ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:43am.  
line decor
             

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံ's Dhamma Talks by Mingun Sayadaw - DhammaWeb Audiomingun.gif မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံ
Mingun Sayadaw's Dhamma Talks :72
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 ကုလမကသုတ္၊ သဒၶမၸပဋိရူပကသုတ္ Myanmar
2 အာဇိ၀က- ဥပါလီသုတၲန္ Myanmar Ajivaka
3 မိဠတသုတ္၊ အ႒ိကသုတ္ Myanmar Athika Sutta
4 စူဠတဏွာ၊ သခၤါယသုတ္၊ မာရကဇၨဏိသသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
5 ကာကစူပမသုတ၊ နိ၀ါပသုတ္္ Myanmar Dhamma Talk
6 ေခါမဒူတသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
7 အဗ်ာကတသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
8 ၀ိဂၢိလသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
9 သုမနသုတၲန္ Myanmar Dhamma Talk
10 မလ’ိကာ၊ ၀ိမုတၲိရတနာသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
11 အနိစၥသုတ္မွ သမၼာဒိ႒ိသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
12 မဟာသိတနခံ သုတ္ Myanmar Dhamma Talk
13 မဟာပဒါနသုတ္၊ မဟာပရိနိဗၺာသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
14 အဘရကုမာရသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
15 ဂါရ၀သုတ္၊ ဘာရဒြါဇသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
16 ခႏၶာယမိုက္သုတ္ Myanmar Dhamma Talk
17 ပိ႑သုတၲန္ Myanmar Dhamma Talk
18 ဒု၀ါယပတၲသုတ္၊ ဒီဂါရသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
19 ဗာသ၊ ပ႑ိတသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
20 ဓာတု၀ိဘဂၤသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
21 အာဠာ၀ကသုတ္၊ သုပၸဗုဒၶသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
22 အမၺဋသုတ္၊ ရာဟုလာသံယုတ္ Myanmar Dhamma Talk
23 ယမကသုတ္၊ မဟာစုႏၵသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
24 ဓမၼသဂၤဏီသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
25 ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း Myanmar Dhamma Talk
26 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ ပါရာသိရာဇသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
27 အတၲိပေဒါမပသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာမပသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
28 စူဠသစၥကသုတၲန္၊ မဟာသစၥကသုတၲန္ Myanmar Dhamma Talk
29 စကႌသုတၲန္ Myanmar Dhamma Talk
30 ယမိုက္ပါဠိေတာ္ Myanmar Dhamma Talk
31 မဟာပရိနိဗၺာန္နသုတၲန္၊ မဟာပေဒသ (၄)ပါး Myanmar Dhamma Talk
32 မဟာဓမၼပါလဇတ္ Myanmar Dhamma Talk
33 ေသာနကဇတ္ Myanmar Dhamma Talk
