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီးရဟႏၲာၿဖစ္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 23 Track 09
288 ၁၀။ ၂၀-၂-၁၉၆၀ ေနခ်ိန္မွာ ေသခ်ိန္မႏႈတ္နဲ႔ မဂၢျဗဟၼစရိယ က်င့္ရန္တိုက္တြန္း တရားေတာ္ Myanmar Disc 23 Track 10
289 ၁၁။ ၂၀-၂-၁၉၆၀ ခႏၶာကေျပာတာ ေစာင့္ၾကည္႔ပါ (ေမ်ာက္ဥပမာျပ) Myanmar Disc 23 Track 11
290 ၁။ ၆-၃-၁၉၆၀ ခင္ရာ မင္ရာမွ တဏွာလာပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 01
291 ၂။ ၇-၃-၁၉၆၀ အဆိပ္ေရာသည္႔ေရမေသာက္မိေစရန္ တရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 02
292 ၃။ ၇-၃-၁၉၆၀ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 03
293 ၄။ ၈-၃-၁၉၆၀ နိဗၺာန္သြားလမ္းျပေျမပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 04
294 ၅။ ၉-၃-၁၉၆၀ စိတ္(၁၁)မ်ဳိး ရႈပြားနည္း တရားေတာ္ (ရွင္အႏုရာဓ) Myanmar Disc 24 Track 05
295 ၆။ ၁၀-၃-၁၉၆၀ ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာကိုအသိႏွင့္ပထမပါယ္နည္း ရွင္အႏုရာဓ (၂) Myanmar Disc 24 Track 06
296 ၇။ ၁၁-၃-၁၉၆၀ ရွင္အႏုရာဓ သစ္ပင္ဥပမာျပတရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 07
297 ၈။ ၁၂-၃-၁၉၆၀ ရွင္အႏုရာဓအား ဘုရားကဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာခြာေပးပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 08
298 ၉။ ၁၃-၃-၁၉၆၀ ႏွလုံးသြင္းမွန္၍အားထုတ္ကနိဗၺာန္ေရာက္္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 24 Track 09
299 ၁၀။ ၁၄-၃-၁၉၆၀ ႏွစ္ေၾကာင္းေသာတရားျဖင္႔နိဗၺာန္သို႕ေရာက္ႏိုင္ပုံ Myanmar Disc 24 Track 10
300 ၁၁။ ၁၅-၃-၁၉၆၀ ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ႀကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္ Myanmar Disc 24 Track 11
301 ၁။ ၁၆-၃-၁၉၆၀ အာသေ၀ါတရားေလးပါးျပဳတ္ေသာဥာဏ္ (၁) Myanmar Disc 25 Track 01
302 ၂။ ၁၆-၃-၁၉၆၀ သုဘဒ္ရဟန္းဥပမာျပ၊ သခၤါရတရားေတာ္ ေခ်ာင္(၁၆)ေခ်ာင္ခိုတတ္ပုံ Myanmar Disc 25 Track 02
303 ၃။ ၁၇-၃-၁၉၆၀ ၀ိပႆနာရႈေနရမည္႕ ဘာေ၀တဗၺအလုပ္ေပးတရား Myanmar Disc 25 Track 03
304 ၄။ ၁၇-၃-၁၉၆၀ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္မဂၢသစၥာ (ႀကက္မႀကီးဥပမာ) Myanmar Disc 25 Track 04
305 ၅။ ၁၉-၃-၁၉၆၀ အနတၲလကၡဏဥာဏ္ Myanmar Disc 25 Track 05
306 ၆။ ၂၀-၃-၁၉၆၀ ခႏၶာငါးပါးကို ေမ်ာက္ျဖင့္ဥပမာျပပုံ Myanmar Disc 25 Track 06
307 ၇။ ၂၁-၃-၁၉၆၀ ကုသိုလ္ေခြး အကုသိုလ္ေခြး တရားေတာ္ Myanmar Disc 25 Track 07
308 ၈။ ၂၂-၃-၁၉၆၀ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏုိင္ပုံ တရားေတာ္ Myanmar Disc 25 Track 08
309 ၉။ ၂၃-၃-၁၉၆၀ ၿပဳံးေသႏွင့္မဲ့ေသ Myanmar Disc 25 Track 09
310 ၁၀။ ၂၄-၃-၁၉၆၀ ကံေလးမ်ဳိးအေၾကာင္းရွင္းျပပုံ Myanmar Disc 25 Track 10
311 ၁၁။ ၂၅-၃-၁၉၆၀ ဘုရားေျပာေသာစကားႏွစ္ခြန္း တရားေတာ္
Myanmar Disc 25 Track 11
312 ၁။ ၂၆-၃-၁၉၆၀ စိတၲႏုပႆနာ သတိပဌာန္ Myanmar Disc 26 Track 01
313 ၂။ ၂၇-၃-၁၉၆၀ ၾသဃေလးပါးနစ္ျမဳပ္ေနပုံႏွင့္ ယင္းမွထြက္ပုံ Myanmar Disc 26 Track 02
314 ၃။ ၂၈-၃-၁၉၆၀ အေခၚရွိႏွင့္တကယ္ရွိ အရွိႏွစ္ပါးခြဲျခားရန္ Myanmar Disc 26 Track 03
315 ၄။ ၂၉-၃-၁၉၆၀ ကာလိကႏွ္ပ္စက္တတ္ပုံႏွင္.သႏၵိ႒ိေကာေက်းဇးူျပဳပုံ Myanmar Disc 26 Track 04
316 ၅။ ၃၀-၃-၁၉၆၀ အေစလကႆဖႏွင္.ဘုရားအေမးအေျဖ Myanmar Disc 26 Track 05
317 ၆။ ၃၁-၃-၁၉၆၀ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကားသဗၺညဳတဥာဏ္ရ၍ ဘုရားျဖစ္လာပုံ Myanmar Disc 26 Track 06
318 ၇။ ၈-၄-၁၉၆၀ သစၥာဆုိက္ေအာင္ပညာနဲ.ပြားပါ Myanmar Disc 26 Track 07
319 ၈။ ၁၀-၄-၁၉၆၀ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာထူးၿခားပုံ Myanmar Disc 26 Track 08
