ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 17th November 2017 5:59pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ဟိတ္မရွိေသာကုသိုလ္၏အက်ဳိး {၀ိပါက္} ၀ိညာဏ္ငါးပါး- {အဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ ပဥၥ၀ိညာဏ္} အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ဟိတ္မရွိေသာကုသိုလ္၏အက်ဳိး {၀ိပါက္} ၀ိညာဏ္ငါးပါး- {အဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ ပဥၥ၀ိညာဏ္}
Untitled Document

၃-ကုသုိလ္ အကုသုိလ္အျဖစ္ျဖင့္ မေဟာၾကားမူ၍ တမ်ဳိးတျခားအားျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ တရားစုကုိ ေ၀ဖန္ျခင္း
{{အဗ်ာကတပဒဘာဇနီ}}
ဟိတ္မရွိေသာကုသိုလ္၏အက်ဳိး {၀ိပါက္} ၀ိညာဏ္ငါးပါး
{အဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ ပဥၥ၀ိညာဏ္}
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
စကၡဳ၀ိညာဏ္
၄၃၁။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ (လြန္ခဲ့ၿပီးေသာအခါက) ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံကို ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ {ကတတၱ} ၊ ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ဖန္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) {ဥပစိတတၱ} ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ , အဆင္း {႐ူပါ႐ံု} လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ, (႐ူပါ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍) ျမင္သိစိတ္ {စကၡဳ၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈႈ{ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆ ကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိ ေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္ တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၄၃၂။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၄၃၃။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ံုကို) ျမင္သိမႈသေဘာ {စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ , စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္၊ မသာယာဖြယ္လည္းမဟုတ္ေသာ အၾကင္သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ (မဆင္းရဲ မခ်မ္းသာ) ေသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သညာ၏ သေဘာ
၄၃၄။ ထုိအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမွတ္သားမႈ {သညာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ံုကို) ျမင္သိမႈသေဘာ {စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပံု အျခင္းအရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
ေစတနာ၏ သေဘာ
၄၃၅။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) ျမင္သိမႈသေဘာ {စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ ေစ့ေဆာ္ျခင္း သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ပံုအျခင္းအရာ။ (စိတ္၏) ေစ့ေဆာ္တတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထို အခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတ္၏ သေဘာ
၄၃၆။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ံုသို႔ ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ံုကို) ျမင္သိမႈသေဘာ {စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဥေပကၡာ၏ သေဘာ
၄၃၇။ ထိုအခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္၊ မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာအၾကင္သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၊ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၊ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ (မဆင္းရဲ မခ်မ္းသာ) ေသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏ သေဘာ
၄၃၈။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္တည္မႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မနိေႁႏၵ၏သေဘာ
၄၃၉။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ုံသို႔ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာသေဘာ၊ သိျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ံုကို) ျမင္သိမႈသေဘာ {စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဥေပကၡိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၄၀။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္၊ မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာအၾကင္ သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၊ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ၊ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာ (မဆင္းရဲ မခ်မ္းသာ) ေသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၄၁။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္ အသက္၊ တည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာ၊ အသက္ရွည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔အျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵ သံုးပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရႏွင့္ (ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၄၄၂။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခု တည္းေသာအာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
ေသာတ၀ိညာဏ္စသည္
၄၄၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ (လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အခါက) ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံကို ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ {ကတတၱ} ,ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ဖန္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) {ဥပစိတတၱ} ေၾကာင့္ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အက်ဳိး၀ိပါက္ျဖစ္ေသာ , အသံသဒၵါ႐ံုလွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ (သဒၵါ႐ံုကိုအာ႐ံုျပဳ၍) ၾကားသိစိတ္ {ေသာတ၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အနံ႕ဂႏၶာ႐ံုလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (ဂႏၶာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍) နံသိစိတ္ {ဃာန၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ရသာ႐ံုလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (ရသာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍) လ်က္သိစိတ္ {ဇိ၀ွါ၀ိညာဏ္} သည္ ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္၏။ပ။ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ,အေတြ႕ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ (ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳ၍) ထိသိစိတ္ {ကာယ၀ိညာဏ္} သည္ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ခ်မ္းသာမႈ {သုခိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေၿႏၶ} သည္ ျဖစ္၏။ ေယ၀ါပနကတတရားမ်ား ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၄၄၄။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၄၄၅။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) ထိသိမႈသေဘာ, {ကာယ ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ , ကိုယ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ ကိုယ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ , သာယာ ဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ထိသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ , သာယာဖြယ္ ခ်မ္းသာ ကို ခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သညာ၏ သေဘာ
၄၄၆။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမွတ္သားမႈ {သညာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) ထိသိမႈသေဘာ {ကာယ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပံုအျခင္းအရာ၊ မွတ္သား တတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေစတနာ၏ သေဘာ
၄၄၇။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} အား ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ (အာ႐ံုကို) ထိသိမႈသေဘာ {ကာယ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ေစ့ေဆာ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ပံု အျခင္းအရာ။ (စိတ္၏) ေစ့ေဆာ္တတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတ္၏ သေဘာ
၄၄၈။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ံုသို႔ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ုံကို) ထိသိမႈသေဘာ {ကာယ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သုခ၏ သေဘာ
၄၄၉။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ကိုယ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ ကိုယ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ ထိသိစိတ္ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏ သေဘာ
၄၅၀။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆ ကဂၢတာ} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မနိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၅၁။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ံုသို႔ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ (အာ႐ံုကို) ထိသိမႈ သေဘာ {ကာယ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သုခိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၅၂။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ခ်မ္းသာမႈ {သုခိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ကိုယ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ ကိုယ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ ထိသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကိုခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ခ်မ္းသာမႈ {သုခိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၅၃။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္အသက္၊ တည္ ေၾကာင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းသေဘာ၊ အသက္ရွည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယာတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵသံုးပါး တို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ (အာ႐ံုကို) ထိသိမႈသေဘာ {ကာယ၀ိညာဏဓာတ္}တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ ေယ၀ါပနကတတရားမ်ား ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္ (ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၄၅၄။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ စိတ္၏တစ္ခုတည္း ေသာအာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
ကုသိုလ္၏ အက်ဳိးျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈစိတ္ {၀ိညာဏ္}ငါးပါး ၿပီးၿပီ။