ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:44am.  
line decor
             

ေဒၚခင္လွတင္ (ဓမၼဗ်ဴဟာ)'s Dhamma Talks by Daw Khin Hla Tin - DhammaWeb Audioempty.gif ေဒၚခင္လွတင္ (ဓမၼဗ်ဴဟာ)
Daw Khin Hla Tin's Dhamma Talks :701
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (00) Myanmar Abhidhamma (Basic)
2 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (01) Myanmar Abhidhamma (Basic)
3 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (02) Myanmar Abhidhamma (Basic)
4 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (03) Myanmar Abhidhamma (Basic)
5 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (04) Myanmar Abhidhamma (Basic)
6 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (05) Myanmar Abhidhamma (Basic)
7 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (06) Myanmar Abhidhamma (Basic)
8 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (07) Myanmar Abhidhamma (Basic)
9 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (08) Myanmar Abhidhamma (Basic)
10 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (09) Myanmar Abhidhamma (Basic)
11 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (10) Myanmar Abhidhamma (Basic)
12 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (11) Myanmar Abhidhamma (Basic)
13 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (12) Myanmar Abhidhamma (Basic)
14 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (13) Myanmar Abhidhamma (Basic)
15 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (14) Myanmar Abhidhamma (Basic)
16 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (15) Myanmar Abhidhamma (Basic)
17 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (16) Myanmar Abhidhamma (Basic)
18 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (17) Myanmar Abhidhamma (Basic)
19 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (18) Myanmar Abhidhamma (Basic)
20 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (19) Myanmar Abhidhamma (Basic)
21 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (20) Myanmar Abhidhamma (Basic)
22 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (21) Myanmar Abhidhamma (Basic)
23 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (22) Myanmar Abhidhamma (Basic)
24 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (23) Myanmar Abhidhamma (Basic)
25 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (24) Myanmar Abhidhamma (Basic)
26 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ စိတ္ပိုင္း (25) Myanmar Abhidhamma (Basic)
27 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (00) Myanmar Abhidhamma (Basic)
28 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (01) Myanmar Abhidhamma (Basic)
29 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (02) Myanmar Abhidhamma (Basic)
30 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (03) Myanmar Abhidhamma (Basic)
31 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (04) Myanmar Abhidhamma (Basic)
32 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (05) Myanmar Abhidhamma (Basic)
33 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (06) Myanmar Abhidhamma (Basic)
34 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (07) Myanmar Abhidhamma (Basic)
35 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (08) Myanmar Abhidhamma (Basic)
36 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (09) Myanmar Abhidhamma (Basic)
37 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (10) Myanmar Abhidhamma (Basic)
38 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (11) Myanmar Abhidhamma (Basic)
39 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (12) Myanmar Abhidhamma (Basic)
40 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (13) Myanmar Abhidhamma (Basic)
41 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (14) Myanmar Abhidhamma (Basic)
42 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (15) Myanmar Abhidhamma (Basic)
43 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (16) Myanmar Abhidhamma (Basic)
44 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (17) Myanmar Abhidhamma (Basic)
45 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (18) Myanmar Abhidhamma (Basic)
46 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (19) Myanmar Abhidhamma (Basic)
47 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (20) Myanmar Abhidhamma (Basic)
48 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (21) Myanmar Abhidhamma (Basic)
49 အေျခခံအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ ေစတသိတ္ပိုင္း (22) Myanmar Abhidhamma (Basic)
50 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-00 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
51 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-01 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
52 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-02 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
53 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-03 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
54 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-04 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
55 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-05 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
56 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-06 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
57 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-07 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
58 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-08 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
59 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-09 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
60 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-10 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
61 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-11 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
62 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-12 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
63 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-13 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
64 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-14 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
65 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-15 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
66 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-16 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
67 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-17 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
68 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-18 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
69 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-19 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
70 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-20 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
71 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-21 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
72 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-22 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
73 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-23 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
74 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-24 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
75 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-25 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
76 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-26 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
77 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-27 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
78 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-28 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
79 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-29 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
80 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-30 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
81 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-31 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
82 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-32 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
83 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-33 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
84 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-34 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
85 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-35 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
86 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-36 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
87 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-37 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
88 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-38 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
89 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-39 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
90 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-40 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
91 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-41 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
92 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-42 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
93 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-43 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
94 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-44 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
95 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-45 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
96 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-46 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
97 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-47 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
98 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-48 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
99 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-49 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
100 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-50 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
101 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-51 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
102 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-52 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
103 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-53 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
104 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-54 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
105 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-55 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
106 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-56 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
107 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-57 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
108 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-58 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
109 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-59 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
110 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-60 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
111 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-61 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
112 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-62 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
113 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-63 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
114 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-64 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
115 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-65 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
116 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-66 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
117 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-67 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
118 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-68 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
119 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-69 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
120 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-70 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
121 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-71 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
122 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-72 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
123 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-73 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
124 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-74 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
125 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-75 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
126 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-76 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
127 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-77 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
128 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-78 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
129 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-79 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
130 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-80 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
131 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-81 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
132 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-82 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
133 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-83 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
134 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-84 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
135 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-85 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
136 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-86 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
137 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-87 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
138 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-88 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
139 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-89 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
140 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-90 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
141 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-91 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
142 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-92 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
143 ဋီကာေက်ာ္- စိတ္ပိုင္း-93 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
144 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-01 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
145 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-02 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
146 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-03 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
147 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-04 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
148 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-05 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
149 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-06 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
150 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-07 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
151 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-08 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
152 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-09 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
153 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-10 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
154 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-11 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
155 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-12 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
156 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-13 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
157 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-14 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
158 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-15 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
159 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-16 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
160 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-17 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
161 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-18 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
162 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-19 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
163 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-20 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
164 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-21 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
165 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-22 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
166 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-23 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
167 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-24 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
168 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-25 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
169 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-26 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
170 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-27 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
171 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-28 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
172 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-29 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
173 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-30 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
174 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-31 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
175 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-32 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
176 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-33 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
177 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-34 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
178 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-35 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
179 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-36 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
180 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-37 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
181 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-38 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