320 ၉။ ၁၁-၄-၁၉၆၀ စိတ္ကုိလုံျခဳံေအာင္ထားႏူိင္လွ်င္နိဗၺာန္ေရာက္ႏူိင္္္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 26 Track 09
321 ၁၀။ ၁၂-၄-၁၉၆၀ သာသနာတြင္း သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ သာသနာပ သမၼာဒိ႒ိ Myanmar Disc 26 Track 10
322 ၁၁။ ၁၃-၄-၁၉၆၀ သမၼသနသုတ္ Myanmar Disc 26 Track 11
323 Myanmar Disc 27 Track 01
324 ၁။ ၁၅-၄-၁၉၆၀ မဂၢင္ေဖာင္ဖြဲ.ထားႀကရန္တရားေတာ္ ရွင္ဆႏၵ (၁) Myanmar Disc 27 Track 01
325 Myanmar Disc 27 Track 02
326 ၂။ ၁၆-၄-၁၉၆၀ မဂၢင္ေဖာင္ဖြဲ.ထားႀကရန္တရားေတာ္ ရွင္ဆႏၵ (၂) Myanmar Disc 27 Track 02
327 Myanmar Disc 27 Track 03
328 ၃။ ၁၇-၄-၁၉၆၀ ကံအမိကံအဖမွ ညဏ္အမိညဏ္အဖသုိ.ကူးေျပာင္းရန္တရားေတာ္ Myanmar Disc 27 Track 03
329 Myanmar Disc 27 Track 04
330 ၄။ ၁၉-၄-၁၉၆၀ ကာလ၏စားဖတ္ ၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရးတရားေတာ္ Myanmar Disc 27 Track 04
331 Myanmar Disc 27 Track 05
332 ၅။ ၂၀-၄-၁၉၆၀ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ဳိး တရားေတာ္ Myanmar Disc 27 Track 05
333 Myanmar Disc 27 Track 06
334 ၆။ ၂၁-၄-၁၉၆၀ သမုဒၶရာေျခာက္စင္းကုိခန္းေျခာက္ေအာင္ရႈနည္းတရားေတာ္ Myanmar Disc 27 Track 06
335 Myanmar Disc 27 Track 07
336 ၇။ ၂၃-၄-၁၉၆၀ သံသရာ့သစ္ငုတ္အျဖစ္ြၽွ လြတ္ေျမာက္ေရး Myanmar Disc 27 Track 07
337 Myanmar Disc 27 Track 08
338 ၈။ ၂၀-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာ ဥခြံခြာေပးပုံ (၁) Myanmar Disc 27 Track 08
339 Myanmar Disc 27 Track 09
340 ၉။ ၂၁-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာ ဥခြံခြာေပးပုံ (၂) Myanmar Disc 27 Track 09
341 Myanmar Disc 27 Track 10
342 ၁၀။ ၂၂-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာ ဥခြံခြာေပးပုံ (၃) Myanmar Disc 27 Track 10
343 Myanmar Disc 27 Track 11
344 ၁၁။ ၂၃-၆-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာ ဥခြံခြာေပးပုံ (၄) မိလိႏၵ ႏွင့္ ရွင္နာဂသိန္ Myanmar Disc 27 Track 11
345 Myanmar Disc 28 Track 01
346 Myanmar Disc 28 Track 02
347 Myanmar Disc 28 Track 03
348 Myanmar Disc 28 Track 04
349 Myanmar Disc 28 Track 05
350 Myanmar Disc 28 Track 07
351 Myanmar Disc 28 Track 08
352 Myanmar Disc 28 Track 09
353 Myanmar Disc 28 Track 10
354 Myanmar Disc 28 Track 11
355 ၁။ ၁၁-၁၁-၁၉၆၀ ဦးသံဒုိင္သုိ.အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Myanmar Disc 29 Track 01
356 ၂။ ၁၃-၁၁-၁၉၆၀ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ Myanmar Disc 29 Track 02
357 ၃။ ၁၄-၁၁-၁၉၆၀ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာပယ္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 29 Track 03
358 ၄။ ၁၄-၁၁-၁၉၆၀ ဣသႏွင့္မစၦရိယရွင္းပုံသကၠပÓသုတ္အမွတ္(၃) Myanmar Disc 29 Track 04
359 ၅။ ၁၅-၁၁-၁၉၆၀ သကၠပÓွသုတ္(၄) ၀ိတက္ရႈနည္း နိသွ်ည္း Myanmar Disc 29 Track 05
360 ၆။ ၁၅-၁၁-၁၉၆၀ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆက္ပုံတရားေတာ္ Myanmar Disc 29 Track 06
361 ၇။ ၁၆-၁၁-၁၉၆၀ အဂၢိ၀စၦသုတ္ Myanmar Disc 29 Track 07
362 ၈။ ၁၆-၁၁-၁၉၆၀ ဒုလ’ဘတရားငါးပါး Myanmar Disc 29 Track 08
363 ၉။ ၁၈-၁၁-၁၉၆၀ တိတၲိေတြအေမး အနာထပိဏ္သူေ႒းအေျဖ Myanmar Disc 29 Track 09
364 ၁၀။ ၁၄-၉-၁၉၆၀ သမၼသနသုတ္ ကုိယ္.ကုိကုိယ္ စုံစမ္းပါတရားေတာ္ (၂) Myanmar Disc 29 Track 10
365 ၁၀။ ၁၈-၁၁-၁၉၆၀ အ၀ိဇၨာ၊သခၤါရတရားေတာ္ Myanmar Disc 29 Track 11
366 ၁။ ၁၉-၁၁-၁၉၆၀ ဖဂၢဳဏရဟန္းဥပမာျပ ေသတတ္ေအာင္ေသနည္း Myanmar Disc 30 Track 01
367 ၂။ ၁၉-၁၁-၁၉၆၀ ေတ၀ိဇၨသုတ္တရားေတာ္္ Myanmar Disc 30 Track 02
368 ၃။ ၂၀-၁၁-၁၉၆၀ ရွာမွီးျခင္းမလြဲၾကရန္ Myanmar Disc 30 Track 03
