ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ တရာေတာ္မ်ား DVD-4(MP3)

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ DVD 4 ခ်ပ္ ရွိပါသည္။ DVD တစ္ခ်ပ္လ်ွင္ 4.2 Gb ျဖစ္သည္။

DVD-4 တြင္ ဖုိင္ေပါင္း (၄၁၁)ပါဝင္ၿပီး တရားေတာ္(၂၁)ပုဒ္ပါဝင္ၿပီး ဖားေအာက္ဝတ္ရြတ္စဥ္ ပါရွိပါသည္။

MP3 format ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖုိင္လ်ွင္ 15Mb ခန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ တရားေတာ္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းနာယူႏုိင္သလုိ Download လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ေအာက္က link မ်ားတြင္ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

တရားေခါင္းစဥ္   Listen/Download  
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁)
01CH02.mp3
(စာအုပ္စဥ္အတုိင္း+အလုပ္ေပးတရား)
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂)
01CH03.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃)
01CH04.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၄)
01CH05.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၅)
01CH06.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၆)
01CH07.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၇)
01CH08.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၈)
01CH09.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၉)
01CH10.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၀)
01CH11.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၁)
01CH12.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၂)
01CH13.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၃)
01CH14.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၄)
01CH15.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၅)
01CH16.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၆)
01CH17.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၇)
01CH18.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၈)
01CH19.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၉)
01CH20.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၀)
01CH21.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၁)
01CH22.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၂)
01CH23.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၃)
01CH24.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၄)
01CH25.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၅)
01CH26.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၆)
01CH27.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၇)
01CH28.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၈)
01CH29.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၉)
01CH30.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၀)
01CH31.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၁)
01CH32.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၂)
01CH33.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၃)
01CH34.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၄)
01CH35.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၅)
01CH36.mp3
 
ဖားေအာက္ေတာရ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၆)
01CH37.mp3
 
       
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
02GR01.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
02GR02.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
02GR03.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
02GR04.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
02GR05.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
02GR06.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
02GR07.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
02GR08.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
02GR09.mp3
 
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
02GR10.mp3
 
       
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
03SAK001.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
03SAK002.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
03SAK003.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
03SAK004.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
03SAK005.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
03SAK006.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
03SAK007.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
03SAK008.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
03SAK009.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
03SAK010.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
03SAK011.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
03SAK012.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
03SAK013.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
03SAK014.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
03SAK015.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
03SAK016.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
03SAK017.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
03SAK018.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
03SAK019.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
03SAK020.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
03SAK021.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
03SAK022.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
03SAK023.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
03SAK024.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
03SAK025.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
03SAK026.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
03SAK027.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
03SAK028.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
03SAK029.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
03SAK030.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
03SAK031.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
03SAK032.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
03SAK033.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
03SAK034.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
03SAK035.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
03SAK036.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
03SAK037.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
03SAK038.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
03SAK039.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
03SAK040.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
03SAK041.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
03SAK042.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
03SAK043.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
03SAK044.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
03SAK045.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
03SAK046.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
03SAK047.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
03SAK048.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၄၉)
03SAK049.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၅၀)
03SAK050.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၅၁)
03SAK051.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၅၂)
03SAK052.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၅၃)
03SAK053.mp3
 
သကၠပဥသုတၱန္ အပုိင္း(၅၄)
03SAK054.mp3
 
       
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
04ANP01.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
04ANP02.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
04ANP03.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
04ANP04.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
04ANP05.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
04ANP06.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
04ANP07.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
04ANP08.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
04ANP09.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
04ANP10.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
04ANP11.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
04ANP12.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
04ANP13.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
04ANP14.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
04ANP15.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
04ANP16.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
04ANP17.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
04ANP18.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
04ANP19.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
04ANP20.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
04ANP21.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
04ANP22.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
04ANP23.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
04ANP24.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
04ANP25.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
04ANP26.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
04ANP27.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
04ANP28.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
04ANP29.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
04ANP30.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
04ANP31.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
04ANP32.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
04ANP33.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
04ANP34.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
04ANP35.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
04ANP36.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
04ANP37.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
04ANP38.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
04ANP39.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
04ANP40.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
04ANP41.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
04ANP42.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
04ANP43.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
04ANP44.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
04ANP45.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
04ANP46.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
04ANP47.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
04ANP48.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၉)
04ANP49.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၀)
04ANP50.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၁)
04ANP51.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၂)
04ANP52.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၃)
04ANP53.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၄)
04ANP54.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၅)
04ANP55.mp3
 
အာနာပါနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၆)
04ANP56.mp3
 
       
  အပုိင္း(၁)
04ANPE01.mp3
 
  အပုိင္း(၂)
04ANPE02.mp3
 
  အပုိင္း(၃)
04ANPE03.mp3
 
  အပုိင္း(၄)
04ANPE04.mp3
 
  အပုိင္း(၅)
04ANPE05.mp3
 
  အပုိင္း(၆)
04ANPE06.mp3
 
  အပုိင္း(၇)
04ANPE07.mp3
 
  အပုိင္း(၈)
04ANPE08.mp3
 
  အပုိင္း(၉)
04ANPE09.mp3
 
  အပုိင္း(၁၀)
04ANPE10.mp3
 
       
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
05MT_01.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
05MT_02.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
05MT_03.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
05MT_04.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
05MT_05.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
05MT_06.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
05MT_07.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
05MT_08.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
05MT_09.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
05MT_10.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
05MT_11.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
05MT_12.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
05MT_13.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
05MT_14.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
05MT_15.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
05MT_16.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
05MT_17.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
05MT_18.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
05MT_19.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
05MT_20.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
05MT_21.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
05MT_22.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
05MT_23.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
05MT_24.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
05MT_25.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
05MT_26.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
05MT_27.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
05MT_28.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
05MT_29.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
05MT_30.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
05MT_31.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
05MT_32.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
05MT_33.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
05MT_34.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
05MT_35.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
05MT_36.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
05MT_37.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
05MT_38.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
05MT_39.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
05MT_40.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
05MT_41.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
05MT_42.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
05MT_43.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
05MT_44.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
05MT_45.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
05MT_46.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
05MT_47.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
05MT_48.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၉)
05MT_49.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅၀)
05MT_50.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅၁)
05MT_51.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅၂)
05MT_52.mp3
 
ေမတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅၃)
05MT_53.mp3
 
       
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
06BOJ_01.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
06BOJ_02.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
06BOJ_03.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
06BOJ_04.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
06BOJ_05.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
06BOJ_06.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
06BOJ_07.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
06BOJ_08.MP3
 
ေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
06BOJ_09.MP3
 
       
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
07K_PP01.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
07K_PP02.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
07K_PP03.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
07K_PP04.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
07M_PP01.mp3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
07M_PP02.mp3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
07M_PP03.mp3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
07M_PP04.mp3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
07Y_PP01.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
07Y_PP02.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
07Y_PP03.MP3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
07Y_PP04.MP3
 
       
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
08ANT_01.mp3
 
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
08ANT_02.mp3
 
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
08ANT_03.mp3
 
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
08ANT_04.mp3
 
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
08ANT_05.mp3
 
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
08ANT_06.mp3
 
အနာထပိဏၭေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
08ANT_07.mp3
 
       
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၁)
09A-AN01.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၂)
09A-AN02.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၃)
09B-AN01.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၄)
09B-AN02.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၅)
09C-AN01.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၆)
09C-AN02.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၇)
09C-AN03.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၈)
09D-AN01.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(တ) အပုိင္း(၉)
09E-AN01.MP3
 
