ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 3:03am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ကုသိုလ္၏အက်ဳိး လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ (သႏၲီရဏစိတ္)- {ကုသလ၀ိပါက မေနာ၀ိညာဏဓာတု ဥေပကၡာသဟဂတ} အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ကုသိုလ္၏အက်ဳိး လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ (သႏၲီရဏစိတ္)- {ကုသလ၀ိပါက မေနာ၀ိညာဏဓာတု ဥေပကၡာသဟဂတ}
Untitled Document

ကုသိုလ္၏အက်ဳိး လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ (သႏၲီရဏစိတ္)
{ကုသလ၀ိပါက မေနာ၀ိညာဏဓာတု ဥေပကၡာသဟဂတ}
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}့မေနာ၀ိညာဏဓာတ္
၄၈၄။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ (ေရွးေရွးအတိတ္အခါက) ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံကို ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ ဆည္းပူး အပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ဖန္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) သည္႐ူပါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ။ပ။ ဓမၼာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ အၾကင္အၾကင္ တစ္ပါးပါးကို (အာ႐ုံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို) အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (အဓိေမာကၡ, မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၄၈၅။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၄၈၆။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာ ဖြယ္လည္း မဟုတ္၊ မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာ အၾကင္ သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ (မဆင္းရဲ မခ်မ္းသာ) ေသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သညာ၏ သေဘာ
၄၈၇။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမွတ္သားမႈ {သညာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အၾကင္ မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပုံအျခင္းအရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေစတနာ၏ သေဘာ
၄၈၈။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အၾကင္ ေစ့ေဆာ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ပုံအျခင္းအရာ။ (စိတ္၏) ေစ့ေဆာ္တတ္သည္၏အျဖစ္သည္ ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတ္၏ သေဘာ
၄၈၉။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္။ ထိုအခါ၌ အၾကင္သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ုံသို႔ၫႊတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိမႈ သေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန}၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ}၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ}၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ}၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
၀ိတက္၏ သေဘာ
၄၉၀။ ထိုအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ကိုအာ႐ုံသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္းသေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိစာရ၏ သေဘာ
၄၉၁။ ထိုအခါ၌ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သုံးသပ္မႈ၊ အထူးသုံးသပ္မႈ၊ အဖန္ဖန္ သုံးသပ္မႈ၊ ကပ္၍ သုံးသပ္မႈ၊ စိတ္ကို (အာ႐ုံႏွင့္) အစဥ္မျပတ္ ဆက္စပ္၍ ထားမႈ၊ စိတ္၏ (အာ႐ုံကို) အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေန သကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ သေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဥေပကၡာ၏ သေဘာ
၄၉၂။ ထိုအခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာအၾကင္သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ (မဆင္းရဲ မခ်မ္းသာ) ေသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏သေဘာ
၄၉၃။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္တည္မႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မနိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၉၄။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ုံသို႔ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္ အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဥေပကၡိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၉၅။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္၊ မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာအၾကင္သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲ လည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ (မဆင္းရဲ မခ်မ္းသာ) ေသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ၏သေဘာ
၄၉၆။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္အသက္၊ တည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာ၊ အသက္ရွည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (အဓိေမာကၡ, မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵသုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏ စိတ္) တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (အဓိေမာကၡ, မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္ (ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၄၉၇။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ စိတ္၏တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈ အစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (အဓိေမာကၡ,မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတ မည္ကုန္၏။
လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ (ဥေပကၡာသဟဂုတ္) ကုသိုလ္၏အက်ဳိးျဖစ္ေသာ (ကုသလ၀ိပါက္) (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} (သႏၲီရဏစိတ္) ၿပီးၿပီ။
အဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္စိတ္ ၿပီးၿပီ။