369 ၄။ ၂၁-၁၁-၁၉၆၀ အနာထပိ႑ိေကာ၀ါဒသုတ္ Myanmar Disc 30 Track 04
370 ၅။ ၂၁-၁၁-၁၉၆၀ ရွင္ယမက ဥပမာျပ (၁) ဒုကၡေပ်ာက္ေဆး မဂ္ေရေအး Myanmar Disc 30 Track 05
371 ၆။ ၂၂-၁၁-၁၉၆၀ ရွင္ယမက ဥပမာျပ (၂) ေရွ႔ေနာက္ခြဲၾကရန္ Myanmar Disc 30 Track 06
372 ၇။ ၂၂-၁၁-၁၉၆၀ သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ Myanmar Disc 30 Track 07
373 ၈။ ၂၃-၁၁-၁၉၆၀ ေစတနာ ကံ သခၤါရတရားေတာ္ Myanmar Disc 30 Track 08
374 ၉။ ၂၃-၁၁-၁၉၆၀ အေစလကကႆဖ ဥပမာျပ (၁) ဆရာ့တာ၀န္ႏွင့္ ဒကာ့တာ၀န္ Myanmar Disc 30 Track 09
375 Myanmar Disc 30 Track 10
376 Myanmar Disc 32 Track 02
377 Myanmar Disc 32 Track 03
378 Myanmar Disc 32 Track 04
379 Myanmar Disc 32 Track 05
380 Myanmar Disc 32 Track 06
381 Myanmar Disc 32 Track 07
382 Myanmar Disc 32 Track 08
383 Myanmar Disc 32 Track 09
384 Myanmar Disc 32 Track 10
385 Myanmar Disc 32 Track 11
386 Myanmar Disc 33 Track 01
387 Myanmar Disc 33 Track 02
388 Myanmar Disc 33 Track 03
389 Myanmar Disc 33 Track 04
390 Myanmar Disc 33 Track 05
391 Myanmar Disc 33 Track 06
392 Myanmar Disc 33 Track 07
393 Myanmar Disc 33 Track 08
394 Myanmar Disc 33 Track 09
395 Myanmar Disc 33 Track 10
396 Myanmar Disc 33 Track 11
397 Myanmar Disc 58 Track 02
398 Myanmar Disc 58 Track 03
399 Myanmar Disc 58 Track 04
400 Myanmar Disc 58 Track 05
401 Myanmar Disc 58 Track 06
402 Myanmar Disc 58 Track 07
403 Myanmar Disc 58 Track 08
404 Myanmar Disc 58 Track 09
405 Myanmar Disc 58 Track 10
406 Myanmar Disc 58 Track 11
407 ၃။ ၃၁-၁၂-၁၉၅၇ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းႀကီး(၆၀) ဥပမာျပတရားေတာ္ Myanmar Disc 7 Track 03
408 ၅။ ၂-၁-၁၉၅၈ ၀ကၠလိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၂) Myanmar Disc 7 Track 05
409 ၆။ ၃-၁-၁၉၅၈ ရွင္ဒႆဇိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၁) Myanmar Disc 7 Track 06
410 ၇။ ၈-၁-၁၉၅၈ ကိံသုေကာပမသုတ္ Myanmar Disc 7 Track 07
411 ၈။ ၉-၁-၁၉၅၈ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာတုိ.ရွာမွီးျခင္းမတႈညီၾကပုံ Myanmar Disc 7 Track 08
412 ၉။ ၁၄-၁-၁၉၅၈ သာေရာပမသုတ္တရားေတာ္(၁) Myanmar Disc 7 Track 09
413 ၁။ ၂၈-၁-၁၉၅၈ သၢျဗဟၼသုတၲန္္တရားေတာ္(၂) Myanmar Disc 9 Track 01
414 ၂။ ၂၈-၁-၁၉၅၈ ေရွ.ေနာက္မလြဲၾကပါေစႏွင့္သမာဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းတရားေတာ္ Myanmar Disc 9 Track 02
415 ၃။ ၂၉-၁-၁၉၅၈ ေဒ၀ဒူတသုတ္တရားေတာ္ (၁) Myanmar Disc 9 Track 03
416 ၄။ ၃၀-၁-၁၉၅၈ ေဒ၀ဒူတသုတ္တရားေတာ္ (၂) Myanmar Disc 9 Track 04
417 ၅။ ၃၁-၁-၁၉၅၈ ဆႏၵသုတ္(၁) Myanmar Disc 9 Track 05
418 ၆။ ၁-၂-၁၉၅၈ ဆႏၵသုတ္(၂) Myanmar Disc 9 Track 06
419 ၇။ ၂-၂-၁၉၅၈ ဆႏၵသုတ္(၃) Myanmar Disc 9 Track 07
420 ၈။ ၃-၂-၁၉၅၈ နေႏၵေကာ၀ါဒသုတ္ Myanmar Disc 9 Track 08
421 Myanmar Ditthi (Wrong View )
422 Myanmar Ditthi and Vicikicchā
423 Myanmar Ditthi in buddhist
424 Myanmar Do not accept Tanhā (Carving)
425 Myanmar Do not misuse Dullabha life ( To realize Nibbana)
426 Myanmar Do not misuse Dullabha life
427 Myanmar Donate in way of Paticcasamuppada
428 ၃။ ၁၈-၅-၁၉၅၄ ေရႊျမင္းဦးထြန္းလႈိင္+ေဒၚသိန္းတုိ.၏သားရွင္ၿပဳအလွဴမဂၤလာ Myanmar Donation Mingalar
429 Myanmar Donít let suffer mentally by yourself
430 ၅။ ၆-၁၂-၁၉၅၇ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ပိဠနေဌာတရားေတာ္(၁) Myanmar Dukkha Sacca ( 1 of 4)
431 ၆။ ၇-၁၂-၁၉၅၇ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သခၤတေဌာတရားေတာ္(၂) Myanmar Dukkha Sacca ( 2 of 4)
