ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:41am.  
line decor
             

အရွင္ဓမၼပတိ(ဖားေအာက္ေတာရ)'s Dhamma Talks by Dhammapati Ashin - DhammaWeb Audio အရွင္ဓမၼပတိ(ဖားေအာက္ေတာရ)
Dhammapati Ashin's Dhamma Talks :54
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 အာနာပါနာသတိ (၁) Myanmar
2 အာနာပါနာသတိ (၂) Myanmar
3 အာနာပါနာသတိ (၃) Myanmar
4 အာနာပါနာသတိ (၄) Myanmar
5 အာနာပါနာသတိ (၅) Myanmar
6 အာနာပါနာသတိ (၆) Myanmar
7 အာနာပါနာသတိ (၇) Myanmar
8 အာနာပါနာသတိ (၈) Myanmar
9 အာနာပါနာသတိ (၉) Myanmar
10 အာနာပါနာသတိ (၁၀) Myanmar
11 အာနာပါနာသတိ (၁၁) Myanmar
12 အာနာပါနာသတိ (၁၂) Myanmar
13 အာနာပါနာသတိ (၁၃) Myanmar
14 အာနာပါနာသတိ (၁၄) Myanmar
15 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၁) Myanmar
16 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၂) Myanmar
17 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၃) Myanmar
18 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၄) Myanmar
19 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၅) Myanmar
20 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၆) Myanmar
21 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၇) Myanmar
22 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၈) Myanmar
23 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၉) Myanmar
24 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၁၀) Myanmar
25 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၁၁) Myanmar
26 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (၁၂) Myanmar
27 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁) Myanmar
28 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂) Myanmar
29 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၃) Myanmar
30 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၄) Myanmar
31 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၅) Myanmar
32 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၆) Myanmar
33 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၇) Myanmar
34 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၈) Myanmar
35 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၉) Myanmar
36 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၀) Myanmar
37 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၁) Myanmar
38 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၂) Myanmar
39 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၃) Myanmar
40 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၄) Myanmar
41 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၅) Myanmar
42 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၆) Myanmar
43 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၇) Myanmar
44 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၈) Myanmar
45 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၁၉) Myanmar
46 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၀) Myanmar
47 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၁) Myanmar
48 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၂) Myanmar
49 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၃) Myanmar
50 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၄) Myanmar
51 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၅) Myanmar
52 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၆) Myanmar
53 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၇) Myanmar
54 ကလ်ာဏ မိတၱတရားေတာ္ ႏွင့္ ဝိသုဒၶိ ခုႏွစ္ပါးက်င့္စဥ္ (၂၈) Myanmar
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web