182 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-39 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
183 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-40 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
184 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-41 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
185 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-42 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
186 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-43 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
187 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-44 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
188 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-45 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
189 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-46 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
190 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-47 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
191 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-48 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
192 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-49 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
193 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-50 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
194 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-51 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
195 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-52 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
196 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-53 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
197 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-54 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
198 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-55 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
199 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-56 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
200 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-57 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
201 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-58 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
202 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-59 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
203 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-60 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
204 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-61 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
205 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-62 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
206 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-63 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
207 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-64 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
208 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-65 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
209 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-66 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
210 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-67 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
211 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-68 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
212 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-69 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
213 ဋီကာေက်ာ္- ေစတသိတ္ပိုင္း-70 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
214 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-00 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
215 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-01 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
216 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-02 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
217 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-03 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
218 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-04 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
219 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-05 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
220 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-06 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
221 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-07 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
222 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-08 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
223 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-09 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
224 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-10 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
225 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-11 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
226 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-12 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
227 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-13 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
228 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-14 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
229 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-15 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
230 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-16 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
231 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-17 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
232 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-18 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
233 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-19 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
234 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-20 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
235 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-21 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
236 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-22 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
237 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-23 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
238 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-24 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
239 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-25 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
240 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-26 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
241 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-27 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
242 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-28 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
243 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-29 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
244 ဋီကာေက်ာ္- ပကိဏ္းပိုင္း-30 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
245 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-00 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
246 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-01 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
247 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-02 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
248 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-03 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
249 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-04 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
250 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-05 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
251 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-06 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
252 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-07 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
253 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-08 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
254 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-09 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
255 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-10 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
256 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-11 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
257 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-12 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
258 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-13 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
259 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-14 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
260 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-15 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
261 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-16 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
262 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-17 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
263 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-18 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
264 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-19 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
265 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-20 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
266 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-21 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
267 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-22 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
268 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-23 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
269 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-24 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
270 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-25 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
271 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-26 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
272 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-27 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
273 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-28 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
274 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-29 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
275 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-30 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
276 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-31 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
277 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-32 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
278 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-33 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
279 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-34 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
280 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-35 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
281 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-36 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
282 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-37 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
283 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-38 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
284 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-39 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
285 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-40 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
286 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-41 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
287 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-42 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
288 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-43 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
289 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-44 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
290 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-45 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
291 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-46 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
292 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-47 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
293 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-48 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
294 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-49 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
295 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-50 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
296 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-51 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
297 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-52 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
298 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-53 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
299 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-54 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
300 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-55 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
301 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-56 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
302 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-57 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
303 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-58 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
304 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-59 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
305 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-60 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
306 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-61 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
307 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-62 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
308 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-63 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
309 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-64 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
310 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-65 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
311 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-66 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
312 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-67 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
313 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-68 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
314 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-69 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
315 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-70 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
316 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-71 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
317 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-72 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
318 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-73 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
319 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-74 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
320 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-75 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
321 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-76 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
322 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-77 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
323 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-78 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
324 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-79 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
325 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-80 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
326 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-80 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
327 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-81 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
328 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-82 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
329 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-83 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
330 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-84 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
331 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-85 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
332 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-86 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
333 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-87 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
334 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-88 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
335 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-89 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
336 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-90 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
337 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-91 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
338 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-92 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
339 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-93 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
340 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-94 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
341 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-95 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
342 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-96 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
343 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-97 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
344 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-98 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
345 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-99 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
346 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-100 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
347 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-101 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
348 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-102 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
349 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-103 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
350 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-104 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
351 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-105 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
352 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-106 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
