ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ တရာေတာ္မ်ား DVD-1(MP3)

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ DVD 4 ခ်ပ္ ရွိပါသည္။ DVD တစ္ခ်ပ္လ်ွင္ 4.2 Gb ျဖစ္သည္။

DVD-1 တြင္ ဖုိင္ေပါင္း (၃၁၄)ပါဝင္ၿပီး တရားေတာ္(၂၆)ပုဒ္ ပါရွိပါသည္။

MP3 format ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖုိင္လ်ွင္ 15Mb ခန္႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ တရားေတာ္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းနာယူႏုိင္သလုိ Download လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ေအာက္က link မ်ားတြင္ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

တရားေခါင္းစဥ္   Listen/Download
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁)
01ANP001.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂)
01ANP002.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၃)
01ANP003.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၄)
01ANP004.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၅)
01ANP005.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၆)
01ANP006.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၇)
01ANP007.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၈)
01ANP008.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၉)
01ANP009.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၀)
01ANP010.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၁)
01ANP011.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၂)
01ANP012.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၃)
01ANP013.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၄)
01ANP014.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၅)
01ANP015.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၆)
01ANP016.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၇)
01ANP017.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၈)
01ANP018.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၁၉)
01ANP019.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၀)
01ANP020.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၁)
01ANP021.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၂)
01ANP022.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၃)
01ANP023.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၄)
01ANP024.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၅)
01ANP025.mp3
အာနာပါနသုတၲန္ အပုိင္း(၂၆)
01ANP026.mp3
     
အပၸမာဒသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
02APM027.mp3
အပၸမာဒသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
02APM028.mp3
     
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
03AMG029.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
03AMG030.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
03AMG031.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
03AMG032.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
03AMG033.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
03AMG034.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
03AMG035.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
03AMG036.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၉)
03AMG037.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁၀)
03AMG038.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁၁)
03AMG039.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁၂)
03AMG040.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁၃)
03AMG041.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁၄)
03AMG042.mp3
အာမဂႏၶသုတၱန္  အပုိင္း(၁၅)
03AMG043.mp3
     
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
04MHG044.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
04MHG045.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
04MHG046.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
04MHG047.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
04MHG048.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
04MHG049.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
04MHG050.mp3
မဟာေဂါပါလကသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
04MHG051.mp3
     
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
05Min052.MP3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
05Min053.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
05Min054.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
05Min055.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
05Min056.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
05Min057.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
05Min058.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
05Min059.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
05Min060.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
05Min061.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
05Min062.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
05Min063.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
05Min064.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
05Min065.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
05Min066.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
05Min067.MP3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
05Min068.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
05Min069.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
05Min070.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
05Min071.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
05Min072.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
05Min073.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
05Min074.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
05Min075.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
05Min076.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
05Min077.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
05Min078.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
05Min079.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
05Min080.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
05Min081.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
05Min082.MP3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
05Min083.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
05Min084.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
05Min085.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
05Min086.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
05Min087.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
05Min088.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
05Min089.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
05Min090.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
05Min091.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
05Min092.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
05Min093.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
05Min094.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
05Min095.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
05Min096.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
05Min097.MP3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
05Min098.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
05Min099.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၄၉)
05Min100.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၀)
05Min101.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၁)
05Min102.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၂)
05Min103.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၃)
05Min104.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၄)
05Min105.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၅)
05Min106.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၆)
05Min107.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၇)
05Min108.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၈)
05Min109.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၅၉)
05Min110.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၀)
05Min111.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၁)
05Min112.MP3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၂)
05Min113.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၃)
05Min114.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၄)
05Min115.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၅)
05Min116.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၆)
05Min117.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၇)
05Min118.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၈)
05Min119.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၆၉)
05Min120.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၀)
05Min121.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၁)
05Min122.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၂)
05Min123.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၃)
05Min124.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၄)
05Min125.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၅)
05Min126.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၆)
05Min127.MP3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၇)
05Min128.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၈)
05Min129.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၇၉)
05Min130.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၀)
05Min131.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၁)
05Min132.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၂)
05Min133.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၃)
05Min134.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၄)
05Min135.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၅)
05Min136.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၆)
05Min137.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၇)
05Min138.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၈)
05Min139.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၈၉)
05Min140.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၀)
05Min141.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၁)
05Min142.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၂)
05Min143.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၃)
05Min144.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၄)
05Min145.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၅)
05Min146.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၆)
05Min147.mp3
မဂၤလသုတၱန္ အပုိင္း(၉၇)
05Min148.mp3
     
