ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ တရာေတာ္မ်ား DVD-3(MP3)

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ DVD 4 ခ်ပ္ ရွိပါသည္။ DVD တစ္ခ်ပ္လ်ွင္ 4.2 Gb ျဖစ္သည္။

DVD-3 တြင္ ဖုိင္ေပါင္း (၃၁၅)ပါဝင္ၿပီး တရားေတာ္(၂၆)ပုဒ္ ပါရွိပါသည္။

MP3 format ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖုိင္လ်ွင္ 15Mb ခန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ တရားေတာ္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းနာယူႏုိင္သလုိ Download လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ေအာက္က link မ်ားတြင္ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

တရားေခါင္းစဥ္   Download/Listen
ေစေတာခိလ သုတၱန္ အပုိင္း(၁)  
ေစေတာခိလ သုတၱန္ အပုိင္း(၂)  
ေစေတာခိလ သုတၱန္ အပုိင္း(၃)
16CTKL03.MP3
     
ဒုတိယဟတၳာ သုတၱန္ အပုိင္း(၁)
17DTIHT01.MP3
ဒုတိယဟတၳာ သုတၱန္ အပုိင္း(၂)
17DTIHT02.MP3
ဒုတိယဟတၳာ သုတၱန္ အပုိင္း(၃)
17DTIHT03.MP3
     
ဘေဒၵကရတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
18GN01.MP3
ဘေဒၵကရတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
18GN02.MP3
ဘေဒၵကရတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
18GN03.MP3
ဘေဒၵကရတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
18GN04.MP3
ဘေဒၵကရတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
18GN05.MP3
ဘေဒၵကရတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
18GN06.MP3
     
ဝါသိဇ႗သုတၱန္ အပုိင္း(၁)
19WAZI01.mp3
ဝါသိဇ႗သုတၱန္ အပုိင္း(၂)
19WAZI02.mp3
ဝါသိဇ႗သုတၱန္ အပုိင္း(၃)
19WAZI03.mp3
     
အာဒိတၱဇာတ္ အပုိင္း(၁)
20ADD01.MP3
အာဒိတၱဇာတ္ အပုိင္း(၂)
20ADD02.MP3
အာဒိတၱဇာတ္ အပုိင္း(၃)
20ADD03.MP3
အာဒိတၱဇာတ္ အပုိင္း(၄)
20ADD04.MP3
     
စူဠတဏွာသခၤယ သုတၱန္ အပုိင္း(၁)
21CULA01.MP3
စူဠတဏွာသခၤယ သုတၱန္ အပုိင္း(၂)
21CULA02.MP3
စူဠတဏွာသခၤယ သုတၱန္ အပုိင္း(၃)
21CULA03.MP3
     
စူဠသာေရာပမ သုတၱန္ အပုိင္း(၁)
22CULAS01.MP3
စူဠသာေရာပမ သုတၱန္ အပုိင္း(၂)
22CULAS02.MP3
စူဠသာေရာပမ သုတၱန္ အပုိင္း(၃)
22CULAS03.MP3
စူဠသာေရာပမ သုတၱန္ အပုိင္း(၄)
22CULAS04.MP3
     
အၿမတ္ဆံုးအသက္ရွင္ၿခင္း အပုိင္း(၁)
23LIVE1.MP3
     
နႏၵေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
24NAND01.MP3
နႏၵေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
24NAND02.MP3
နႏၵေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
24NAND03.MP3
နႏၵေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
24NAND04.MP3
နႏၵေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
24NAND05.MP3
နႏၵေကာဝါဒသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
24NAND06.MP3
     
နိဓိကဏ႑သုတၱန္ အပုိင္း(၁)
25NIDIG01.MP3
နိဓိကဏ႑သုတၱန္ အပုိင္း(၂)
25NIDIG02.MP3
နိဓိကဏ႑သုတၱန္ အပုိင္း(၃)
25NIDIG03.MP3
     
သုဘူတိေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁)
26SBT01.mp3
သုဘူတိေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂)
26SBT02.MP3
သုဘူတိေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၃)
26SBT03.MP3
သုဘူတိေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၄)
26SBT04.MP3
သုဘူတိေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၅)
26SBT05.MP3
     
သုမနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
27SMN01.mp3
သုမနသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
27SMN02.mp3
သုမနသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
27SMN03.mp3
သုမနသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
27SMN04.mp3
     
သခၤါရုပပတၳိသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
28SKRP01.mp3
သခၤါရုပပတၳိသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
28SKRP02.mp3
သခၤါရုပပတၳိသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
28SKRP03.mp3
သခၤါရုပပတၳိသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
28SKRP04.mp3
     
သံခိတၱဓန+သီလ၀ႏၲသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
29SLVT01.mp3
သံခိတၱဓန+သီလ၀ႏၲသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
29SLVT02.mp3
သံခိတၱဓန+သီလ၀ႏၲသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
29SLVT03.mp3
သံခိတၱဓန+သီလ၀ႏၲသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
29SLVT04.mp3
သံခိတၱဓန+သီလ၀ႏၲသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
29SLVT05.mp3
သံခိတၱဓန+သီလ၀ႏၲသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
29SLVT06.mp3
     
ဒီဃနခသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
30DGNK01.mp3
ဒီဃနခသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
30DGNK02.mp3
ဒီဃနခသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
30DGNK03.mp3
ဒီဃနခသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
30DGNK04.mp3
ဒီဃနခသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
30DGNK05.mp3
ဒီဃနခသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
30DGNK06.mp3
     
အရုဏ၀တီသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
31ARN 01.MP3
အရုဏ၀တီသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
31ARN 02.MP3
အရုဏ၀တီသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
31ARN 03.MP3
     
အလိဒၵသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
32DLD01.MP3
အလိဒၵသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
32DLD02.MP3
အလိဒၵသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
32DLD03.MP3
     
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၁)
33DHM01.mp3
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၂)
33DHM02.mp3
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၃)
33DHM03.mp3
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၄)
33DHM04.mp3
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၅)
33DHM05.mp3
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၆)
33DHM06.mp3
ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ  အပုိင္း(၇)
33DHM07.mp3
     
စူဠအႆပရသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
34Assa01.mp3
စူဠအႆပရသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
34Assa02.mp3
စူဠအႆပရသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
34Assa03.mp3
စူဠအႆပရသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
34Assa04.mp3
     
ပတၱကမၼသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
35PTKM01.mp3
     
ေဒဝတာသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
36DVT01.MP3
ေဒဝတာသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
36DVT02.MP3
     
ေသာပါကအပဒါန္ အပုိင္း(၁)
37SPK-APD.mp3
     
သပဳၸရိသသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
38SPRS01.MP3
သပဳၸရိသသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
38SPRS02.MP3
     
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၁)
39OVD01.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၂)
39OVD02.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၃)
39OVD03.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၄)
39OVD04.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၅)
39OVDA01.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၆)
39OVDA02.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၇)
39OVDA03.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၈)
39OVDA04.MP3
ႀသဝါဒကထာမ်ား အပုိင္း(၉)
39OVDA05.MP3
     
ပဏွာဇာတ္ အပုိင္း(၁)
40KNZ01.mp3
ပဏွာဇာတ္ အပုိင္း(၂)
40KNZ02.mp3
ပဏွာဇာတ္ အပုိင္း(၃)
40KNZ03.mp3
ပဏွာဇာတ္ အပုိင္း(၄)
40KNZ04.mp3
     
အႏုတၱရယသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
41ANTRY01.mp3
အႏုတၱရယသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
41ANTRY02.mp3
အႏုတၱရယသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
41ANTRY03.mp3
အႏုတၱရယသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
41ANTRY04.mp3
အႏုတၱရယသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
41ANTRY05.mp3
     
