ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:18am.  
line decor
             

မဟာစည္ဆရာေတာ္'s Dhamma Talks by Mahasi Sayadaw - DhammaWeb Audiomahasi.gif မဟာစည္ဆရာေတာ္
Mahasi Sayadaw's Dhamma Talks :33
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 Myanmar Anattalakkhana Sutta 01 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
2 Myanmar Anattalakkhana Sutta 02 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
3 Myanmar Anattalakkhana Sutta 03 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
4 Myanmar Anattalakkhana Sutta 04 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
5 Myanmar Anattalakkhana Sutta 05 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
6 Myanmar Anattalakkhana Sutta 06 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
7 Myanmar Anattalakkhana Sutta 07 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
8 Myanmar Anattalakkhana Sutta 08 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
9 Myanmar Anattalakkhana Sutta 09 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
10 Myanmar Anattalakkhana Sutta 10 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
11 Myanmar Anattalakkhana Sutta 11 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
12 Myanmar Anattalakkhana Sutta 12 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
13 Myanmar Anattalakkhana Sutta 13 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
14 Myanmar Anattalakkhana Sutta 14 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
15 Myanmar Anattalakkhana Sutta 15 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
16 Myanmar Anattalakkhana Sutta 16 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
17 Myanmar Anattalakkhana Sutta 17 of 17(Samyutta Nikaya XXII, 59)
18 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 01
19 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 02
20 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 03
21 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 04
22 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 05
23 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 06
24 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 07
25 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ Myanmar Dhammacakkapavattana Sutta 08
26 Myanmar Vipassana
27 Myanmar Vipassana Workout
28 Myanmar Vipassana Workout ( 1 of 6)
29 Myanmar Vipassana Workout ( 2 of 6)
30 Myanmar Vipassana Workout ( 3 of 6)
31 Myanmar Vipassana Workout ( 4 of 6)
32 Myanmar Vipassana Workout ( 5 of 6)
33 Myanmar Vipassana Workout ( 6 of 6)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web