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၁)
06CM149.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၂)
06CM150.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၃)
06CM151.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၄)
06CM152.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၅)
06CM153.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၆)
06CM154.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၇)
06CM155.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၈)
06CM156.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၉)
06CM157.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၁၀)
06CM158.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၁၁)
06CM159.mp3
စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားေတာ္  အပုိင္း(၁၂)
06CM160.mp3
     
အေယာဃရဇာတ္ အပုိင္း(၁)
07AYG161.mp3
အေယာဃရဇာတ္ အပုိင္း(၂)
07AYG162.mp3
အေယာဃရဇာတ္ အပုိင္း(၃)
07AYG163.mp3
     
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၁)
08AGW164.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၂)
08AGW165.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၃)
08AGW166.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၄)
08AGW167.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၅)
08AGW168.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၆)
08AGW169.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၇)
08AGW170.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၈)
08AGW171.mp3
အဌကနဂ+ ေကာလိယာနီ+မာလုက်   အပုိင္း(၉)
08AGW172.mp3
     
အကိတၱိဇာတ္ အပုိင္း(၁)
09AKT173.mp3
အကိတၱိဇာတ္ အပုိင္း(၂)
09AKT174.mp3
အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
10ANT175.mp3
အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
10ANT176.mp3
အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
10ANT177.mp3
အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
10ANT178.mp3
အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
10ANT179.mp3
အႏုရုဒၶမဟာ၀ိတကၠသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
10ANT180.MP3
     
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁)
11 AND181.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂)
11 AND182.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၃)
11 AND183.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၄)
11 AND184.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၅)
11 AND185.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၆)
11 AND186.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၇)
11 AND187.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၈)
11 AND188.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၉)
11 AND189.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၀)
11 AND190.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၁)
11 AND191.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၂)
11 AND192.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၃)
11 AND193.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၄)
11 AND194.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၅)
11 AND195.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၆)
11 AND196.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၇)
11 AND197.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၈)
11 AND198.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၁၉)
11 AND199.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂၀)
11 AND200.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂၁)
11 AND201.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂၂)
11 AND202.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂၃)
11 AND203.mp3
အာနႏၵေတၳရအပဒါန္ အပုိင္း(၂၄)
11 AND204.mp3
     
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
12 ATW205.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
12 ATW206.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
12 ATW207.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
12 ATW208.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
12 ATW209.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
12 ATW210.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
12 ATW211.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
12 ATW212.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၉)
12 ATW213.mp3
အာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၁၀)
12 ATW214.mp3
     
အႆဇိသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
13 ATZ215.MP3
အႆဇိသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
13 ATZ216.MP3
အႆဇိသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
13 ATZ217.MP3
     
ဥႆဒကိတၱနကထာ  အပုိင္း(၁)
14 USA218.MP3
ဥႆဒကိတၱနကထာ  အပုိင္း(၂)
14 USA219.MP3
ဥႆဒကိတၱနကထာ  အပုိင္း(၃)
14 USA220.mp3
ဥႆဒကိတၱနကထာ  အပုိင္း(၄)
14 USA221.MP3
ဥႆဒကိတၱနကထာ  အပုိင္း(၅)
14 USA222.MP3
     