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
42Pupha01.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
42Pupha02.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
42Pupha03.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
42Pupha04.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
42Pupha05.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
42Pupha06.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
42Pupha07.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
42Pupha08.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
42Pupha09.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
42Pupha10.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
42Pupha11.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
42Pupha12.mp3
ပုပၹသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
42Pupha13.mp3
     
သဗၺသမၸဒါတရားေတာ္ အပုိင္း(၁)
43SABA01.mp3
သဗၺသမၸဒါတရားေတာ္ အပုိင္း(၂)
43SABA02.mp3
     
ဥပေသနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
44UPSN01.mp3
ဥပေသနသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
44UPSN02.mp3
ဥပေသနသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
44UPSN03.mp3
ဥပေသနသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
44UPSN04.mp3
     
မဟာပဒုုမပေစၥကဗုဒၶအပဒါန္ အပုိင္း(၁)
45PDM01.MP3
မဟာပဒုုမပေစၥကဗုဒၶအပဒါန္ အပုိင္း(၂)
45PDM02.MP3
မဟာပဒုုမပေစၥကဗုဒၶအပဒါန္ အပုိင္း(၃)
45PDM03.MP3
မဟာပဒုုမပေစၥကဗုဒၶအပဒါန္ အပုိင္း(၄)
45PDM04.MP3
     
ဝကၠလိသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
46VAKKAL2.mp3
ဝကၠလိသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
46VKKL1.mp3
     
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
47MSP001.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
47MSP002.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
47MSP003.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
47MSP004.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
47MSP005.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
47MSP006.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
47MSP007.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
47MSP008.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
47MSP009.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
47MSP010.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
47MSP011.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
47MSP012.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
47MSP013.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
47MSP014.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
47MSP015.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
47MSP016.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
47MSP017.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
47MSP018.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
47MSP019.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
47MSP020.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
47MSP021.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
47MSP022.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
47MSP023.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
47MSP024.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
47MSP025.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
47MSP026.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
47MSP027.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
47MSP028.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
47MSP029.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
47MSP030.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
47MSP031.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
47MSP032.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
47MSP033.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
47MSP034.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
47MSP035.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
47MSP036.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
47MSP037.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
47MSP038.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
47MSP039.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
47MSP040.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
47MSP041.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
47MSP042.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
47MSP043.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
47MSP044.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
47MSP045.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
47MSP046.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
47MSP047.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
47MSP048.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၄၉)
47MSP049.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၀)
47MSP050.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၁)
47MSP051.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၂)
47MSP052.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၃)
47MSP053.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၄)
47MSP054.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၅)
47MSP055.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၆)
47MSP056.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၇)
47MSP057.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၈)
47MSP058.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၅၉)
47MSP059.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၀)
47MSP060.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၁)
47MSP061.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၂)
47MSP062.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၃)
47MSP063.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၄)
47MSP064.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၅)
47MSP065.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၆)
47MSP066.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၇)
47MSP067.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၈)
47MSP068.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၆၉)
47MSP069.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၀)
47MSP070.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၁)
47MSP071.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၂)
47MSP072.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၃)
47MSP073.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၄)
47MSP074.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၅)
47MSP075.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၆)
47MSP076.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၇)
47MSP077.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၈)
47MSP078.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၇၉)
47MSP079.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၀)
47MSP080.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၁)
47MSP081.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၂)
47MSP082.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၃)
47MSP083.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၄)
47MSP084.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၅)
47MSP085.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၆)
47MSP086.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၇)
47MSP087.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၈)
47MSP088.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၈၉)
47MSP089.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၀)
47MSP090.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၁)
47MSP091.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၂)
47MSP092.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၃)
47MSP093.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၄)
47MSP094.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၅)
47MSP095.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၆)
47MSP096.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၇)
47MSP097.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၈)
47MSP098.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၉၉)
47MSP099.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၀)
47MSP100.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၁)
47MSP101.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၂)
47MSP102.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၃)
47MSP103.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၄)
47MSP104.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၅)
47MSP105.mp3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၆)
47MSP106.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၇)
47MSP107.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၈)
47MSP108.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀၉)
47MSP109.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၀)
47MSP110.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၁)
47MSP111.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၂)
47MSP112.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၃)
47MSP113.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၄)
47MSP114.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၅)
47MSP115.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၆)
47MSP116.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၇)
47MSP117.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၈)
47MSP118.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁၉)
47MSP119.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၀)
47MSP120.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၁)
47MSP121.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၂)
47MSP122.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၃)
47MSP123.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၄)
47MSP124.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၅)
47MSP125.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၆)
47MSP126.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၇)
47MSP127.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၈)
47MSP128.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂၉)
47MSP129.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၀)
47MSP130.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၁)
47MSP131.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၂)
47MSP132.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၃)
47MSP133.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၄)
47MSP134.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၅)
47MSP135.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၆)
47MSP136.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၇)
47MSP137.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၈)
47MSP138.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃၉)
47MSP139.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄၀)
47MSP140.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄၁)
47MSP141.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄၂)
47MSP142.MP3
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄၃)
47MSP143.MP3
အာယုသခၤါေရာသဇၨနကထာ အပုိင္း(၁)
48_AYS01.MP3
အာယုသခၤါေရာသဇၨနကထာ အပုိင္း(၂)
48_AYS02.MP3
     
သံခိတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
49_SKT1.mp3
သံခိတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
49_SKT2.mp3
သံခိတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
49_SKT3.mp3
     
ဝိတၳတဓနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
50VTT 01.MP3
ဝိတၳတဓနသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
50VTT 02.MP3
ဝိတၳတဓနသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
50VTT 03.MP3
     
ပဗၺဇိတအဘိဏွသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
51PBZ 01.MP3
ပဗၺဇိတအဘိဏွသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
51PBZ 02.MP3
ပဗၺဇိတအဘိဏွသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
51PBZ 03.MP3
     
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁)
52Anumo01.MP3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၂)
52Anumo02.MP3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၃)
52Anumo03.MP3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၄)
52Anumo04.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၅)
52Anumo05.MP3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၆)
52Anumo06.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၇)
52Anumo07.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၈)
52Anumo08.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၉)
52Anumo09.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁၀)
52Anumo10.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁၁)
52Anumo11.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁၂)
52Anumo12.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁၃)
52Anumo13.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁၄)
52Anumo14.mp3
အႏုေမာဒနာတရားစုမ်ား(ဒု) အပုိင္း(၁၅)
52Anumo15.mp3
     
ေဖဏပိဏၭဴပမသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
53Phena01.mp3
ေဖဏပိဏၭဴပမသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
53Phena02.mp3
     
သာဓုသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
54KAN01.MP3
သာဓုသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
54KAN02.MP3
     
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
55DUG01.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
55DUG02.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
55DUG03.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
55DUG04.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
55DUG05.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
55DUG06.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
55DUG07.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
55DUG08.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
55DUG09.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
55DUG10.MP3
ဥဂၢသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
55DUG11.MP3
     
ရထားမတုိက္ က်ားမကိုက္ အပုိင္း(၁)
56ASVKY01.mp3
ရထားမတုိက္ က်ားမကိုက္ အပုိင္း(၂)
56ASVKY02.mp3
ရထားမတုိက္ က်ားမကိုက္ အပုိင္း(၃)
56ASVKY03.mp3
ရထားမတုိက္ က်ားမကိုက္ အပုိင္း(၄)
56ASVKY04.mp3
ရထားမတုိက္ က်ားမကိုက္ အပုိင္း(၅)
56ASVKY05.mp3

DVD-3 ၿပီး၏