432 ၇။ ၈-၁၂-၁၉၅၇ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သႏၲာပေဌာတရားေတာ္(၃) Myanmar Dukkha Sacca ( 3 of 4)
433 ၈။ ၉-၁၂-၁၉၅၇ ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ၀ိပရိနာမေဌာတရားေတာ္(၄) Myanmar Dukkha Sacca ( 4 of 4)
434 Myanmar Dullabha
435 Myanmar During S‚sana era and after end of S‚sana era
436 Myanmar Ehipassiko ( Come and See)
437 Myanmar Eliminating Chanda and R‚ga
438 Myanmar Eliminating Ditthi ( Anicca and Sankh‚ra)
439 Myanmar Eliminating Ditthi by Realizing Emptyness
440 Myanmar Eliminating Ditthi by Vipassan‚
441 Myanmar Eliminating Kilesa
442 Myanmar Eliminating Sakkāya Ditthi
443 Myanmar Eliminating Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi
444 Myanmar Eliminating Vippallāsa
445 Myanmar End of Suffering
446 Myanmar Ended at others gossip
447 Myanmar Escape form Vatta and terminate Kamma
448 Myanmar Escape from Marana
449 Myanmar Essence of S‚san‚
450 ၁။ ၁၃-၁၀-၁၉၅၆ သီလ သမာဓိ ပညာ အေရးႀကီးပုံ မဟာမိတၲရဟန္း Myanmar Ethical Conduct (Sila),Concentration (Samadhi) and Wisdom (PaŮŮa)
451 Myanmar Expressing Dukkha Sacca by Patthana, Paticcasamuppada and Sacca ways
452 Myanmar Fool and Wise
453 Myanmar Forming Khandhā Because of Dukkha
454 Myanmar Four mountains
455 Myanmar Four Noble Truths
456 Myanmar Four type of Dhammas ( Black, white, etc..)
457 Myanmar Four Type of Kamma
458 Myanmar Four type of Puggala
459 Myanmar Four type of Puggala ( Ashin Sanda Story), Rat as example
460 Myanmar Freedom
461 Myanmar From Avijjā to Vijjā
462 Myanmar From Sasankh‚ra to ASankh‚ra Nibb‚na
463 Myanmar From Sugati to Nibb‚na
464 Myanmar From Vipassana —„ņa to Magga —„ņa
465 Myanmar Fuel and Fire
466 Myanmar Get to know 3 type of Loka
467 Myanmar Good and Bad Tanh‚ - Mana
468 Myanmar Habit of a person who has Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi
469 Myanmar Happiness by eliminating Kilesa
470 Myanmar Happy after save form Apāya
471 Myanmar How Ashin Anada became Sotapanna (Stream-Winner)
472 Myanmar How Ashin Anur‚dha eliminate ditthi and became Arahatta
473 Myanmar illustrated Paticcasamuppada ( 1 of 3)
474 Myanmar illustrated Paticcasamuppada ( 2 of 3)
475 Myanmar illustrated Paticcasamuppada ( 3 of 3)
476 Myanmar Important to conteplate on Khandhā
477 Myanmar Important to extinguish fires of hell than anything else
478 Myanmar Important to understand Sacca (Kiccs- —„ņa)
479 ၁၀။ ၁၀-၁၀-၁၉၅၇ မီးရထားဘူတာစဥ္ဥပမာျပ အဘိဏွသုတ္ Myanmar In Sequence
480 Myanmar Indriyabāvanā Sutta(1 of 2)
481 Myanmar Indriyab‚van‚ Sutta ( 1 of 3)
482 Myanmar Indriyab‚van‚ Sutta ( 2 of 3)
483 Myanmar Indriyab‚van‚ Sutta ( 3 of 3)
484 Myanmar Indriyab‚van‚ Sutta(2 of 2)
485 Myanmar Indriyabh‚van‚ Sutta
486 Myanmar Inexorable circling in 3 type of Vatta
487 Myanmar Inexorable circling in 3 Vatta
488 Myanmar Intellectual understanding form listening dhamma
489 Myanmar Jati(Birth) Jara(ageing) Marana(Death)as Truth of Suffering
490 Myanmar J‚ti, jar‚, by‚dhi, marana torture Khandh‚
491 ၁၀။ ၁၁-၁၀-၁၉၅၆ ေဇာတိက ဥပမာၿပ Myanmar Jotika as example
492 Myanmar KaHtein Donation
493 Myanmar K‚la and Marana
494 Myanmar Kamma and Nyana
495 Myanmar Kamma and Tanhā (Carving)
496 Myanmar Kamma as self ( Wrong View)