ဘိသဇာတ္  အပုိင္း(၁)
15 BT223.mp3
ဘိသဇာတ္  အပုိင္း(၂)
15 BT224.mp3
ဘိသဇာတ္  အပုိင္း(၃)
15 BT225.mp3
ဘိသဇာတ္  အပုိင္း(၄)
15 BT226.mp3
     
ဒါနမဟပၸလသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
16DM227.MP3
     
ဒါနသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
17DN228.mp3
     
ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
18DR229.MP3
ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
18DR230.MP3
ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
18DR231.MP3
     
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
19DD232.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
19DD233.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
19DD234.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
19DD235.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
19DD236.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၆)
19DD237.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၇)
19DD238.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၈)
19DD239.MP3
ေဒြဓာ၀ိသကၠသုတၱန္  အပုိင္း(၉)
19DD240.MP3
     
ဂဒၵဳလဗဒၶသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
20GD241.MP3
ဂဒၵဳလဗဒၶသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
20GD242.MP3
ဂဒၵဳလဗဒၶသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
20GD243.MP3
ဂဒၵဳလဗဒၶသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
20GD244.mp3
     
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
21GT245.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
21GT246.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
21GT247.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
21GT248.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၅)
21GT249.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၆)
21GT250.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၇)
21GT251.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၈)
21GT252.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၉)
21GT253.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၀)
21GT254.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၁)
21GT255.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၂)
21GT256.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၃)
21GT257.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၄)
21GT258.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၅)
21GT259.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၆)
21GT260.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၇)
21GT261.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၈)
21GT262.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၁၉)
21GT263.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၀)
21GT264.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၁)
21GT265.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၂)
21GT266.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၃)
21GT267.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၄)
21GT268.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၅)
21GT269.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၆)
21GT270.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၇)
21GT271.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၈)
21GT272.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၂၉)
21GT273.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၀)
21GT274.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၁)
21GT275.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၂)
21GT276.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၃)
21GT277.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၄)
21GT278.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၅)
21GT279.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၆)
21GT280.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၇)
21GT281.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၈)
21GT282.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၃၉)
21GT283.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၀)
21GT284.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၁)
21GT285.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၂)
21GT286.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၃)
21GT287.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၄)
21GT288.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၅)
21GT289.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၆)
21GT290.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၇)
21GT291.mp3
ဃဋိကာရသုတၱန္ အပုိင္း(၄၈)
21GT292.mp3
     
ဂိလာနဒႆနသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
22GL293.MP3
ဂိလာနဒႆနသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
22GL294.MP3
ဂိလာနဒႆနသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
22GL295.mp3
ဂိလာနဒႆနသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
22GL296.mp3
     
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
23GRM297.MP3
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
23GRM298.MP3
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
23GRM299.MP3
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္ အပုိင္း(၄)
23GRM300.MP3
ဂိရိမာနႏၵသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
23GRM301.MP3
     
ဟတၳိပါလဇာတ္  အပုိင္း(၁)
24HP302.mp3
ဟတၳိပါလဇာတ္  အပုိင္း(၂)
24HP303.mp3
ဟတၳိပါလဇာတ္  အပုိင္း(၃)
24HP304.mp3
ဟတၳိပါလဇာတ္  အပုိင္း(၄)
24HP305.mp3
ဟတၳိပါလဇာတ္  အပုိင္း(၅)
24HP306.MP3
     
ေဟမသတသုတၱန္  အပုိင္း(၁)
25HM307.MP3
ေဟမသတသုတၱန္  အပုိင္း(၂)
25HM308.MP3
ေဟမသတသုတၱန္  အပုိင္း(၃)
25HM309.MP3
ေဟမသတသုတၱန္  အပုိင္း(၄)
25HM310.MP3
ေဟမသတသုတၱန္  အပုိင္း(၅)
25HM311.MP3
     
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၁)
26ID312.MP3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၂)
26ID313.MP3
စူဠဟတၳိပေဒါပမသုတၱန္ အပုိင္း(၃)
26ID314.MP3