353 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-107 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
354 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-108 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
355 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-109 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
356 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-110 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
357 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-111 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
358 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-112 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
359 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-113 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
360 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-114 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
361 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-115 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
362 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-116 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
363 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-117 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
364 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-118 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
365 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိပိုင္း-119 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
366 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-000 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
367 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-001 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
368 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-002 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
369 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-003 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
370 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-004 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
371 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-005 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
372 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-006 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
373 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-007 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
374 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-008 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
375 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-009 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
376 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-010 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
377 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-011 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
378 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-012 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
379 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-013 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
380 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-014 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
381 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-015 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
382 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-016 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
383 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-017 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
384 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-018 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
385 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-019 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
386 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-020 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
387 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-021 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
388 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-022 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
389 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-023 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
390 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-024 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
391 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-025 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
392 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-026 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
393 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-027 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
394 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-028 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
395 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-029 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
396 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-030 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
397 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-031 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
398 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-032 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
399 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-033 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
400 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-034 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
401 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-035 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
402 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-036 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
403 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-037 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
404 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-038 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
405 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-039 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
406 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-040 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
407 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-041 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
408 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-042 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
409 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-043 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
410 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-044 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
411 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-045 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
412 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-046 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
413 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-047 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
414 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-048 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
415 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-049 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
416 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-050 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
417 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-051 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
418 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-052 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
419 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-053 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
420 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-054 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
421 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-055 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
422 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-056 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
423 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-057 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
424 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-058 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
425 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-059 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
426 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-060 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
427 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-061 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
428 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-062 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
429 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-063 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
430 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-064 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
431 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-065 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
432 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-066 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
433 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-067 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
434 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-068 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
435 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-069 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
436 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-070 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
437 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-071 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
438 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-072 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
439 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-073 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
440 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-074 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
441 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-075 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
442 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-076 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
443 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-077 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
444 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-078 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
445 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-079 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
446 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-080 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
447 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-081 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
448 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-082 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
449 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-083 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
450 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-084 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
451 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-085 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
452 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-086 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
453 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-087 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
454 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-088 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
455 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-089 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
456 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-090 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
457 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-091 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
458 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-092 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
459 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-093 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
460 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-094 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
461 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-095 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
462 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-096 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
463 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-097 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
464 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-098 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
465 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-099 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
466 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-100 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
467 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-101 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
468 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-102 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
469 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-103 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
470 ဋီကာေက်ာ္- ၀ီထိမုတ္ပိုင္း(ဘုံပိုင္း)-104 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
471 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-01 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
472 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-02 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
473 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-03 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
474 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-04 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
475 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-05 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
476 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-06 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
477 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-07 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
478 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-08 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
479 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-09 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
480 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-10 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
481 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-11 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
482 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-12 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
483 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-13 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
484 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-14 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
485 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-15 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
486 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-16 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
487 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-17 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
488 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-18 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
489 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-19 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
490 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-20 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
491 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-21 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
492 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-22 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
493 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-23 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
494 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-24 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
495 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-25 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
496 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-26 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
497 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-27 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
498 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-28 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
499 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-29 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
500 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-30 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
501 ဋီကာေက်ာ္- သမုစၥည္းပိုင္း-31 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
502 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-001 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
503 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-002 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
504 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-003 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
505 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-004 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
506 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-005 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
507 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-006 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
508 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-007 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
509 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-008 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
510 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-009 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
511 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-010 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
512 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-011 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
513 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-012 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
514 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-013 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
515 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-014 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
516 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-015 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
517 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-016 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
518 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-017 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
519 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-018 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
520 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-019 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
521 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-020 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
522 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-021 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
523 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-022 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