497 Myanmar Keep going around on Sansara wheel
498 ၁။ ၂၇-၃-၁၉၅၄ ခႏၶာကိုယ္အတြြင္းဆရာမရွိ တပည္.မရွိေအာင္ က်င္.ရမည္.တရား Myanmar Khandhā
499 Myanmar Khandh‚ Paticcasamuppada process
500 Myanmar Khandha(Body) is ageing- going to sick- going to die
501 Myanmar Kiccs- —„ņa
502 Myanmar Killing Ditthi and Vicikicch‚
503 Myanmar Killing two enemies
504 Myanmar Kithukopama Sutta ( 1 of 3)
505 Myanmar Kithukopama Sutta ( 2 of 3)
506 Myanmar Kithukopama Sutta ( 3 of 3)
507 Myanmar Kithukopama Sutta (Vipassana)
508 Myanmar Knowledge and without Knowledge
509 Myanmar Knowledge is better than Luck
510 Myanmar Kosammbhiya Sutta
511 Myanmar Kusala and Akusala near Maran‚sanna
512 Myanmar Last Dhamma for Rich Man (1 of 2)
513 Myanmar Listen dhamma with Vedan‚
514 Myanmar Listening Dhamma is to escape form Dukkha
515 Myanmar Long journey carrying Khandh‚
516 Myanmar M‚ganni ( 1 of 4)
517 Myanmar M‚ganni ( 2 of 4)
518 Myanmar M‚ganni ( 3 of 4)
519 Myanmar M‚ganni ( 4 of 4)
520 Myanmar M‚ganni Monk ( 6 oceans as example)
521 Myanmar Magga 1
522 Myanmar Magga 2
523 Myanmar Magga and Phala
524 Myanmar Magga as raft
525 Myanmar Magga Bhamma Practice
526 Myanmar Magga Brahmacariya
527 Myanmar Magga —„ņa and Phala —„ņa (Ashin Chanda)
528 ၃။ ၂၀-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ နိယ်ာနေဌာတရားေတာ္(၁) Myanmar Magga Sacca, Noble Truth of Path to Nibbana or extinction of Dukkha (Suffering) 1 of 4
529 ၄။ ၂၂-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ ေဟတြတ္္ေဌာတရားေတာ္(၂) Myanmar Magga Sacca, Noble Truth of Path to Nibbana or extinction of Dukkha (Suffering) 2 of 4
530 ၅။ ၂၃-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ ဒႆနေဌာတရားေတာ္(၃) Myanmar Magga Sacca, Noble Truth of Path to Nibbana or extinction of Dukkha (Suffering) 3 of 4
531 ၆။ ၂၄-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ်တရားေတာ္(၄) Myanmar Magga Sacca, Noble Truth of Path to Nibbana or extinction of Dukkha (Suffering) 4 of 4
532 ၇။ ၂၅-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ်တရားေတာ္(၅) Myanmar Magga Sacca, Noble Truth of Path to Nibbana or extinction of Dukkha (Suffering) 5 of 5
533 Myanmar Magga to end Sams‚ra
534 Myanmar Mah‚n‚ma Sutta (Maran‚sannajavana)
535 Myanmar Making Various kamma to be Ahosikamma
536 Myanmar M‚lukya (as example)
537 Myanmar Mangla Temple Donation Ceremony
538 Myanmar Meditation ( 1 of 2)
539 ၉။ ၈-၁၀-၁၉၅၆ တရားအားထုတ္ေသာပုဂၢဳိလ္တို႕သည္လိပ္ကဲ့သို႕က်င့္ရမည္ Myanmar Meditator should practise like tortoise
540 Myanmar Micchāditthi is dangerous than PaŮcānantariya kamma(1 of 2)
541 Myanmar Micchāditthi is dangerous than PaŮcānantariya kamma(2 of 2)
542 Myanmar Micchāditthi(Wrong-headed person)-3
543 Myanmar Micch‚ditthi is most dangerous
544 Myanmar Mind yourself
545 Myanmar Mind yourself than others
546 Myanmar Mindfulness, Don't let mind out form Khandha
547 Myanmar Mirror Dhamma
548 Myanmar Mother chicken as example
549 Myanmar —„ņa follows Khandhā
550 Myanmar —„ņa for Vatta
551 ၁။ ၃-၁၂-၁၉၅၇ နကုလမာတာ နကုလပီတာဥပမာျပ တရားေတာ္(၁) Myanmar Nakulamātā and NakulaPitā as Example (1 of 2)
552 ၂။ ၄-၁၂-၁၉၅၇ နကုလမာတာ နကုလပီတာဥပမာျပ တရားေတာ္(၂) Myanmar Nakulamātā and NakulaPitā as Example (2 of 2)
