ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္'s Dhamma Talks by Mehm Tin Mon, Dr - DhammaWeb Audiomehntinmon.gif ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
Mehm Tin Mon, Dr's Dhamma Talks :62
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Alms Giving Leads to Proaperity Part 1
2 English Alms Giving Leads to Proaperity Part 2
3 English Day 1 (11-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
4 English Day 2 (12-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
5 English Day 3 (13-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
6 English Day 4 (14-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
7 English Day 5 (15-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
8 English Day 6 (16-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
9 English Day 6 PM (16-11-2002 PM) Abhidhamma Class at SJBA
10 English Day 7 (17-11-2002) Abhidhamma Class at SJBA
11 English Day 7 PM (17-11-2002 PM) Abhidhamma Class at SJBA
12 English Day 8 (18-11-2002 ) Abhidhamma Class at SJBA
13 English Day 9 (19-11-2002 ) Abhidhamma Class at SJBA
14 English Meditation Art Of Living Part 1
15 English Meditation Art Of Living Part 2
16 English Mind, The Power of Creation ( 1 of 2)
17 English Mind, The Power of Creation ( 2 of 2)
18 English Morality The Best Thing In Life Part 2
19 English Morality The Best Thing In Life Part 2
20 English Samatha and Vipassana Meditation( 1 of 2)
21 English Samatha and Vipassana Meditation( 2 of 2)
22 English Sansara, Life after Life ( 1 of 2)
23 English Sansara, Life after Life ( 2 of 2)
24 English The Essence Of Life Part 1
25 English The Essence Of Life Part 2
26 English The Right View Of Life Part 2
27 English The Right View Of Life Part1
28 English The Way To Real Happiness
29 English The Way To Real Happiness Part 2
30 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 01)
31 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 02)
32 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 03)
33 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 04)
34 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 05)
35 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 06)
36 Myanmar Abhidhamma Class (Part One, Day 07)
37 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 01-1)
38 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 01-2)
39 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 02-1)
40 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 02-2)
41 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 03-1)
42 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 03-2)
43 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 04-1)
44 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 04-2)
45 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 05-1)
46 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 05-2)
47 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 06-1)
48 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 06-2)
49 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 07-1)
50 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 07-2)
51 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 07-3)
52 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 07-4)
53 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 08-1)
54 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 08-2)
55 Myanmar Abhidhamma Class (Part Two, Day 08-3)
56 Myanmar Best Life ( Part 01)
57 Myanmar Best Life ( Part 02)
58 Myanmar Best Life ( Part 03)
59 Myanmar Best Life ( Part 04)
60 Myanmar Best Life ( Part 05)
61 Myanmar Best Life ( Part 06)
62 Myanmar Best Life ( Part 07)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web