ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 3:05am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း အကုသလ၀ိပါက္အဗ်ာကတစိတ္ ( အကုသလ၀ိပါက္ပဥၥ၀ိညာဏ္စိတ္) အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
အကုသလ၀ိပါက္အဗ်ာကတစိတ္ ( အကုသလ၀ိပါက္ပဥၥ၀ိညာဏ္စိတ္)
Untitled Document

အကုသလ၀ိပါက္အဗ်ာကတစိတ္
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
အကုသလ၀ိပါက္ပဥၥ၀ိညာဏ္စိတ္
၅၅၆။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အကုသိုလ္ကံကို ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္, ဆည္းပူးအပ္ ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ဖန္ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ , လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ,အဆင္း {႐ူပါ႐ုံ} လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (႐ူပါ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳ၍) ျမင္သိစိတ္ {စကၡဳ၀ိညာဏ္} သည္ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အသံ {သဒၵါ႐ုံ} လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (သဒၵါ႐ုံကိုအာ႐ုံျပဳ၍) ၾကားသိစိတ္ {ေသာတ၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ , အနံ႕ {ဂႏၶာ႐ုံ} လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (ဂႏၶာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳ၍) နံသိစိတ္ {ဃာန၀ိညာဏ္} သည္ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အရသာ {ရသာ႐ုံ} လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (ရသာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳ၍) လ်က္သိစိတ္ {ဇိ၀ွါ၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ပ။ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အေတြ႕ {ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ} လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} သည္ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္ တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၅၅၇။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၅၅၈။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ထိသိမႈသေဘာ {ကာယ၀ိညာဏ ဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ , ကိုယ္၌ မွီေသာ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ) အၾကင္မသာယာ မႈ၊ ကိုယ္၌ မွီေသာ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲမႈ၊ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲကို ခံစားမႈ၊ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} ႏွင့္ယွဥ္ေသာေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ဒုကၡ၏ သေဘာ
၅၅၉။ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ကိုယ္၌ မွီေသာ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ) အၾကင္ မသာယာမႈ၊ ကိုယ္၌ မွီေသာ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲမႈ၊ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာ ဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲကို ခံစားမႈ၊ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ ခံစားမႈ ဆင္းရဲခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ဒုကၡိေႁႏၵ၏သေဘာ
၅၆၀။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ကိုယ္၌ မွီေသာ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ) အၾကင္ မသာယာမႈ၊ ကိုယ္၌ မွီေသာ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲမႈ၊ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ကိုခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲကို ခံစားမႈ၊ ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရား တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဣေႁႏၵသုံးပါးတို႔ သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ ထိသိမႈသေဘာ {ကာယ၀ိညာဏဓာတ္} တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္ တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္ (ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၅၆၁။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ စိတ္၏တစ္ခုတည္း ေသာအာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင့္ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထာ၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
အကုသလ၀ိပါက္ ပÍၥ၀ိညာဏ္စိတ္ ၿပီးၿပီ။