553 Myanmar Nekkhama ( Renouncing the world to live in the forest as an ascetic.)
554 Myanmar Nibbāna
555 Myanmar Nibbāna (explanation of )
556 Myanmar Nibbāna and Path to Nibbāna
557 Myanmar Nibbāna is covered by Khandhā
558 Myanmar Nibbāna is not too far
559 ၁၀။ ၁၃-၂-၁၉၅၅ ဥာဏ္သုံးဥာဏ္နွင့္နိဗာၺန္ေရာက္ပုံ Myanmar Nibbāna Via 3 Type of —„ņa
560 ၂။ ၁၆-၂-၁၉၅၅ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္အေၾကာင္း႐ွင္းၿပပုံ တရား Myanmar Nibbāna, end of Suffering
561 Myanmar Nibb‚na (Sattaloka and Sankhara Loka)
562 Myanmar Nibb‚na (Amata)
563 Myanmar Nibb‚na (uncover two openings)
564 Myanmar Nibb‚na and Kamma
565 Myanmar Nibb‚na is near
566 ၅။ ၁၄-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ နိႆရဏေဌာတရားေတာ္(၁) Myanmar Nirodha Sacca, Noble Truth of Extinction of Dukkha (suffering) 1 of 4
567 ၆။ ၁၅-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ ၀ိေ၀ကေဌာတရားေတာ္(၂) Myanmar Nirodha Sacca, Noble Truth of Extinction of Dukkha (suffering) 2 of 4
568 ၈။ ၁၇-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ အသခၤတေဌာတရားေတာ္(၃)
Myanmar Nirodha Sacca, Noble Truth of Extinction of Dukkha (suffering) 3 of 4
569 ၂။ ၁၉-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓသစၥာအနက္မွ အမတေဌာတရားေတာ္(၄) Myanmar Nirodha Sacca, Noble Truth of Extinction of Dukkha (suffering) 4 of 4
570 Myanmar Nivarana
571 Myanmar Nivarana
572 Myanmar Nivarana
573 Myanmar Nivarana
574 Myanmar No body can help, except Magga
575 Myanmar No more next Khandh‚ ( Ashin Sanda Story)
576 Myanmar No more next Re-Born
577 Myanmar Not afraid to die
578 Myanmar Not for Visuddhi But for Nibb‚na
579 Myanmar Origin of living things
580 Myanmar Origin of Tanh‚ ( 9 type)
581 Myanmar Pa PaŮca
582 Myanmar Pa PaŮca
583 ၂။ ၂၉-၃-၁၉၅၄ ေမ့ေလ်ာ.ျခင္းေဘးအႀကီးဆံွးတရား Myanmar Pam#257;da (Unheedfulness) is Dangerous
584 Myanmar PaŮca Khandhā
585 Myanmar PaŮca Khandhā
586 Myanmar PaŮca Khandhā ( as Tree at the edge of bank of river)
587 Myanmar Papannsa
588 Myanmar Paramattha
589 Myanmar Paramattha and Nibbana
590 ၃။ ၄-၁၂-၁၉၅၇ ပသာဒစကၡဳ ဥာဏစကၡဳ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ Myanmar Passāda Cukku and —„ņa Cukku
591 Myanmar Path leading to realize Nibb‚na
592 Myanmar Path leading to the Cessation of Suffering (Dukkha)
593 Myanmar Paticcasamuppada ( In-House) 1 of 3
594 Myanmar Paticcasamuppada ( In-House) 2 of 3
595 Myanmar Paticcasamuppada ( In-House) 3 of 3
596 Myanmar Paticcasamuppada ( Teach yourself)
597 Myanmar Paticcasamuppada and Ditthi, Vicikicch‚
598 Myanmar Paticcasamuppada and process of Khandh‚ ( to eliminate Ditthi)
599 Myanmar Paticcasamuppada exit way
600 Myanmar Paticcasamuppada process
601 Myanmar Paticcasamuppada process ( In-House)
602 Myanmar Perceptive on Feeling by knowledgeable Person
603 Myanmar Perceptive on Kamma as Self
604 Myanmar Practice told by Good Friend
605 Myanmar Practice Vipassana only after Wrong View is removed
606 Myanmar Priority on Right Understanding
607 Myanmar Priority to understand Sacca
608 ၇။ ၈-၂-၁၉၅၅ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာတုိ.ရွာမွီးျခင္းမတႈညီၾကပုံ(ပရိေယသနသုတ္) Myanmar Puthujjana (Ordinary Person) and Ariya (Noble Person)
609 Myanmar Q & A between Ahin Mah‚kolika and Ashin S‚riputtar‚ (1 of 2)
610 Myanmar Q & A between Ahin Mah‚kolika and Ashin S‚riputtar‚ (2 of 2)
611 Myanmar Q&A by Puthujana Monk and four Arahatta Monks
612 ၁။ ၁၅-၂-၁၉၅၅ ၀ႆကာရပုဏၰားႏွင့့္ ရွင္အာနႏာၵ အေမး၊အေျဖ Myanmar Question and Answer by Ashin Anandā
613 Myanmar Question and Answer by Ashin MahaKolika and Asian Sariputtara
614 Myanmar Question and Answer by Buddha and Ashin Sāriputta
615 Myanmar Question and Answer by Puthujana Monk and 4 Arahatta Monks
616 Myanmar Question and Answer by Visakhā ( 1 of 4)
617 Myanmar Question and Answer by Visakhā ( 2 of 4)
618 Myanmar Question and Answer by Visakhā ( 4 of 4)
619 Myanmar Rathavinita Sutta ( Train as example)
620 Myanmar Realization of Emptyness
621 ၁၀။ ၁၃-၂-၁၉၅၅ ဥာဏ္သုံးဥာဏ္နွင့္နိဗာၺန္ေရာက္ပုံ Myanmar Realization of Nibbāna via 3 aspects of knowledge
622 Myanmar Realization of Nibbāna with Purification of Ditthi
623 Myanmar Realization of Nibbāna with Purified Mind
624 Myanmar Realization of Nibb‚na
625 Myanmar Rebirth with Khandh‚
626 Myanmar Recognize wrongly
627 Myanmar Reliable Refuge
628 Myanmar Reminder for Cittanupassana
629 Myanmar Reminder for Vepassana
630 Myanmar RŻpa and N‚ma
