ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:41am.  
line decor
             

ဆရာေလး ဧရာ ေခမာ 's Dhamma Talks by Ayya Khema - DhammaWeb Audioempty.gif ဆရာေလး ဧရာ ေခမာ
Ayya Khema's Dhamma Talks :19
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Brahma Viharas (4 Supreme emotions); Loving-Kindness meditation ( Galle , 27.7.86)
2 English Change of Consciousness - Meditative States in Daily Life ( Melbourne , Dec. 87)
3 English Investigation of Reality - Patriarchal Religions ( Melbourne , Dec. 87)
4 English 01 Four Noble Truths (21.4.85, Y.M.B.A. Nugegoda)
5 English 02 Transcendental Dependent Arising (Ixopo, June 84)
6 English 03 Introduction to Meditation - Gaining Insight ( Galle posoon 86)
7 English 5 Meditation Factors vs. 5 Hindrances ( Oakland , June 91)
8 English Buddhism and Meditation; Loving-Kindness meditation (Bowral, 91)
9 English Contemplation
10 English First & Second Jhanas-Five Factors of Meditation versus FiveHindrances
11 English Introductionto Mindfulnes
12 English Loving-Kindness meditation ( Santa Fe , June 91)
13 English Lovingkindness Meditation and Discourse
14 English Meditation Factors vs. Hindrances ( Las Vegas , June 91)
15 English Peace Within - Meditation instructions (Melbourne 87 & WBD Jan 88)
16 English Purification in Daily Life (Green Gulch Zen Centre, 91)
17 English The Feminine Approach to Spirituality; Loving- Kindness meditation
18 English The Way to the Heart through meditation ( Melbourne , Jan. 91)
19 English The Why and How of Meditation; Purification of thought and emotions ( Santa Fe , June 91)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web