       
မလႅိကာေဒဝီသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
10MAL_01.mp3
 
မလႅိကာေဒဝီသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
10MAL_02.mp3
 
မလႅိကာေဒဝီသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
10MAL_03.mp3
 
       
သတၱသညာသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
11STSN01.mp3
 
သတၱသညာသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
11STSN02.mp3
 
သတၱသညာသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
11STSN03.mp3
 
သတၱသညာသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
11STSN04.mp3
 
သတၱသညာသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
11STSN05.mp3
 
     
အစၦရာသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
12ACHR01.mp3
 
အစၦရာသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
12ACHR02.mp3
 
အစၦရာသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
12ACHR03.mp3
 
အစၦရာသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
12ACHR04.mp3
 
အစၦရာသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
12ACHR05.mp3
 
     
အနာထပိဏၭကသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
13ANTH01.mp3
 
အနာထပိဏၭကသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
13ANTH02.mp3
 
အနာထပိဏၭကသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
13ANTH03.mp3
 
အနာထပိဏၭကသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
13ANTH04.mp3
 
အနာထပိဏၭကသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
13ANTH05.mp3
 
အနာထပိဏၭကသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
13ANTH06.mp3
 
       
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(စ) အပုိင္း(၁)
14ANU_01.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(စ) အပုိင္း(၂)
14ANU_02.mp3
 
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(စ) အပုိင္း(၃)
14ANU_03.mp3
 
     
အပုတၱကသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
15APTK01.mp3
 
အပုတၱကသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
15APTK02.mp3
 
       
ခဂၢဝိသာဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
16KGVS01.mp3
 
       
မာဃသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
17MAG01.mp3
 
မာဃသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
17MAG02.mp3
 
       
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
18PPH01.mp3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
18PPH02.mp3
 
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
18PPH03.mp3
 
     
သဒၶသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
19SADH01.mp3
 
       
သမစိတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
20SMCT01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
20SMCT02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
20SMCT03.mp3
 
အပုိင္း(၄)
20SMCT04.mp3
 
       
သုသိမသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
21SSM_01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
21SSM_02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
21SSM_03.mp3
 
       
ဥပကၠိေလသသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
22UPKL01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
22UPKL02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
22UPKL03.mp3
 
အပုိင္း(၄)
22UPKL04.mp3
 
အပုိင္း(၅)
22UPKL05.mp3
 
       
ယေသာဇသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
23YSJ01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
23YSJ02.mp3
 
       
မဟာအႆပုရသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
24Assa01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
24Assa02.mp3
 
       
ႀသဝါဒကထာမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁)
25OVD01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
25OVD02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
25OVD03.mp3
 
အပုိင္း(၄)
25OVD04.mp3
 
အပုိင္း(၅)
25OVD05.mp3
 
အပုိင္း(၆)
25OVD06.mp3
 
       
ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္(နိသ်) အပုိင္း(၁)
26RTN01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
27STN01.MP3
 
       
ေသာတာႏုဂတသုတၱန္ (၂ သုတ္တြဲ) အပုိင္း(၁)
28STNG01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
28STNG02.mp3
 
       
ေဖဏပိဏၭဴပမသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
29PPM01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
29PPM02.mp3
 
       
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
30Pup01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
30Pup02.mp3
 
       
အႏုေမာဒနာ အပုိင္း(၁)
31Anum01.mp3
 
       
ေဇတဝနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
32Stvna01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
32Stvna02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
32Stvna03.mp3
 
အပုိင္း(၄)
32Stvna04.mp3
 
အပုိင္း(၅)
32Stvna05.mp3
 
       
အာသဝကၡယသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
33Asvk01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
33Asvk02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
33Asvk03.mp3
 
       
ဆဠဂၤဒါနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
34ChLG01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
34ChLG02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
34ChLG03.mp3
 
အပုိင္း(၄)
34ChLG04.mp3
 
       
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၁)
35DCK01.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၂)
35DCK02.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၃)
35DCK03.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၄)
35DCK04.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၅)
35DCK05.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၆)
35DCK06.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၇)
35DCK07.mp3
 
ဓမၼစႀကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏ အပုိင္း(၈)
35DCK08.mp3
 
