ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ တရာေတာ္မ်ား DVD-2(MP3)

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ DVD 4 ခ်ပ္ ရွိပါသည္။ DVD တစ္ခ်ပ္လ်ွင္ 4.2 Gb ျဖစ္သည္။

DVD-2 တြင္ ဖုိင္ေပါင္း (၃၁၁)ပါဝင္ၿပီး တရားေတာ္(၂၁)ပုဒ္ပါဝင္ၿပီး ဖားေအာက္ဝတ္ရြတ္စဥ္ ပါရွိပါသည္။

MP3 format ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖုိင္လ်ွင္ 15Mb ခန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ တရားေတာ္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းနာယူႏုိင္သလုိ Download လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ေအာက္က link မ်ားတြင္ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

တရားေခါင္းစဥ္

 

Listen/Download

စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
01SLH001.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
01SLH002.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
01SLH003.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
01SLH004.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
01SLH005.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
01SLH006.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
01SLH007.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
01SLH008.mp3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္  အပုိင္း(၉)
01SLH009.mp3
     
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
02STN001.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
02STN002.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
02STN003.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
02STN004.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
02STN005.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
02STN006.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
02STN007.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
02STN008.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၉)
02STN009.mp3
စူဠသုညတသုတၱန္  အပုိင္း(၁၀)
02STN010.mp3
     
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
03SWD001.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
03SWD002.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
03SWD003.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
03SWD004.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
03SWD005.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
03SWD006.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
03SWD007.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
03SWD008.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၉)
03SWD009.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၀)
03SWD010.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၁)
03SWD011.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၂)
03SWD012.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၃)
03SWD013.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၄)
03SWD014.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၅)
03SWD015.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၆)
03SWD016.mp3
စူဠေ၀ဒလႅသုတၱန္  အပုိင္း(၁၇)
03SWD017.mp3
     
ဓာတ္ကမၸဌာန္း…   အပုိင္း(၁)
04DT001.mp3
ဓာတ္ကမၸဌာန္း…   အပုိင္း(၂)
04DT002.mp3
ဓာတ္ကမၸဌာန္း…   အပုိင္း(၃)
04DT003.mp3
ဓာတ္ကမၸဌာန္း…   အပုိင္း(၄)
04DT004.mp3
     
စ်ာနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
05JANA01.mp3
     
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
06LKN001.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
06LKN002.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
06LKN003.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
06LKN004.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
06LKN005.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
06LKN006.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
06LKN007.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
06LKN008.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
06LKN009.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
06LKN010.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
06LKN011.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
06LKN012.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
06LKN013.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
06LKN014.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
06LKN015.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
06LKN016.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
06LKN017.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
06LKN018.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
06LKN019.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
06LKN020.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
06LKN021.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
06LKN022.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
06LKN023.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
06LKN024.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
06LKN025.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
06LKN026.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
06LKN027.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
06LKN028.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
06LKN029.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
06LKN030.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
06LKN031.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
06LKN032.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
06LKN033.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
06LKN034.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
06LKN035.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
06LKN036.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
06LKN037.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
06LKN038.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
06LKN039.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
06LKN040.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
06LKN041.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
06LKN042.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
06LKN043.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
06LKN044.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
06LKN045.mp3
လကၡဏသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
06LKN046.mp3
     
လစၧဝီကုမာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
07LSW01.mp3
     
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
08MGP001.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
08MGP002.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
08MGP003.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
08MGP004.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
08MGP005.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
08MGP006.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
08MGP007.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
08MGP008.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
08MGP009.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
08MGP010.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
08MGP011.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
08MGP012.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
08MGP013.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
08MGP014.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
08MGP015.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
08MGP016.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
08MGP017.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
08MGP018.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
08MGP019.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
08MGP020.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
08MGP021.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
08MGP022.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
08MGP023.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
08MGP024.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
08MGP025.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
08MGP026.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
08MGP027.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
08MGP028.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
08MGP029.mp3
     
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
09MHP001.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
09MHP002.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
09MHP003.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
09MHP004.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
09MHP005.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
09MHP006.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
09MHP007.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
09MHP008.mp3
မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
09MHP009.MP3
     
မဟာကပၸိနသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
10MKN001.MP3
မဟာကပၸိနသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
10MKN002.MP3
     
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
11MLKP001.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
11MLKP002.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
11MLKP003.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
11MLKP004.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
11MLKP005.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
11MLKP006.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
11MLKP007.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
11MLKP008.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
11MLKP009.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
11MLKP010.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
11MLKP011.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
11MLKP012.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
11MLKP013.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
11MLKP014.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
11MLKP015.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
11MLKP016.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
11MLKP017.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
11MLKP018.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
11MLKP019.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
11MLKP020.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
11MLKP021.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
11MLKP022.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
11MLKP023.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
11MLKP024.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
11MLKP025.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
11MLKP026.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
11MLKP027.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
11MLKP028.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
11MLKP029.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
11MLKP030.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
11MLKP031.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
11MLKP032.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
11MLKP033.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
11MLKP034.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
11MLKP035.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
11MLKP036.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
11MLKP037.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
11MLKP038.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
11MLKP039.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
11MLKP040.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
11MLKP041.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
11MLKP042.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
11MLKP043.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
11MLKP044.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
11MLKP045.mp3
မာလုက်ပုတၱသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
11MLKP046.mp3
     
မာတိကမာတာသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
12MTM001.MP3
မာတိကမာတာသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
12MTM002.MP3
မာတိကမာတာသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
12MTM003.MP3
     
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
13NLK001.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
13NLK002.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
13NLK003.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
13NLK004.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
13NLK005.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
13NLK006.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
13NLK007.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
13NLK008.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
13NLK009.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
13NLK010.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
13NLK011.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
13NLK012.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
13NLK013.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
13NLK014.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
13NLK015.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
13NLK016.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
13NLK017.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
13NLK018.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
13NLK019.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
13NLK020.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
13NLK021.MP3
နာလကသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
13NLK022.MP3
     
နာထသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
14NHT001.MP3
နာထသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
14NHT002.MP3
     
စိတၱသမၻဴတသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
15CST001.MP3
စိတၱသမၻဴတသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
15CST002.MP3
စိတၱသမၻဴတသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
15CST003.MP3
စိတၱသမၻဴတသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
15CST004.MP3
     
စိတၱသူႀကြယ္ အပုိင္း(၁)
16CTS001.mp3
စိတၱသူႀကြယ္ အပုိင္း(၂)
16CTS002.mp3
စိတၱသူႀကြယ္ အပုိင္း(၃)
16CTS003.mp3
     
သုေမဓာေထရီ အပုိင္း(၁)
17SMD001.mp3
သုေမဓာေထရီ အပုိင္း(၂)
17SMD002.mp3
သုေမဓာေထရီ အပုိင္း(၃)
17SMD003.mp3
သုေမဓာေထရီ အပုိင္း(၄)
17SMD004.mp3
     
စုႏၵီသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
18SD001.mp3
     
သုနိတေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁)
19SNT001.mp3
သုနိတေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂)
19SNT002.mp3
သုနိတေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၃)
19SNT003.mp3
     
တိႆသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
20TS001.mp3
တိႆသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
20TS002.mp3
တိႆသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
20TS003.mp3
တိႆသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
20TS004.mp3
     
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
21VT001.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
21VT002.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
21VT003.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
21VT004.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
21VT005.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
21VT006.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
21VT007.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
21VT008.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
21VT009.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
21VT010.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
21VT011.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
21VT012.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
21VT013.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
21VT014.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
21VT015.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
21VT016.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
21VT017.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
21VT018.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
21VT019.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
21VT020.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
21VT021.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
21VT022.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
21VT023.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
21VT024.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
21VT025.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
21VT026.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
21VT027.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
21VT028.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
21VT029.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
21VT030.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
21VT031.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
21VT032.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
21VT033.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
21VT034.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
21VT035.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
21VT036.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
21VT037.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
21VT038.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
21VT039.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
21VT040.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
21VT041.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
21VT042.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
21VT043.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
21VT044.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
21VT045.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
21VT046.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
21VT047.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
21VT048.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၄၉)
21VT049.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၀)
21VT050.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၁)
21VT051.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၂)
21VT052.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၃)
21VT053.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၄)
21VT054.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၅)
21VT055.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၆)
21VT056.MP3
ဝတၳသုတၱန္ အပုိင္း(၅၇)
21VT057.MP3
     
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁)
22CHANT01.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂)
22CHANT02.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃)
22CHANT03.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၄)
22CHANT04.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၅)
22CHANT05.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၆)
22CHANT06.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၇)
22CHANT07.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၈)
22CHANT08.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၉)
22CHANT09.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၀)
22CHANT10.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၁)
22CHANT11.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၂)
22CHANT12.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၃)
22CHANT13.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၄)
22CHANT14.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၅)
22CHANT15.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၆)
22CHANT16.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၇)
22CHANT17.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၈)
22CHANT18.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၁၉)
22CHANT19.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၀)
22CHANT20.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၁)
22CHANT21.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၂)
22CHANT22.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၃)
22CHANT23.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၄)
22CHANT24.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၅)
22CHANT25.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၆)
22CHANT26.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၇)
22CHANT27.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၈)
22CHANT28.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၂၉)
22CHANT29.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၀)
22CHANT30.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၁)
22CHANT31.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၂)
22CHANT32.MP3
ဖားေအာက္ ဝတ္ရြတ္စဥ္ အပုိင္း(၃၃)
22CHANT33.MP3

DVD-2 ၿပီး၏