34 မဟာသီဟနာဒဇာတ္ Myanmar Dhamma Talk
35 အာနႏၵေသ႒ီ၊ ပဥၥဥယသကာ၀တၳ၊ လယ္သမား၀တၳဳ Myanmar Dhamma Talk
36 ၀ိသာခါ၀တၳဳ၊ သမၼဟုသိလာဒိ ဘိကၡဳ၀တၳဳ Myanmar Dhamma Talk
37 ကုလူပကသဒၶမၼပဋိရူပကသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
38 မဟာသီယနာဒသုတၲန္၊ တိတယသဒိၶယသုတၲန္ Myanmar Dhamma Talk
39 ရဟန္းငါးရာ၀တၳဳ၊ ပတိပူဇိကာ၀တၳဳ၊ ထင္းခုတ္သမား၀တၳဳ Myanmar Dhamma Talk
40 ဓမၼသန၀တၳဳ၊ တိႆသာမေဏ၊ ပဥၥဥပႆကာ၀တၳဳ Myanmar Dhamma Talk
41 ဒုကၠဋ္အာပါတ္ေတာ္၀ိနည္းေတာ္ Myanmar Dhamma Talk
42 နိသိ၀ိနည္းေတာ္ Myanmar Dhamma Talk
43 ယမကသုတ္၊ ရွင္နာဂီယသုတ္၊ ဣနသုတ္၊ မဟာစုႏၵသုတ္၊ ေဖာ္သဠိယသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
44 ေခါမဒုႆသုတ္၊ ၀ဂႌသုတ္၊ အာနႏၵသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
45 ဧကပုတၲသုတၲံ၊ ဧကသီသုတ္၊ ရာဟုလာသုတ္၊ အတၲိသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
46 ပါတရာသိ(၀ါ) အရိယာပရိေယသန၊ စူဠအတၲိကေသာပမာသုတၲန္ Myanmar Dhamma Talk
47 တတိယၾသ၀ါဒသုတ္၊ ဘဒၵမပတိရူပသုတ္၊ ေမာလိကၤာ ဖဂၢဳဏရဟန္း Myanmar Dhamma Talk
48 ၀က္မေလး၀တၳဳ၊ အညတရပူရသသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
49 နကုလပီတုသုတ္၊ အနိစၥလကၡဏသုတ္၊ အာနိသုတ္၊ န၀သုတ္၊ မိဠကသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
50 ရ႒၀ိနိတၲသုတ္၊ န၀ါယသုတ္၊ ဂႏၵရထပုဂၢလစတုတၳသုတ္ Myanmar Dhamma Talk
51 ရွင္သာမေဏေက်ာ္ ၄ ပါး Myanmar Four Samanera
52 ေဇာတိယဇာတ္ Myanmar Jotiya
53 ဥဒယ သုတၲန္မွ ကတိဘာရဒြါဇသုတၲန္ Myanmar Katibara Sutta
54 ကိဏွဒီပ သုတၲန္ Myanmar Kinadipa Sutta
55 ေကာသမၻီပါသီတိႆ။ သာမေဏ။ ပဥၥဥပါသကာ၀တၳဳ Myanmar Kosambipasitissa
56 ကု႑ကကုစၦိသိႏၶသ သုတၲန္ Myanmar Kunlaka Sutta
57 မဟာသတိပဌာန္ႏွင့္ စႏၵပမသုတၲန္ Myanmar Mahasattipatthan sutta
58 မရဒြါဇသုတၲန္ Myanmar Maradwaja Sutta
59 မယ္ယွက သုတၲန္ Myanmar Meyahka Sutta
60 မိလကၡသုတၲန္။ မဏသတိသုတ္ Myanmar Milakkha Sutta
61 မူလပရိယာယ သုတၲန္ Myanmar Mulapariyaya Sutta
62 နကုလပီတုသုတၲန္။ ယမတသတၲန္ Myanmar Nakulapitu Sutta
63 ပါရရာသိ သုတၲန္ Myanmar Pararasi sutta
64 ကႏၵရာက သုတၲန္။ ေပါတတိယသုတၲန္ Myanmar Potatiya Sutta
65 ပုပၸ သုတ္ - ဂီလာနသုတၲန္ Myanmar Puppa Sutta
66 ရာဓ မေထရ္ - အႆဇိပုနပၺသုတ ရဟန္ငါးရာ လကၡဏာေရးသုံးပါး Myanmar Radha
67 ေရ၀တသာမေဏ သုတၲန္ Myanmar Samane Revata Sutta
68 စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၲန္ Myanmar Sulakammavibinga Sutta
69 စူ႒သုဘဒၵါ - ရဟန္းငါးပါးေစာရသုတၲန္ Myanmar Sutasubadda Sutta
70 သု၀ဏၰမိဂ ေရႊသမင္ သုတၲန္ Myanmar Suvannabumi Deer Sutta
71 ေတသသုဏဇာတ္ Myanmar Tesasuna
72 ၀ိသာခါဥပါသိကာ၀တၳဳ Myanmar Visakha
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web