631 ၆။ ၉-၇-၁၉၅၆ သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၁) Myanmar Sacca Dhamma and Yoniso Manasikāra(1 of 3)
632 ၇။ ၁၀-၇-၁၉၅၆ သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၂) Myanmar Sacca Dhamma and Yoniso Manasikāra(2 of 3)
633 ၈။ ၁၁-၇-၁၉၅၆ သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၃) Myanmar Sacca Dhamma and Yoniso Manasikāra(3 of 3)
634 Myanmar Sacca to Nibb‚na
635 Myanmar SakkapaŮca Sutta
636 Myanmar Sammasana Sutta ( 1 of 2)
637 Myanmar Sammasana Sutta ( 2 of 2)
638 Myanmar Sammasana Sutta ( Analysis yourself)
639 ၁။ ၁၀-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယသစၥာအနက္မွ အာယုဟနေဌာတရားေတာ္(၁) Myanmar Samudaya Sacca (Noble Truth of the Origin of Suffering) 1 of 4
640 ၂။ ၁၁-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယသစၥာအနက္မွ နိဒါနေဌာတရားေတာ္(၂) Myanmar Samudaya Sacca (Noble Truth of the Origin of Suffering) 2 of 4
641 ၃။ ၁၂-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယသစၥာအနက္မွ သံေယာဂေဌာတရားေတာ္(၃) Myanmar Samudaya Sacca (Noble Truth of the Origin of Suffering) 3 of 4
642 ၄။ ၁၃-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယသစၥာအနက္မွ ဗလိေဗာဓေဌာတရားေတာ္(၄) Myanmar Samudaya Sacca (Noble Truth of the Origin of Suffering) 4 of 4
643 Myanmar Sanditthiko
644 Myanmar Sanditthiko Dhamma
645 Myanmar Sang‚rava Sutta ( 1 of 5)
646 Myanmar Sang‚rava Sutta ( 2 of 5)
647 Myanmar Sang‚rava Sutta ( 4 of 5)
648 Myanmar Sang‚rava Sutta ( 5 of 5)
649 ၈။ ၁၁-၂-၁၉၅၅ အေသခ်င္းဆက္ေနတာ သံသရာ တ၇ားေတာ္ Myanmar Sansara (Life After Life)
650 Myanmar Sansara Debt
651 Myanmar Sappanakopama Sutta ( 6 different Animal as example)
652 Myanmar Sapp‚nakopam‚ Sutta (1)
653 Myanmar Sarana Dhamma
654 Myanmar Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi ( To Clear)
655 Myanmar Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi ( To eliminate)
656 ၅။ ၂၅-၁-၁၉၅၅ သတိႏွင့္ဆား ဥပမာၿပ Myanmar Sati (Mindfulness) and Salt as example
657 Myanmar See your death by yourself ( Contemplating Khandha)
658 Myanmar Seeing Anicca, Dukkha Anatta will eliminate Loba, Dosa, Moha
659 Myanmar Select wise or fool
660 Myanmar Selection of kammatth‚na to match habit ( 1 of 2)
661 Myanmar Selection of kammatth‚na to match habit ( 2 of 2)
662 Myanmar Selfless
663 ၄။ ၁-၁၁-၁၉၅၅ ေသာတာပန္အဂၤါ (၇) ပါး တရားေတာ္ Myanmar Seven Characteristics of Sotāpan
664 Myanmar Seven type of visuddhi ( Train as example)
665 Myanmar Shorter Sansara
666 Myanmar Should not Rely on Kamma as Self
667 Myanmar Should work harder for Vipassana before too old
668 Myanmar Showing Process of Khandhā by circle
669 Myanmar Six sense doors as six different animal
670 ၇။ ၇-၇-၁၉၅၇ ဆင္ေသႏွင့္က်ီးမုိက္တရားေတာ္(အရိႏၲမႏွင့္ေသာနက၀ထၴဳ) Myanmar Sonaka Story
671 ၄။ ၂၄-၁-၁၉၅၅ ေသာတာပန္တည္ၿခင္းအေၾကာင္းတရားေတာ္ Myanmar Sotāpanna or Sotāpan
672 Myanmar Sotāpatti
673 Myanmar Suka and Dukkha, answer by Ashin Sariputta
674 Myanmar Sutav‚ ariya S‚vaka eliminating Ditthi
675 Myanmar Synchronize Arising and Dissolving with Magga
676 Myanmar Take refuge under Dhamma
677 Myanmar Tanh‚ - Mana and Ditthi because of craving on Khandh‚
678 Myanmar Tanh‚ Up‚d‚na Kamma (Terninating)
679 Myanmar Tanh‚sankhara Sutta, Contemplation of feelings (Vedanānupassana) 1 of 2
680 Myanmar Tanh‚sankhara Sutta, Contemplation of feelings (Vedanānupassana) 2 of 2
681 Myanmar Tejodhatu
682 Myanmar Temporary and permanent
683 Myanmar Terminating Kamma, Tanh‚ and Ditthi
684 Myanmar Tharopama Sutta
685 Myanmar Th‚ti Monk and Khandh‚, Dukkha Sacca
686 Myanmar The Origin of Dependent Origination and Mind contemplation
687 Myanmar The Origin of Dependent Origination, Truth(Sacca)and Nibbana
688 Myanmar There is no place to escape form death in 31 Plains
689 Myanmar Thinamiddha and Killing Tanh‚
690 Myanmar Things blocking Magga and Pala
691 Myanmar Time
692 Myanmar To Analysis insight
693 Myanmar To contemplate dhamma on Khandh‚
694 Myanmar To correct wrong view
695 Myanmar To cut Khandh‚ Process for Nibb‚na
696 Myanmar To develop ViŮŮāna, eliminating Sassata Ditthi
697 Myanmar To differentiate between Vipassana —„ņa and Magga —„ņa
698 Myanmar To eliminate Ditthi
699 Myanmar To eliminate ditthi before starting Vipassana
700 Myanmar To eliminate Ditthi first, then Vipassana
701 Myanmar To end long story
702 Myanmar To escape
703 Myanmar To escape form ageing, sick and death to Nibbāna
704 Myanmar To Exit