524 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-023 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
525 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-024 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
526 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-025 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
527 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-026 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
528 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-027 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
529 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-028 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
530 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-029 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
531 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-030 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
532 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-031 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
533 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-032 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
534 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-033 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
535 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-034 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
536 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-035 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
537 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-036 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
538 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-037 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
539 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-038 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
540 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-039 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
541 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-040 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
542 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-041 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
543 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-042 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
544 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-043 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
545 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-044 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
546 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-045 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
547 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-046 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
548 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-047 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
549 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-048 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
550 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-049 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
551 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-050 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
552 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-051 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
553 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-052 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
554 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-053 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
555 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-054 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
556 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-055 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
557 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-056 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
558 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-057 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
559 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-058 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
560 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-059 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
561 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-060 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
562 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-061 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
563 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-062 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
564 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-063 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
565 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-064 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
566 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-065 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
567 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-066 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
568 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-067 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
569 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-068 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
570 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-069 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
571 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-070 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
572 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-071 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
573 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-072 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
574 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-073 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
575 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-074 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
576 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-075 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
577 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-076 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
578 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-077 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
579 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-078 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
580 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-079 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
581 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-080 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
582 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-081 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
583 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-082 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
584 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-083 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
585 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-084 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
586 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-085 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
587 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-086 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
588 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-087 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
589 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-088 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
590 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-089 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
591 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-090 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
592 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-091 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
593 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-092 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
594 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-093 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
595 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-094 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
596 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-095 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
597 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-096 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
598 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-097 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
599 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-098 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
600 ဋီကာေက်ာ္- ပစၥည္းပိုင္း-099 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
601 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-001 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
602 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-002 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
603 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-003 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
604 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-004 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
605 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-005 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
606 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-006 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
607 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-007 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
608 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-008 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
609 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-009 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
610 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-010 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
611 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-011 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
612 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-012 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
613 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-013 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
614 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-014 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
615 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-015 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
616 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-016 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
617 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-017 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
618 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-018 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
619 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-019 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
620 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-020 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
621 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-021 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
622 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-022 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
623 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-023 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
624 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-024 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
625 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-025 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
626 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-026 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
627 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-027 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
628 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-028 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
629 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-029 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
630 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-030 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
631 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-031 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
632 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-032 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
633 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-033 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
634 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-034 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
635 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-035 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
636 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-036 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
637 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-037 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
638 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-038 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
639 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-039 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
640 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-040 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
641 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-041 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
642 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-042 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
643 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-043 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
644 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-044 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
645 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-045 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
646 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-046 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
647 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-047 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
648 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-048 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
649 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-049 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
650 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-050 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
651 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-051 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
652 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-052 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
653 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-053 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
654 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-054 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
655 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-055 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
656 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-056 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
657 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-057 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
658 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-058 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
659 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-059 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
660 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-060 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
661 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-061 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
662 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-062 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
663 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-063 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
664 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-064 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
665 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-065 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
666 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-066 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
667 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-067 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
668 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-068 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
669 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-069 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
670 ဋီကာေက်ာ္- ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-070 Myanmar Abhidhamma (Dhi Kar Kyaw)
671 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (01) Myanmar Parami (Perfection)
672 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (02) Myanmar Parami (Perfection)
673 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (03) Myanmar Parami (Perfection)
674 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (04) Myanmar Parami (Perfection)
675 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (05) Myanmar Parami (Perfection)
676 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (06) Myanmar Parami (Perfection)
677 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (07) Myanmar Parami (Perfection)
678 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (08) Myanmar Parami (Perfection)
679 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (09) Myanmar Parami (Perfection)
680 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (10) Myanmar Parami (Perfection)
681 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (11) Myanmar Parami (Perfection)
682 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (12) Myanmar Parami (Perfection)
683 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (13) Myanmar Parami (Perfection)
684 ပါရမီ က်င့္စဥ္သင္တန္း (14) Myanmar Parami (Perfection)
685 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(01) Myanmar Patthana
686 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(02) Myanmar Patthana
687 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(03) Myanmar Patthana
688 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(04) Myanmar Patthana
689 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(05) Myanmar Patthana
690 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(06) Myanmar Patthana
691 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(07) Myanmar Patthana
692 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(08) Myanmar Patthana
693 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(09) Myanmar Patthana
694 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(10) Myanmar Patthana
695 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(11) Myanmar Patthana
696 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(12) Myanmar Patthana
697 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(13) Myanmar Patthana
698 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(14) Myanmar Patthana
699 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(15) Myanmar Patthana
700 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(16) Myanmar Patthana
701 အေျခခံပဌာန္းက်င့္စဥ္ သင္တန္းတရားေတာ္မ်ား(17) Myanmar Patthana
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web