အပုိင္း(၉)
35DCK09.mp3
 
အပုိင္း(၁၀)
35DCK10.mp3
 
အပုိင္း(၁၁)
35DCK11.mp3
 
အပုိင္း(၁၂)
35DCK12.mp3
 
အပုိင္း(၁၃)
35DCK13.mp3
 
အပုိင္း(၁၄)
35DCK14.mp3
 
အပုိင္း(၁၅)
35DCK15.mp3
 
အပုိင္း(၁၆)
35DCK16.mp3
 
အပုိင္း(၁၇)
35DCK17.mp3
 
အပုိင္း(၁၈)
35DCK18.mp3
 
အပုိင္း(၁၉)
35DCK19.mp3
 
အပုိင္း(၂၀)
35DCK20.mp3
 
အပုိင္း(၂၁)
35DCK21.mp3
 
အပုိင္း(၂၂)
35DCK22.mp3
 
အပုိင္း(၂၃)
35DCK23.mp3
 
အပုိင္း(၂၄)
35DCK24.mp3
 
အပုိင္း(၂၅)
35DCK25.mp3
 
အပုိင္း(၂၆)
35DCK26.mp3
 
အပုိင္း(၂၇)
35DCK27.mp3
 
အပုိင္း(၂၈)
35DCK28.mp3
 
အပုိင္း(၂၉)
35DCK29.mp3
 
အပုိင္း(၃၀)
35DCK30.mp3
 
အပုိင္း(၃၁)
35DCK31.mp3
 
အပုိင္း(၃၂)
35DCK32.mp3
 
အပုိင္း(၃၃)
35DCK33.mp3
 
အပုိင္း(၃၄)
35DCK34.mp3
 
အပုိင္း(၃၅)
35DCK35.mp3
 
အပုိင္း(၃၆)
35DCK36.mp3
 
အပုိင္း(၃၇)
35DCK37.mp3
 
အပုိင္း(၃၈)
35DCK38.mp3
 
အပုိင္း(၃၉)
35DCK39.mp3
 
အပုိင္း(၄၀)
35DCK40.mp3
 
အပုိင္း(၄၁)
35DCK41.mp3
 
အပုိင္း(၄၂)
35DCK42.mp3
 
အပုိင္း(၄၃)
35DCK43.mp3
 
အပုိင္း(၄၄)
35DCK44.mp3
 
အပုိင္း(၄၅)
35DCK45.mp3
 
အပုိင္း(၄၆)
35DCK46.mp3
 
အပုိင္း(၄၇)
35DCK47.mp3
 
အပုိင္း(၄၈)
35DCK48.mp3
 
အပုိင္း(၄၉)
35DCK49.mp3
 
အပုိင္း(၅၀)
35DCK50.mp3
 
အပုိင္း(၅၁)
35DCK51.mp3
 
အပုိင္း(၅၂)
35DCK52.mp3
 
အပုိင္း(၅၃)
35DCK53.mp3
 
အပုိင္း(၅၄)
35DCK54.mp3
 
အပုိင္း(၅၅)
35DCK55.mp3
 
အပုိင္း(၅၆)
35DCK56.mp3
 
အပုိင္း(၅၇)
35DCK57.mp3
 
အပုိင္း(၅၈)
35DCK58.mp3
 
       
ေသာတာႏုကတ
36STNG01.MP3
 
       
ဥပကၠိေလသသုတၱန္
37UPKL01.mp3
 
37UPKL02.mp3
 
37UPKL03.mp3
 
37UPKL04.mp3
 
37UPKL05.mp3
 
       
ၾသဝါဒ အပုိင္း(၁)
38OVD01.mp3
 
       
ေက်ာင္းလႊတ္အႏုေမာဒနာ အပုိင္း(၁)
39Anu01.mp3
 
39Anu02.mp3
 
       
ကိဒဒသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
40KDD01.mp3
 
       
တိတၳာယတနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
41Tity01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
41Tity02.mp3
 
       
ကသိဘာရဒြါဇသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
42Kasib01.mp3
 
       
အတၳိရာဂသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
43Att01.mp3
 
       
ပိေဏၭာလ်သုတၱန္ အပုိင္း(၁)
44pnd01.mp3
 
အပုိင္း(၂)
44pnd02.mp3
 
အပုိင္း(၃)
44pnd03.mp3
 
အပုိင္း(၄)
44pnd04.mp3
 
အပုိင္း(၅)
44pnd05.mp3
 
အပုိင္း(၆)
44pnd06.mp3
 
အပုိင္း(၇)
44pnd07.mp3
 
အပုိင္း(၈)
44pnd08.mp3
 
အပုိင္း(၉)
44pnd09.mp3
 
အပုိင္း(၁၀)
44pnd10.mp3
 
       
အႏုေမာဒနာ အပုိင္း(၁)
45Anutl01.mp3