705 Myanmar To Magga and Pala Via Tanhā and Mana
706 Myanmar To Nibbāna by Knowledge
707 Myanmar To realize Nibbana by right Manasik āra
708 Myanmar To realize Nibb‚na by Vipassan‚
709 Myanmar To realized Nibbāna by Vijjā and Carana
710 Myanmar To understand Sacca
711 Myanmar Transformation form Kamma Dominating to Nyanna Dominating
712 Myanmar Transforming this Khandh‚ to next Khandh‚
713 Myanmar Truth of origination-Samudaya Sacca(1 of 4)
714 Myanmar Truth of origination-Samudaya Sacca(2 of 4)
715 Myanmar Truth of origination-Samudaya Sacca(3 of 4)
716 Myanmar Truth of origination-Samudaya Sacca(4 of 4)
717 Myanmar Truth of Suffering-Dukkha Sacca
718 Myanmar Truth of Suffering-Dukkha Sacca (1 of 4)
719 Myanmar Truth of Suffering-Dukkha Sacca (2 of 4)
720 Myanmar Truth of Suffering-Dukkha Sacca (3 of 4)
721 Myanmar Truth of Suffering-Dukkha Sacca (4 of 4)
722 Myanmar Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering-Nirodha Sacca (1 of 4)
723 Myanmar Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering-Nirodha Sacca (2 of 4)
724 Myanmar Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering-Nirodha Sacca (3 of 4)
725 Myanmar Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering-Nirodha Sacca (4 of 4)
726 Myanmar Truth(Sacca) and Kamma 1
727 Myanmar Truth(Sacca) and Kamma 2
728 Myanmar Truth(Sacca) is important 1
729 Myanmar Truth(Sacca) is important 2
730 Myanmar Try to escape from 3 Type of Vatta
731 Myanmar Two Essential things for Sotāpatti
732 Myanmar Two kind of Puthujana
733 Myanmar Two reasons for Sotāpatti
734 Myanmar Two things to work for Nibb‚na
735 Myanmar U Chit Hla & Daw Thong Donation
736 Myanmar Unable of achieve Magga and Phala —„ņa without suitable Dhamma
737 Myanmar Unable to achieve Magga and Phala because of Ditthi
738 Myanmar Unable to Enlighten because of 3 Weak Points
739 Myanmar Unable to realize Nibb‚na, Ditthi is not eliminated
740 Myanmar Uncover 5 openings
741 Myanmar Uncover NÓvarana
742 Myanmar Understading of Truth(Sacca)and Samsarā 1
743 Myanmar Understading of Truth(Sacca)and Samsarā 2
744 Myanmar Understanding Sacca
745 Myanmar Useless
746 Myanmar Vanishing of Loba, Dosa and Moha
747 ၄။ ၅-၁၂-၁၉၅၇ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပဌာန္ Myanmar Vedanānupassana Satipathanna
748 Myanmar Vedananupassan‚
749 Myanmar Vedananupassan‚ ( for Ashin R‚dha)
750 Myanmar Venopama Sutta
751 Myanmar Venopama Sutta
752 Myanmar View like Ariya (1 of 2)
753 Myanmar View like Ariya (2 of 2)
754 Myanmar Vijj‚ and Carana
755 Myanmar Vijj‚ and Carana
756 ၉။ ၁၂-၂-၁၉၅၅ ၀ိပရိဏာမ ဒုကၡသိ၍ အ၀ိပရိဏာမ။ နိေရာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း Myanmar Viparināma,
757 ၄။ ၁၂-၁၁-၁၉၅၆ ၀ိပႆနာရႈေသာပုဂၢဳိလ္တို႔၏မွတ္တိုင္တရား Myanmar Vipassanā Yānika Person
758 ၁၁။ ၁၁-၁၀-၁၉၅၇ ၀ိပႆနာေယာဂီေလးမ်ဳိး တရားေတာ္
Myanmar Vipassanā Yogi (four type)
759 Myanmar Vipassan‚ ( Wait and catch like Tiger)
760 Myanmar Vipassana for no more Kamma fuel
761 Myanmar Vipassana kusala rescue all except PaŮcānantariya kamma
762 Myanmar Vipassana on Kāya viŮŮāna
763 Myanmar Vipassana with 3 type of adhipati
764 Myanmar Vipassana Work out
765 Myanmar Vippallāsa because of Ayonisomanisikāra
766 Myanmar Vippallāsa Wall
767 Myanmar Vippall‚sa ( Boat example)
768 Myanmar Vippall‚sa Wall
769 ၆။ ၂၉-၁-၁၉၅၅ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၵာ ေမး၊ေၿဖ Myanmar Vissākhā Question and Answer
770 Myanmar War Against King Yama
771 Myanmar Way for no more Marana
772 Myanmar Way of viewing by Ariya
773 Myanmar Way to cut Loba, Dosa and Moha Roots
774 Myanmar Way to eliminate Sassata Ditthi and Uccheda Ditthi
775 Myanmar Way to Escape form Sansara
776 Myanmar Way to Middle Path
777 Myanmar Way to realize Nibb‚na
778 Myanmar Way to remove Ditthi and Vicikicchā (2 of 2)
779 Myanmar Way to remove Ditthi and Vicikicch‚ (1 of 2)
780 Myanmar Who is responsible
781 Myanmar Wisdom, 3 Steps (Nyanna)
782 Myanmar Wise and Fool
783 Myanmar Wise and Fool
784 Myanmar Wise and fool , Magga Brahmacariya
785 Myanmar Work hard for Nibbāna
786 Myanmar Wrong Understanding
787 Myanmar Yamaka Monk (2)
788 ၇။ ၁၆-၁၂-၁၉၅၇ ယမကရဟန္း ဥပမာၿပ Myanmar Yamaka Monk as Example
789 Myanmar Yamaka Monk Story 1
790 Myanmar Yamaka Monk Story 2
791 Myanmar Yamaka Monk Story 4
792 Myanmar Yonisomanisik‚ra is important
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web