ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 10:18am.  
line decor
             

အရွင္အာဒိစၥရံသီ (ဦးဆန္းလြင္)'s Dhamma Talks by Ardhissaranthi, Ashin (U San Lwin) - DhammaWeb Audiosanlwin.gif အရွင္အာဒိစၥရံသီ (ဦးဆန္းလြင္)
Ardhissaranthi, Ashin (U San Lwin)'s Dhamma Talks :25
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 ၁၇-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 01 of 18)
2 ၁၈-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၂) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 02 of 18)
3 ၁၉-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၃) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 03 of 18)
4 ၂၀-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၄) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 04 of 18)
5 ၂၁-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၅) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 05 of 18)
6 ၂၂-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၆) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 06 of 18)
7 ၂၃-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၇) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 07 of 18)
8 ၂၄-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၈) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 08 of 18)
9 ၂၅-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၉) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 09 of 18)
10 ၂၆-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၀) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 10 of 18)
11 ၂၇-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၁) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 11 of 18)
12  ၂၈-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၂) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 12 of 18)
13 ၂၉-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၃) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 13 of 18)
14 ၃၀-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၄) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 14 of 18)
15 ၃၁-၁၀-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၅) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 15 of 18)
16 ၁-၁၁-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၆) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 16 of 18)
17 ၂-၁၁-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၇) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 17 of 18)
18 ၃-၁၁-၂၀၀၂ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁၈) Myanmar Basic Vipassana Course at Yangon 2002 ( 18 of 18)
19 ၁၈-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၁) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (1 of 7)
20 ၁၉-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၂) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (2 of 7)
21 ၂၀-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၃) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (3 of 7)
22 ၂၁-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၄) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (4 of 7)
23 ၂၂-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၅) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (5 of 7)
24 ၂၃-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၆) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (6 of 7)
25 ၂၄-၄-၂၀၀၀ အေျချပဳ ၀ိပႆနာသင္တန္း (၇) Myanmar Teach youself meditation for Beginner (7 of 7)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web