ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁) မွ (၁၇)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၂)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၃)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၄)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၅)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၆)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၇)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၈)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၉)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၀)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၁)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၂)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၃)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၄)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၅)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၆)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား အပိုင္း (၁၇)